Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 120 - 135 2018-12-30

Bu çalışmanın temel amacı, iş tatmini ve yenilikçi davranışın, bireysel performansına etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Bu bağlamda Kahramanmaraş ilinde bulunan bir kamu kurumu çalışanlarından 226 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, iş tatmini ve yenilikçi davranışın, bireysel performansa olumlu yönde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, iş tatmini, yenilikçi davranış ve bireysel performansın pozitif ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir.

İş Tatmini, Yenilikçi Davranış, Bireysel Performans
  • AKINCI, Z., 2002. “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz Ü. İBBF. Dergisi, 4, ss.1-25.AKKOÇ, İ., ÇALIŞKAN, A. ve TURUNÇ, Ö., 2011. “Gelişim Kültürü ve Lider Desteğinin Yenilikçi Davranış ve İş Performansına Etkisi: İş Aile Çatışmasının Aracılık Rolü”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, ss.388-392.ALTAŞ, S.S. ve KUZU, A., 2016. “Sağlık Çalışanlarında İş Tatmini ve Duygusal Bağlılığın Bireysel İş Performansı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri”, International Journal of Academic Value Studies, (4)2: 23-32.AŞKUN, İ. C., 1978. İş Gören, eğitsel Yapı, EİTİA Yayınları, Eskişehir.BAŞ, İ. M. ve ARTAR, A., 1990. İşletmelerde Verimlilik Denetimi-Ölçme Menetleme Modelleri, MPM Yayınları, Ankara. BEĞENİRBAŞ, B. ve TURGUT, E., 2016. “Psikolojik Sermayenin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına ve Performanslarına Etkileri: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (31)1, ss. 57-93. BİNGÖL, D., 1996. Personel Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul.BLAKE, B. F., NEUENDORF, K. A. ve VALDISERRI, C. E., 2003. “Inovativeness and Variety of Internet Shopping”, Internet Resarch: Electronic Networking and Applications and Policy, 13 (3), ss.156-169.CEYLAN, A. ve ÖZBAL, S., 2005. “Yenilikçi İş Davranışı ve Çalışanların Adalet Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bankacılık Sektöründe Yapılan Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:32, ss.167-184.ÇALIK, T., 2003. Performans Yönetimi-Tanımlar, Kavramlar, İlkeler, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 118s.ÇALIŞKAN, A., 2013.“İç Odaklı Örgüt Kültürünün Yenilikçi Davranışa Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15 (1), ss.88-112.ÇETİN, F. ve BASIM, H. N., 2011. “Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü” “İşGüç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (3), ss.79-94.ÇİFTYILDIZ, K., 2015. “İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Doğu Marmara ISO 500 Firma Örneği”, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE. Sakarya, 169s.ÇOŞKUN, E. Vd., 2015. “İnovasyon ve Performans İlişkisi: Antalya Lara-Kundu Turizm Bölgesi’ndeki Temalı ve Temasız Oteller Üzerine Bir Araştırma”, Eurasia International Tourism Congres: Current Issues, Trends, and Indicators. DE JONG, J. ve DEN HARTOG, D., 2010. Measuring Innovative Work Behaviour, Creativity and Innovation Management, 19(1), ss. 23-36ERDOĞAN, 1999. İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Dönence Basın Yayın, İstanbul. ERDOĞAN, İ., 1996. İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İ. Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, Cilt:6, No:266, İstanbul. HACKMAN, R., ve OLDHAM, G.R., 1975. Development of the Jop Diagnostic Survey, Journal of Applied Psychology, 60:2, s.159-170.JONG, J. P. J. ve HARTOG, D. N., 2008. Innovative Work Behavior Measurementand Validation, http://www.ondernemerschap.nl/pdfez/H200820.pdf (Erişim Tarihi,10.09.2018).KATERBERG, R., 1983. “An examination of Level and Direction of effort and job Performance”, Acedemy of Management Journal, Vol.26, 2, 250. KAYA, N. ve KESEN, M., 2014. “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Örgüt Kültürü Tiplerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etlilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, Akev Akademi Dergisi, 18 (58).MARTİN, L. A., 1994. Library Personnel Administration, Metuchen, j., The Scarecrow Prees, London. MİNER, J. B., 1994. “Congruence and fit in Professional Role Motivation Theory”, Organization Science, Vol.5, 1, 87.MURA, M., LETTIERI, E., SPILLER, N. ve RADAELLI, G., 2012. “Intellectual Capital and Innovative Work Behaviour: Openning The Black Box”, INTECH Open Access Article International Journal of ngineering Business Management, 4 (39), ss.1-10.NERGİZ, E. ve YILMAZ, F., 2016. “Çalışanların İş Tatmininin Performanslarına Etkisi: Atatürk Hava Limanı Gümrüksüz Satış İşletmesi Örneği”, Kastamonu Üni. İİBf Dergisi, (14)4: 50-79.ORHAN, N., 2012.