Year 2017, Volume 4, Issue 8, Pages 265 - 275 2017-12-15

Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi
The Effect of Listening Preparatory Works on Understanding Listening

Ali Fuat Arıcı [1] , Durmuş Barış Kır [2]

538 471

Bu çalışmada, ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerine Türkçe derslerinde dinleme etkinliklerinden önce yapılacak çalışmaların (hazırlık çalışmalarının), öğrencilerin dinleme becerilerine etkisi ve bununla ilgili öğrenci görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmada; deney grubunda, fiziksel ve zihinsel hazırlık aşamaları takip edilerek işlenmiş; kontrol grubunda herhangi bir hazırlık yapılmadan derse geçilmiştir. Yapılan hazırlık çalışmasının öğrenci üzerindeki ders etkisini ölçmek için çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli ve kısa cevaplı sorular sorulmuştur. Buradan elde edilen veriler SPSS’e girilmiş ve Bağımsız Gruplar t-Testi’nin sonucuna göre kontrol grubunun ortalaması (25.3684) ile deney grubunun ortalaması (36.2857) arasında yaklaşık 11 puanlık bir fark ortaya çıkmıştır. Deney grubu lehine çıkan bu anlamlı fark üzerine bunun sebeplerini belirlemeye yönelik deney grubu öğrencilerine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve farkın sebepleri ortaya konulmuştur. Yine forma göre, deney grubundaki öğrencilerin tamamı dinleme hazırlığında uygulanan aşamaların kendilerine olumlu katkılar sağladığına yönelik sorulan beş adet "Evet" "Hayır" sorusuna, "Evet" cevabını vermişlerdir. Bu sonuçlara göre, yapılan hazırlık çalışması, deney grubu öğrencilerinin akademik başarılarına anlamlı yönde etki ettiğini göstermektedir.

In this study, it is aimed to reveal the effect of the activities that would be applied to the sixth graders in elementary school in Turkish lessons before the listening activities (preparatory works)  on students’ listening skills and opinions about it. In the experimental group, physical and mental preparation stages were followed and the lesson was processed; in the control group, the lesson was passed without any preparation. Multiple choice, gap filling, paired and short answer questions were asked to measure the effect of the preparation work on the student. The data collected from this study were entered to SPSS and 11 points of difference between the average of the control group (25.3684) and the average of the experimental group (36.2857)  was found according to the results of the Independent Groups t-Test. On this meaningful difference in favor of the experimental group, a semi-structured interview form was applied to experimental group students and revealed the causes of the difference. Again, according to the form, all the students in the experimental group gave the answer "Yes" in response to the five "Yes" and "No" questions that were asked to provide positive contributions to the steps taken in listening preparation. According to these results, it is shown that the preparatory work influences the academic achievement of experimental group in a meaningful way.

dinleme, dinleme becerisi, dinlemeye hazırlık, dinleme eğitimi, Türkçe eğitimi
 • Akar, C., Batur, Z. ve Yücel, C. (2003). Öğretmenlerin ilköğretim 8. sınıf Türkçe programında yer alan anlama becerileri ile ilgili hedeflere önem verme dereceleri ve öğrencilerin hedefleri kazanım düzeyleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 89-102.
 • Akyol, H. (2012). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Allen, B. (2011). Identifying the effectiveness of pre-listening activities for students of Chinese Mandarin. Yüksek lisans tezi, Brigham Young University, Amerika Birleşik Devletleri.
 • Arıcı, A. F. (2008). İhmal edilen bir dil becerisi: Dinleme. Çoluk Çocuk 82, 35-38.
 • Aytan, T. (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Britten, M. E. (2005). Key to improving your listening skill. Family Practise Management, 12(4): 1-1
 • Cihangir, Z. (2004). Kişilerarası iletişimde dinleme becerisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Çelikbaş, K. A. (2010). Anlama/dinleme stratejilerinin kullanımı ile dinlediğini anlama düzeyi arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Çetin, Y. (2001). Dinleme öncesi aktivitelerin Türk lise 1 öğrencilerini dinleme becerileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çiftçi, Ö. (2007). Aktif dinleme. Milli Eğitim, 176, 231-242.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında türkçe öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Emiroğlu, S. & Pınar, F. N. (2013). Dinleme becerisinin diğer beceri alanlari ile ilişkisi. Electronic Turkish Studies, 8(4).
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Gün, S. (2012). Yabancı dil öğrenme ortamında belirli dinleme strateji ve tekniklerinin kullanılmasının dinleme becerilerinin gelişimi üzerine etkileri. Yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Keleş, E. (2013). Dinleme öncesi ve dinleme sonrası verilen soruların 5. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine etkisi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • MEB. (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201783142827263-turkce.pdf adresinden erişilmiştir. Erişim Tarihi: 15.09.2017.
 • Oğuzkan, F. (1965). Dinlemesini bilmek. İlköğretim, 532: 6-7.
 • Özmen, F., & Özdemir, T. Y. (2012). Anlatılan öykülere dayalı olarak denetçilerin denetilenlerle yüz yüze iletişimlerinde yaşadıkları sorunlar.
 • Tompkins, G. E. (2005). Language arts: patterns of practice. Ohio: Pearson Publication.
 • Yıldız, N. (2015). Dinleme stratejileri öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. Doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0003-0980-0824
Author: Ali Fuat Arıcı
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9305-5865
Author: Durmuş Barış Kır
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { ijoses351976, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {265 - 275}, doi = {10.20860/ijoses.351976}, title = {Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi}, key = {cite}, author = {Arıcı, Ali Fuat and Kır, Durmuş Barış} }
APA Arıcı, A , Kır, D . (2017). Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (8), 265-275. DOI: 10.20860/ijoses.351976
MLA Arıcı, A , Kır, D . "Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2017): 265-275 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/31008/351976>
Chicago Arıcı, A , Kır, D . "Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2017): 265-275
RIS TY - JOUR T1 - Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi AU - Ali Fuat Arıcı , Durmuş Barış Kır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20860/ijoses.351976 DO - 10.20860/ijoses.351976 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 275 VL - 4 IS - 8 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.351976 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.351976 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi %A Ali Fuat Arıcı , Durmuş Barış Kır %T Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi %D 2017 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 4 %N 8 %R doi: 10.20860/ijoses.351976 %U 10.20860/ijoses.351976
ISNAD Arıcı, Ali Fuat , Kır, Durmuş Barış . "Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 / 8 (December 2017): 265-275. https://doi.org/10.20860/ijoses.351976
AMA Arıcı A , Kır D . Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi. INDEX. 2017; 4(8): 265-275.
Vancouver Arıcı A , Kır D . Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinlediğini Anlamaya Etkisi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017; 4(8): 275-265.