Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 181 - 195 2018-12-30

Müesseseleşme ve eğitim-öğretim, bir toplumun medeniyet kurmasında ve bir gelenek oluşturmasında başat aktörlerdir. Eğitimin müesseseleşmesi ise hayatî bir öneme ve zorluğa sahiptir. Zira eğitim ve bu eğitimin aracı kurumları, var oldukları toplumun devamlılığını, geleceğini, mizaç ve karakterini, şimdi ve sonrasını, gelecekte oluşacak konjonktürde, bulunduğu toplumun statüsüne kadar birçok konuyu direkt olarak etkilemektedir.

Bu çalışmada, İslam dünyasında eğitim-öğretim denildiğinde ilk akla gelen, kendinden sonraki medreselere örneklik teşkil eden ve Avrupa üniversitelerine rol model olan Nizamiye Medreselerini, Bağdat Nizamiye Medresesi özelinde eleştirel bir gözle ele alarak idari, siyasi, verilen eğitimin yapısı ve düşünsel konularda eksik gördüğümüz yönlerini masaya yatırdık. Bunu yaparken amaçlanan husus, bugün dahi devam edegelen eğitim-öğretim problemlerinin temeline inerek, sorunları tedavi etmeden önce onları en doğru bir şekilde tespit edebilmektir.

Eğitim-öğretim, Selçuklular
  • ANAMERİÇ, Hakan, RUKANCI, Fatih, “XI.-XVI. Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim”, Tarihi İncelemeler Dergisi, 2008, C. 23, Sa. 2, ss. 35-56ATÇEKEN Zeki, BEDİRHAN, Yaşar, Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Eğitim Yay., 2012, KonyaAYDIN, İbrahim Hakkı, ”Tehâfüt Geleneği Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, Sa. 26, ss. 57-74AZÎMÎ, Azîmî Tarihi, çev. Ali Sevim, TTK Yay., 2006, AnkaraBİÇER, Bekir, “Kuruluş Devrinde Nizâmiye Medreselerinin Müderrisleri” Tarih Okulu Dergisi, 2013, Sa. 16, ss. 263-287BRUBACHER, John S., “Eğitimin Amaçları”, çev., Sabri Büyükdüvenci, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1983, C. 16, Sa. 1, ss. 413-426BULUT, Halil İbrahim, İslam Mezhepleri Tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 2016, AnkaraÇAĞRICI, Mustafa, “Gazzâlî”, DİA, 1996, İstanbul, C. 13, s. 489-505ÇELEBİ, Çelebi, İslam’da Eğitim-Öğretim Tarihi, çev., Ali Yardım, Damla Yay., 2013, İstanbulÇELEBİ, Vedat, “Michel Foucault’da Bilgi, İktidar ve Özne İlişkisi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2013, C. 5, Sa. 1, ss. 512-523DİNÇER, Mehmet, “Eğitimin Toplumsal Değişme Sürecindeki Gücü”, Ege Eğitim Dergisi, 2003, C. 3, Sa. 1, ss. 102-112EMEKLİ, Oğuzhan, Beytü’l-Hikme ya da İslam Toplumunda Bilim ve Felsefenin İnkişafı Meselesi, Yayımlanmamış Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2017EVKURAN, Mehmet, “İslam Düşünce Geleneğinde Tanrı Tasavvuru –Tevhid, Tenzih ve Teşbih Kavramları Ekseninde Bir Analiz-”, İslami İlimler Dergisi, 2007, Sa. 1, ss. 45-62GÖKTÜRK, Türker, DAĞ, İsa, “Nizamiye Medreselerinin Eğitim-Öğretimdeki Rolü”, The Journal of Academic Social Science Studies, 2014, Sa. 27, ss. 457-469GÖZÜTOK, Şakir, “İslam Eğitim Tarihinde Müesseseleşme”, Dinî Araştırmalar Dergisi, 2006, C.9, Sa. 26, ss. 17-44GÜNALTAY, Şemsettin, “İslâm Dünyasını İnhitatı Sebebi Selçuk İstilâsı mıdır?” Marife Dergisi, 2008, Sa. 8, ss. 267-280GÜVEN, İsmail, “Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim ve Öğretime Genel Bir Bakış”, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1992, C. 25, Sa. 2, ss. 833-848HİTTİ, Philip K., Siyasal ve Kültürel İslam Tarihi, çev., Salih Tuğ, Marmara Ü.İ.F. Vakfı Yay., 2011, İstanbulİbn Haldun, Mukaddime, Dergâh Yay., 2014, İstanbul, C. 1İbnu’l-Adîm, Biyografilerle Selçuklu Tarihi, notlarla çev., Ali Sevim, TTK Yay., 1989, Ankaraİbnü’l-Cevzî, Sıbt, Mir’atü’z-Zaman Fi Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, notlarla çev., Ali Sevim, TTK Yay., 2011, AnkaraKAFESOĞLU, İbrahim, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yay., 2016, İstanbulKARA, Seyfullah, Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, İz Yay., 2009, İstanbulKARA, Seyfullah, Selçuklular’ın Dini Serüveni Türkiye’nin Dini Yapısının Tarihsel Arka Plânı, Şema Yay., 2006, İstanbulKAZICI, Ziya, AYHAN, Halis, “Tâlim ve Terbiye”, DİA, 2010, İstanbul, C. 39, s. 515-523KUŞÇU, Ayşe D., “Orta Doğu’da Şi’î-Sünni Mücadelesinde Selçuklu ve Zengi Medreselerinin Yeri”, Akademik Orta Doğu Dergisi, 2008, Sa. 4, ss. 21-44 (internette bulunan pdf sayfa numarası esas alınmıştır)MİQUEL, Andre, İslam ve Medeniyeti, Birleşik Yay., 1991, Ankara, C. 1Nizamülmülk, Siyasetname, çev., Nurettin Bayburtlugil, Dergah Yay., 2014, İstanbulÖZAYDIN, Abdülkerim, “Nizâmiye Medresesi”, DİA, 2007, İstanbul, C. 33, s. 188-191SİNANOĞLU, Abdulhamit, “İslam Düşüncesinde Benzetmeci Gurupların Allah Tasavvurları”, Çukurova Üni. İlh. Fak. Dergisi, 2005, C. 5, Sa. 1, ss. 67-89TALAS, M. Asad, Nizamiye Medresesi ve İslam’da Eğitim-Öğretim, çev., Sadık Cihan, Etüt Yay., 2000, SamsunTAYLAN, Necip, Ana Hatlarıyla İslam Felsefesi, Ensar Yay., 2014, İstanbulTURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Ötüken Yay., 2013, İstanbulUSTA, Sadık, “Doğu Rönesansı”, Bilim ve Ütopya Dergisi, 2001, Sa. 89, ss. 37-43
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Review Article
Authors

