Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 135 - 154 2019-03-31

EBEDİ BARIŞ ANLAYIŞI VE DEHŞET DENGESİ KURAMI EKSENİNDE DÜALİST BİR TARTIŞMA

UĞUR KESKİN [1]

21 57

Bu makalede, karşıt anlayışları temsil eden ebedi barış yaklaşımı ve dehşet dengesi kuramı
üzerinde durulmuştur. Ekol (okul) ya da irfan mektebi olarak isimlendirilebilecek idealistrealist
ayrımının temsilcileri olan bu görüşler, felsefi ve teorik zeminde değerlendirmeye tabi
tutulmuştur. Mikroanalitik bir inceleme olması nedeniyle anlatım hacim sınırlamasının
gündeme geldiği bu makalede, çok fazla ayrıntılı olmasa da idealizm-realizm düalizmi
doğrultusunda bir tartışma gerçekleştirilmiştir. Kadim bir tartışma geleneği temeline
dayandırılmış olan bu makale, keşifsel (heuristic) inceleme olarak yapılandırılmıştır.
Tartışmanın uzlaşma boyutunu temsil eden Kant’ın ebedi barış anlayışı, idealist görüş
ekseninde şekillenmiş bulunan ve normatif yönleri ağır basan bir anlayış olarak belirginlik
kazanmakta, dehşet dengesi kuramı ise tartışmanın çatışma boyutunu sembolize eden ve
pozitivist vurgulamaları belirginleşen karşıt anlayış olarak konumlanmaktadır. Sonuç olarak,
makalenin araştırma soruları üzerine yapılan açıklama ve değerlendirmeler yapılmış, yürütülen
tartışmalar aracılığıyla da çalışma alanına katkıda bulunulmaya gayret edilmiştir.
Ebedi Barış, Dehşet Dengesi Kuramı, Düalist Yaklaşım
  • Arabacıoğlu, B. (2014). En Kahraman Rıdvan Omistan. İstanbul: Mürekkep Yayınları. Arda, E., Kılıçgedik, N., Bakan S., Bakan İ. ve Kemer B (2003). Sosyal Bilimler El Sözlüğü. İstanbul: Alfa Yayınları. Aristoteles, (2008). Politika. (M. Tunçay, Çev.) İstanbul: Remzi Kitabevi. Aristoteles, (2018). Atinalıların Devleti. (A. Çokona, Çev.) Türkiye İş Bankası Yayınları: İstanbul. Aurelius, M. (2018). Düşünceler. (Ş. Karadeniz, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Batmaz Ş. ve Şahin, H.A. (Ed.) (ty) Mısır-Hitit Ebedi Barış Antlaşması (Kadeş) ve Eski Önasya’da Barış. Nevşehir Belediyesi E.Ü. Nevşehir: Kapadokya Araştırmaları Merkezi Yayınları. Birece, A. (2017). Epigramlar ve Şeytanın Sözlüğü’nden Okkalı Maddeler. (A. Ekici, Çev.) İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi. Cevizci, A. (2000). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları. Cicero, (2015). Kader Üzerine. (C. C. Çevik, Çev.) İstanbul: Zeplin Kitap Yayınları. Demir, Ö. ve Acar M. (2003). Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul: Ağaç Yayıncılık. Epiktetos, (2009). Kılavuz Kitap. (B. Akar, Çev.) İstanbul: Şule Yayınları. Erasmus, D. (2014). Savaşa Karşı. (P. Korkmaz, Çev.) İstanbul: Zeplin Kitap Yayınları. Erdemir, E. (2013). Postmodern Örgüt Kuramı. Taşçı D., Erdemir E. (Ed.) Örgüt Kuramı (ss. 162-191). