Year 2018, Volume 6, Issue 1, Pages 28 - 49 2018-04-11

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ
ESTIMATION OF THE FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF THE UNIVERSITY STUDENTS BY LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS

Şengül CAN [1] , Tuncer ÖZDİL [2] , Cengiz YILMAZ [3]

221 765

Büyük veri yığınları içerisinden gizli ve faydalı bilgiye ulaşmayı sağlayan veri madenciliği uygulamaları işletme, finans, tıp, eğitim gibi birçok alanda faydalı, önemli bilgilerin açığa çıkarılmasında kullanılmaktadır. Büyük veri yığınlarından elde edilecek gizli kalmış faydalı bilgiler eğitim alanında da; eğitim öğretim kalitesinin arttırılması ve çeşitli eğitim-öğretim sorunlarının çözümünde önemli katkılar sağlayabilmektedir. Eğitmenlerin ve derslerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi pek çok yükseköğrenim kurumunda gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bu çalışma kapsamında veri madenciliği tekniklerinden lojistik regresyon analiziyle dönem sonu ders değerlendirme anket verileri kullanılarak öğrencilerin ders başarılarını etkileyen faktörler araştırılmıştır. 5820 adet üniversite öğrencisine uygulanan anket bilgisi üzerinden iki ayrı ders başarı değişkeni tanımlanmıştır. Ders başarı değişkenlerini etkileyen likert ölçekli sorulara verilen cevaplarla ders başarısı arasındaki ilişki lojistik regresyon analizi ile tahmin edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, öğrenci ders başarısını ders tekrar sayısının yanı sıra öğrencilerin mesleki gelişimlerini arttıran, öğrencilere yeni bakış açıları kazandıran uygulamaların daha çok etkilediği görülmüştür. Ayrıca dersi ilk kez alan öğrencilerin görüşlerinin dersi iki ve daha fazla sayıda tekrarlayan öğrencilere göre genel olarak daha olumlu olduğu fark edilmiştir. Bunun yanı sıra anketin uygulanma şekli değiştirilerek final sınavından önceki son derste uygulanmasının öğrencinin daha objektif değerlendirme yapmasını sağlayacağı bunun da hem ders başarısını hem de öğretim üyesinin başarısını arttırabileceği kanaatine ulaşılmıştır. 

Data mining applications, which provide confidential and useful information from large data stacks, are used to expose important information useful in many fields such as business, finance, medicine, education. In the field of education, hidden useful information that can be obtained from large data piles is also; Increase the quality of education and training, and provide important contributions to the solution of various education and training problems. In this study, data mining techniques using logistic regression analysis and end-of-term course evaluation questionnaires were used to investigate the factors affecting student's course success. Two separate course success variables were defined through questionnaires applied to 5820 university students. The relationship between the answers to the likert scale questions affecting course success variables and the course success was estimated by logistic regression analysis. According to the results of the analysis, it is seen that the student lecture success is more influenced by the number of lesson repetition, as well as the applications which increase the professional development of the students and give new perspective to the students. It was also found that the views of the students who took the course for the first time were generally more positive than those of two or more repeat students. In addition to this, we have reached the opinion that by changing the way the questionnaire is applied, the student will be able to make a more objective assessment of the final derste before the final exam, which will increase both the success of the course and the success of the faculty member.

