Year 2018, Volume 3, Issue 7, Pages 213 - 229 2018-10-30

KOBİ’LERDE UYGULANAN İNOVASYON STRATEJİLERİNDE YÖNETİCİLERİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİĞİNİN ROLÜ
THE ROLE OF THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP FEATURE OF MANAGERS IN INNOVATION STRATEGIES APPLIED IN SMES

M. Halit YILDIRIM [1] , GÖZDE SUNMAN [2] , Şükran ORUÇ [3]

96 280

Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin dönüşümcü liderlik özelliklerinin KOBİ’lerde inovasyon (yenilik) stratejilerinin uygulanmasında etkili olup olmadığını belirlemektir. Nicel araştırma yöntemi esas alınarak hazırlanan bir anketle Aksaray OSB’de faaliyet gösteren KOBİ’lerdeki 149 üst düzey yöneticilerden kolayda örnekleme yöntemiyle veri toplanmıştır. Toplanan veriler korelasyon, ANOVA, regresyon analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre, yöneticilerin dönüşümcü liderlik özelliklerinin inovasyon stratejilerinin uygulanmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, dönüşümcü liderlik özelliğinin, inovasyon stratejilerinin alt boyutları olan agresiflik ve risk alma boyutları üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşılık; analiz, savunmacılık, gelecek odaklılık ve proaktiflik alt boyutları üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, yöneticilerin sahip olduğu dönüşümcü liderlik özellikleri sayesinde KOBİ’lerde inovasyon stratejilerini uygulayabildiklerini göstermektedir.

The purpose of this study is to determine whether the managerial leadership qualities of the managers are effective in the implementation of innovation strategies in SMEs. With a questionnaire based on the quantitative research method, data are gathered from 149 senior managers in SMEs operating in Aksaray OIZ by using by convenience sampling method. The collected data are subjected to correlation, ANOVA, regression analysis. According to the results of the analysis, transformational leadership characteristics of managers have been found to be effective in the implementation of innovation strategies. In addition, the transformational leadership feature has been achieved that it has no impact on the sub-dimensions of innovation strategies such as aggressiveness and risk-taking. Whereas; analysis shows that it is effective on sub-dimensions like defensiveness, future-focus and proactivity. This result demonstrates that managers can implement innovation strategies in SMEs thanks to their transformational leadership characteristics.

