Year 2014, Volume 1, Issue 1, Pages 35 - 57 2014-12-13

Socio-political Analysis of ‘Identity’, ‘Culture’ and ‘Civilization’ as the Parameters Representing the Social Perception of our Age
ÇAĞIMIZIN TOPLUMSAL ALGISINI TEMSİL EDEN PARAMETRELERDEN ‘KİMLİK’, ‘KÜLTÜR’ VE ‘UYGARLIK’ KAVRAMLARININ SOSYO-POLİTİK ANALİZİ

Hüsamettin İNAÇ [1]

321 865

Recent political arena suffers under hesitation and contradictory trends between globalisation and multiculturalism and between localisation and ethnic identities, and seeks monoculturalism in respect of countries and people with similar culture coming together in cultural, social, economic co-operations and strategic alliances with those of different cultures and various civilizations that tend to be left outside of these co-operations because of their ‘differences’. In this context, identity question is at the agenda for the people who have a fear to lose their own identities. Identity is a social phenomenon which starts with the identity formation process by means of interaction with the ‘other’ or against the ‘other’. The individual tends to internalise and practice the behaviours, values and norms of the society where he or she has lived in, in order to provide his or her psychological and physical security. In this way, to get an identity one must either identify oneself with someone and/or be perceived as identical to someone else. The continuous and permanent internalisation processes of social setting are resulted in the construction of an individual identity within a social dimension. The universalization of national culture constitutes the ‘civilization’ and the way of living and perception creates the ‘culture under the notions of constructivist theory. In this study, the concepts culture, identity and civilization will be analyzed with the cross-cultural level and the possible confusion will be removed in this descriptive way.

Günümüz politik arenası birbirine zıt iki sürecin paralel olarak gelişmesinin şaşkınlık ve tereddüdünü yaşamaktadır: bir yandan ulus-üstü kimliklerin inşasını kaçınılmaz kılan bölgesel blokların oluşması, bu oluşumların ideolojisi olarak küreselleşme ve bu ideolojiye meşruiyet kazandıran çok kültürlülük söylemi, öte yandan yerelleşme, geleneğin ve etnik kimliklerin yeniden inşası süreçleri... Bu bağlamda, kişiler her iki sürecin sonunda kimliklerini kaybetme ve kültürel kimlik referanslarından uzaklaşma tehdidi ve farklılıklarla yüzleşme zorunluluğuyla buldular kendilerini. Kimlik, “öteki” ile ve “öteki”ye karşı etkileşim yoluyla şekillenen sosyal bir olgu ve dinamik bir süreçtir. Kimlik edinme sürecinde birey, psikolojik ve fiziksel güvenliğini sağlamak ve toplum tarafından kabul edilmek amacıyla, yaşadığı toplumun davranış modellerini, değer ve normlarını içselleştirmek ve pratiğe yansıtmak durumundadır. Bu yolla, kimlik edinmek için ya başkasına göre kendini tanımlaması ya da başkası tarafından algılandığı parametrelerle kendini özdeşleştirmesi gerekir. İnşa teorisi olarak da adlandırılan sosyal kurgunun sürekli ve daimi içselleştirilme süreçleri, sosyal boyutta birey kimliğinin inşasıyla sonuçlanır. Kimliğin evrensel parametreler bağlamında genişletilmesi uygarlığı, uygarlığın üzerine inşa edildiği ve insanoğlunun hayatı algılayış ve yaşayış tarzına dair yapıp ettiği her şeyi temsil eden nosyon ise kültürü ifade etmektedir. Bu çalışmada kimlik, kültür ve uygarlık kavramları karşılaştırmalı bir analize tabi tutulacak ve böylelikle bu terminolojide yaşanması muhtemel olan kavram kargaşası ortadan kaldırılacaktır. 

