Year 2018, Volume 3, Issue 7, Pages 230 - 244 2018-10-30

THE EFFECTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL LEARNING ON THE LEVEL OF INTRAPRENEURSHIP: A STUDY IN THE KIRIKKALE MUNICIPALITY
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: KIRIKKALE BELEDİYESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Gamze Ebru ÇİFTÇİ [1] , Bengü HIRLAK [2] , Lütfi DOĞAN [3]

331 365

In this study, it is aimed to determine the effects of employees’ perceptions of organizational support and levels of organizational learning on intrapreneurship behaviours. For this purpose, a survey was conducted on a total of 100 employees working in Kırıkkale Municipality. Questionnaire method is used to collect the data. The survey questions were taken from scales whose reliability is proven in the literature. The data obtained from the questionnaires were analysed by using the SPSS program. According to the results of the study; it is determined that there is a positive effect of open-mindedness of organizational learning dimension on innovativeness, risk taking, autonomy and expanding networks. Also, from organizational learning dimensions, it is indicated that only learning commitment and shared vision have dimensions that have a positive effect on proactivity. Finally, it is found that the perception of organizational support has a positive effect on innovativeness and proactivity.

Bu araştırmada, çalışanların örgütsel destek algılarının ve örgütsel öğrenme düzeylerinin iç girişimcilik davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kırıkkale Belediyesinde çalışan toplam 100 çalışan üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket soruları, literatürde güvenilirliği kanıtlanmış ölçeklerden alınmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; örgütsel öğrenme boyutlarından açık fikirliliğin, yenilikçilik, risk alma, özerklik ve bireysel ağları genişletme üzerinde olumlu yönde etkisi olan bir boyut olduğu tespit edilmiştir. Yine örgütsel öğrenme boyutlarından sadece öğrenme taahhüdünün ve paylaşılan vizyonun proaktiflik üzerinde olumlu yönde etkisi olan boyutlar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel destek algısının yenilikçilik ve proaktiflik üzerinde olumlu yönde etkisi olan değişken olduğu tespit edilmiştir.
 • Akalın, Ç. (2006). Duygusal Örgütsel Bağlılık Gelişiminde Çalışanların Algıladığı Örgütsel Destek ve Ara Değişken Olarak Örgüt Temelli Özsaygı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Antoncic, B. & Hisrich, R. D. (2001). “Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation”, J. Bus. Venturing,16(5): 495–527.
 • Argyris, C. & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Ayazlar, G. (2012). Otel İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Paylaşımının Hizmet İnovasyon Performansına Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Aydın.
 • Baker, W. E. & Sinkula, J. M. (1999). “The Synergistic Effect of Market Orientation and Learning Orientation on Organizational Performance”, Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4): 411-427.
 • Basım, N. ve Şeşen, H. (2009). “Tükenmişliğin Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”, ODTÜ Geliştirme Dergisi, Muhan Soysal Özel Sayısı, (35):41-60.
 • Basım, N., Şeşen, H. ve Meydan, C. H. (2009). “Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64(3):27-44.
 • Blau, P. M. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: John Willey.
 • Calantone, R. J., Çavuşgil: T. & Zhao, Y. (2002). “Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm Performance”, Industrial Marketing Management, 31(6):515-524.
 • Çetin, F. (2011). “Örgüt İçi Girişimcilikte Öz Yeterlilik Algısı ve Kontrol Odağının Rolü”, Business and Economics Research Journal, 2(3):69-85.
 • Demirel, E. ve Akbıyık, N. (2009). “Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı”, Ed. Tikici, M. ve AKSOY, A., Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Nobel Yayın, Ankara.
 • Eder, P. (2008). “Perceived Organizational Support: Reducing the Negative Influence of Coworker Withdrawal Behavior”, Journal of Management, 34(1): 56-68.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison: & Sowa, D. (1986). “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 71(3): 500-507.
 • Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli: & Lynch, P. (1997). “Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, and Job Satisfaction”, Journal of Applied Psychology, 82: 812-820.
