Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 141 - 153 2018-08-31

Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi
The Effect of Creative Writing Studies on Attitudes towards Writing and the Creative Writing Success

Serpil Özdemir [1] , Arzu Çevik [2]

94 171

Bu araştırmanın amacı, yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutumlara ve yaratıcı yazma başarısına etkisini belirlemektir. Araştırmada ön test – son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunda Bartın il merkezinde bulunan Gazi Ortaokulu beşinci sınıflarından 50 öğrenci yer almaktadır. Yazmaya yönelik tutumlar Yazı Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği ile belirlenmiştir. Yaratıcı yazma başarısı öğrenci kompozisyonları ile belirlenmiştir. Öğrenci kompozisyonları Yaratıcı Yazma İçin Değerlendirme Ölçütleri Formu ile puanlanmıştır. Deney ve kontrol grupları arasında fark olup olmadığını belirlemek üzere bağımsız gruplar için t testi, grupların kendi içinde fark olup olmadığını tespit etmek için bağımlı gruplar t testi yapılmıştır. Yaratıcı yazma başarısını değerlendirmek için öğrenci kompozisyonları iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. Puanların güvenirliği Pearson korelasyon katsayısı ile belirlemiştir. Deneysel çalışmalar sonrasında yazmaya yönelik tutum açısından deney grubunun ön ve son testleri arasında anlamlı bir fark olduğu; kontrol grubunun ön ve son testleri arasında ise anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının son test ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Yaratıcı yazma başarısı açısından deney grubunun ön ve son testleri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubunun ön ve son testleri arasında da yaratıcı yazma başarısı ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında yapılan karşılaştırmada, deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

The aim of this study was to determine the effect of creative writing activities on writing attitudes and the success of creative writing. The pre-test and post-test control group experimental design has been used in the study. In the study group, 50 students from the fifth grade of Gazi Secondary School in Bartın city center were located. The attitudes towards writing were determined by the Writing Attitude Scale. Creative writing success was determined by student compositions. Student compositions were scored using the Evaluation Criteria for Creative Writing Form. Independent sample t-test was used to determine whether there was a difference between the inter-groups, and paired sample t-test was used to determine whether there was a difference within the inner-group. To determine the creative writing success, student compositions were evaluated by two experts. After experiential studies it was seen that there was a significant difference between the pre and post-tests of the experimental group in terms of the attitude toward writing but there was no significant difference between the pre and post-tests of the control group. It was determined that there was a significant difference between the final test averages of the experimental and control groups in favor of the experimental group. In terms of creative writing success, it was determined that there was a significant difference between the pre and post-tests of both experimental and control groups. It was determined that there was a meaningful difference between the pre and post-tests of the experimental group in terms of creative writing success. There was also a significant difference between the pre and post-tests of the control group. It was found that there was a significant difference in favor of the experimental group in comparison between the final test scores of experimental and control groups.

 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 311-319.
 • Akkaya, N. (2014). Elementary teachers’ views on the creative writing process: an evaluation. Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (4), 1499-1504. DOI: 10.12738/estp.2014.4.1722
 • Başkök, B. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinde uygulanan yaratıcı yazma çalışmalarının, öğrencilerin yaratıcılıklarına ve Türkçe dersine olan tutumlarına etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazma başarısına ve yazmaya yönelik tutumlara etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Duran, S. (2010). Yaratıcı yazma yaklaşımının yazılı anlatım becerisinin gelişimine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Erdoğan, Ö. (2012) Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. (10. Baskı). İstanbul: Evrim Basın Yayın Dağıtım.
 • Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karasar, N. (2005). Araştırmada rapor hazırlama. (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. Sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • MEB. (2016). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Orhon, G. (2014). Yine yazı yazıyoruz okulda işyerinde evde kullanılabilecek yaratıcı yazı uygulamaları. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, E. ve Binyazar, A. (1998). Yazma öğretimi yazma sanatı. (4. Baskı). İstanbul: Papirüs Yayınevi.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • San, İ. (1985). Sanat ve eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. ( 4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4 (7), 51-67.
 • Susar Kırmızı, F. (2011), Yaratıcı yazma ürünlerinin bazı ölçütler açısından değerlendirilmesine ilişkin nitel bir çalışma. Dil Dergisi, 151, 22-35.
 • Susar Kırmızı, F. (2015). Yaratıcı drama ve yaratıcı yazma uygulamalarının yaratıcı yazma başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40 (181), 93-115. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4552
 • Şahin, A. (2015). Yaratıcı yazma. Fatma Susar Kırmızı (Ed.), İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi içinde. (s. 273-298). Ankara: Anı Yayınları.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TÜBAR, 27, 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 919-940.
 • Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Serpil Özdemir
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Arzu Çevik
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inuefd336990, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {141 - 153}, doi = {10.17679/inuefd.336990}, title = {Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Serpil and Çevik, Arzu} }
APA Özdemir, S , Çevik, A . (2018). Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 141-153. DOI: 10.17679/inuefd.336990
MLA Özdemir, S , Çevik, A . "Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 141-153 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/36595/336990>
Chicago Özdemir, S , Çevik, A . "Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 141-153
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi AU - Serpil Özdemir , Arzu Çevik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.336990 DO - 10.17679/inuefd.336990 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 153 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.336990 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.336990 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi %A Serpil Özdemir , Arzu Çevik %T Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.336990 %U 10.17679/inuefd.336990
ISNAD Özdemir, Serpil , Çevik, Arzu . "Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 141-153. https://doi.org/10.17679/inuefd.336990