Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 59 - 79 2018-06-25

Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi
The Propaganda Role of the Rallies: The Semiotics Analysis of Photographs of the Nurnberg Rally

Caner Çakı [1]

334 716

20.yüzyılda kurulan totaliter yönetimlerin parti mitingleri; partililer arasında birlik sağlamak, kitleler üzerinde etki bırakmak, diğer partililere karşı güç gösterisinde bulunmak gibi pek çok farklı propaganda amacını içermekteydi. Özellikle Nazi Almanyası (1933-1945) döneminde Naziler, kitleler üzerinde kurdukları tahakkümün devam etmesi ve daha da güçlenmesi için geniş katılımlı mitingler düzenlemekteydi. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) tarafından 1923-1938 yılları arasında düzenlenen Nürnberg Mitingleri (Reichsparteitag) bu mitinglerin en bilineniydi. Her yıl düzenlenen bu mitinglere Almanya'nın dört bir yanından gelen NSDAP üyeleri katılmaktaydı. Nürnberg Mitingleri, günümüzdeki siyasi partilerin seçim mitinglerinin modern anlamdaki ilk örnekleri olması bakamından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Nazi Almanyası döneminde her yıl düzenlenen Nürnberg Mitingleri'nin propagandadaki rolü ele alınmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında amaçlı örneklem tekniği kullanılarak belirlenen Nürnberg Mitingleri'nde çekilmiş ve propaganda amaçlı kullanılmış beş farklı fotoğraf (Üniformalılar, Bayraklar, Etkinlikler, Hitler, Işıklandırma) üzerinden, Nürnberg Mitingleri'nin propaganda rolü Fransız Dil Bilimci Roland Barthes'ın düzanlam (dénotation) ve yananlam (connotation) kavramları boyutunda göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında incelenen kaynaklar da, çalışmadaki bulgular ile birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, mitinglerin; kitlelerin Nazizm ideolojisine ve Adolf Hitler'e yönelik bağlılık ve sadakatini arttırmak amaçlı kullanıldığı görülmüştür.  

The party rallies of totalitarian governments established in the 20th century used propaganda to provide unity among the parties, to influence the masses, to show strength against the other parties, etc. Especially during the period of Nazi Germany (1933-1945), the Nazis were organizing large-scale rallies for the continuance and further strengthening of the dominance they established on the masses. The Nuremberg Rally (Reichsparteitag) organized by the National Socialist German Workers' Party (NSDAP) between 1923 and 1938 were the most known of these rallies. NSDAP members from all over Germany. attended to these rallies every year. The Nuremberg Rally has a great importance as it is the first example of contemporary election rallies of modern political parties. In this study, the role of the Nuremberg rallies held every year in Nazi Germany was discussed. For this purpose, five different photographs (Uniforms, Flags, Activities, Hitler, Illumination) taken at the Nuremberg Meetings and used for propaganda purposes, which were determined using the purposeful sampling technique, were examined by using the semiotics analysis in the conceptions of French Language Scientist Roland Barthes' dénotation anadconnotationin terms of propaganda. In addition, the sources examined in the study were evaluated together with the findings of the study.In the light of findings, it was seen that the rallies were used to increase the and adherence and loyalty to Adolf Hitler and Nazism ideology.