 • Akman, G. (2003). Bilişim Sektöründe Pazar Odaklılık, Yenilik Stratejileri ve Yenilik Kabiliyeti Arasındaki İlişkiler ve Bunların Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Al-Askari, A. S. (2011). The Impact of Entrepreneurship and Innovation on Developing the Marketing Strategy in Business Organizations. Journal of Business and Retail Management Research, 5(2):105-117.
 • Bass, B. M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision, Organizational Dynamics, (Winter): pp.19-31.
 • Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2006.
 • Beverland, M. B., Napoli, J. & Farrelly, F. (2010). Can All Brands Innovate in the Same Way? A Typology of Brand Position and Innovation Effort. Journal of Product Innovation Management, 27(1):33-48.
 • Bertocci, D. (2009). I. Leadership in Organizations, There is a Difference Between Leaders and Managers, Universirt Press of America, USA.
 • Bryman, A. (1996). Leadership in Organizations. In S.R.Clagg, C.Hardy, and W.R Nord(Eds), Handbook of Organization Studies. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Bozkurt, Ö. & Göral, M. (2013). Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4).
 • Carless, S. A., Wearing, A. J., & Mann, L. (2000). A Short Measure of Transformational Leadership. Journal of Business and Psychology, 14(3):389-405.
 • Çarkçı, A. (2007). Yerel Kalkınmada Kobilerin Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çetin, T. (2009). Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Anlayışının Orta Kademe Yöneticilerin Yenilikçilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisi: Ege Bölgesindeki Mobilya İşletmelerinde bir uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Citrin, A.V., Lee, R.P. & McCullough, J. (2007). Information Use and New Product Outcomes: The Contingent Role of Strategy Type. Journal of Product Innovation Management, 24(3):259-273.
 • Civan, M. & Tekinkuş, M. (2002). Küçük ve Orta Boy işletmelerin Avrupa Birliğine uyum süreci; Gaziantep örneği. Erc/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi. VI. Bildiri Kitabı, Ankara.
 • Durna, U. (2002). Yenilik Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ellison, S. (2009). Hard-Wired for Innovation? Comparing Two Policy Paths Toward Innovative. International Education, 39(1):30-48.
 • Erdil, O., İmamoğlu, Salih Z. ve Keskin, H. (2003). Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (Kobi’lerde) Ürün Yeniliği ve Ar-Ge Faaliyetleri. Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:19, 21-29, İstanbul.
 • Garcia-Morales, V. J., Matías-Reche, F. & Hurtado-Torres, N. (2008). Influence of transformational leadership on organizational innovation and performance depending on the level of organizational learning in the pharmaceutical sector, Journal of Organizational Change Management, 21(2):188-212.
 • Grant, R. M. (2008). Contemporary Strategy Analysis (6th Edition). Oxford: Blackwell.
 • Grimpe, C. (2007). Successful Product Development after Firm Acquisitions: The Role of Research and Development. Journal of Product Innovation Management, 24(6):614-628.
 • Gümüşlüoğlu, L. & İlsev, A. (2009). Transformational Leadership and Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for Innovation, Journal of Product Innovation Management, 26 (3):264-277.
 • İpekçi, A. (2013). Dönüşümcü Liderlik Tarzının Yöneticilerin Yenilikçilik (İnovasyon) Odaklı Stratejik Yönelimleri Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Jung, D., Wu, A. & Chowc, C. W. (2008). Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs' transformational leadership on firm innovation. The Leadership Quarterly. 19(5):582–594.
 • Keçecioğlu, T. (1998). Liderlik ve Liderler, Kalder Yayınları No:24. İstanbul.
 • Kılıç, H. (2008). Türkiye'de KOBİ Bankacılığı Kapsamında Kobiler'e Verilen Finansal Destekler (Entegre Çözüm Modeli), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayınevi, İstanbul.
 • McDermott, C. M. & O’Connor, G. C. (2002). Managing Radical Innovation: An Overview of Emergent Strategy Issues. Journal of Product Innovation Management, 19(6):424-438.
 • Morgan, R. E. & Strong, C. A. (1998). “Market Orientation and Dimensions of Strategic Orientation”. European Journal of Marketing, 32(11/12):105-173.
 • Muscio, A. (2006). Patterns of Innovation in Industrial Districts: An Empirical Analysis. Industry and Innovation, 13(3):291-312.
 • Öğüt, A., Akgemci, T., Şahin, E. & Kocabacak, A. (2007). İşletmelerde Düşünce Aşamasından Patent Aşamasına Uzanan Süreçte Yenilik Stratejileri ve Buluş Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:17.
 • Örücü, E., Kılıç, R., Savaş, A. (2011). KOBİ’ lerde İnovasyon Stratejileri ve İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12-1
 • Peker, Ö. ve Aytürk, N. (2000). Etkili Yönetim Becerileri, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Pitta, D. (2008). Providing the Tools to Build Brand Share of Heart: Gydget.com. Journal of Product & Brand Management, 17(4):280- 284.
 • Resmî Gazete, Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051118-5.htm Erişim Tarihi: 19.11.2017.
 • Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Sandberg, B. (2002). Creating the Market for Disruptive Innovation: Market Proactiveness at the Launch Stage. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 11(2):184-196.
 • Sarros J. C., Cooper B. K. & Santora, J. C. (2008). Building a Climate for Innovation Through Transformational Leadership and Organizational Culture, Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(2):145-158.
 • Sengupta, S., Mohr, J. & Slater, S. (2006). Strategic Opportunities at the Intersection of Globalization, Technology and Lifestyles. Handbook of Business Strategy, 7(1):43-50.
 • Smith, B. N., Montagno R. V. & Kuzmenko, T. N. (2004). Transformational and Servant Leadership: Content and Contextual Comparisons, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 10, No. 4.
 • Soysal, A., Çakmak, Ç. & Alıcı, S. (2003). Küreselleşme Sürecinde KOBİ’lere Yönelik Yeni Bilgi ve İletişim Ağı: Kobinet Projesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi II, 01-04 Mayıs, Denizli: 215.
 • Swan, K. S. & Allred, B. B. (2003). A Product and Process Model of the Technology-Sourcing Decision. Journal of Product Innovation Management, 20(6):485-496.
 • Tuan, L. T. & Venkatesh, S. (2010). Organizational Culture and Technological Innovation Adoption in Private Hospitals, International Business Research, 3 (3):144-153.
 • Wu, J. (2011). Asymmetric Roles of Business Ties and Political Ties in Product Innovation. Journal of Business Research, 64:1151-1156.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Ekim-2018
Journal Section Conference Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-7001-5705
Author: M. Halit YILDIRIM
Institution: Aksaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8154-6827
Author: GÖZDE SUNMAN (Primary Author)
Institution: Aksaray Üniversitesi, SBE, İşletme ABD
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8176-4058
Author: Şükran ORUÇ
Institution: Aksaray Üniversitesi, SBE, İşletme ABD
Country: Turkey


Dates

Application Date: May 30, 2018
Acceptance Date: September 27, 2018
Publication Date: October 30, 2018

APA YILDIRIM, M , SUNMAN, G , ORUÇ, Ş . (2018). KOBİ’LERDE UYGULANAN İNOVASYON STRATEJİLERİNDE YÖNETİCİLERİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİĞİNİN ROLÜ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 213-229. DOI: 10.25204/iktisad.428789