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Falk, R. (2002). Yırtıcı Küreselleşme. (A. Çaksu, Çev.) İstanbul: Küre Yayınları. Frankl, V.E. (1999). Duyulmayan Anlam Çığlığı Psikoterapi ve Hümanizm. Çev. Selçuk Budak, Ankara: Öteki Yayınları. Frankl, V.E. (2016). Hayatın Anlamı ve Psikoterapi. (V. Atayman, Çev.) İstanbul: Say Yayınları. Gökdemir, O. (1997). Felsefi Aklın Eleştirisi. İstanbul: Göçebe Yayınları. Gulbenkian Komisyonu, (2003). Sosyal Bilimleri Açın Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor. (Ş. Tekeli, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları. Hall, J. A. ve Ikenberry J. (2000). Devlet. (Y. O. Alibeygil ve M. Şipal, Çev.) Ankara: Doruk Yayınları. Heimsoeth, H. (2013). Felsefenin Temel Disiplinleri. (T. Mengüşoğlu, Çev.) İstanbul: Doğu Batı Yayınları. Hippokrates, (2008). Gülmeye ve Deliliğe Dair. (M. A. Kılıçbay, Çev.), Ankara: Ayraç Yayınları. Hobbes, T. (2014). Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri. C. D. Zarakolu, Çev.) İstanbul: Belge Yayınları. Hobbes, T. (2017). Leviathan. (S. Lim, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Huntington, S.P. (2003). Medeniyetler Çatışması. Derleyen, Murat Yılmaz, Ankara: Vadi Yayınları. Kalberg, S. (2009). Max Weber’i Anlamak. (B. Gencer, Çev.) Ankara: Lotus Yayınevi. Kant, I. (2003). Pratik Usun Eleştirisi. (O. Ateş, Çev.) Ankara: Yeryüzü Yayınevi. Kant, I. (2011). Arı Usun Eleştirisi. (A. Yardımlı, Çev.), İstanbul: İdea Yayınevi. Kant, I. (2015). Seçilmiş Yazılar. (N. Bozkurt, Çev.) Bursa: Sentez Yayıncılık. Kant, I. (2016). Öteki Dünyaya Yolculuğumun Sahici Hikâyesi. (Ç. Tanyeri, Çev.) İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi. Kant, I. (2018). Eğitim Üzerine. (A. Aydoğan, Çev.) İstanbul: Say Yayınları. Kant, I. (2019). Kişinin Düşünerek Yönünü Tayin Etmesi Ne Anlama Gelir?. A. Aydoğan (Der. ve Çev.), Düşüncenin Çağrısı (ss. 81-102). İstanbul: Say Yayınları. Kardeşler, K. (2017). Yaşam Felsefesi. Ankara: Yason Yayınları. Keskin, U. (2016). Küreselleşme Karşıtı Yaklaşımların Felsefi Temelinin Yönetim Bilimleri Açısından İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 153-164. Keskin, U. (2018). Örgüt Tasarımının Dayandığı Düşünsel Temeller. Keskin, U, Paşaoğlu Baş D. (Ed.) Örgütsel Tasarım (ss. 5-23). Eskişehir: Nisan Kitabevi. Kılıç, M.E. (2014). Sufi ve Şiir, Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası. İnsan Yayınları: İstanbul. Kumar, K. (2005). Ütopyacılık. (A. Somel, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi. Lao Tzu, (2012). Yol ve Erdemin Kitabı. (O. Yener, Çev.) İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi. Maverdi, (2008). Yönetimin Esasları. (M. A. Kara, Çev.) İstanbul: İlke Yayıncılık. More, T. (2011). Utopia. (S. Eyüboğlu, V. Günyol ve M. Urgan, Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Öke, M. K. (2001). Küresel Toplum. Ankara: ASAM Yayınları. Platon, (2013). Hipparkhos-Kleitophon-Rakipler. (F. Akderin, Çev.), Say Yayınları: İstanbul. Reyhani, N. (2013). “Ebedi Barışın Olabilirliğine Kant’ın İnancı”, Barışın Felsefesi 200. Ölüm Yıldönümünde Kant, (Yayına Hazırlayan: İonna