Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 1 - 20 2018-08-31

The Effects of Laboratory Activities through Cooperative Learning Jigsaw Technique on the Achievements of Primary School Seventh Grade Students at the Unit of the Electricity in Our Lives
İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi

Fahrettin YILMAZ [1] , Ataman KARAÇÖP [2]

293 396

The main aim of the current study is to determine the effects of laboratory activities through cooperative learning jigsaw technique on the achievements of primary school seventh grade learners at the unit of ‘The Electricity in Our Lives’. Moreover, the effects of laboratory activities through cooperative learning jigsaw technique and the traditional teaching methods on the retention of the knowledge were investigated. It was also targeted to find out the opinions of learners regarding the laboratory activities carried out via the cooperative learning Jigsaw technique. The sampling of the study consisted of 50 students attending 7th grade of a state lower secondary school. Pre-test post-test control group design out of experimental research designs was used for the study. One of the classes was assigned as the experimental group which practiced the cooperative learning jigsaw technique, and the other class practicing the traditional teaching method was determined as the control group.  Throughout the procedure, academic achievement test was administered to the experimental and control groups as a pre-post and retention test.  Jigsaw opinion questionnaire (JOQ) was also used for the students in the experimental group. Descriptive statistics of the relevant data were computed, and independent samples t-test was used to compare the quantitative data.  Frequencies and percentages of the findings of the JOQ administered to the experimental group were computed and evaluated.  The findings of the study revealed that prior knowledge of the research groups about the contents in the unit of the electricity in our lives was similar to each other before the treatment. It was also found that teaching through cooperative learning jigsaw technique was more effective than traditional teaching methods in enhancing the student achievement in the unit of the electricity in our lives and ensuring the retention of the knowledge. Also, the students participating in the treatment with the cooperative learning jigsaw technique had positive opinions about the treatment procedure. According to the findings of the study, it was suggested that using jigsaw technique at different subjects of science courses in a long-term process would contribute to the students’ development of affective characteristics along with the academic achievements.

Bu araştırmanın temel amacı, işbirlikli öğrenme jigsaw tekniği ile yapılan laboratuar etkinliklerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yaşamımızdaki elektrik ünitesindeki başarılarına ve bilgilerin kalıcılığına etkisini tespit etmektir. Bununla birlikte öğrencilerin işbirlikli öğrenme Jigsaw tekniği ile yapılan laboratuar etkinliklerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemi bir devlet ortaokulunun iki 7. sınıfında öğrenim gören 50 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma deneysel desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu desene göre yürütülmüştür. Araştırmaya katılan iki sınıftaki öğrencilerden biri işbirlikli öğrenme jigsaw tekniğinin uygulandığı deney grubuna, diğeri ise geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma sürecinde deney ve kontrol gruplarına akademik başarı testi ön-test, son-test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Ek olarak sadece deney grubu öğrencilerine Jigsaw görüş ölçeği (JGÖ) uygulanmıştır. Elde edilen verilere ait tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve nicel verilerin karşılaştırılmasında bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Sadece öğretim sonunda deney grubuna uygulanan JGÖ’den elde edilen verilere ait frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak değerlendirme yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları, uygulamadan önce araştırma gruplarının yaşamımızdaki elektrik ünitesindeki konulara ilişkin ön bilgi düzeylerinin benzer olduğunu göstermiştir. Deneysel uygulama sonucunda elde edilen bulgulardan işbirlikli öğrenme jigsaw tekniği ile yapılan öğretim geleneksel öğrenme yöntemine göre öğrencilerin yaşamımızdaki elektrik ünitesindeki akademik başarılarını artırmada ve bilgilerin kalıcılığını sağlamada daha etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte İşbirlikli öğrenme yöntemi jigsaw tekniğinin uygulandığı deney grubundaki uygulamalara katılan öğrencilerin yapılan uygulamaya ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, jigsaw tekniğinin fen bilimleri dersinin farklı konularında uzun süreli uygulamalarının yapılarak öğrencilerin akademik başarıları yanında duyuşsal özelliklerinin gelişimine de katkı sağlanabileceği önerilmiştir.