  • Akan, Ersin (2009) Hitler'in Sığınakları, Evleri, Gizli Karargahları, Berlin'deki Şansölyelik ve Bunkeri. İstanbul: Kastaş Yayınları. Akarcalı, Sezer (2003) İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda. Ankara: İmaj Yayınevi. Altun, Sibel Uçkaç (2015) "Hitler Almanyası'nda Sanat ve Propaganda", Sanat ve Tasarım Dergisi, V. 1, No. 5, s. 23-39. Aziz, Aysel (2007) Siyasal İletişim. 2. Baskı. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım. Barthes, Roland (2008) Ara Olaylar, Çev. Sema Rifat. İstanbul: Sel Yayıncılık. Barthes, Roland (2014) Çağdaş Söylenler, Çev.Tahsin Yücel. 4. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları. Barthes, Roland (2015a) Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi. Çev., Mehmet Rifat, Sema Rifat. 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Barthes, Roland (2015b) Yazı ve Yorum, Çev: Tahsin Yücel. 4. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları. Barthes, Roland (2016a) Göstergebilimsel Serüven, Çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, 8.Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Barthes, Roland (2016b) S/Z. Çev. Sündüz Öztürk Kasar. İstanbul: Sel Yayıncılık. Barthes, Roland (2017) Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Çev. Ayşenaz Koş, Ömer Albayrak. 2. Baskı. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. Çakı, Caner, Karaburun Doğan, Derya ve Yılmaz, Nurcan (2018). “Horst-Wessel” Propaganda Marşı Üzerinden Nazizm İdeolojisinin İnşası”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, No. 46, s. 89-110. Çakı, Caner (2018) "Propaganda", İletişim ve Propaganda, Mustafa Karaca ve Caner Çakı (ed.), Konya: Eğitim Yayınevi, s.13-44. Çakı, Caner, Zorlu, Yaşar, Karaca, Mustafa (2017) "Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi: 'Kırımlı' Filmi ve Göstergebilimsel Analizi", Sosyoloji Konferansları - Istanbul Journal of Sociological Studies No: 56 (2017-2), s. 65-93. De Saussure, Ferdinand (2014) Genel Dilbilim Yazıları, Çev. Savaş Kılıç, İstanbul: İthaki Yayınları. Dietzfelbinger, Eckart & Liedtke, Gerhard (2004) Nürnberg-Ort der Massen: das Reichsparteitagsgelände: Vorgeschichte und schwieriges Erbe. Berlin: Ch. Links Verlag. Erol, E. Gülbuğ., Cerrahoğlu, Necati & Çakı, Caner (2017) "Hitler Dönemi Eğitim Yapısındaki Otokrasinin Eleştirisi: Die Welle Filmi Üzerine Göstergebilimsel İnceleme", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, s. 1234-1249. Fiske, John (2017) İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev. Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara:Bilim ve Sanat Yayınları. Freeden, Michael (2003) Ideology: A Very Short Introduction (Vol. 95). USA: Oxford University Press. German War Machine (2018) https://germanwarmachine.com/timelines/third-reich-day-by-day/third-reich-1934/december-1934, 14.04.2018. Geray, Haluk (2014) İletişim Alanından Örneklerle Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Giesen, Rolf (2003) Nazi Propaganda Films: A History And Filmography. USA: McFarland. Guiraud, Pierre (2016) Göstergebilim. Çev., Mehmet Yalçın. 3.Baskı. Ankara: İmge Kitabevi. Hagen, Joshua ve Ostergren, Robert (2006) “Spectacle, Architecture and Place At The Nuremberg Party Rallies: Projecting A Nazi Vision of Past, Present and Future" Cultural Geographies, V. 13, No. 2, pp. 157-181. "Historyinorbit" (2018a) https:// www.historyinorbit.com /11- incredible- photos- of- nazi-germany/, 14.04.2018. "Historyinorbit" (2018b) https://www. historyinorbit.com /11- incredible-photos- of- nazi-germany/5/?, 14.04.2018. Kalkan Kocabay, Hasibe (2008) Tiyatroda Göstergebilim. 