Kuçuradi) Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Rifat, S. (2012). Herakleitos Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Peters, T.J. ve Waterman, R.H. (1995). Yönetme ve Yükselme Sanatı. (S. Sargut, Çev.) İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Platon, (2015), Sofist. (F. Akderin, Çev.), İstanbul: Say Yayınları. Schopenhauer, A. (2008). Üniversiteler ve Felsefe. (A. Aydoğan, Çev.) İstanbul: Say Yayınları. Strauss, L. (2000). Politika Felsefesi Nedir?. (S. Z. Hünler, Çev.) İstanbul: Paradigma Yayınları. Tanpınar, A.H. (1999). Şiirler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Tatar, B. (2014). Din, İlim ve Sanatta Hermenötik. İstanbul: İSAM Yayınları. Tepe, H. (2013). “Kant Etiği ve Barış Düşüncesi: Etik Savaşları Önleyebilir mi?”, Barışın Felsefesi 200. Ölüm Yıldönümünde Kant, (Yayına Hazırlayan: İonna Kuçuradi), Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Trofimenko, G. (1991). Amerikan Savaş Stratejileri. (L. Oğuz, Çev.) Pencere Yayınları: İstanbul. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, (2011). Ankara: Türkiye Bilim Akademisi Yayınları. Wallerstein, İ. (2005). Yeni Bir Sosyal Bilim İçin. (E. Abadoğlu, Çev.) İstanbul: Aram Yayıncılık. Voltaire, (2017), Cahil Filozof. (G. Aker, Çev.) İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: UĞUR KESKİN (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { injoss547168, journal = {International Journal of Social Science}, issn = {2618-6284}, address = {Eğitim Yayınevi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {135 - 154}, doi = {}, title = {EBEDİ BARIŞ ANLAYIŞI VE DEHŞET DENGESİ KURAMI EKSENİNDE DÜALİST BİR TARTIŞMA}, key = {cite}, author = {KESKİN, UĞUR} }
APA KESKİN, U . (2019). EBEDİ BARIŞ ANLAYIŞI VE DEHŞET DENGESİ KURAMI EKSENİNDE DÜALİST BİR TARTIŞMA. International Journal of Social Science, 2 (1), 135-154. Retrieved from http://dergipark.org.tr/injoss/issue/44308/547168
MLA KESKİN, U . "EBEDİ BARIŞ ANLAYIŞI VE DEHŞET DENGESİ KURAMI EKSENİNDE DÜALİST BİR TARTIŞMA". International Journal of Social Science 2 (2019): 135-154 <http://dergipark.org.tr/injoss/issue/44308/547168>
Chicago KESKİN, U . "EBEDİ BARIŞ ANLAYIŞI VE DEHŞET DENGESİ KURAMI EKSENİNDE DÜALİST BİR TARTIŞMA". International Journal of Social Science 2 (2019): 135-154
RIS TY - JOUR T1 - EBEDİ BARIŞ ANLAYIŞI VE DEHŞET DENGESİ KURAMI EKSENİNDE DÜALİST BİR TARTIŞMA AU - UĞUR KESKİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 154 VL - 2 IS - 1 SN - 2618-6284- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences EBEDİ BARIŞ ANLAYIŞI VE DEHŞET DENGESİ KURAMI EKSENİNDE DÜALİST BİR TARTIŞMA %A UĞUR KESKİN %T EBEDİ BARIŞ ANLAYIŞI VE DEHŞET DENGESİ KURAMI EKSENİNDE DÜALİST BİR TARTIŞMA %D 2019 %J International Journal of Social Science %P 2618-6284- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD KESKİN, UĞUR . "EBEDİ BARIŞ ANLAYIŞI VE DEHŞET DENGESİ KURAMI EKSENİNDE DÜALİST BİR TARTIŞMA". International Journal of Social Science 2 / 1 (March 2019): 135-154.