Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 79 - 95 2018-03-31

Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu

Saime KAVAKCI [1] , Şakir GÖRMÜŞ [2]

118 370

The concept of Social Capital, which is the common subjects of Social Sciences, is being studied by many scientists. In this study, the relationship between the Social Capital and Religion is tried to be investigated by the help of the concept of trust. The World Bank, the OECD and Fukuyama regarded trust as one of the acceptable mesaurement indicators of social capital. Trust, reliability, justice, helping and welcoming are the basic principles and teachings of Islamic religion.

In this study, using World Values ​​Survey, World Bank and CIA Factbook cross-sectional data base (for 48 and 54 countries) for the two different periods (2005-2009 and 2010-2014) effect of the ratio of Muslim population, per capita GDP and inflation variables on family trust, neighbors trust, friends trust, trust in religion oinstitution, trust in charity organization, trust in parliament, trust in party and trust in bank was examined.

Results Show that increase in the proportion of Muslim population increases confidence in the family, neighbors, friends and religious institutions in both periods. The increase in the proportion of Muslim population positively affects trust in charity organizations in the 2005-2009 period and trust in the parliament in the periods of 2010-2014. The increase in inflation positively affects trust in religious institutions only during the 2010-2014 period. The increase in per capita GDP affects trust in friends positively in both periods, while it decreases trust in religious institutions. In addition, the increase in GDP per capita reduces the trust in the parties during the period 2010-2014.

Sosyal Bilimlerin ortak konularından olan Sosyal Sermaye kavramı, farklı disiplinler tarafından irdelenmektedir. Bu çalışmada Sosyal Sermaye ve Din kavramları arasındaki ilişki güven bağlamında konumlandırılmaya çalışılmaktadır. Dünya Bankası, OECD ve Fukuyama güveni sosyal sermayenin kabul edilebilir ölçü göstergelerinden biri olarak kabul etmektedirler. İslam dininin temel ilke ve öğretileri güveni, güvenilirliği, adaleti, yardımlaşmayı ve hoşgörüyü öğretmektedir.

Bu çalışmada Dünya değerler araştırması, Dünya Bankası ve CIA Factbook verileri kullanılarak iki farklı dönemde (2005-2009 ve 2010-2014 dalga dönemi) Müslüman nüfus oranı, kişi başı GSYİH ve enflasyon değişkenlerinin aileye güven, komşuya güven, tanıdığa güven, dini kurumlara güven, hayır kurumlara güven, patiye güven, parlamentoya güven ve bankaya güven üzerine etkisi yatay-kesit veri (48 ve 54 ülke için) analizi kullanılarak incelenmiştir.

Elde edilen bulgulara göre Müslüman nüfus oranındaki artışın her iki dalga döneminde de aileye, komşuya, tanıdığa ve dini kurumlara olan güveni artırdığı görülmüştür. Müslüman nüfus oranındaki artış 2005-2009 dalga döneminde hayır kurumlarına güveni ve 2010-2014 dalga döneminde parlamentoya güveni pozitif etkilemektedir. Enflasyondaki artış sadece 2010-2014 dalga döneminde dini kurumlara güveni pozitif etkilemektedir. Kişi başına GSYİH artış her iki dönemde de tanıdıklara güveni pozitif etkilerken dini kurumlara güveni azaltmaktadır. Ayrıca Kişi başına GSYİH artış 2010-2014 dalga döneminde partilere olan güveni azaltmaktadır.