Author: Oğuzhan Emekli (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { inijoss434571, journal = {İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)}, issn = {2147-0936}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {181 - 195}, doi = {}, title = {MEDRESE LİTERATÜRÜNE KATKI: BAĞDAT NİZAMİYESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Emekli, Oğuzhan} }
APA Emekli, O . (2018). MEDRESE LİTERATÜRÜNE KATKI: BAĞDAT NİZAMİYESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2), 181-195. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/434571
MLA Emekli, O . "MEDRESE LİTERATÜRÜNE KATKI: BAĞDAT NİZAMİYESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 181-195 <http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/434571>
Chicago Emekli, O . "MEDRESE LİTERATÜRÜNE KATKI: BAĞDAT NİZAMİYESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 181-195
RIS TY - JOUR T1 - MEDRESE LİTERATÜRÜNE KATKI: BAĞDAT NİZAMİYESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AU - Oğuzhan Emekli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 195 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-0936- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) MEDRESE LİTERATÜRÜNE KATKI: BAĞDAT NİZAMİYESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %A Oğuzhan Emekli %T MEDRESE LİTERATÜRÜNE KATKI: BAĞDAT NİZAMİYESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %D 2018 %J İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) %P 2147-0936- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Emekli, Oğuzhan . "MEDRESE LİTERATÜRÜNE KATKI: BAĞDAT NİZAMİYESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 / 2 (December 2019): 181-195.