 • Adesoji, F.A., Omilani, N.A. & Nyinebi, O.M. (2015). The effect of homogenous and heterogeneous gender pair cooperative learning strategies on students’ achievement in chemistry. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 11(3), 1-12.
 • Aksoy, G., Doymuş, K., Karaçöp, A., Şimşek, Ü., ve Koç, Y. (2008). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Genel Kimya Laboratuar Dersinin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Yöntem Hakkındaki Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 17, 212-227.
 • Anderson, F. J., & Palmer, J. (1988). The jigsaw approach: Students motivating students. Education, 109(1), 59-62.
 • Batdı, V. (2013). İngilizce Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Destekli Eğitsel Eğlenceli Etkinliklerin Öğrencilerin Öz-Yeterlik Becerileri, Öz-Düzenleme Stratejileri, Üst biliş Becerileri, Motivasyonları Ve Akademik Başarılarına Etkisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Berger, R., & Hänze, M. (2015). Impact of expert teaching quality on novice academic performance in the jigsaw cooperative learning method. International Journal of Science Education, 37(2), 294-320. DOI:10.1080/09500693.2014.985757.
 • Bıyıklı, F. (2015). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Genel Fizik Laboratuarı-I Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Laboratuar Malzemesi Tanıma Ve Kullanma Becerilerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Bilal, E., & Erol, M. (2012). Effect of teaching via modeling on achievement and conceptual understanding concerning electricity. Journal of Baltic Science Education, 11(3), 236-247.
 • Bozdoğan, A. E., Taşdemir, A., ve Demirbaş, M. (2006). Fen bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (11), 23-36.
 • Bölükbaş F. (2014). Jigsaw-IV Tekniğinin Yabancı Öğrencilerin Türkçedeki Temel Zamanları Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3(3), 196-210.
 • Buhr, G. T., Heflin, M. T., White, H. K., & Pinheiro, S. O. (2014). Using the jigsaw cooperative learning method to teach medical students about long-term and postacute care. Journal of the American Medical Directors Association,15(6), 429-434.
 • Buzludağ, P. (2010). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 'Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme' Ünitesinin İşbirlikli Öğrenmeyle (Jigsaw Tekniği) Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Carroll, D. W. (1986). Use of the jigsaw technique in laboratory and discussion classes. Teaching of Psychology, 13(4), 208-210.
 • Casey, C., & Goodyear, V.A. (2015). Can Cooperative Learning Achieve the Four Learning Outcomes of Physical Education? A Review of Literature, Quest, 67(1), 56-72, DOI: 10.1080/00336297.2014.984733.
 • Colosi, J. C., & Zales, C. R. (1998). Jigsaw cooperative learning improves biology lab course. Bioscience, 48(2), 118–124. DOI:10.2307/1313137.
 • Çolak, E. (2006). İşbirliğine Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına, Akademik Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirel, F. G. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin; Dünya ,Güneş ve Ay Ünitesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarılarına ve Derse Olan Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dikel, S. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modeli Hakkında Bilgilendirilmesi, Bu Yöntemi Sınıfta Uygulamaları ve Elde Edilen Sonuçların Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Dirlikli, M. (2015). İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Çemberin Analitik İncelenmesi Konusunda Akademik Başarıya, Kalıcılığa Etkisi Ve Sınıf İçi Yansımaları. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Doğru, M., & Ünlü, S. (2012). Jigsaw IV tekniği kullanımının fen öğretiminde öğrencilerin motivasyon, fen kaygısı ve akademik başarılarına etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 2(2), 57-66.
 • Doymus, K. (2007). The effect of a cooperative learning strategy in the teaching of phase and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84 (11), 1857-1860.
 • Doymus, K., Karacop, A. & Simsek, U. (2010). Effects of jigsaw and animation techniques on students' understanding of concepts and subjects in electrochemistry. Education Tech Research Dev, 58, 671-691. DOI:10.1007/s11423-010-9157-2.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115.
 • Emden, M., & Sumfleth, E. (2016). Assessing students’ experimentation processes in guided inquiry. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(1), 29-54.
 • Esmer Orunlu, E. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Karışımlar Konusunun Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gezer, S. U. (2015). A Case Study on Preservice Science Teachers’ Laboratory Usage Self Efficacy and Scientific Process Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 1158-1165.
