Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 311 - 348 2018-12-26

GENERALLY, EXECUTION OF JUDGEMENTS INVOLVING DEBTS OTHER THAN MONEY
ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI

N. Aybike SEYHAN [1]

40 205

Debts arising from legal relations between the parties may not always be a

pecuniary debt. For example, debts such as construction of a building,

enabling to establish a personal relationship with the child, the guardianship

of whom is given to the mother, and father or the return of the jewelry given

to the bride and groom in wedding are among these. Such debts set out in

Articles from 24 to 31 of Enforcement and Bankruptcy Law No.2004 include

delivery of movables, delivery of child and establishing personal relationship

with a child, eviction and delivery of immovable property, performance or

non-performance of a work, easement rights and judgments related to the

vessels.

It is not required to have a judgment for debts related to money, however

debts other than money debts are not required to be based on a judgment in

order to be a subject matter of enforcement. As a rule given by the court, the

finalization of a final decree is not required as a rule. In this way, a creditor,

who comes to an enforcement office with a judgment containing a debt other

than money debt, cannot obtain its receivables within seven days from the

notification date of the enforcement order to the debtor, then preventive

imprisonment, physical force and actual seizure concerns step in.


Taraflar arasındaki hukukî ilişkilerden doğan borçlar her zaman para borcu

olmayabilir. Örneğin bir inşaatın yapılması, velâyeti anneye verilen çocukla

babanın kişisel ilişki kurulmasının sağlanması veya düğünde takılan ziynet

eşyalarının iadesi gibi borçlar bunlardandır. Bu borçlar, 2004 Sayılı İcra ve

İflas Kanunu 24-31. maddeleri arasında taşınır teslimine, çocuk teslimi ve

çocukla kişisel ilişki tesisine, taşınmaz tahliye ve teslimine, bir işin

yapılmasına veya yapılmamasına, irtifak haklarına ve gemilere ilişkin ilâmlar

olarak sayılmıştır.

Paraya ilişkin borçların icraya konu olabilmesi için bir ilâma ihtiyaç

duyulmamasına rağmen, paradan başka borçların icraya konulabilmesi bir

ilâma dayanmasını gerektirmektedir. Mahkeme tarafından verilen, kural

olarak, nihai mahiyetteki hükmün kural olarak kesinleşmesi aranmamaktadır.

Böylelikle elinde paradan başka bir borcu ihtiva eden ilâm ile icra dairesine

gelen alacaklı, eğer icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren yedi gün içinde

alacağına kavuşamazsa; devreye tazyik hapsi, fizikî zor ve fiili haciz

müesseseleri girecektir.


 • Akıntürk, Turgut; Karaman, Ateş Derya (2010). Aile Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Belgin, Derya (2011). “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların İcrası”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kazancı İçtihat ve Mevzuat Bankası (www.kazanci.com) (erişim tarihi 14.04.2016)
 • Kılıç, Emre (2017). “Mal Beyanında Bulunmama Nedeniyle Verilen Tazyik Hapsinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Anayasaya Aykırılık Sorunu”. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 9(21), 75-96.
 • Kuru, Baki; Arslan, Ramazan; Yılmaz, Ejder (2013). İcra İflas Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Mavi, Ömer (2008). “İcra Takibiyle Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasının Sebepleri, İcrada Uzmanın Rolü ve Çocuğun Durumu”. TBB Dergisi, 74, 269- 281.
 • Muşul, Timuçin (2013). İcra İflas Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi. Oğuzman, Kemal; Seliçi, Özer; Oktay Özdemir, Saibe (2012). Eşya Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Özbay, İbrahim (2009). “Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Muhalefet Edenlerin Cezalandırılması (İİK m.25/a; İİK m.341)”. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haluk Konuralp Anısına Armağan, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Özbay, İbrahim (2009). “Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası ( İİK m . 2 5/ a v e İ İK m . 2 5/ b )”. E-Akademi Hukuk Ekonomi Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 84, http://www.eakademi. org/incele.asp?konu=%C7OCUKLA%20K%DD%DE%DDSEL%20% DDL%DD%DEK%DD%20KURULMASINA%20%DDL%DD%DEK%DDN%2 0%DDLAMLARIN%20%DDCRASI%20(%DD%DDK%20m.%2025/%20a%20v e%20%DD%DDK%20m.%2025/%20b)&kimlik=-475874513&url=makaleler/ iozbay-2.htm (Erişim Tarihi 18.10.2017).
 • Özbek, Serdar (2016). “Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlamların Kesinleşmeden İcraya Konması”. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 37-78.
 • Özbek, Mustafa Serdar (2013). Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlamlı İcranın Etkinliği. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Öztan, Bilge (2015). Aile Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Pekcanıtez, Hakan; Atalay, Oğuz; Özkan Sungurtekin, Meral; Özekes, Muhammet (2013). İcra ve İflas Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Polat, Abdulkadir (2009). “İcra Suçları”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Medeni Usul- İcra İflas Bilim Dalı, Ankara.
 • Tıktık Yazıcı, Çiğdem (2014). “Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası”. DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 16, Özel Sayı, 2735-2776.
 • Uyar, Talih; Uyar, Cüneyt (2012). “6352 Sayılı 2.7.2012 Tarihli Kanun ve 6103 Sayılı 14.1.2011 Tarihli Kanun ile İcra İflas Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler”. İstanbul Barosu Dergisi, 86(5), 33-74.
 • Yıldırım, Mehmet Kamil; Yıldırım, Nevhis Deren (2012). İcra Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Yılmaztekin, Hasan Kadir (2006). “İcra ve İflas Suçlarında ve Bunlara İlişkin Yargılama Hukukundaki Yeni Boyut Üzerine Gözlemler (1)”. Legal Hukuk Dergisi, 42, 1669-1696.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: N. Aybike SEYHAN (Primary Author)

Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @research article { ijsi502886, journal = {International Journal of Social Inquiry}, issn = {1307-8364}, eissn = {1307-9999}, address = {Bursa Uludağ University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {311 - 348}, doi = {}, title = {ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI}, key = {cite}, author = {SEYHAN, N. Aybike} }
APA SEYHAN, N . (2018). ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI. International Journal of Social Inquiry, 11 (2), 311-348. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijsi/issue/41585/502886
MLA SEYHAN, N . "ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI". International Journal of Social Inquiry 11 (2018): 311-348 <http://dergipark.org.tr/ijsi/issue/41585/502886>
Chicago SEYHAN, N . "ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI". International Journal of Social Inquiry 11 (2018): 311-348
RIS TY - JOUR T1 - ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI AU - N. Aybike SEYHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 348 VL - 11 IS - 2 SN - 1307-8364-1307-9999 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Inquiry ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI %A N. Aybike SEYHAN %T ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI %D 2018 %J International Journal of Social Inquiry %P 1307-8364-1307-9999 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD SEYHAN, N. Aybike . "ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI". International Journal of Social Inquiry 11 / 2 (December 2018): 311-348.
AMA SEYHAN N . ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI. ijsi. 2018; 11(2): 311-348.
Vancouver SEYHAN N . ANA HATLARIYLA PARADAN BAŞKA BORÇLARI HAVÎ İLÂMLARIN İCRASI. International Journal of Social Inquiry. 2018; 11(2): 348-311.