Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 370 - 396 2018-08-31

Teachers’ Views About Alternative Assessment Tools
Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Hikmet ZELYURT [1] , Ramazan ÖZBEK [2]

111 193

Alternative assessment tools developed in accordance with constructivist learning approach are oriented to the process more than the output. Project and performance tasks, which aim to assess students’ level of achievement based on performance, are among the assessment techniques used the most in elementary schools. In this study, it is aimed to investigate the teachers’ views on project and performance tasks specified in the curricula implemented at the second stage of elementary education. Designed according to survey model, this study was conducted on subject-field 802 teachers working at the second stage pf 52 elementary schools located in the province of Malatya during 2010-2011 school year. The data were analyzed using descriptive statistics such as frequency and percentages, and significance tests including t-test and one-way variance analysis (Anova). The findings of the study suggest that there are significant differences between teachers’ views about preparation, implementation and evaluation procedures of project and performance tasks, and about the results of these tasks according to some variables. It was also found that while preparing the tasks teachers take into consideration the learners’ level of development, characteristics of affective development and environmental conditions; they regard these tasks as a preparation to lessons; and they pay attention that students do the tasks on their own, they do not ask others to do the tasks, or they do not transfer any content from internet or other sources exactly as it is.

Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak oluşturulan alternatif değerlendirme araçları, sonuçtan çok sürece yöneliktir. Performansa dayalı durum belirleme içinde yer alan proje ve performans görevleri, ilköğretimde en sık kullanılan ölçme ve değerlendirme teknikleri arasında yer almaktadır. Proje ve performans görevlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında olumlu veya olumsuz durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim ikinci kademe öğretim programlarında yer alan proje ve performans görevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde desenlenen bu araştırma, 2010-2011 öğretim yılında Malatya il merkezinde bulunan 52 ilköğretim okulunun ikinci kademesinde görev yapan 802 branş öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, araştırmanın alt amaçlarına yönelik olarak t-testi, ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin proje ve performans görevlerinin belirlenme süreci, uygulanma süreci, değerlendirilme süreci ve bu görevlerin sonuçlarına ilişkin maddelerde çeşitli değişkenler açısından farklılıklar bulunmuştur. Öğretmenlerin proje ve performans görevlerini belirlerken öğrencilerin gelişim düzeylerini, duyuşsal gelişim özelliklerini ve çevre şartlarını dikkate aldıkları, bu görevleri derse hazırlık olarak kabul ettikleri, öğrencilerin kendilerinin yapmalarını, başkasına yaptırmamalarını, internetten veya başka bir kaynaktan aynen aktarmamalarına dikkat ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