 • Ghaith, G. M. and Bouzeineddine, A. R. (2003). Relationship between reading attitudes, achievement, and learners perceptions of their Jigsaw II cooperative learning experience. Reading Psychology, 24(2), 105-121. DOI: 10.1080/02702710390197444.
 • Gillies, R. M. (2014). Developments in cooperative learning: review of research. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 30(3), 792-801.
 • Gillies, R. M., & Boyle, M. (2010). Teachers' reflections on cooperative learning: Issues of implementation. Teaching and teacher Education, 26(4), 933-940.
 • Gurses, A., Gunes, K., Barin, T. B., Eroglu, Z., & Cozel, F. S. (2015). Relation Between Pre-Service Chemistry Teachers’ Science Literacy Levels and Their Some Scientific Process Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 2395-2402.
 • Güngör, S. N. & Özkan, M. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Tutumuna Etkileri Üzerine Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24(1), 47-59.
 • Hanze, M. and Berger, R. (2007). Cooperative learning, motivational effects, and student characteristics: An experimental study comparing cooperative learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learning and Instruction, 17, 29-41.
 • Hedeen, T. (2003). The reverse jigsaw: A process of cooperative learning and discussion. Teaching Sociology, 31(3), 325–332. DOI:10.2307/3211330.
 • Huang, Y.-M., Liao, Y.-W., Huang, S.-H., & Chen, H.-C. (2014). A Jigsaw-based Cooperative Learning Approach to Improve Learning Outcomes for Mobile Situated Learning. Educational Technology & Society, 17 (1), 128–140.
 • Johnson, D. W., and Johnson, R. T. (2014). Cooperative Learning in 21st Century. Anales De Psicología, 30 (3), 841-851. DOI:10.6018/analesps.30.3.201241.
 • Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2008). 7E Modeli Merkezli Laboratuar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 91-125.
 • Karacop, A. & Doymus, K. (2013). Effects of jigsaw cooperative learning and animation techniques on students’ understanding of chemical bonding and their conceptions of the particulate nature of matter. Journal of Science Education Technology, 22, 186-203. DOI:10.1007/s10956-012-9385-9.
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kılınç, A. (2014). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin (jigsaw Tekniği) Asitler ve Bazlar Konusunda Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koç, Y. (2013). Fen Bilimleri Dersinin Öğretiminde Jigsaw II Tekniğinin Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 165-179.
 • Kömürkaraoğlu, S. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Işık Ve Ses Ünitesinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Ve Bilgilerin Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Köseoğlu, P. (2010). Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretiminin Akademik Başarısı, Öz yeterlilik ve Tutuma Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 244-254.
 • Maden, S. (2011). Effect of jigsaw I technique on achievement in written expression skill. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(2), 911-917.
 • Morgil, İ., Güngör Seyhan, H. (2009). Proje Destekli Kimya Laboratuarı Uygulamalarının Bazı Bilişsel ve Duyuşsal Alan Bileşenlerine Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1). 89-107.
 • Özkıdık, K. (2009). İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Tutuma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pozzi, F. (2010). Using jigsaw and case study for supporting online collaborative learning. Computers & Education, 55(1), 67-75. DOI:10.1016/j.compedu.2009.12.003.
 • Sarıbıyık, S., Altunçekiç, A. ve Yaman, S. (2004). Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuarı Dersine Yönelik İlgili Düzeylerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Semela, T. (2010). Who is joining physics and why? Factors influencing the choice of physics among Ethiopian university students. International Journal of Environmental and Science Education, 5(3), 319-340.
 • Serrano, J. M., & Pons, R. M. (2014). Introduction: cooperative learning. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 30(3), 781-784.
 • Sharan, Y. (2015). Meaningful learning in the cooperative classroom. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 43(1), 83-94, DOI:10.1080/03004279.2015.961723.
 • Singh, C., Moin, L., & Schunn, D. C. (2010). Introduction to physics teaching for science and engineering undergraduates. Journal of Physics Teacher Education Online, 5(3), 3-10.
 • Slavin, R. E. (2014). Cooperative learning and academic achievement: why does groupwork work? Anales de psicología, 30 (3), 785-791. DOI:10.6018/analesps.30.3.201201.
