Year 2019, Volume 6, Issue 11, Pages 16 - 27 2019-04-30

Fen Eğitiminde TGA Uygulamasının 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of POE Application in Science Education on the Problem Solving Skills of 6th Graders

Nilgün YENİCE [1] , Gizem ALPAK TUNÇ [2] , Fatma CANDARLI [3]

71 115

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi “Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş” ünitesinde Tahmin Et, Gözle, Açıkla (TGA) yöntemi uygulamasının öğrencilerin problem çözme becerileri üzerindeki etkisini incelemektir.

Yöntem: Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin batı bölgesindeki bir ilde yer alan bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan 47 öğrenci oluşturmaktadır. Fen bilgisi öğretim programına dayalı derslerin işlendiği kontrol grubu 24 öğrenci (13 kız ve 11 erkek), Tahmin Et-Gözle-Açıkla yönteminin uygulandığı deney grubu ise 23 öğrenciden (13 kız ve 10 erkek) oluşmaktadır. Öğrencilerin problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilmiş olan “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, öğrencilerin ön test puanları kontrol altına alınarak tek faktörlü kovaryans analizi ile çözümlenmiştir.

Bulgular: Araştırma bulguları incelendiğinde; öğrencilerin problem çözme becerileri ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuçlar ve Öneriler: Bu bulgu, 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerinde TGA yöntemi uygulamasının olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. TGA yönteminin öğrencilerin problem çözme becerilerini arttırdığı dikkate alınarak; araştırmacılar tarafından TGA yöntemi fen bilimleri dersinin diğer konularında da kullanılabilir.

Purpose: The aim of this study is to investigate the effect of using Predict – Observe - Explain (POE) method in the unit of “Earth, the Moon and the Sun as the Source of Life’’ on the problem solving skills of 6th graders.

Design & Methodology: In the study, quasi-experimental research has been used with a pre-test, post-test control group. The study group consists of 47 students who are 6thgraders in 2016-2017 educational year and a province in the western side of Turkey. The group with regular Science Program consist of 24 students (13 girls and 11 boys) and the group with Guess-Observe-Explain Method consists of 23 students (13 girls and 10 boys). In order to identify the problem solving skills of the students, ‘’The Inventory of Problem Solving’’ which was developed by Serin, Serin and Saygılı (2010) has been used. The data which has been provided has been analyzed with single factorial covariance analysis by taking grades which were gained by participants from pre-tests under control.

Findings: The research findings showed that it has been found out that there is a slight difference between the pre-test results and post-test results which were corrected according to pre-test results of the problem solving skills of the students.

Implications & Suggestions: This findings showed that GOE method has positive effects on the problem solving skills of 6thGraders. Taking into account that the GOE method enhances problem-solving skills of students; The GOE method can also be used by researchers in other subjects of the science class.

