Year 2019, Volume 14, Issue 1, Pages 110 - 77 2019-06-12

MEVDUDİ’NİN TEFSÎR'İNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
مراجعة نقدية لتفسير المودودي

Muhammed Nezîr KHÂN [1]

59 95


Mevdudi küresel çapta yankı uyandırmış ve yine kitaplari en geniş çapta okunan alimlerdendir. Özellikle Tefhimu’l-Kurân adındaki tefsiri başta üniversiteler olmak üzere hemen pekçok ilmi kutuphanede Mevdudi’nin bu tefsiri mevcuttur. Ancak başka bir açıdan Mevdudi, gerek Arap alimler nezdinde gerek acem alimler nezdinde ihtilafa sebep olan bazı maceralara ve mücadelelere dalmıştır ki bu meseleler ilmi çevrelerdeki münakaşaları tahrik etmiştir. Bu çalışma Mevdudi’nin tefsiri ve diğer kitaplarındaki metodunu ve mezkur ihtilaflı meselelerdeki yerini ibraz ve analiz etmekte konuları tarafsız bir incelemeyle ele almayı amaclamaktadır.


 أبو الأ على المودودي من العلماء الذين يسمع دوّي صوتهم على مستوى العالم، و تقرأ كتبهم على أوسع نطاقه، خصوصا تفسيره تفهيم القرآن، فإنّه قلّما تخلو منه متكبة علمية في الجامعات او المدارس الإ سلا مية. وكان الهدف الأساسي من هذا التّفسير – كما أفاد بنفسه- هو تزويد العوّام من النّاس بالفهم الصّحيح للقرآن الكريم، و تطليعهم علىمتطلبات القرآن منهم  في جميع مجالات حياتهم فردا و مجتمعا، دون إشغالهم في المباحث الفلسفيّة و الآراء التفسيرية؛ و المؤلّف يُرى - إلى حدّ كبير- موفّقاَ في  تحقيق ما أراد، حيث يشهد على ذلك إقبال عدد هائل من النّاس على قراء ته من ناحية، حيث تم نقل كتبه إلى أكثر من ست عشرة لغة، و أخرى، اختياره كمقرّر دراسيّ في المعاهد التّعليميّة على المستويات المختلفة، إلّا  أن المودودي قد خاض في بعض المعارك والمغامرات العلميةالّتي أصبحت محل النّقاش بين  العلماء البارزين عربا وعجما،  وأثارت جدلا في الأوساط العلميّة؛وهذه الأوراق تتوخّى دراسة محايدة لمنهج المودوديفي تفسيره،وإبراز تلك  المواضع وتحليلها