 • Baykasoğlu, A. 2005. Veri madenciliği ve çimento sektöründe bir uygulama. 7. Akademik Bilişim, Gaziantep.
 • Bircan, H. 2004. Lojistik regresyon analizi: tıp verileri üzerine bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2: 185-208.
 • Büyükakın, A. 2005. Bulanık Mantık İle Veri Madenciliği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Coşkun, C., & Baykal, A. 2011. Veri Madenciliğinde Sınıflandırma Algoritmalarının Bir Örnek Üzerinde Karşılaştırılması. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Malatya.
 • Dener, M., Dörterler, M., & Orman, A. 2009. Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Programları: Weka’da Örnek Uygulama. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Harran Üniversitesi. 787-796.
 • Girginer, N., & Cankuş, B. 2008. Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi: Estram Örneği. Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 15(1): 181-193.
 • Güriş, S., & Çağlayan, E. 2000 Ekonometri Temel Kavramlar, Der Yayınları,İstanbul.
 • Gündüz, N., & Fokoue, E. 2015. Pattern Discovery in Students’ Evaluations of Professors A Statistical Data Mining Approach. To appear in the Journal of Applied Statistics. 1501: 1-20.
 • Işığıçok, E. 2003. Bebeklerin Doğum Ağırlıklarını ve Boylarını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Araştırılması. VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Koç, M. Avşaroğlu, S. ve Sezer, A. 2004. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Problem Alanları Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.11: 483-498.
 • Kumar, S.A. & Vijayalakshmi, M.M. 2012. Mining Of Student Academic Evaluation Records in Higher Education. International Conference on Recent Advances in Computing and Software Systems (pp. 67-70), SSN College of Engineering, Old Mahabalipuram Rd, Kalavakkam Chennai, April, India.
 • Küçüksille, E. 2009. Veri Madenciliği Süreci Kullanılarak Portföy Performansının Değerlendirilmesi Ve İmkb Hisse Senetleri Piyasasında Bir Uygulama. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. 2004. Spss For Intermediate Statistics: Use and Interpretation, Lawrance Erlbaum Associates Publishers, Manwah New Jersey.
 • Morgan, P. S., and Teachman, J. D. 1988 Logistic regression: Descriptions, examples, and comparisons. Journal of Marriage and the Family 50: 929-936.
 • Osmanbegović, E. & Suljić, M. 2012. Data mining approach for predicting student performance. Economic Review. 10 (1): 3-12.
 • Özdil, T., Urdaletova, A., & Yılmaz, C. 2010. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Ders Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analiziyle Araştırılması. 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi. Düzenleyen: Sakarya Üniversitesi, Priştine Üniversitesi, Bozok Üniversitesi. Kosova.
 • Savaş, S., Topaloğlu, N., & Yılmaz, M. 2012. Veri Madenciliği ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 11(21): 1-23.
 • Stock, J. H., Watson, M.W., & Tatlıdil, H. 1996. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatitiksel Analiz, Akademi Matbaası, Ankara.
 • Şekeroğlu, S. 2010. Hizmet Sektöründe Bir Veri Madenciliği Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Şengül CAN
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Tuncer ÖZDİL
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Cengiz YILMAZ
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { iremjournal349984, journal = {International Review of Economics and Management}, issn = {2148-3493}, address = {Gökhan ÖZER}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {28 - 49}, doi = {10.18825/iremjournal.349984}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ}, key = {cite}, author = {CAN, Şengül and ÖZDİL, Tuncer and YILMAZ, Cengiz} }
APA CAN, Ş , ÖZDİL, T , YILMAZ, C . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ. International Review of Economics and Management, 6 (1), 28-49. DOI: 10.18825/iremjournal.349984
MLA CAN, Ş , ÖZDİL, T , YILMAZ, C . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ". International Review of Economics and Management 6 (2018): 28-49 <http://dergipark.org.tr/iremjournal/issue/36427/349984>
Chicago CAN, Ş , ÖZDİL, T , YILMAZ, C . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ". International Review of Economics and Management 6 (2018): 28-49
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ AU - Şengül CAN , Tuncer ÖZDİL , Cengiz YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18825/iremjournal.349984 DO - 10.18825/iremjournal.349984 T2 - International Review of Economics and Management JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 49 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-3493- M3 - doi: 10.18825/iremjournal.349984 UR - https://doi.org/10.18825/iremjournal.349984 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Review of Economics and Management ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ %A Şengül CAN , Tuncer ÖZDİL , Cengiz YILMAZ %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ %D 2018 %J International Review of Economics and Management %P 2148-3493- %V 6 %N 1 %R doi: 10.18825/iremjournal.349984 %U 10.18825/iremjournal.349984
ISNAD CAN, Şengül , ÖZDİL, Tuncer , YILMAZ, Cengiz . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNLENMESİ". International Review of Economics and Management 6 / 1 (April 2018): 28-49. https://doi.org/10.18825/iremjournal.349984