  • Acat, B. ve Demir, E. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül). Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Akdağ, H. ve Çolak, A. N. (2009). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerini Hazırlarken Yararlandıklar Kaynaklar, Internet’in Yeri ve Karşılaştıkları Güçlükler. Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2/2.Akyüz, Y. (2005). Türk Eğitim Tarihi. Ankara, Pegema Yayıncılık.Anlıak, Ş., Yılmaz, H. ve Beyazkürk, D. (2008). Okulöncesinde ve İlköğretimde Proje Yaklaşımı ve Uygulama Aşamaları. Milli Eğitim, Sayı: 179Arslan, A., Kaymakçı, Y. ve Arslan, S. (2009). Alternatif Ölçme-Değerlendirme Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler: Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1‐12.Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara, Anı Yayıncılık.Ay, T. S., Karadağ, R. ve Çengelci, T. (2008). İlköğretim Birinci Basamakta Gerçekleştirilen Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-3-4 Mayıs 2008). Çanakkale, Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.Aydın, F, (2005). Öğretmenlerin Alternatif Ölçme Değerlendirme Konusundaki Düşünceleri ve Uyguladıkları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli, Tubitak Yayınları.Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. (2009). Kırsal Kesimdeki Bir İlköğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar. Elementary Education Online, 8(1), 146-158.Bayrakçı, Ö.(2007), İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersindeki Araştırma Ödevlerinin (Etkinlik, Performans ve Proje) Öğrencilerin Sosyalleşmesine Katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.Bekiroğlu, F. O. (2004). Ne Kadar Başarılı? Klasik ve Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri: Fizikte Uygulamalar. İstanbul, Nobel Yayın Dağıtım.Belet, D. ve Girmen, P. (2007). Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5–7 Eylül 2007). Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.Birgin, O. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Okur-Yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül). Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi.Coşkun, E., Gelen, İ. ve Kan, M. O. (2009). Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt, 6, Sayı, 11, 22-55.Coşkun, M. (2004). Coğrafya Öğretiminde Proje Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 99–107.Çakır, G. (2007). Yeni Hayat Bilgisi Programlarında Yer Alan Kazanımların Önerilen Etkinlikler Çerçevesinde Gerçekleştirilebilme Düzeyinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.Çınar, O., Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47-64.Çiftçi, S. (2010). İlköğretim Birinci Kademe 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri. Elementary Education Online, 9(3), 934-951, 2010. Çoruhlu, T., Nas, S. ve Çepni, S. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Kullanmada Karşılaştıkları Problemler: Trabzon Örneği. Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran, 6/1.Dikmen, F. (2008). Sosyal Bilgiler Dersi 2005 Öğretim Programının Değerlendirme Boyutuna Dair 4. ve 5. Sınıf Öğretmen Görüşleri. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.Duru, K. ve Gürdal, A. (2002). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Kavram Haritası İle ve Gruplara Kavram Haritası Çizdirilerek Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1. Ankara, ODTÜ.Eggen P. D. ve Kauchak, P. D. (2004). Educational Psychology Windows On Classrooms. New Jersey, Pearson Education Inc.Erdemir, Z.A. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Etkin Kullanabilme Yeterliklerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2007). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerini Tanıma Düzeylerine İlişkin Görüşleri (Fırat, Dicle ve Kilis Yedi Aralık Üniversiteleri Örneği). I. Ulusal İlköğretim Kongresi (15-17 Kasım 2007). Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.Güvey, E. (2009). İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretim Programlarında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri (Eskişehir İli Örneği). Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.Henson, T. K. (2004). Constructivist Teaching Strategies For Diverse Middle Level Classrooms. U.S.A.: Pearson Education Inc.Karaman, F. (2007). 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulamalarında Okul-Aile İşbirliği Düzeyi (Tokat Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Nobel Yayınları.Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi. Performans ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara, Pegema Akademi.MEB. (2004-a). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi (1,2,3. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara, 4. Aksam Sanat Okulu Matbaası.M.E.B. (2005). Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu 9-12.Sınıflar. Ankara, MEB Yayınları.MEB, (2006-a). İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği, Proje ve Performans Görevleri Genelgesi. Ankara.M.E.B. (2009-a). İlköğretim Matematik Dersi 6–8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, TTKB.MEB. (2009-b). Proje ve Performans Görevleri. Ankara, Genelge No: 2009/37.MEB. (2009-c). Sosyal Bilgiler 6.-7. Sınıf Programı. Ankara, TTKB.Moon, T. R. ve Callahan, C. M. (2001). Classroom Performance Assessment: What Should It Look Like in a Standards-Based Classroom?. NASSP Bulletin, 85 (622), 48–58.Nitko, A. J. (2004). Educational Assessment of Students. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Oehm, J. (2009). The Use of Varied Homework Assignments to Motivate Ninth Grade Algebra Students to Complete Homework. Submitted in Partial Fullfillment of The Requirements for The Degree, Masters of Arts, in Curriculum and Instruction Caldwell College.Pullu, S. (2008). Sınıf Öğretmenliğinin İlköğretim Programlarındaki Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri ve Uygulamaları (Elazığ İli Örneği). Fırat Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.Secer, M. (2010). İlköğretim Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Performans Görevleri ve Bu Görevlerde İnternet Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.Shephard, L. A. ve Bliem, C. L. (1995). Parents’ Thinking About Standardized Tests and Performance Assessments. Educational Researcher, 24, 25–32.Stout, A. (2009). Comparing Rural Parent and Teacher Perspectives of Parental Involvement: A Mixed Methods Study. Unpublished Doctoral Dissertation, Walden University College Of Educatıon.Şahin, Y. T. Ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara, Anı Yayıncılık.Şeker, M. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerindeki Başarıları İle Ailelerinin Eğitim-Öğretim Çalışmalarına Katılım Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.Tüysüz, C., Karakuyu, Y. ve Tatar, E. (2010). Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi. Balıkesir, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 4, Sayı 1.Uçan, A. (1989). Çağdaş Eğitimde Program Geliştirme Sürecine Genel Bir Bakış. Malatya, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu Bildiri Özetleri, 15–17 Haziran.Ulutaş, S. (2006). Eğitimde Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar. Yeni Eğitim Dergisi, 4(14), 23-26.Yapıcı, N. (1995). İlkokullarda Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Ev Ödevi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. A.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.Yurdakul, B. (2005). Metacognition and Constructivist Learnıng Environments. Educatıonal Admınıstratıon in Theory & Practice, vol. 42, p. 279–298.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hikmet ZELYURT (Primary Author)
Institution: İnönü Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Ramazan ÖZBEK

Bibtex @research article { inuefd408108, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {370 - 396}, doi = {10.17679/inuefd.408108}, title = {Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {ZELYURT, Hikmet and ÖZBEK, Ramazan} }
APA ZELYURT, H , ÖZBEK, R . (2018). Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 370-396. DOI: 10.17679/inuefd.408108
MLA ZELYURT, H , ÖZBEK, R . "Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 370-396 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/36595/408108>
Chicago ZELYURT, H , ÖZBEK, R . "Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 370-396
RIS TY - JOUR T1 - Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri AU - Hikmet ZELYURT , Ramazan ÖZBEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.408108 DO - 10.17679/inuefd.408108 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 370 EP - 396 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.408108 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.408108 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri %A Hikmet ZELYURT , Ramazan ÖZBEK %T Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.408108 %U 10.17679/inuefd.408108
ISNAD ZELYURT, Hikmet , ÖZBEK, Ramazan . "Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 370-396. https://doi.org/10.17679/inuefd.408108