Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 328 - 340 2018-08-31

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Investigation of the Epistemological Beliefs of Prospective Teachers in Terms of Certain Variable

Serkan ASLAN [1] , Birsel AYBEK [2]

85 162

Epistemolojik inançlar bilginin kesinliği, bilginin kaynağı, bilginin birey tarafından oluşturulması, bilginin öğrenilmesi ve bilginin yapısıyla ilgili öznel inanç sistemlerini tanımlamaktadır. Epistemolojik inançlar bir öğretmenin öğretim yöntemini, sınıf yönetimi gibi boyutlarda vereceği kararlarını ve seçimlerini etkilemektedir. Bu bakımdan öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını çeşitli değişkenler açısından inceleyip genel bir resmini ortaya koymak önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın modelini, tarama modellerinden betimsel tarama modeli oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim akademik yılında bir devlet üniversitesindeki eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi yöntemle seçilmiş 429 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, kişisel bilgiler formu ile Aypay (2011) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Epistemolojik İnanç Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenme süreci, doğuştan/sabit yetenek, bilginin kesinliği alt boyutlarına "kısmen katılıyorum" düzeyinde ve öğrenme çabası alt boyutuna "katılıyorum" düzeyinde görüş belirttikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile cinsiyetleri arasında doğuştan/sabit yetenek ile bilginin kesinliği alt boyutunda erkek öğretmen adaylarının lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen adaylarının epistemolojik inanç ölçeğine ait boyutları ile sınıf düzeyi, üniversiteye giriş puan türü ve öğrenim görülen bölüm değişkenleri açısından anlamlı farklık elde edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Epistemological beliefs refer to the systems of the certainty of knowledge, the source of knowledge, the creation of knowledge by the individuals, the acquisition of knowledge and subjective beliefs about the structure of knowledge. They influence the decisions and choices of a teacher in teaching methods, classroom management, and so on. In this regard, it is of great importance to analyze the epistemological beliefs of prospective teachers in terms of several variables and to present a general framework. The objective of this study is the investigation of the epistemological beliefs of prospective teachers in terms of certain variable. Descriptive survey model was used in this research. 426 prospective teachers participated in the research. Personal Information Form, and "Epistemological Beliefs Scale" were used as data collection tool in this study. Descriptive statistics and multivariate variance analyses methods were used (MANOVA) for the analysis of the data obtained. Following the research, it was observed that the opinions of prospective teachers concerning the Epistemological Beliefs Scale were as “partially I agree”. No significant difference was observed between the Epistemological Beliefs scores of the prospective teachers in terms of gender, however significant difference was observed in terms of their class levels, department and university entrance score type variables. Various recommendations have been developed based upon the findings.

  • Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15. Bakır, S., & Adak, F. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 3(4), 24-36. Bakırcıoğlu, R. (2012). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık. Belet, Ş.D., & Güven, M. (2011). Meta-cognitive strategy usage and epistemological beliefs of primary school teacher trainees. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 31-57. Biçer, B., Er, H., & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242. Burr, J.E., & Hofer, B.K. (2002). Personal epistemology and theory of mind: Deciphering young children's beliefs about knowledge and knowing. New Ideas in Psychology, 20(2), 199-224. Cevizci, A. (2005). Felsefe ansiklopedisi. İstanbul: Paradigma Yayıncılık. Demirel, A., & Çam, A. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 873-905. Deryakulu, D. (2006). Epistemolojik inançlar. Y. Kuzgun & D. Deryakulu (Edt.), Eğitimde bireysel farklılıklar içinde (s. 261-290). Ankara: Nobel Yayın. Er, K.O. (2013). A study of the epistemological beliefs of teacher candidates in terms of various variables, Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 50, 207-226. Eroğlu, S.E., & Güven, K. (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-312. Field, A. (2009). Discovering statics using SPSS. London: SAGE. Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., & Hyun, H. (2014). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Education. Green, S.B., & Salkind, N.J. (2013). Using SPSS for windows and macintosh: Analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson. Güven, M. (2009). The epistemological beliefs of distance education students. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 10(3), 217-246. Harteis, C., Gruber, H., & Hertramph, H. (2010). How epistemic beliefs influence e-learning in daily work-life. Educational Technology & Society, 13(3), 201–211. Ho, R. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with spss. London & New York: Chapman & Hall. Hofer, B.K., & Pintrich, P.R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88 – 140. Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı. Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Kazu, İ.Y., & Erten, P. (2015). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 57-75. Kienhues D, Bromme R. & Stahl E. (2008). Changing epistemological beliefs: the unexpected impact of a short-term intervention. British Journal of Educational Psychology, 78(4), 545-565. Meral, M., & Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146. Oğuz, A. (2008). Investigation of Turkish trainee teachers’ epistemological beliefs. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(5), 709-720. Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Ankara: Nisan Kitapevi. Pajares, M.F. (1992). Teacher's beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332. Pallant, J. (2005). Spss survival manual: a step by step guide to data analysis using spss for windows. Australia: Australian Copyright. Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theoretical framework for an epistemological belief system. In B.K. Hofer & P.R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing. Mahwah, NJ: Erlbaum. Schommer Aikins, M., & Duell, O.K. (2013). Domain specific and general epistemological beliefs their effects on mathematics. Revista de Investigación Educativa, 31(2), 317-330. Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504. Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6(4), 293-319. Schommer, M., Calvert, C., Gariglietti, G., & Bajaj, A. (1997). The development of epistemological beliefs among scondary students: a longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 89(1), 37-40. Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston, Pearson Education, Inc. Terzi, A. R., Şahan, H. H., Çelik, H., & Zöğ, H. (2015). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile eleştirel pedagoji ilkeleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 344-356. Yılmaz-Tüzün, Ö., & Topçu M.S. (2013). Exploration of preservice science teachers’ epistemological beliefs, world views, and self-efficacy considering gender and achievement. Elementary Education Online, 12(3), 659-673.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-8515-4233
Author: Serkan ASLAN
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Birsel AYBEK
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { inuefd350368, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {328 - 340}, doi = {10.17679/inuefd.350368}, title = {Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ASLAN, Serkan and AYBEK, Birsel} }
APA ASLAN, S , AYBEK, B . (2018). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 328-340. DOI: 10.17679/inuefd.350368
MLA ASLAN, S , AYBEK, B . "Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 328-340 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/36595/350368>
Chicago ASLAN, S , AYBEK, B . "Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 328-340
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Serkan ASLAN , Birsel AYBEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.350368 DO - 10.17679/inuefd.350368 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 340 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.350368 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.350368 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Serkan ASLAN , Birsel AYBEK %T Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.350368 %U 10.17679/inuefd.350368
ISNAD ASLAN, Serkan , AYBEK, Birsel . "Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 328-340. https://doi.org/10.17679/inuefd.350368