  • Abdioğlu, H., & Yavuz, S. (2013). İşletmelerde Sosyal Sermayenin Ölçümlenmesi ve Raporlanmasına Yönelik Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 25-56. Ağcasulu, H. (2017). Sosyal Sermaye Kavramı ve Temel Bakış Açılarının Karşılaştırılması. Vizyoner Dergisi, 114-129. Ardahan, F. (2012). Sosyal Sermaye Ölçeği Geçerlilik, Güvenirlilik Çalışması. International Journal of Human Sciences, 773-789. Ardahan, F. (2012). Sosyal Sermaye Ölçeği Geçerlilik, Güvenirlilik Çalışması. International Journal of Human Sciences, 773-789. Bulut, R. (2015). Toplumun Ekonomik ve Sosyal Açıdan Kalkınmasındaki Güç Kaynağı Olarak Sosyal Sermaye. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Sosyal Sermaye" (s. 441-445). Konya: Kültür A.Ş. Duman, B., & Alacahan, O. (2011). Sosyal Sermaye/Güven Boyutunda Etniklik. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 181-208. Erselcan, F. (2009). Disiplinlerarası Ortak Bir Çalışma Alanı Olarak Sosyal Sermaye. Cumhuriyet Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 248-256. Ersin, İ., & Yıldırım, C. (2016). Necmettin Erbakan’ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Sosyal Sermaye ile Asimetrik Bilgi Konularıyla İlişkisi. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 121-135. Gerşil, G. S., & Aracı, M. (2011). Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun İşgörenlerin Performansı Üzerine Etkileri. Çalışma ve Toplum, 39-74. Gökalp, N. (2003). Ekonomide Güven Faktörü. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 163-174. Karagül, M., & Dündar, S. (2006). SOSYAL SERMAYE VE BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 61-78. Karagül, M., & Masca, M. (2005). SOSYAL SERMAYE ÜZERİNE BİR İNCELEME. Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, 37-52. Kaya, Y. (2011). ). Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesi ve Sosyal Sermaye Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Gönüllü Teşekküller Bağlamında Kayseri Örneği. YL: Dumlupınar Üniversitesi. Kaya, Y. (2011). SOSYAL SERMAYE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE SOSYAL SERMAYE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLER BAĞLAMINDA KAYSERİ ÖRNEĞİ. Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 1-143. Kunduracı, N. F. (2012). İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 191-226. Meçik, O. (2015). Sosyal Sermaye ve Verimlilik İlişkisi: Literatür Arştırması. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Sosyal Sermaye" (s. 702-706). Konya: Kültür A.Ş. Öksüzler, O. (2006). SOSYAL SERMAYE, GÜVEN VE BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL ANALİZİ. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 108-129. Özcan, B. (2011). SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK. İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi. Şan, M. K., & Akyiğit, H. (2015). Sosyal Sermaye Tartışmaları ve Türkiye'de Sosyal Sermayenin Ölçülmesi Sorunu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 123-134. Şan, M. K., & Şimşek, R. (2011). Sosyal Sermaye Kavramının Tarihsel-Sosyolojik Arkaplanı. Akademik İncelemeler Dergisi, 88-110. Tecim, E. (2011). Sosyal Güven: Sosyal Sermaye ve Dindarlık Çalışması. Konya: Çizgi Kitabevi. Tüysüz, N. (2011). Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi ve Sosyal Sermaye Endeksinin Hesaplanması. Ankara: Kalkınma Bakanlığı. Uçar, M. E. (2016). SOSYAL SERMAYE POLİTİKA, EKONOMİ, SAĞLIK VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 518-533. Yavuz, S. (2013). Sosyal Sermaye ve Din; Sosyal Sermayenin Grup İçi İşbirliği ve Eşgüdüme Etkisi Üzerine. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43-76.
Primary Language en
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Saime KAVAKCI

Author: Şakir GÖRMÜŞ

Bibtex @research article { ijisef412120, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {79 - 95}, doi = {10.25272/j.2149-8407.2018.4.1.05}, title = {Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu}, key = {cite}, author = {KAVAKCI, Saime and GÖRMÜŞ, Şakir} }
APA KAVAKCI, S , GÖRMÜŞ, Ş . (2018). Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 4 (1), 79-95. DOI: 10.25272/j.2149-8407.2018.4.1.05
MLA KAVAKCI, S , GÖRMÜŞ, Ş . "Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 4 (2018): 79-95 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/36413/412120>
Chicago KAVAKCI, S , GÖRMÜŞ, Ş . "Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 4 (2018): 79-95
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu AU - Saime KAVAKCI , Şakir GÖRMÜŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8407.2018.4.1.05 DO - 10.25272/j.2149-8407.2018.4.1.05 T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 95 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8407.2018.4.1.05 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8407.2018.4.1.05 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu %A Saime KAVAKCI , Şakir GÖRMÜŞ %T Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu %D 2018 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 4 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8407.2018.4.1.05 %U 10.25272/j.2149-8407.2018.4.1.05
ISNAD KAVAKCI, Saime , GÖRMÜŞ, Şakir . "Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 4 / 1 (March 2018): 79-95. https://doi.org/10.25272/j.2149-8407.2018.4.1.05