Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 175 - 187 2018-12-31

Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi
An Investigation of Sport Participation Motives of the Individuals Doing Recreative Sports and Competitive Sports

Ercan Polat [1] , Burak Doğan [2] , Fatih Mutlu [3]

86 196

İki farklı üniversitede çeşitli seviyelerde (müsabık-müsabık değil) spor yapan öğrencilerin spora katılım güdülerinin incelendiği bu araştırmaya uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 103 kadın ve 147 erkek olmak üzere toplam 250 gönüllü katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Pelletier ve Arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen Kazak (2004) tarafından ise Türkçeye uyarlanan “Sporda Güdülenme Ölçeği (Sport Motivation Scale- SMS)” kullanılmıştır. Yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanan veriler SPSS programı kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak katılımcılar için içsel güdülenme düzeyi daha yüksektir. Yarışma sporcularının içsel ve dışsal güdülenme düzeyi rekreatif yönlü katılımcılara göre daha fazladır. Spora katılım sıklığı ise içsel ve dışsal güdüler üzerinde önemli bir etkileyici değişken olarak ortaya çıkmıştır.
This study which investigates the sports participation motives of university students doing sports in different levels includes totally 250 volunteer samples, namely 103 women and 147 men from two universities selected by suitable sample methodology. Students were interviewed to collect the data via Sport Motivation Scale-SMS developed by Pelletier et al. (1995) and adapted to Turkish by Kazak (2004) and analyzed with SPSS. As a result of the study, it was revealed that the level of intrinsic motivation of participators is higher. The level of intrinsic and extrinsic motivation of competitive athletes is higher than recreationally directed athletes. The frequency of sports participation was found as a significant variable for intrinsic and extrinsic motives.
 • Ada, E.N.D., Aşçı F.H., Çetinkalp, F.Z.K., ve Altıparmak, M.E. (2012). Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 7-12.
 • Altıntaş, A., Hacıoğlu, O., Sağtürk, B., Belman, C., ve Aşçı, F.H. (2010). Genç futbol oyuncularının spora katılım güdüleri ve başarı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 2(1), 26-31.
 • Altıntaş, A., ve Koruç, P.B. (2014). Determining participation motivation of young athletes with regard to gender and sport type. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 2(5), 61-67.
 • Ayar, H. (2017). Fitness ve Crossfit merkezlerine rekreatif egzersiz amaçlı katılımda etkili olan motivasyon faktörlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı, Edirne.
 • Aycan, A., ve Yıldız K. (2016). 11-14 yaş grubu öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının cinsiyetleri açısından incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 5(2), 1-9.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. 23. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve davranışı, 15. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Dalkıran, O., ve Aslan, C.S. (2016). Üniversiteli sporcuların spora güdülenme nedenlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 424-432.
 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and Self-Determination in human behavior. New York: Plenum Press.
 • Demirezen, İ., Saçlı Uzunöz, F., ve Arslan, Y. (2016). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin fiziksel etkinliğe katılım nedenlerinin belirlenmesi: Nevşehir örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(4), 1075-1085. DOI: 10.21547/jss.265491
 • Demir, G.T., İlhan, E.L., Esentürk, O.K., ve Kan, A. (2018). Engelli Bireylerde Spora Katılım Motivasyonu Ölçeği (ESKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması, SPORMETRE, 16(1), 95-106.
 • Ekmekçi, R., Arslan, Y., Ekmekçi, A., ve Ağbuğa, B. (2010). Üniversite öğrencilerinin spora bakış açılarının ve spora katılım güdülerinin belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy Sports Sciences, 5(2), 104-114.
 • Erdoğdu, M., Şirin, E.F., İnce, A., ve Öçalan, M. (2014). Farklı branşlarda okul takımlarında yer alan ortaöğretim öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 157-166.
 • Gülbahçe, Ö., Tozoğlu, E., Bayraktar, G., Dursun, M., ve Gülbahçe, A. (2018). The analysis of relation between different variables and university students’ motives for participation in sports. European Journal of Physical Education and Sport Science, 4(2), 79-87.
 • İlhan L., ve Gencer E. (2013). Liselerarası badminton müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1-4), 1-6.
 • İmamoğlu, A.F., ve Ekenci, G. (2002). Spor işletmeciliği, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Funk, D.C. (2008). Consumer behavior in sport and events: Marketing action, Oxford: Elsevier.
 • Karakaş, G., Kolayiş, İ.E., ve Eskiler, E. (2015). Yüzme egzersizine katılan kadınların egzersiz motivasyonlarının incelenmesi. Proceedings of the III Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5-7 Kasım.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi, 31. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kaya, S., Kabakçı, A.C., ve Doğan, A.A. (2015). Differences in motivation for participating sport activities according to sport branches. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(1), 44-53.
 • Kazak, Z. (2004). Sporda Güdülenme Ölçeği-SGÖ-nin Türk sporcuları için güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 191-206.
 • Kaman, M.B., Gündüz, N., ve Gevat, C. (2017). Tenis sporcularının spora katılım motivasyonlarının incelenmesi. SPORMETRE, 15(2), 65-72.
 • Korkutata, A. (2016). Participation motivation in sport: A study on taekwondo athletes. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(3), 47-55.
 • Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H. A., Sevindi, T., ve Gürbüz, B. (2011). Bireyleri rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 54-61.
 • Pelletier L.G., Tuson, K.M., Fortier, M.S., Vallerand, R.J., Briere, N.M., ve Blais, M.R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology, 17(1), 35-53.
 • Şirin, E.F. (2008). Futbolcu kızların (12-15 yaş) spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-7.
 • Temel, V. (2018). Masa tenisi ve wushu sporcularının spora katılım güdüleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 143-152.
 • Yalçın, İ., Turğut, M., Gacar A., ve Çalık, F. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören kadın sporcuların spora katılım motivasyonlarının bazı değişkenlere göre araştırılması. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(Special Issue 2), 201-210.
 • Yıldırım, M. (2017). Üniversite takımlarında mücadele eden sporcuların spora katılım motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 41-51.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Author: Ercan Polat (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Burak Doğan
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih Mutlu
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijssresearch453336, journal = {International Journal of Social Science Research}, issn = {}, eissn = {2146-8257}, address = {Şahin ORUÇ}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {175 - 187}, doi = {}, title = {Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Polat, Ercan and Doğan, Burak and Mutlu, Fatih} }
APA Polat, E , Doğan, B , Mutlu, F . (2018). Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi. International Journal of Social Science Research, 7 (2), 175-187. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijssresearch/issue/41761/453336
MLA Polat, E , Doğan, B , Mutlu, F . "Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi". International Journal of Social Science Research 7 (2018): 175-187 <http://dergipark.org.tr/ijssresearch/issue/41761/453336>
Chicago Polat, E , Doğan, B , Mutlu, F . "Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi". International Journal of Social Science Research 7 (2018): 175-187
RIS TY - JOUR T1 - Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi AU - Ercan Polat , Burak Doğan , Fatih Mutlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science Research JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 187 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-8257 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Science Research Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi %A Ercan Polat , Burak Doğan , Fatih Mutlu %T Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi %D 2018 %J International Journal of Social Science Research %P -2146-8257 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Polat, Ercan , Doğan, Burak , Mutlu, Fatih . "Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi". International Journal of Social Science Research 7 / 2 (December 2019): 175-187.