Year 2017, Volume 8, Issue 2, Pages 217 - 248 2017-12-31

URBAN TRANSFORMATION PROCESS FROM THE STANDPOINT OF LAW NO. 6306 AND EVALUATION OF LAND REGISTRY TRANSACTIONS IN REGARD TO LAW NO. 6306
6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Osman Levent ÖZAY [1] , Feride DEMİRBAŞ [2]

533 6268

Urban transformation is a multifaceted concept that has important economic, political, social, cultural and legal consequences. The most important role in the shaping of the legal direction and results of the concept is the Law No. 6306 on the Conversion of Disaster Relief Areas and the Implementing Regulation of the Law No. 6306 which took effect on 16.5.2012. There are provisions in these regulations which are an exception to the basic principles of property and land registry law, and which contain various interventions to the property rights of persons. Some of these provisions have been reviewed by the Constitutional Court and have been canceled. At present the law's provisions on ownership and the land registry law has various drawbacks.

In this study, first of all, what urban transformation is and what should be understood from urban transformation within the scope of Law No. 6306 is emphasized. Then, according to Law no. 6306, the legal qualifications of urban transformation and finally the legal qualifications of registration, annotations, statements and annulment in these processes is examined. The final purpose of this study is to investigate and criticize the land registry transactions according to the general principles of land registry law in all stages of urban transformation.        Kentsel dönüşüm, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve hukukî açıdan önemli sonuçlar doğuran çok yönlü bir kavramdır. Kavramın hukukî yönünün ve sonuçlarının şekillenmesinde en önemli rolü 16.5.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği oluşturmaktadır. Bu düzenlemelerde, mülkiyet ve tapu sicil hukukunun temel ilkelerine istisna teşkil eden ve kişilerin mülkiyet hakkına çeşitli müdahaleler içeren hükümler bulunmaktadır. Bu hükümlerin bazıları Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmiş ve iptal edilmiştir. Hâlihazırda Kanun’un mülkiyet ve tapu sicil hukukuna ilişkin hükümleri çeşitli sakıncaları bünyesinde barındırmaktadır.

            Bu çalışmada öncelikle kentsel dönüşümün ne olduğu ve 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşümden ne anlaşılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Ardından 6306 Sayılı Kanun’a göre kentsel dönüşümün hangi hukukî aşamalarda gerçekleştiğinin ve son olarak bu süreçlerde yer alan tescil, şerh, beyan ve terkin şeklindeki tapu sicil işlemlerinin hukukî nitelikleri incelenmiştir. Bu çalışmanın nihai amacı kentsel dönüşümün her bir aşamasında gerçekleşen tapu sicil işlemlerinin tapu sicil hukukunun genel prensipleri bakımından incelenmesi ve eleştirilerin ortaya konmasıdır.


 


 • AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut, Eşya Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul 2009.
 • AKKAR, Z. Müge, Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Şehir Plancıları Odası Planlama Dergisi, S. 36, Ankara 2006, s. 29-38.
 • ALPÖĞÜNÇ, Erkan, “Arsa Payı Kavramı, Önemi, Hesaplanması, Düzeltme Davası” TBBD S. 89 Y. 2010, Ankara 2010, s. 493-506.
 • ATEŞ, Turan., 2/B’lerin Satışı ve Kentsel Dönüşüm, Bilge Yayınevi, Ankara 2013.
 • AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, Gözden Geçirilmiş 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016.
 • ÇAKALLI, Mehmet Emin, Kentsel Dönüşüm Projeleri ve İlgili İdari Yargı Kararları, Adalet Yayınevi, Ankara 2013
 • ÇOLAK, Nusret İlker, “Kentsel Dönüşüm/Kenti Dönüştürme ve Uygulanma Şekilleri”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.7, Y. 2013 (E.T.: 03.09.2017 https://www.jurix.com.tr/article/4378
 • DİNÇER, Billur, Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Adalet, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014.
 • EREN, Fikret/BAŞPINAR, Veysel, Toprak Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.
 • ERGÜL, Işıl, Tapu Sicilinde Beyanlar, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011. ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret, Eşya Hukuku, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.
 • GENÇ, Fatma Neval, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü”, Yönetim ve Ekonomi Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.15, S. 1, Y. 2008, s. 115-130.
 • GÜNAY, Meryem, “Riskli Yapılarda Ortak Karar Protokolüne Karşı Açılan Davalar ve Hâkimin Müdahalesi”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 14, Temmuz 2016, s. 105-133. Tam metin için bkz. https://jurix.com.tr/article/7498 (E.T.: 10.10.2017).
 • http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
 • http://www.tdk.gov.tr
 • Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.com
 • KOÇAKLI, Engin, Riskli alanlarda Maliklerin Uygulamasında 2/3 ile Karar Alınması ve Bu Alınan Kararlar Doğrultusunda İdarenin Kararları Uygulama Olanağı ve Görevi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 14, Temmuz 2016, s. 135-159. Tam metin için bkz. https://jurix.com.tr/article/7499 . (E.T.: 08.10.2017).
 • KÜRŞAT, Zekeriya, “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Özel Hukuk Alanındaki Etkileri”, Kentsel Dönüşüm Hukuku (YASİN, Melikşah/ŞAHİN, Cenk (ed.), İstanbul Üniversitesi S.S.ONAR İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, İstanbul 2013, s. 21-50.
 • NOMER, Haluk Nami/ERGÜNE, Mehmet Serkan, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2017.
 • OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, 16. Tıpkı Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013.
 • ÖZ, Turgut, “Kentsel Dönüşüm Kanunu Çerçevesinde Yapı Maliklerinin Üçte İki Çoğunlukla Alacakları Kararın İçeriğinin Amaca Göre Sınırlanabilmesi”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1-2, Ocak-Şubat 2016, s. 391-402. Tam metin için bkz. https://jurix.com.tr/article/7498 (E. T.: 09.10.2017).
 • ÖZMEN, Ethem Saba/AYDIN, Gülşah Sinem, Birlikte Mülkiyette (Paylı Mülkiyet/Elbirliği Mülkiyeti) Yapılan Kazandırıcı İşlemler ve 6036 Sayılı Kanun’a Dayalı Uygulama, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, Haziran 2015, s. 13-38. Tam metin için bkz. https://jurix.com.tr/article/5329 (E.T.: 05.10.2017).
 • ÖZMEN, Ethem Saba/VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, Kat İrtifakı, Yenilenmiş 2. Bası, On İki Levha Yayınları İstanbul 2015.
 • ÖZSUNAY, E., 6306 Sayılı Kanun ve Uygulamalarına İlişkin Düşünceler, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.
 • SARAÇ, Murat, Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi, Sosyal Boyutu, Kentsel Dönüşümden Doğan Hukuki Sorunlar, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014.
 • SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
 • ŞİMŞEK, Suat, Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.
 • ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel, Orman Hukuku, 4. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2017, (ÜNAL/BAŞPINAR, Orman).
 • ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel, Şekli Eşya Hukuku, 8. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2016, (ÜNAL/BAŞPINAR, Eşya).
 • ÜSTÜN, Gül, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2014.
 • YILDIRIM, Ramazan, “İdâreye Taşınmaz Mal Kazandıran Bedelsiz Terk, Devir ve Temlikler”, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, Temmuz 2016, Sayfa: 13-22 (Tam metin için bkz. https://www.jurix.com.tr/article/5404 E.T.: 07.10.2017.
Subjects Law
Published Date Aralık 2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman Levent ÖZAY
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Feride DEMİRBAŞ
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { inuhfd342843, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {Inonu University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {217 - 248}, doi = {10.21492/inuhfd.342843}, title = {6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZAY, Osman Levent and DEMİRBAŞ, Feride} }
APA ÖZAY, O , DEMİRBAŞ, F . (2017). 6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8 (2), 217-248. DOI: 10.21492/inuhfd.342843
MLA ÖZAY, O , DEMİRBAŞ, F . "6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017): 217-248 <http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/30360/342843>
Chicago ÖZAY, O , DEMİRBAŞ, F . "6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017): 217-248
RIS TY - JOUR T1 - 6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Osman Levent ÖZAY , Feride DEMİRBAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21492/inuhfd.342843 DO - 10.21492/inuhfd.342843 T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 248 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - doi: 10.21492/inuhfd.342843 UR - https://doi.org/10.21492/inuhfd.342843 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Inonu University Law Review 6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Osman Levent ÖZAY , Feride DEMİRBAŞ %T 6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21492/inuhfd.342843 %U 10.21492/inuhfd.342843
ISNAD ÖZAY, Osman Levent , DEMİRBAŞ, Feride . "6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2018): 217-248. https://doi.org/10.21492/inuhfd.342843
AMA ÖZAY O , DEMİRBAŞ F . 6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. InULR. 2017; 8(2): 217-248.
Vancouver ÖZAY O , DEMİRBAŞ F . 6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 8(2): 248-217.