Year 2019, Volume 6, Issue 21, Pages 413 - 430 2019-08-01

Fransız Devrimi sonrasında hızla yayılan ideolojilerin başında yer alan milliyetçilik, haritaları ciddî boyutta değiştirdi ve yeni bir dünyanın ortaya çıkmasını sağladı. Devletlerin meşruiyetlerini sağlamada artık geleneksel araçlar yetmemeye başladı. Devletle birey arasında geleneksel dönemde söz konusu olmayan yeni bir bağ ortaya çıktı. Milliyetçilik modern dönem devletlerinde en belirgin hâle gelen araç konumuna yükseldi.

Milliyetçilik tartışmaları olanca hızıyla sürmektedir. Milletlerin doğal bir olgu olduğu ve köklerinin çok eski döneme kadar gittiğini savunanların yanında milletlerin modern dönemde ortaya çıkan bazı sosyal, ekonomik ve kültürel şartlar altında inşa edildiğini iddia edenler de mevcuttur.

Bazı düşünürler ise modern anlamda milletlerin bir inşa süreci sonucunda modern döneme ait bir olgu olduğunu kabul etmekle beraber millet inşa süreçlerinde etnik kökenlerin büyük bir etkiye sahip olduklarını ileri sürmektedirler.

Bu çalışmada milletlerin ortaya çıkışı ile etnik kökenlerin bir bağlantısının olup olmadığı irdelenerek milletlerin inşa süreçleri tartışılacaktır. Etnik kökenleri aynı olan toplumlar ile farklı etnik kökenden gelenlerden oluşan uluslararasında bir durum değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.