 • Bauman, Zygmund, Culture as Praxis, Routledge & Kegan Paul, Londra ve Boston 1973.
 • Bell, Daniel, The Coming of Post-Industrial Society: A venture in Social Forecasting, Basic Books Inc. Publishers, New York 1976 (1973).
 • Benedict, Ruth, Patterns of Culture, Houghton Mifflin, Boston 1934.
 • Braudel, Fernand, Civilisation Matérielle et Capitalisme: (XVe –XVIIIe siécle), Colin Kütüphanesi, Paris 1967.
 • ________ Grammaire des Civlisations, Flammarion, Paris 1987.
 • Derrida, Jacques, The Other Heading: Reflections on Today’s Europe, çev. P.Brault ve M. B. Naas, Indiana University Press, Bloomington 1992.
 • Elias, Norbert Über den Prozess der Zilivizasyon, Soziogenetissche and Psycogenetische Untersuchungen, Basel: Haus zum Falken, 1939.
 • Eralp, Atilla, “Soğuk Savaştan Günümüze Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, içinde Türkiye ve Avrupa: Batılılaşma, Kalkınma, Demokrasi, ed. A. Eralp, İmge, İstanbul 1997.
 • Gellner, Ernest, Culture, Identity and Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
 • Hobsbawm, Eric, Nations and Nationalisms Since 1780, Cambridge University Press, 1991.
 • Huntington, Samuel, The Clash of Civilizations and the Remarking of the World Order, Simon & Shuster, New York 1996.
 • Kluckhohn, Clyde, “The Concept of Culture”, içinde Culture and Behavior, ed. Clyde Kluckhohn, The Free Press of Glencoe, New York 1962, s.25.
 • Kuran-Burçoğlu, Nedret, “The Image of ‘Self’ and ‘the Other’ in the Works of Turkish Migrant Authors in Germany”, içinde Multiculturalism: Identity and Otherness.-Multiculturalisme: Identité et Alterité, ed. N. Kuran-Burçoğlu, Boğaziçi University Press, İstanbul 1997, s.7.
 • Kymlicka, Will, Çokkültürlü Yurttaşlık Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1995.
 • Meijer, Roel, Cosmopolitanism, Identity and Authenticity in the Middle East, Surrey: Curzon Press, New York 1999.
 • Morgan, Lewis H., Ancient Society, Londra 1877.
 • Parsons, Talcott, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc., New Jersey 1966.
 • Smith, Anthony D., Ethnic Origins of Nations, Basil Blackwell, Oxford,1986.
 • ________ National Identity, Harmonds-Worth: Penguin Books, 1990.
 • ________ “The Origins of Nations”, Ethnic and Racial Studies, no:12, 1989.
 • Taylor, Charles, Sources of The Self: The Making of the Modern Identity, University of Cambridge Press, UK, 1995.
 • Taylor, Edward Burnett, Primitive Culture, Londra 1891.
 • Williams, Raymond, Culture, Fontana Paperbacks, 1981.
 • Yurdusev, A.Nuri, “Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Türk Kimliği”, içinde Türkiye ve Avrupa: Batılılaşma, Kalkınma, Demokrasi, ed. A. Eralp, İmge, İstanbul 1997.
Primary Language tr
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Hüsamettin İNAÇ

Bibtex @ { imad194465, journal = {İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0872}, address = {Dumlupinar University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {35 - 57}, doi = {10.20486/imad.22348}, title = {ÇAĞIMIZIN TOPLUMSAL ALGISINI TEMSİL EDEN PARAMETRELERDEN ‘KİMLİK’, ‘KÜLTÜR’ VE ‘UYGARLIK’ KAVRAMLARININ SOSYO-POLİTİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {İNAÇ, Hüsamettin} }
APA İNAÇ, H . (2014). ÇAĞIMIZIN TOPLUMSAL ALGISINI TEMSİL EDEN PARAMETRELERDEN ‘KİMLİK’, ‘KÜLTÜR’ VE ‘UYGARLIK’ KAVRAMLARININ SOSYO-POLİTİK ANALİZİ. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 35-57. Retrieved from http://dergipark.org.tr/imad/issue/18469/194465
MLA İNAÇ, H . "ÇAĞIMIZIN TOPLUMSAL ALGISINI TEMSİL EDEN PARAMETRELERDEN ‘KİMLİK’, ‘KÜLTÜR’ VE ‘UYGARLIK’ KAVRAMLARININ SOSYO-POLİTİK ANALİZİ". İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 1 (2014): 35-57 <http://dergipark.org.tr/imad/issue/18469/194465>
Chicago İNAÇ, H . "ÇAĞIMIZIN TOPLUMSAL ALGISINI TEMSİL EDEN PARAMETRELERDEN ‘KİMLİK’, ‘KÜLTÜR’ VE ‘UYGARLIK’ KAVRAMLARININ SOSYO-POLİTİK ANALİZİ". İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 1 (2014): 35-57
RIS TY - JOUR T1 - ÇAĞIMIZIN TOPLUMSAL ALGISINI TEMSİL EDEN PARAMETRELERDEN ‘KİMLİK’, ‘KÜLTÜR’ VE ‘UYGARLIK’ KAVRAMLARININ SOSYO-POLİTİK ANALİZİ AU - Hüsamettin İNAÇ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 57 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-0872 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Islamic Civilization Studies ÇAĞIMIZIN TOPLUMSAL ALGISINI TEMSİL EDEN PARAMETRELERDEN ‘KİMLİK’, ‘KÜLTÜR’ VE ‘UYGARLIK’ KAVRAMLARININ SOSYO-POLİTİK ANALİZİ %A Hüsamettin İNAÇ %T ÇAĞIMIZIN TOPLUMSAL ALGISINI TEMSİL EDEN PARAMETRELERDEN ‘KİMLİK’, ‘KÜLTÜR’ VE ‘UYGARLIK’ KAVRAMLARININ SOSYO-POLİTİK ANALİZİ %D 2014 %J İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi %P -2149-0872 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD İNAÇ, Hüsamettin . "ÇAĞIMIZIN TOPLUMSAL ALGISINI TEMSİL EDEN PARAMETRELERDEN ‘KİMLİK’, ‘KÜLTÜR’ VE ‘UYGARLIK’ KAVRAMLARININ SOSYO-POLİTİK ANALİZİ". İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (December 2014): 35-57.