Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 90 - 100 2019-03-31

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI

Tuğşan Kıvanç [1]

118 175

İnternetin gelişimi, kitle iletişim araçlarının yoğun olarak kullanılmasını takiben, 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Sosyal medya kavramı ise, internet kullanımının yine 1990’lı yıllarda gelişimi ve halkın kullanımına açılmasıyla gelişmeye başlamıştır. Öyle ki bu gelişim, günümüzde kişilerarası iletişim biçimlerini bile etkilemeye başlayarak şekillendirmiş, hayatın neredeyse ayrılmaz bir parçası durumuna getirmiştir.

Sosyal medya bağımlılığının sonuçlarının tartışılıp değerlendirileceği bu çalışmada, ilk önce kitle iletişim araçlarının kullanımından internetin kullanımına kadar geçen süre kısaca anlatılacak, ardından dijital kavramı, internetin gelişimi, kullanım amaçları ve 1970’lerin sonlarından itibaren günümüze kadar geçirdiği kullanım evreleri açıklanacaktır. Bunlara ek olarak da 2000’lerin sonunda sosyal medya sitelerinin kuruluşuna kısaca değinilecektir.

Sonuç bölümünde ise, günümüzde yaygın biçimde kullanılmakta olan sosyal medyaya olan bağımlılığın sonuçları ele alınacak, dünyanın çeşitli üniversitelerinde yapılan araştırmalara ve bunların sonuçlarına değinilecektir.

Sosyal Medya Bağımlılığı, Bağımlılık, Sosyal Medya
  • Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi. İstanbul: Avcıol Yayınları. Bulut, E. & Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi(7), 55-77. Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: Ütopya Yayınevi. Koçyiğit, M. (2015). Sosyal Ağ Pazarlaması: Marka Bağlılığı Oluşturmada Yeni Bir Pazarlama Stratejisi. Konya: Eğitim Kitabevi. Kongar, E. (2014). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği. İstanbul: Remzi Kitabevi. Özel, A. P. & Sert, N. Y. (2015). Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları. İstanbul: Derin Yayınları. Öztürk, L. (2002). Dijital Uçurumun Küresel Boyutları. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 1-10. Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yayınları. Şentürk, E. (2017). Sosyal Medya Bağımlılığının Depresyon, Anksiyete Bozukluğu, Karışık Anksiyete ve Depresif Bozukluk Hastaları ile Kontrol Grubu Arasında Karşılaştırılması ve Kullanıcıların Kişilik Özellikleriyle İlişkisinin Araştırılması(Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Binark, M., Börekçi, S. & Çomu, T. (2014). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: "Görülüyorum, Öyleyse Varım!". İstanbul: Kalkedon Yayınları. Uzun, T. & Bilir, M. R. (2011). Siyasal İletişim ve Propaganda: Yöntemler ve Uygulamalar. Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi(8), 21-50. Ünver, H. & Koç, Z. (2017). Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(2), 117-140. VURAL, Z. B. & BAT, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. The Journal Of Yasar University, 20(5), 3348-3382. Yaman, E. & Peker, A. (2012). Ergenlerin Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyete İlişkin Algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 819-833. Yaylagül, L. (2014). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=31452 (2019, Ocak 8). https://www.ntv.com.tr/turkiye/facebook-insani-mutsuz-ediyor,-fPlNqAA9EStnnqgXFtWXQ , (2019, Ocak 8). https://sosyalmedya.co/yeni-bir-arastirma-instagramin-genc-insanlarin-psikolojisine-ciddi-anlamda- zarar-verdigini-buldu/ (2019, Ocak 8). http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/sosyal-medya-gencleri-nasil-etkiliyor (2019, Ocak 8). 100
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Tuğşan Kıvanç (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { injoss538524, journal = {International Journal of Social Science}, issn = {2618-6284}, address = {Eğitim Yayınevi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {90 - 100}, doi = {}, title = {SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI}, key = {cite}, author = {Kıvanç, Tuğşan} }
APA Kıvanç, T . (2019). SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI. International Journal of Social Science, 2 (1), 90-100. Retrieved from http://dergipark.org.tr/injoss/issue/44308/538524
MLA Kıvanç, T . "SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI". International Journal of Social Science 2 (2019): 90-100 <http://dergipark.org.tr/injoss/issue/44308/538524>
Chicago Kıvanç, T . "SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI". International Journal of Social Science 2 (2019): 90-100
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI AU - Tuğşan Kıvanç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 100 VL - 2 IS - 1 SN - 2618-6284- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI %A Tuğşan Kıvanç %T SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI %D 2019 %J International Journal of Social Science %P 2618-6284- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kıvanç, Tuğşan . "SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI". International Journal of Social Science 2 / 1 (March 2019): 90-100.