Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 507 - 532 2018-12-29

SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ
A STUDY ON THE VISUAL EXPRESSION OF CINEMATOGRAPHY CREATION CODES AND THE USAGE OF SPACE IN AN EPISODE OF NARCOS

Emre Ahmet Seçmen [1]

49 391

Sinemadan sonra insanların en fazla izlediği diziler, televizyon dışında tüm dünyada farklı ortamlarda izlenen bir tür halini almıştır. İzleyicinin beğenisini kazanmak için aynı sinema gibi estetik kaygılarla üretilmesi gereken diziler, hikâyesi ve oyunculuklarının yanı sıra, her bir bölümünde görsel olarak seyirciyi belli bir hazza ulaştırmalıdır. Sinematografinin görsel anlatım kodları olan anlatım, kamera kullanımı, mekân seçimi, ışık, renk, kostüm, saç tasarımı, makyaj gibi görsel ürünü oluşturan bu kodlar birbirleriyle uyum içinde olmak zorundadır. Ortaya konulacak işin geçmiş veya gelecek bir dönemde geçiyor olması bu görsel ürünlerin, sinematografinin görsel kodlarını kullanma ve mekân kullanımı gibi konularda daha titiz davranmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu nedenle çalışma, tüm dünyada takip edilen bir dönem dizisi olan “Narcos” un bu kodlardan olan “mekân” ile “sinematografik anlatım” arasındaki uyumu sorunsallaştırmaktadır. Çalışmanın amacı görsel anlatım kodları ve mekân kullanımının, bir görsel ürünün başarısında ne denli önemli olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Mekân seçimi, kullanımı ve sinematografik anlatımın tutarlı bir şekilde ve bir bütün olarak incelenebilmesi için “Narcos” dizisinin ilk iki sezonundaki yirmi bölüm çalışmanın sınırlılığı olarak belirlenmiş; sinematografi tanımı, görsel anlatım ve mekân seçimi ve kullanımı örneklem olarak seçilen “Narcos” dizisi üzerinden incelenmiştir. 

After cinema, series are the most watched pieces by people all around the world in different context apart from television. To gain the interest of the viewer, the series’ produces aesthetic concerns and series story and acting in each section, which should provide visual interest for the audience. Visual expression includes narration, which is an integral part of the codes of cinematography such as camera usage, location selection, lighting, color, hair design, and make up, which have to be in harmony with each other. For the work of art that takes place in the past and the future, the visual products and codes of cinematographic narration and usage of space will be examined in a series way in this context. For this reason, this study questions the harmony between space with the cinematographic narration of “Narcos,” a period sequence that is followed all over the world. The purpose of the work is to find out how important visual expression codes and the usage of space are in the success of a visual product. In order to analyze location selection and usage as well as cinematographic narration, as a whole and coherently, this study is limited to the first two seasons of the Narcos series. The definition of cinematography, visual expression, and location selection and their usage are examined through Narcos.