 • Garcia-Morales, V. J., Ruiz-Moreno, A. & Llorens-Montes, F. J. (2007). “Effects of Technology Absorptive Capacity and Technology Proactivity on Organizational Learning İnnovation and Performance: An Empirical Examination”, Technology Analysis & Strategic Management, 19(4): 527-558.
 • Gürel, G. (2011). Örgütsel Öğrenme, Dönüşümcü Liderlik, Pazar Yönlendirmesi ve Örgütsel İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkilerinin Analizi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Hostager, T. J. Neil, T. C. Decker, R. L. & Lorentz, R. D. (1998). “Seeing Environmental Opportunities: Effects of Intrapreneurial Ability, Efficacy, Motivation and Desirability”, Journal of Organizational Change Management, 11 (1): 11-25.
 • İplik, E., İplik, F. N. ve Efeoğlu, İ. E. (2014). “Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(12): 109-122.
 • Kanbur, E (2016). “Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İç Girişimcilik Performansları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, Kafkas Üniversitesi, İİBFD, (14): 443-460
 • Koçoğlu, İ., İmamoğlu: Z. ve İnce, H. (2011). “The Relationship between Organizational Learning and Firm Performance: The Mediating Roles of Innovation and TQM”, Journal of Global Strategic Management, (9): 72-88.
 • Koçoğlu, M. (2013). “Çalışanların Örgütlerine Yönelik Girişimcilik Yönelimi Algıları, Örgüt Desteği, Kariyer Tatminleri ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma”, Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (35): 1-20.
 • Köse:ve Gönüllüoğlu:(2010). “Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27: 85-94.
 • Lumpkin, G. T. & Dess, G. G. (1996). “Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance”, Academy of Management Review, 21(2): 135-172.
 • Lumpkin, G. T. & Dess, G. G. (2001). “Linking Two Dimesions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle”, Journal of Business Venturing, 16: 429-451.
 • Lynch, P. D., Eisenberger, R. & Armeli:(1999). “Percevied Organizational Support: Inferior Versus Superior Performance by Wary Employees”, Journal of Applied Psychology, 84(4): 467-483.
 • Onay, M. ve Çavuşoğlu:(2010). “İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik”, Yönetim ve Ekonomi, 17(1):47-67.
 • Perin, G. M. & Sampaio, C. H. (2003). “The Relationship between Learning Orientation and Innovation”, Read Special Issue, 9(6): 1-12.
 • Rhoades, L., Eisenberger, R. ve Armeli:(2001). “Affective Commitment in the Organization: The Contribution of Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 86(5): 825-836.
 • Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). “Perceived Organizational Support: A Review of the Literature”, Journal of Applied Psychology, 87: 698-714.
 • Robey, D., Boudreau, M. & Rose, G. M. (2000). “Information Technology and Organizational Learning: A Review and Assessment of Research”, Accounting Management and Information Technologies, 10(2): 125-155.
 • Sinkula, J. M., Baker, W. E. & Noordewier, T. (1997). “A Framework for Market Based Organizational Learning: Linking Values, Knowledge and Behavior”, Jornal of the Academy of Marketing Science, 25(4):305-318.
 • Şeşen, H. (2010). Öncülleri ve Sonuçları ile Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Terzi, A. R. ve Çelik, H. (2016). “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ve Algılanan Örgütsel Destek İlişkisi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2): 87-98.
 • Turgut, H. (2014). “Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(3): 29-62.
 • Witt, P. (2004). “Entrepreneurs’ Network and the Success of the Start-Up”, Entrepreneurship and Regional Development, 16: 391-412.
 • Zhang, X., Wang, Y., Yang, Z. & Wang, Q. X. (2006). “How Corporate Entrepreneurship Impacts Market Performance: A Disaggregated Approach Based on Evidence from China”, IEEE, 101-105, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4035802 Erişim Tarihi: 13.10.2016.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Ekim-2018
Journal Section Conference Papers
Authors

Orcid: 0000-0003-4271-6376
Author: Gamze Ebru ÇİFTÇİ (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6345-0074
Author: Bengü HIRLAK
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3834-0911
Author: Lütfi DOĞAN
Institution: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date: May 23, 2018
Acceptance Date: October 5, 2018
Publication Date: October 30, 2018

APA ÇİFTÇİ, G , HIRLAK, B , DOĞAN, L . (2018). ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: KIRIKKALE BELEDİYESİNDE BİR ARAŞTIRMA. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 230-244. DOI: 10.25204/iktisad.426260