Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 115 - 148 2019-03-31

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SORU YAZMAYA İLİŞKİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Burcu Çetinkaya [1]

30 38

Bu çalışmada Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin “Özel Öğretim Yöntemleri II”, “Program
Geliştirme” ve “Ölçme ve Değerlendirme” derslerine ilişkin harflik sistemdeki ders başarı düzeylerini ve
öğrencilerin demografik özelliklerine göre nasıl farklılık ve ilişki gösterdiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Aynı zamanda öğrencilerin almış oldukları her bir derste bilişsel alanın basamaklarına göre belirlenen
kazanımları ne düzeyde gerçekleştirdikleri saptanmaktadır. Araştırma bu yönüyle betimsel bir araştırmadır.
Bu araştırma, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 59 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan ‘Doğal
Enerji Kaynaklarımız’ konu başlıklı bir okuma metni seçilerek, öğrencilerden bu metne dayalı 10 adet soru
oluşturmaları ve belirtilen üç derse ait harflik sistemdeki ders başarı düzeylerini belirtmelerinin istendiği bir
araştırma formu kullanılmıştır.
Elde edilen veriler, Frekans ve yüzdeye dayalı olan non-parametrik testler, ‘Ki-Kare’ analizi ve ile
‘Cramer’s V’ analizine tabi tutulmuş, öğretmen adaylarının bilişsel alanın analiz ve sentez basamakları gibi bilgi
ve kavrama basamaklarından daha üst seviyelere ait soru yazabilme becerilerini, üç derse ait düşük başarı
düzeylerinde bile gerçekleştirebildikleri görülmüştür. Buna karşılık uygulama ve değerlendirme basamağına ait
hiçbir öğrencinin soru yazamamış olması, bu üç derse ait yüksek başarı düzeyine erişmiş olan adayların bile
bilişsel alanın en üst düzeyindeki uygulama ve değerlendirme basamakları ile ilişkili kazanımlara ait soru yazma
becerilerini ortaya koyamadıklarını göstermiştir.
Bloom Taksonomisi, Soru Sorma, Öğretmen Yeterlikleri, Sosyal Bilgiler
  • AKBULUT, T. (1999). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Soru Sorma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).(Akt: Ali GENÇ, 2006) ALKAN, C. KURT, M. (Tarihsiz). Özel Öğretim Yöntemleri: Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi, Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık. AYDEMİR, Y; ÇİFTÇİ, Ö. (2008). Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma; Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran. Cilt:V, Sayı:II, 103-115 BALCI, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeleri. 10. Baskı. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara BALTA, Aylin Nazan Yurttagülen(2006). İlköğretim Okullarında Uygulanan Sınavlarda Tam Öğrenmenin(Bloom Taksonomisinin) Kullanılmasının Önemi; Yeditepe Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. BAŞTÜRK, S. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.(Editör:Savaş Baştürk)yaz. Ustaoğlu, A., Doru, B.K., Aytaç, B., Yiğit, B., Tüysüz, C., Tatar, E., Ersoy, E., Acar, E., Bilgin, İ., Kepceoğlu, İ., Aktaş, İ., Yavuz, İ., Aktın, K., Yaşar, M.D., Sezgin, M.E., Taştepe, M., Özden, M., Kutlu, M.O., Çeken, R., Arık, R.S., Korkmaz, Ş., Anagün, Ş.S., Çelikkaya, T., Canbulat, T.; Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. BAYKUL, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması, ÖSYM yayınları, Ankara. BEYDOĞAN, H. Ö. (1998). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme; Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi, Yayın No:72, Erzurum. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş., DEMİREL, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 5. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. CAN, Remzi (2006). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 147 DEMİREL, Ö. (Tarihsiz). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme; 17. baskı; PegemAkademi. ERGİNER, E. (2006), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Pegema Yayıncılık, 3 baskı, Ankara. FİLİZ, S. B. (2004). Öğretmenler İçin Soru Sorma Sanatı: Düzeyleri, Teknikleri, Uygulama Örnekleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Gall, M. (1970). The Use of Questions in Teaching. Review of Educational Research, ERIC Education Resources Information Center. Vol, 40, pp:707-721. GENÇ, A. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Öğrencilerin Soru Sorma Becerilerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. GÜNDÜZ, Yüksel(2009). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Sorularının Ölçme Araçlarına Ve Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Analizi; Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık. Cilt:VI, Sayı:II, 150-165. KERAY, Betül(2012). Söyleşi Metinleri Yoluyla Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Sorma Becerilerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Y. Lisans Tezi) KÖĞCE, Davut, BAKİ, Adnan (2009). Farklı Türdeki Liselerin Matematik Sınavlarında Sorulan Soruların Bloom Taksonomisi’ne Göre Karşılaştırılması; Kastamonu Eğitim Dergisi, Mayıs, Cilt:17 No:2, 557-574. MEB, (SAFRAN, Mustafa vd.); İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara, 2006. OĞUZKAN, F. (1989). Orta Dereceli Okullarda Öğretim (Amaç, İlke, Yöntem ve Teknikler). Ankara: Emel Matbaacılık Sanayi. ÖZTÜRK, Cemil; KESKİN, Sevgi Coşkun; OTLUOĞLU, Rahmi(2012). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller. Pegem Akademi, 5.baskı, Ankara. SILAY, İ., Gök, S. (2004). Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir Çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 148 SÖNMEZ, V. (1997). Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmenlik Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık. ŞİMŞEK, Ahmet(2008). Tarih Öğretiminde Sorgulamacı Yaklaşım Çerçevesinde Soru Sorma Becerisi ve Lise Tarih Ders Kitaplarının Durumu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C:5, S:1. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/ijhs/article/.../436/281 ŞİŞMAN, Mehmet ve ACAT, M.Bahaddin(2003), Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, s.236. TAN, S. ; KAYABAŞI, Y.; ERDOĞAN, A.(2002). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, 3. baskı, Ankara. TAŞPINAR, M. (2005). Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri, Elazığ: 2. Baskı, Nobel Basımevi. YEŞİL, Rüştü, ÖZBEK, Ramazan(2008). Sosyal Alanlar eğitimi Bölümlerindeki “Branş” Öğretim Elemanlarının Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri(Fırat Üniversitesi Örneği), Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C.9, S.3, 175-186. YOK(1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon, Ankara. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/12924/turkiyede_ogretmen_egitiminde_standartlarla _ve_akreditasyon.pdf/
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Burcu Çetinkaya
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { injoss548274, journal = {International Journal of Social Science}, issn = {2618-6284}, address = {Eğitim Yayınevi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {115 - 148}, doi = {}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SORU YAZMAYA İLİŞKİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çetinkaya, Burcu} }
APA Çetinkaya, B . (2019). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SORU YAZMAYA İLİŞKİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Social Science, 2 (1), 115-148. Retrieved from http://dergipark.org.tr/injoss/issue/44308/548274
MLA Çetinkaya, B . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SORU YAZMAYA İLİŞKİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Social Science 2 (2019): 115-148 <http://dergipark.org.tr/injoss/issue/44308/548274>
Chicago Çetinkaya, B . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SORU YAZMAYA İLİŞKİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Social Science 2 (2019): 115-148
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SORU YAZMAYA İLİŞKİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Burcu Çetinkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 148 VL - 2 IS - 1 SN - 2618-6284- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SORU YAZMAYA İLİŞKİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Burcu Çetinkaya %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SORU YAZMAYA İLİŞKİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J International Journal of Social Science %P 2618-6284- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Çetinkaya, Burcu . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SORU YAZMAYA İLİŞKİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Social Science 2 / 1 (March 2019): 115-148.