“Bankacılık Sektöründe Duygusal Zeka Ve Yenilikçi İş Davranışlarının İş Tatmini Üzerine Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İşletme Yönetimi ABD., İstanbul.OSMAN, S., SHARIFF, S. H. ve LAJIN, M. N. A. 2016. Does Innovation Contribute to Employee Performance?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, s.571 579.ÖZKALP, E. ve KIREL, Ç., 2010. Örgütsel Davranış. Ekin Basım Yayım Dağıtım, 4. Baskı, Bursa.ÖZPEHLİVAN, M., 2015. “Kültürel Farklılıkların İşletmelerde Örgüt İçi İletişim, İş Tatmini, Bireysel Performans ve Örgütsel Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişkiye Etkileri: Türkiye-Rusya Örneği”, Doktora Tezi, Okan Üniversitesi SBE. İşletme ABD, İstanbul, 365s.PRİCE, J. L. ve MUELLER, C. W., 1981. “A Casual Modelof Turnoverfor Nurses”,The Academyof Management Journal,24:543-565.SADIKOĞLU, E. ve ZEHİR, C., 2010. Investigating The Effects of Innovation and Employee Performance on The Relationship Between Total Quality Management Practices and Firm Performance: An Empirical Study of Turkish Firms, International Journal of Production Economics, (17)1, s. 13-26.SIGLER,T.H., PEARSON, C. M., 2000. Creating An Empowering Culture: Examining The Relationship Between Organizational Culture and Perceptions Ofempowerment. Journalof Quality Management, Vol.5, pp.27-52.SINGHAI, M., DANI, S., HYDE, A. ve PATEL, R., 2016. “Jop Satisfaction: A review”, Research Journal of Management Science , (9)5, ss. 66-68. TEKİNGÜNDÜZ, S., TOP, M. ve SEÇKİN, M., 2015. “İş Tatmini, Performans, İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Hastane Örneği” Verimlilik Dergisi, (0):4-39-64.YETİŞ, Ş.A. ve KATLAV, E.Ö., 2017. “Turizm Eğitimi Veren Akademisyenlerinin İş Tatmin ve Performans Düzeylerinin Bireysel Özelliklerine Göre Değişmesi”, Verimlilik Dergisi 1:7-27.YILDIZ, B., ASLAN, H. ve ÇİĞDEM, Ş., 2017. “Örgütsel Yenilikçiliğin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Bireysel Yenilikçiliğin Aracı Rolü”, Researcher: Social Science Studies, (5)4, s. 129-145. YUAN, F. ve R. W. WOODMAN 2010. “Innovative Behavior in The Workplace: The Role of Performance and Image Outcome Expectations”, Academy of Management Journal, 53, 2, 323-342.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3825-7015
Author: İsa İspir (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { inijoss487237, journal = {İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)}, issn = {2147-0936}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {120 - 135}, doi = {}, title = {ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {İspir, İsa} }
APA İspir, İ . (2018). ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2), 120-135. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/487237
MLA İspir, İ . "ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 120-135 <http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/487237>
Chicago İspir, İ . "ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 120-135
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ AU - İsa İspir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 135 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-0936- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ %A İsa İspir %T ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ %D 2018 %J İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) %P 2147-0936- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD İspir, İsa . "ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 / 2 (December 2019): 120-135.