Millet, Milliyetçilik, Ulus Devlet
 • Akıncı, Abdulvahap “Modern Ulus Devletlerin Doğuşu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 34,( 2012), s. 61-70
 • Akıncı, Abdulvahap “Milliyetçilik Kuramları”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, (2014), s. 131-150
 • Akıncı, Abdulvahap ve Oğuz Yavuzyılmaz, “Milliyetçilik, Irk-Irkçılık İlişkisi”, Turkish Studies, Cilt: 13, Sayı: 26, (2018a), s. 75-84
 • Akıncı, Abdulvahap ve Oğuz Yavuzyılmaz, “Milli Kimlik İnşaasında Resmi Tarih Yazımının Rolü”, Turkish Studies, Cilt: 13, Sayı: 30, (2018b), s. 15-24
 • Aksoy, N. Durak ve H. Adnan Arslantaş “Modern Bir İdeoloji: Ulusçuluk”, Hikmet Yurdu, Yıl: 2, Sayı: 3, Ocak-Haziran 2009, (2009), S. 227-234
 • Anderson, Benedict, Hayali Cemaatler; Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev.: İskender Savaşır, 2. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul, 1995
 • Balibar, Etienne “Ulus Biçimi: Tarih ve İdeoloji”, Irk, Ulus, Sınıf; Belirsiz Kimlikler, Çev.: Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, (1993a), s.109-133
 • Balibar, Etienne “Sınıf Irkçılığı”, Irk, Ulus, Sınıf; Belirsiz Kimlikler, Çev.: Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, (1993b), s.254-269
 • Baumann, Gerd, Çokkültürlülük Bilmecesi: Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikleri Yeniden Düşünmek, Çev.: Işıl Demirakın, Dost Kitabevi, Ankara, 2006
 • Bostancı, M. Naci “Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 75, (2003), s.: 5-32
 • Çağlar, Nedret “Postmodern Anlayışta Siyaset ve Kimlik”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, c. 13, S. 3, (2008), s. 369-386
 • Çancı, Haldun “Değişmeyen Boyutları Bağlamında Milliyetçiliğe Teorik ve Kavramsal Bir Bakış”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C: 13, Sayı: 2, (2008), S.105-116
 • Erkal, Mustafa E., Sosyoloji (Toplumbilimi), 6. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 1995
 • Fuller, E. Graham, Demokrasi Tuzağı, Çev.: Meral Gaspıralı, Altın Kitaplar Basımevi, İstanbul, 1996
 • Gellner, Ernest, Uluslar ve Ulusçuluk, Çev.: Büşra Ersanlı Behar/ Günay Göksu Özdoğan, İnsan Yayınları, İstanbul, 1992
 • Gellner, Ernest, Milliyetçiliğe Bakış, Çev.: Simten Coşar, Saltuk Özertürk ve Nalan Soyarık, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998
 • Giddens, Anthony, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev.: Osman Akınhay, ALFA, İstanbul, 2000
 • Hobsbawm, Eric “Giriş: Gelenekleri İcat Etmek”, Geleneğin İcadı, Derleyenler: Eric Hobsbawm ve Terence Ranger, Çev.: Mehmet Murat Şahin, Agora Kitaplığı, İstanbul, (2006a), s. 1-18
 • Hobsbawm, Eric “Seri Üretim Gelenekler: Avrupa, 1870-1914”, Geleneğin İcadı, Derleyenler: Eric Hobsbawm ve Terence Ranger, Çev.: Mehmet Murat Şahin, Agora Kitaplığı, İstanbul, (2006b), s. 305-356
 • Kurubaş, Erol “Etnik Sorunlar: Ulus-Devlet ve Etnik Gruplar Arasındaki Varoluşsal İlişki”, Doğu Batı, Yıl 11, Sayı 44, Şubat, Mart, Nisan, (2008), s. 11-41
 • Kymlicka, Will, Çokkültürlü Yurttaşlık/ Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998
 • Langewiesche, Dieter, Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa, Beck, München, 2000
 • Morgan, Prys “Bir Ölümden Bir Bakışa: Romantik Dönemde Gal Geçmişinin Peşinde”, Geleneğin İcadı, Derleyenler: Eric Hobsbawm ve Terence Ranger, Çev.: Mehmet Murat Şahin, Agora Kitaplığı, İstanbul, (2006), s. 51-118
 • Özkırımlı, Umut, Milliyetçilik Kuramları; Eleştirel Bir Bakış, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2008
 • Ranger, Terence “Sömürge Dönemi Afrika’sında Geleneğin İcadı”, Geleneğin İcadı, Derleyenler: Eric Hobsbawm ve Terence Ranger, Çev.: Mehmet Murat Şahin, Agora Kitaplığı, İstanbul, (2006), s. 245-304
 • Sağır, Meral Öztoprak, Serkan H. Akıllı “Etnisite Kuramları ve Eleştirisi”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 28, No: 1, (2004), s. 1-22.
 • Smith, Anthony D., Ulusların Etnik Kökeni, Çev: Sonay Bayramoğlu, Hülya Kendir, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002
 • Smith, Anthony D., Milli Kimlik, Çev.: Bahadır Sina Şener, 4. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007
 • Trevor-Roper, Hugh “Geleneğin İcadı: İskoçya’nın Hıghland Geleneği”, Geleneğin İcadı, Derleyenler: Eric Hobsbawm ve Terence Ranger, Çev.: Mehmet Murat Şahin, Agora Kitaplığı, İstanbul, (2006), s. 19-50
 • Üstel, Füsun, Makbul Vatandaş”ın Peşinde, 4. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009
 • Wallerstein, Immanuel “Bağımsızlık Sonrası Siyah Afrika’da Toplumsal Çatışma: Yeniden Değerlendirilen Irk ve Statü Grubu Kavramları”, Irk, Ulus, Sınıf; Belirsiz Kimlikler, Çev.: Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, (1993a), s. 233-253
 • Wallerstein, Immanuel “Halklığın İnşası: Irkçılık, Milliyetçilik ve Etniklik”, Irk, Ulus, Sınıf; Belirsiz Kimlikler, Çev.: Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, (1993b), s. 91-108
 • Yıldız, Süleyman “Kimlik ve Ulusal Kimlik Kavramlarının Toplumsal Niteliği”, Milli Folklor, Yıl: 19, Sayı: 74, (2007), s. 9-16
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2019 Yaz
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdulvahap Akıncı
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 1, 2019

Bibtex @research article { insanveinsan540654, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {413 - 430}, doi = {10.29224/insanveinsan.540654}, title = {Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi}, key = {cite}, author = {Akıncı, Abdulvahap} }
APA Akıncı, A . (2019). Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi. İnsan ve İnsan, 6 (21), 413-430. DOI: 10.29224/insanveinsan.540654
MLA Akıncı, A . "Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi". İnsan ve İnsan 6 (2019): 413-430 <http://dergipark.org.tr/insanveinsan/issue/47527/540654>
Chicago Akıncı, A . "Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi". İnsan ve İnsan 6 (2019): 413-430
RIS TY - JOUR T1 - Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi AU - Abdulvahap Akıncı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.540654 DO - 10.29224/insanveinsan.540654 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 430 VL - 6 IS - 21 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.540654 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.540654 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi %A Abdulvahap Akıncı %T Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 21 %R doi: 10.29224/insanveinsan.540654 %U 10.29224/insanveinsan.540654
ISNAD Akıncı, Abdulvahap . "Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi". İnsan ve İnsan 6 / 21 (August 2019): 413-430. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.540654
AMA Akıncı A . Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi. İnsan ve İnsan. 2019; 6(21): 413-430.
Vancouver Akıncı A . Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi. İnsan ve İnsan. 2019; 6(21): 430-413.