1. Basım. İstanbul: E Yayınları. Karaburun Doğan, Derya (2018) "Propaganda, Din ve Müzik", İletişim ve Propaganda, Mustafa Karaca ve Caner Çakı (ed.), Konya: Eğitim Yayınevi, s.255-282. Kasım, Metin (2011) "Hitler Döneminde Propaganda Aracı Olarak Radyo", Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, C. 6, No. 4, s. 64-75. Kuruoğlu, Huriye (2006) Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Loiperdinger, Martin & Culbert, David (1988) "Leni Riefenstahl, the SA, and the Nazi Party Rally Films, Nuremberg 1933–1934:‘Sieg des Glaubens’ and ‘Triumph des Willens’. Historical Journal of Film Radio and Television, V. 8, No. 1, pp. 3-38. Macdonald, Sharon (2006) "Mediating Heritage: Tour Guides at The Former Nazi Party Rally Grounds, Nuremberg" Tourist Studies, V. 6, No. 2, pp. 119-138. Macdonald, Sharon (2009) "Reassembling Nuremberg, Reassembling Heritage" Journal of Cultural Economy, V. , No. 1-2, pp. 117-134. Marcus, Alan (2004) "Reappraising Riefenstahl's Triumph of the Will" Film Studies, V. 4, No. 1, pp. 75-86. Öymen, Onur (2014) Bir Propaganda Silahı Olarak Basın. İstanbul: Remzi Kitabevi. Pagaard, Stephen (2005) "Teaching the Nazi Dictatorship: Focus on Youth" The History Teacher, V. 38, No. 2, pp. 189-207. Rıfat, Mehmet (2013) Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Rossol, Nadine (2010) "Party Rallies and the Thingspiel in the Third Reich. In Performing the Nation in Interwar Germany" (pp. 102-120). Palgrave Macmillan, London. Seltzer, William (1998) "Population Statistics, the Holocaust, and the Nuremberg Trials" Population and Development Review, 511-552. Sığırcı, İlhami (2016) Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Sinclair, Thornton (1938) "The Nazi Party Rally at Nuremberg" The Public Opinion Quarterly, V. 2, No. 4, pp. 570-583. Steimle, Theodor (1943) "Das Ortsrecht der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg, Loseblatt-Buchausgabe in Großformat", Archiv des öffentlichen Rechts, V. 72 (N.F. 33), No. 1 (1943), pp. 84-86. Stupp, Vicki O'Donnell (1978) "Myth, Meaning, and Message in The Triumph of the Will". Film Criticism, V. 2, No. 2/3, pp. 40-49. Tanyeri Mazıcı, Emel ve Çakı, Caner (2018) "Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı". Erciyes İletişim Dergisi, C. 5, No. 3, pp. 290-306. Tarhan, Nevzat (2010). Psikolojik Savaş, Gri Propaganda. 13.Baskı. İstanbul:Timaş Yayınları. Tekinalp, Şermin ve Uzun, Ruhdan (2013) İletişim Araştırmaları ve Kuramları. 4. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları. "Themistrunsred" (2018a) https://themistrunsred.deviantart.com/art/back-view-of-a-rally-in-Nuremberg-316805100, 14.04.2018. "Themistrunsred" (2018b) https:// themistrunsred. deviantart. com/art/ Massive- Nazi-Rally- 315959525, 14.04.2018. Volker, Reimar (2008) "Herbert Windt’s Film Music To Triumph of The Will: Ersatz Wagner or Incidental Music to The Ultimate Nazi-Gesamtkunstwerk. Composing for the Screen in Germany and the USSR" Cultural Politics and Propaganda, 39-53. Yaylagül, Levent (2017) Kitle İletişim Kuramları. Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. 8. Baskı. Ankara: Dipnot Yayınları. Yücel, Erdinç (2017) Propaganda, Hitler'in Müftüsünden Nazi Türklere, Bir Diktatörü Otopsisi, İstanbul: Karakarga Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Caner Çakı (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bibtex @research article { iled435314, journal = {Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-634X}, address = {Maltepe University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {59 - 79}, doi = {}, title = {Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi}, key = {cite}, author = {Çakı, Caner} }
APA Çakı, C . (2018). Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 59-79. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iled/issue/37676/435314
MLA Çakı, C . "Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 59-79 <http://dergipark.org.tr/iled/issue/37676/435314>
Chicago Çakı, C . "Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 59-79
RIS TY - JOUR T1 - Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi AU - Caner Çakı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 79 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-634X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İLED Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi %A Caner Çakı %T Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi %D 2018 %J Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi %P -2149-634X %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Çakı, Caner . "Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 5 / 1 (June 2018): 59-79.