 • Alkaya, O. V. (2015, 3 Eylül). 10 Maddede Dizi Dünyasının Yeni Kralı Narcos: Has Adam Esas Adama Karşı!
 • http://www.radikal.com.tr/radikalist/10-maddede-dizi-dunyasinin-yeni-krali-narcos-has-adam-esas-adama-karsi-1427477/ Algan, E. (1996). Görüntü Yönetmenliği ve Görüntü Yönetmenine Özgü Biçemin Sinematografik Yapıta Yansıması. Doktora Tezi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Seçil
 • BÜKER. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Allmer, A. (Ed.) (2010) Sinemekan: Sinemada Mimarlık. İstanbul: Varlık Yayınları. Angel, M. (2015, 3 Oct.) Narcos Tv Series (Erişim Tarihi: 26.09.2016).
 • http://www.cinematography.com/index.php?showtopic=68792 Bayrak, T. (2015). Türk Sinemasında Mekân Yaklaşımı: Yılmaz Güney’in “Yol” ve Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” Filmlerinin Mekânsal Çözümlemesi. Yüksek Lisans
 • Tezi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Deniz YENGİN. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Bazin. A. (2011) Sinema Nedir? İstanbul: Doruk Yayıncılık.
 • Benyahia, S. C. (2014) Sinemaya Giriş: Suç. İstanbul: Kolektif Kitap. Bordwell, D. & Thompson, K. (2011) Film Sanatı. Ankara: DeKi Yayıncılık. Boyer, P. & Wertsch, J. V. (2011). Zihinde ve Kültürde Bellek. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. Brody, C. (2016, 2 Sep.) Narcos. Entertainment Weekly Inc. Brown, B. (2014). Sinematografi: Kuram ve Uygulama. İstanbul: Hil Yayın. Butler, A. M. (2011). Film Çalışmaları. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Büker, S. (2012).Sinemada Anlam Yaratma. İstanbul: HayalPerest Kitap. Charmaz, K. (2015). Gömülü (Grounded) Teori Yapılandırması. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Çelik, H. & Ekşi, H. (2015). Nitel Desenler: Gömülü Teori. İstanbul: Edam Yayınları. Dizileri / TV’yi Artık İnternetten Takip Ediyoruz (2013, 22 Nisan).
 • http://blog.ajansweb.com/2013/04/dizileri-tvyi-artk-internetten-takip.html
 • Edgar-Hunt, R. (2012) Kurmaca Yönetmenliği. İstanbul: Literatür Yayınları. Edgar-Hunt, R. & Marland, J. & Rawle, S. (2012) Film Dili. İstanbul: Literatür Yayınları. Erginbaş, O. (2012). Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Kavak Yelleri Dizisinin Lise Gençliği Üzerinde İmaj Oluşturma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Yrd.
 • Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Ersümer, A. O. (2013). Klasik Anlatı Sineması. İstanbul: Hayalperest Yayınevi. Goodridge, M. & Grierson, T. (2014).Sinematografi: Görüntü Yönetmenliği. İstanbul: Remzi Kitabevi. Gülüş, İ. (2006). Sinemada Görsel Zaman ve Mekân Kurgusu. Yüksek Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Halim ESEN. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü, Konya. Hartley, R. D. (2016, Jan.) Pablo Escobar. Salem Press Biographical Encyclopedia. Hayward, S. (2012). Sinemanın Temel Kavramları. İstanbul: Es Yayınları. Imdb Charts: Top Rated Tv Shows (2016, 26 Eylül).
 • http://www.imdb.com/chart/toptv?ref_=tt_awd
 • Kırsavoğlu, O. (2016, 26 Eylül). Dizi: Narcos.
 • http://www.perasinema.com/dizi-narcos/ Kolker, R. (2011) Film, Biçim ve Kültür. Ankara: DeKi Yayınları. Kracauer, S. (2015) Film Teorisi. İstanbul: Metis Yayınları. Makal, O. (2014) Sinemada Tarihin Görüntüsü. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Mauricio Vidal – Director of Photography for Narcos. (2016, 11 Apr.)
 • (Erişim Tarihi: 26.09.2016). http://locationcolombia.com/
 • McKay, A. (2015, 28 Aug.) Catch Up TV… Evening Standart. P37, 1p. Merli, J. (2015, 5 Jan.) Shooting Netflix's “Narcos”. (Erişim Tarihi: 26.09.2016).
 • http://www.tvtechnology.com/expertise/0003/shooting-netflixs-narcos/277108 Modiano, A. (Ed.) (2007)Fotoğraf Tarihine Giriş. Antalya: Art Studio Publishing. Monaco, J. (2001) Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası. İstanbul: Oğlak Yayıncılık. Mükerrem, Z. (2012) Sinematografi Üzerine Düşünceler. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Narcos (Erişim Tarihi: 2016, 26 Eylül).