 • Slavin, R. E. (2015) Cooperative learning in elementary schools. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 43(1), 5-14, DOI:10.1080/03004279.2015.963370.
 • Souvignier, E. & Kronenberger, J. (2007). Cooperative learning in third graders’ Jigsaw groups for mathematics and science with and without questioning training. British Journal of Educational Psychology, 77, 755–771.
 • Surian, A., & Damini, M. (2014). “Becoming” a cooperative learner-teacher. Anales de psicología, 30 (3), 808-817, DOI:10.6018/analesps.30.3.201521.
 • Şimşek Ü., Doymuş K., Doğan A., ve Karaçöp A. (2009). İşbirlikli Öğrenmenin İki Farklı Tekniğinin Öğrencilerin Kimyasal Denge Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim fakültesi Dergisi, 29(3), 763-791.
 • Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tanel, Z. & Erol, M. (2008). Effects of cooperative learning on instructing magnetism. Analysis of an experimental teaching sequence. Lat. AM. J. Phy. Edu., 2(2), 124-136.
 • Tran, V.D. (2016). The effects of jigsaw learning on students’ knowledge retention in Vietnamese higher education. International Journal of Higher Education, 5(2), 236-253.
 • Tran, V.D., & Lewis, R. (2012). The effects of jigsaw learning on students' attitudes in a Vietnamese higher education classroom. International Journal of Higher Education, 1(2), 1-13. DOI:10.5430/ijhe.v1n2p9.
 • Tuğran, Z. (2015). İşbirlikli Öğrenmenin Lise Öğrencilerinin Matematik Öz yeterlik Algısı ve Başarısı Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Turkmen, H. & Buyukaltay, D. (2015). Which one is better? Jigsaw II versus Jigsaw IV on the subject of the building blocks of matter and atom. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 1(2), 88-94. DOI:10.21891/jeseh.43349.
 • Uygur, E. (2009). İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Ünitesinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına, Tutuma ve Bilgi Kalıcılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Wambugu, P. W., Changeiywo, J. M., & Ndiritu, F. G. (2013). Effects of experiential cooperative concept mapping instructional approach on secondary school students' achievement in physics in Nyeri County, Kenya. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 2(3), 275-296.
 • Wilcox, B. R., & Lewandowski, H. J. (2016). Open-ended versus guided laboratory activities: Impact on students’ beliefs about experimental physics. Physical Review Physics Education Research, 12(2), 1-8. DOI:10.1103/PhysRevPhysEducRes.12.020132.
 • Yadav, B., & Mishra, S. K. (2013). A study of the impact of laboratory approach on achievement and process skills in science among is standard students. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(1), 1-6.
 • Yılar Bayram, M., ''Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Demokratik Tutumlarına ve Sosyal Becerilerine Etkileri'', Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Erzurum, 2015.
 • Yıldırım, B. (2011). İlköğretim 8 Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Kalıtım Ünitesinin İşlenmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zacharia, Z. C., Xenofontos, N. A., & Manoli C. C. (2011). The effect of two different cooperative approaches on students’ learning and practices within the context of a WebQuest science investigation. Education Tech Research Dev., 59, 399–424. DOI:10.1007/s11423-010-9181-2.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fahrettin YILMAZ
Institution: Kızıltepe Koçhisar İmam Hatip Ortaokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8939-3725
Author: Ataman KARAÇÖP
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inuefd291215, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {1 - 20}, doi = {10.17679/inuefd.291215}, title = {İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Fahrettin and KARAÇÖP, Ataman} }
APA YILMAZ, F , KARAÇÖP, A . (2018). İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 1-20. DOI: 10.17679/inuefd.291215
MLA YILMAZ, F , KARAÇÖP, A . "İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 1-20 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/36595/291215>
Chicago YILMAZ, F , KARAÇÖP, A . "İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi AU - Fahrettin YILMAZ , Ataman KARAÇÖP Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.291215 DO - 10.17679/inuefd.291215 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.291215 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.291215 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi %A Fahrettin YILMAZ , Ataman KARAÇÖP %T İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.291215 %U 10.17679/inuefd.291215
ISNAD YILMAZ, Fahrettin , KARAÇÖP, Ataman . "İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 1-20. https://doi.org/10.17679/inuefd.291215