Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 67 - 81 2018-08-31

6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi
The Effect of a Drill and Practice Software Material on 6th Grade Students’ Conceptual Understandings on Cell Concept

Serpil Kalaycı [1] , Elif Bakır [2]

109 257

Bu araştırmada, 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi kapsamında “Hücre” konusuna yönelik bir alıştırma ve tekrar yazılımı geliştirilmiş ve daha sonra öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine etkisi araştırılmıştır Araştırma, son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim gören 144 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yarısı deney (N=72) ve yarısı kontrol grubu (N=72) olarak ayrılmıştır. Deney grubunda bilgisayar destekli öğretim materyali ile ders işlenirken, kontrol grubunda herhangi bir değişikliğe gidilmeden müfredatın öngördüğü şekilde ders işlenmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “hücre konusu kavram testi” 6. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlama düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Uygulama sonunda deney ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine kavramsal anlama düzeyleri açısından anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin kullandıkları yazılıma ilgi duydukları gözlemlenmiştir

For this study, a drill and practice software material was developed for “The Cell” concept of 6th grade of Science and Technology course and its effect on the conceptual understandings of students was investigated. The study was quasi-experimental with a model of posttest with control group. The study was performed with 144 sixth grade students in total, who study in a secondary school during the spring semester of 2014-2015 academic years. The experimental group (N=72) and the control group (N=72) were determined randomly. Drill and practice software material was used in the experimental group and traditional methods were used in the control group. "The Cell Conceptual Understanding Test" developed by the researchers was used in the study in order to identify the conceptual understanding levels of 6th grade students. After the implementation there was a significant difference between the experimental and the control groups in favor of the experimental group in terms of conceptual understandings In addition, It was observed that the students got interested in the software they used.

 • Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H. ve Şensoy, Ö. (2005). Fen eğitiminde ilköğretim 6. sınıflarda çiçekli bitkiler konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(12), 103-116.
 • Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. ve Uçar, V. (2007). Bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisine bir örnek: “radyoaktivite”. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 98-106.
 • Akdağ, M. ve Tok, H. (2008). Geleneksel öğretim ile powerpoint sunum destekli öğretimin öğrenci erişisine etkisi, Education and Science, 147(33), 28.
 • Arı, M. ve Bayhan, P. (1999). Okul öncesi döneme bilgisayar destekli eğitim. İstanbul: Epsilon.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çilenti, K. (1988). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Çömek, A. ve Bayram, H. (2004). Fen bilgisi öğretiminde ısı konusunun bilgisayar destekli öğretim materyalleri ile öğretilmesi. VI Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Cilt: I, İstanbul, 192- 197.
 • Emrahoğlu, N. ve Öz Ö. (2008). İlköğretim 6. sınıflarda fen bilgisi dersinde uzayı keşfediyoruz ünitesinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 183-192.
 • Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Fen Eğitimi Dergisi, (69), 12.
 • Hakkarainen, K. and Palonen, T. (2003). Patterns of female and male students’ participation in peer interaction in computer-supported learning. Computers & Education, 40, 327-342
 • Hannafin, M.S. and Peck, K.L. (1988). The design, development and evaluation of ınstructional software. Londra: MacMillan.
 • İşman, A. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Akademi, 416.
 • İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, B. ve Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. TOJET, 1(1), 68-69.
 • Kahraman, Ö. (2007). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersi fizik konularının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Karamustafaoğlu, O., Aydın, M. ve Özmen H. (2005). Bilgisayar destekli fizik etkinliklerinin öğrenci kazanımlarına etkisi: basit harmonik hareket örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 67.
 • Korucu, A.T and Gunduz, Ş. (2011). The effects of computer assisted instruction practices in computer office program course on academic achievements and attitudes toward computer. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1931-1935.
 • Küçük, M. ve Bahçekapılı, T. (2011). Bilgisayar ve eğitimde kullanılması. (Ed. M. Küçük), Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 105.
 • Odabaşı, F. (1997). Bilgisayar destekli dil öğreniminin geleneksel sınıf öğretimiyle karşılaştırılması. Eğitim Sempozyumu, İzmir: Bilsa Bilgisayar Yayınları, 341-347.
 • Pektaş, H.M., Çelik, H., Katrancı M. ve Sacit K., (2009). 5. sınıflarda ses ve ışık ünitesinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(17), 649-658.
 • Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yaman, M., 2005. Solunum zinciri konusunda simülasyonla desteklenmiş bir bilgisayar programının öğrenmeye ve ilgiye etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 222-228.
 • Yanpar, T. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık, 268. Yenice, N., 2003. Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarınan etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 79.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Serpil Kalaycı
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Elif Bakır
Institution: Hatay Doğa Koleji
Country: Turkey


Bibtex @research article { inuefd325684, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {67 - 81}, doi = {10.17679/inuefd.325684}, title = {6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi}, key = {cite}, author = {Kalaycı, Serpil and Bakır, Elif} }
APA Kalaycı, S , Bakır, E . (2018). 6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 67-81. DOI: 10.17679/inuefd.325684
MLA Kalaycı, S , Bakır, E . "6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 67-81 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/36595/325684>
Chicago Kalaycı, S , Bakır, E . "6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 67-81
RIS TY - JOUR T1 - 6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi AU - Serpil Kalaycı , Elif Bakır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.325684 DO - 10.17679/inuefd.325684 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 81 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.325684 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.325684 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education 6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi %A Serpil Kalaycı , Elif Bakır %T 6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.325684 %U 10.17679/inuefd.325684
ISNAD Kalaycı, Serpil , Bakır, Elif . "6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 67-81. https://doi.org/10.17679/inuefd.325684