Fen Eğitimi, Problem Çözme Becerisi, Tahmin- Gözlem-Açıklama
 • Akgün, A., Gönen, S. & Yılmaz, A. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının karışımların yapısı ve iletkenliği konusundaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28, 1-8.
 • Akgün, Ö. E. & Deryakulu, D. (2007). Düzeltici metin ve tahmin-gözlem-açıklama stratejilerinin öğrencilerin bilişsel çelişki düzeyleri ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 17–40.
 • Altay, S. (2009). Beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersindeki öğretme stillerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Altun, Y. (2003). Yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan laboratuvar aktivitesi: üniversite öğrencilerine suyun otoprotoliz sabiti tayininin öğretilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 125-134.
 • Altun Kekeç, M. (2013). Düzenli eğitsel oyun oynayan 11-12 yaş grubu çocuklarda problem çözme becerisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altunçekiç, A., Yaman, S., & Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 93-102.
 • Altunçekiç, A. (2010). Web destekli probleme dayalı öğrenme ortamlarının bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ayas, A., & Tatlı, Z. (2011). Virtual chemistry laboratory: effect of constructivist learning environment. Turkish Online Journal of Distance Education, 13(1), 12.
 • Aydın, M. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin et-gözlem-açıkla tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Bakioğlu, A. & Hesapçıoğlu, M. (1997). “Düşünmeyi öğretmekte öğretmen ve okul yöneticisinin rolü: düşünmek”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 49-78.
 • Bilen, K., (2009). Tahmin et-gözle-açıkla yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bilen, K. & Aydoğdu, M. (2010). Bitkilerde fotosentez ve solunum kavramlarının öğretiminde TGA (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) stratejisinin etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 179-194.
 • Bilen, K. & Aydoğdu, M. (2012). Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) stratejisine dayalı laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve bilimin doğası hakkındaki düşünceleri üzerine etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 49 -69.
 • Bilen, K., & Köse, S. (2012). Yapılandırmacı öğrenme teorisine dayalı etkili bir strateji: Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) “Bitkilerde Büyüme ve Gelişme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 121-134.
 • Bingham, G. P. & Pagano, C. C. (1998). The necessity of a perception–action approach to definite distance perception: Monocular distance perception to guide reaching. Journal of Experimental Psychology: Human Perceptionand Performance, 24(1), 145-168.
 • Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R., Krajcik, J., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26(3-4), 369–398.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyo bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ceylan, F. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin günlük hayat problemlerini çözme envanteri puanları ile matematik problemlerini çözme başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Chew, C. (2008). Effects of biology infused demonstrations on achievement and attitudes in junior college, (Unpublished doctoral dissertation). The University of Western Australian Education of Faculty.
 • Çepni, S. & Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Çimer, O. S. & Çakır, İ. (2008). Using The predict-observe-explain (poe) strategy to teach the concept of osmosis. XIII. IOSTE SYMPOSIUM, İzmir.
 • Demirelli, H. (2003). Yapılandırıcı öğrenme teorisine dayalı bir laboratuvar aktivitesi: Elektrot kalibrasyonu ve gran metodu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 161-170.
 • Demirelli, H., Özkaya, A., Demir, M., Altınkaynak, Ö., Akgül, P. & Başkurt, P., (2008). 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde ‘dolaşım sistemi’ konusunun analoji ve tahmin et- gözle- açıkla (TGA) yöntemleri ile islenmesinin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özetler, 27-29 Ağustos, Bolu.
 • Dereli, E. (2008). Çocuklar için sosyal beceri eğitim programının 6 yaş çocukların sosyal problem çözme becerilerine etkisi. (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Hamarta, S. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sosyal problem çözme becerilerinin algılanan anne baba tutumları açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Hanımoğlu, A. (2015). Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesine yönelik olarak geliştirilen TGA etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Gömleksiz, M. N. & Bozpolat, E. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 22-39.
 • Karaer, H., (2007). Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayalı Bir Laboratuvar Aktivitesi (Kromotografi Yöntemi ile Mürekkebin Bileşenlerine Ayrılması). Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 591-602.
 • Karagöz, B. (2006). Okul yöneticilerinin yönetim süreçleri açısından karşılaştıkları problemler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) .Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kearney M. & Treagust, D. F. (2001). Constructivism as a referent in the design and development of a computer program using interactive digital video to enhance learning in physics. Australian Journal of Educational Technology, 17(1), 64-79.
 • Keeratichamroen, W., Panijpan, B. & Dahsah, C. (2007). Using the predict–observe– explain (poe) to promote students’ learning of tapiocabomb and chemical reactions. Mahidol University Annual Research Abstracts, 35, 563.
 • Koç, C. (2014). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları ve öğrenme sürecinde yardım istemeleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 659-678.
 • Köse, S., Coştu, B. & Keser, Ö. F. (2003). Fen konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: TGA yöntemi ve örnek etkinlikler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 43–53.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. & Kavak, N. (2002). Yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan etkili bir öğretim yöntemi-tahmin et-gözle-açıkla-“buz ile su kaynatılır mı?, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Aralık, Ankara, Bildiriler Kitabı, 670-675.
 • Kuzgun, Y. (1988). Kendini Değerlendirme Envanteri. Ankara: Ösym Yayınları.
 • Küçüközer, H. (2008). The effects of 3d computer modelling on conceptual change about seasons and phases of the moon. Physics Education, 43(6), 632–636.
 • Liew, C. W. (2004). The effectiveness of predict-observe-explain technique in diagnosing students’ understanding of science and identifying their level of achievement. (Unpublished PhD. Thesis). Curtin University of Technology, Science And Mathematics Education Centre.
 • McGregor, L. & Hargrave, C. (2008). The use of predict-observe-explain with on-linediscussion boards to promote conceptual change in the science laboratorylearning environment. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 1, 4735-4740.
 • Mısır, N. (2009). Elektrostatik ve elektrik akımı ünitelerinde TGA yöntemine dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanması ve etkililiğinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Mısır, N., & Saka, Z. (2012). Fizik öğretiminde iletkenin sığası konusunda tga yöntemine dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 305-313.
 • Mthembu, Z. P. (2001). Using predict, observe and explain technique to enhance students’ understanding of chemical reaction. Unpublished Paper (on going research). University of Natal King George V Natal.
 • Morgan, C. T. (2000). Psikolojiye Giriş (Çev: H. Arıcı, O. Aydın, R. Bayraktar, O. mamolu, S. Karaka, I. Savaır, S. Topçu, P. Uçman, S. Hovardaolu, Dahin, B. Tegin, R. Eski, A. Gülerce, G. Acar, R. Cotur, . Dinç, G. Uraz), 14. Baskı, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları. Nodd.
 • Özkök, A. (2004). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı sanat eğitiminin yaratıcı problem çözme becerisine etkisi ve bir model önerisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özmen, H. & Yiğit, N. (2006). Teoriden Uygulamaya Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuar Kullanımı (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üst biliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Russell, D. W., Lucas, K. B. & McRobbie, C. J. (2003). The role of the micro computer based laboratory display in supporting the construction of new understandings in kinematics. Research in ScienceEducation, 33(2), 217-243.
 • Serin, O., Bulut Serin, N., & Saygılı, G. (2010). İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri‟ nin (ÇPÇE) Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9 (2), 446-458.
 • Saygılı, G., & Kesercioğlu, T. İ. (2011). The effects of problem solving skills on teaching technologies and material assisted science and technology education on primary school 5th year students. Journal of Theoryand Practice in Education, 7(2), 334-346.
 • Tavşancıl, Ezel.(2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, 12-20.
 • Tavlı, B. S. (2007). 6 yaş grubu anasınıfı öğrencilerinin problem çözme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Teerasong, S., Chantore, W., Ruenwongsa, P. & Nacapricha, D. (2010). Development of a predict-observe-explain strategy for teaching flow ınjection at undergraduate chemistry. The International Journal of Learning, 17(8), 51-70.
 • Tekin, S. (2006). Tahmin-gözlem-açıklama stratejisine dayalı fen bilgisi laboratuar deneyleri tasarlanması ve bunların öğrenci kazanımlarına katkılarının irdelenmesi. VII. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Gazi Üniversitesi. 07-09 Eylül 2006, Ankara.
 • Tekin, S. (2008). Kimya laboratuvarının etkililiğinin aksiyon araştırması yaklaşımıyla geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 567–576.
 • Tokur, F., (2011). TGA stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bitkilerde büyüme gelişme konusunu anlamalarına etkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Tokur, F., Duruk, Ü. & Akgün, A. (2014). Investigation of the effect of poe activities on remedying preservice scienceteachers’ misconceptions ın the context of growing and developing ın flowery plants unit. Route Educational & Social Science Journal, 1(1), 68-80.
 • Uyar, M. (2002). Eğitime Yeni Bakışlar (Edt: Ali Murat Sünbül), Ankara: Mikro Yayınları.
 • White, R. & Gunstone, R. (1992). “Prediction-observation-explanation”. In Probing understanding, Edited by: White, R. and Gunstone. London: The Falmer Press.
 • Yaban, H. & Yükselen, A. (2007). Korunmaya muhtaç yedi–on bir yaş grubundaki çocukların sosyal problem çözme becerilerinin incelenmesi. Toplumsal ve Sosyal Hizmet, 18(1).
 • Yenice, N. (2012). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 36-58.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23, 7-12.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Manuscripts
Authors