 • http://www.imdb.com/title/tt2707408/?ref_=fn_al_tt_1 Narcos, (2015) Sezon 1, Netflix & Gaumont International Television. Narcos, (2016) Sezon 2, Netflix & Gaumont International Television.
 • Narcos: Escobarlar Kolombiyalı’ dır!! (Erişim Tarihi: 26.09.2016).
 • http://dizi-mania.com/narcos-escobarlar-kolombiyalidir/ Oktuğ, M. (2008) Kent-Sinema İlişkisine Kuramsal Bir Yaklaşım. S:117-126.Öztürk, M. (Ed.) Sinematografik Kentler: Mekânlar, Hatıralar, Arzular. İstanbul: Agora
 • Yayınları. Öztürk, S. (2012). Mekân ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekânlarının Altpolitikası. Ankara: Phoenix Yayınevi. Pachelli, N. (2016, 13 Sep.). 5 Pivotal Narcos Scenes And Where They Filmed.
 • http://www.cntraveler.com/story/5-pivotal-narcos-scenes-and-where-they-were-filmed
 • Perivolaropoulou, N. (2008) Kracauer’in Sine-Kent Anlayışına Kuramsal Bir Yaklaşım. S:25-40.Öztürk, M. (Ed.)Sinematografik Kentler: Mekânlar, Hatıralar, Arzular.
 • İstanbul: Agora Yayınları. Schneider, S. J. (Ed.) (2006) Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film. İstanbul: Caretta. Spangler, T. (2016, 3 March) Netflix Caused %50 of U.S. TV Viewing Drop in 2015. (Erişim Tarihi: 17.12.2016)
 • http://variety.com/2016/digital/news/netflix-tv-ratings-decline-2015-1201721672/ Stam, R. (2014). Sinema Teorisine Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Stamp, E. (2016, 30 Aug.) Explore the Sets and Filming Locations of the New Season of Narcos. (Erişim Tarihi: 26.09.2016).
 • http://www.architecturaldigest.com/story/narcos-sets-and-filming-locations-season-two
 • Thompson, P. (1999). Geçmişin Sesi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Tosyalı, İ. (2016, 26 Eylül). Narcos: 2.Sezon.
 • http://www.perasinema.com/narcos-2-sezon/ Uzunali, G. (2015). Zeki Demirkubuz Sinemasında Mekan Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm DEPELİ. Hacettepe Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Verdi, F. (2016, 26 Eylül). Narcos 2. Sezon Eleştirisi, 3. Sezon Beklentileri.
 • http://teknolojituru.com/2016/09/24/narcos-2-sezon-3-sezon/ Jared, W. (2015, 9 Sep.) “Narcos” : Behind The Scenes With Director Jose Padilha. (Erişim Tarihi: 26.09.2016).https://thecitypaperbogota.com/features/narcos-interview-director-jose-padilha/9492
 • Worthington, R. (2011) Yapım. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Yalçın, T. Ö. (2016, 26 Eylül). Pablo Escobar’ın Sakin ve Huzurlu Şehri: Medellin.
 • http://www.hurriyet.com.tr/pablo-escobarin-sakin-ve-huzurlu-sehri-medellin-40231782 Yıldız, S. (2015) Sinematografik Anlatım. İstanbul: Su Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0002-6034-7618
Author: Emre Ahmet Seçmen (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { intjcss484430, journal = {Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)}, issn = {}, eissn = {2458-9381}, address = {Mutlu TÜRKMEN}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {507 - 532}, doi = {}, title = {SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Seçmen, Emre Ahmet} }
APA Seçmen, E . (2018). SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 4 (2), 507-532. Retrieved from http://dergipark.org.tr/intjcss/issue/41864/484430
MLA Seçmen, E . "SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 4 (2018): 507-532 <http://dergipark.org.tr/intjcss/issue/41864/484430>
Chicago Seçmen, E . "SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 4 (2018): 507-532
RIS TY - JOUR T1 - SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ AU - Emre Ahmet Seçmen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) JF - Journal JO - JOR SP - 507 EP - 532 VL - 4 IS - 2 SN - -2458-9381 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ %A Emre Ahmet Seçmen %T SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ %D 2018 %J Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) %P -2458-9381 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Seçmen, Emre Ahmet . "SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 4 / 2 (December 2018): 507-532.