Author: Nilgün YENİCE (Primary Author)
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gizem ALPAK TUNÇ
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Author: Fatma CANDARLI
Institution: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bibtex @research article { inujgse455848, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-9393}, address = {Inonu University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {16 - 27}, doi = {10.29129/inujgse.455848}, title = {Fen Eğitiminde TGA Uygulamasının 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YENİCE, Nilgün and ALPAK TUNÇ, Gizem and CANDARLI, Fatma} }
APA YENİCE, N , ALPAK TUNÇ, G , CANDARLI, F . (2019). Fen Eğitiminde TGA Uygulamasının 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 16-27. DOI: 10.29129/inujgse.455848
MLA YENİCE, N , ALPAK TUNÇ, G , CANDARLI, F . "Fen Eğitiminde TGA Uygulamasının 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 16-27 <http://dergipark.org.tr/inujgse/issue/42887/455848>
Chicago YENİCE, N , ALPAK TUNÇ, G , CANDARLI, F . "Fen Eğitiminde TGA Uygulamasının 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 16-27
RIS TY - JOUR T1 - Fen Eğitiminde TGA Uygulamasının 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi AU - Nilgün YENİCE , Gizem ALPAK TUNÇ , Fatma CANDARLI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29129/inujgse.455848 DO - 10.29129/inujgse.455848 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 27 VL - 6 IS - 11 SN - -2547-9393 M3 - doi: 10.29129/inujgse.455848 UR - https://doi.org/10.29129/inujgse.455848 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Graduate School of Education Fen Eğitiminde TGA Uygulamasının 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %A Nilgün YENİCE , Gizem ALPAK TUNÇ , Fatma CANDARLI %T Fen Eğitiminde TGA Uygulamasının 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2547-9393 %V 6 %N 11 %R doi: 10.29129/inujgse.455848 %U 10.29129/inujgse.455848
ISNAD YENİCE, Nilgün , ALPAK TUNÇ, Gizem , CANDARLI, Fatma . "Fen Eğitiminde TGA Uygulamasının 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (April 2019): 16-27. https://doi.org/10.29129/inujgse.455848