  • Alrawashdeh, Ziyad, Abdurrahman, İlmu Delaleti'l Kur'an El Akıl Fi Kitabil Felasife Ve'l Mütekellimin, Ürdün: Daru Kunuzil Mearife 2018. Alusi Şehabuddin Mahmud bin Abdullah, Ruhu'l Meani Fi Tefsiri Kuran... Tefsiri Suretil Bakara Ayet 187, Beyrut: Darul Kutubil İlmiyye Yıl 1415 Hicri. Amedî Ebu'l Hasan Ali bin Muhammed, El-İhkam fi Usulil Ahkam, El Meseletul Hamise ..., Beyrut: Daru'l Kitâbil Arabi yıl 1404 Hicri. Askalani İbni Hacer Ahmed Bin ali, Fethul bari, Kitabu Et tefsir, Babu Tefsiri Kul Euzubirabbil Felak, Beyrut: Darul marife yıl 1379 hicri. Beydavi Basiruddin Abdullah Bin Ömer, Tefsir'ul Beydavi, Suretu'l Kehf ayet 28, Beyrut: Darul Fikr. Buhari Ebu Abdillah Muhammed Bin İsmail, El Camiul Sahih Kitabu Savm, Babu Kavlillahi ... Umdetu Kari Şerhi ile Birlikte, Beyrut: Daru İhyai't Turasil Arabi Yıl 2006. Cevher, Mesut, The role of Quran in fight terrorısm ın Middle East, Kirkale University,04 May 2016. Dımeşki İbni Kesir İsmail Bin Ömer, Tefsiru'l Kur'an Albakara Ayet 187, Riyad: Daru Teybe yıl 1999. Gangohi Mahmut Hasan Kureyşi Sacid Ahmed, Tefhîmu'l Kur'an, Main Ahadîsî Şerîfe per bed itimadi or Baybal per îtîmad, Multan: Mecidiye Kütüphânesi Yıl 1422 H. Haddâd Muhammed Âsım, Sefernâme Arzu'l Kur'an, Lahor: El-Faysal Nâşiran ve't Tâciran Kutub yıl 2003. İbni Âşur El-Tunûsi Muhammed El-Tahir, El-Tahrir ve'n Nehrir, Tefsiru Sureti Saffat Ayet 18, Beyrut: Müessesetü Et-Tarihu'l Arabi yıl 2000. Îcî Adduddin Abdurahman, Kitabu'l Mevakıf El Maksadu'l Hamis İsmetu'l Enbiya, Beyrut: Darul Cil Yıl 1997. Isfahani El-Rağib Hüseyin bin Muhammed, El Müfredat fi'ğ Ğaribi El Kur’an, Beyrut: Darul İlim El-Şamiye Yıl 1412 Hicri. İslahi Amin Ahsen, Tedebbüri Kuran Hurufi Mukat'at Ka mutaallık İmam El Farahi Ka Notai Nazar, Lahor: Faran Foundation yıl 2009. Kevseri Zahid, Makalat, El Kahire: El Mektebetu Et Tevkifiyye. Kitabu Mukaddes(İncil) Seferi Huruc El-ishah (urduca) 19 17-18. Bölüm, New York: Brookylyn İnc. Kurtûbi Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet, El Câmî Lihkami'l Kur'an, Tefsiru Sureti Saffat Ayet 18, El Kahire: Darul Kutubi'l Mısriyye yıl 1964. Lekhnevi El Sehalevi Abdu'l Ali Muhammed bin Nizam, Fevatihu El Rahmut Şerhu Müsellemi Es Subut, Beyrut: Darul Kutubil İlmiyye yıl 2002. Mevdûdi Ebu'l A’lâ, Tefhîmu’l Kur’ân, Tefsiru Sureti'l Bakara, Lahor: Tercumânu’l Kur'an Yıl 2001. Mevdûdi Ebu'l Âla, Tefhîmu'l Kur'an İngilizce Tercümesi, Yazar Ensârî Zafer İshak, İngiltere: İslamic Foundation House Leicecter yıl 1988. Mevdudi Ebu'l Ala, Tefhimul Kur'an Tefsiru Muavizeteyn, Lahor: Tercumanu’l Kur'an Yıl 2001. Mireti Bedr Alem, El Bedru Sari ila Feyzi'l Bari Lilkeşmiri, Muhammed Enver Şah Kitabu't Tefsir Babu Sureti'n Nas, Beyrut: Darul Kutubil ilmiyye Yıl 2005. Nevevi Ebu Zekeriyya Yahya Bin Şeref, El Mecm'u Şerhu'l Mühezzeb, Konu Fatiha okumak ile ilgili önemli meseleler, Beyrut: Darul fikr. Nurul Bashar, Nurulhaq, mahtût nüsha, Karachi: Mahad Usman bin Affan. Osmani Muhammed Şef'i, Mearifu'l Kuran Tefsiru Suretil Bakara Ayet 63, Karaçi: Mektebe Meariful Kuran 2008. Osmâni Muhammed Taki, English Translation Quran, Karaçi: Mektebe Meârifu'l Kur'an Yıl 2009. Osmani Muhammed Taki, Tekmile Fethu'l Mulhim, Şerh Sahih Muslim, Kitabul Eyman Babul İstisna, Beyrut: Daru İhya'it Turasil Arabi yıl 2006. Osmani Şebir Ahmed Falu El Bari, Şerhu Sahih El Buhari, Bab Keyfe Kane Bed'u El Vahiy, Lahor. Osmani Şebir Ahmed, Fethu'l Muhim Şerhu Sahih Muslim, Mukaddime Tetimmetul Bahs, Kuveyt: Darul Diya Yıl 2006. Razi Fahreddin Muhammed bin Ömer, Mefatîhu'l Ğayb, Tefsiru’s Sûretil Kehf Ayet 28, Beyrut: Darul Kutubul İlmiyye Yıl 2000. Şâtibi İbrahim bin Mûsa, El-Muvafakat, El-Mukaddime Es-Saniye Aşere, El Kahire: Daru İbni Affan Yıl 1997. Sehavi Şemseddin Muhammed Bin Abdurrahman, Fethu'l Muğis, Şerhul Elfiyeti'l Hadis, El-Mevd'u, Beyrut: Darul Kutubil İlmiyye yıl 1403 Hicri. Selimu'l Lahhan, Keşful Bari Şerhu Sahih El Buhari, Babu Bed-u El-vahyi, Karaçi: Mektebe Farukiye yıl 2010. Şeybani Ahmed Bin Hanbel, Musned Hadis Zir bin Hubey, Beyrut: Muessetu’r Risale yıl 2001. Suyuti Celaleddin Abdurrahman, El İtkan Fi Ulumil Kur'an, Fasl..., Beyrut: Daru'l Kitabi'l Arabi yıl 1999. Suyûti Ebu Bekir Abdurrahman, Tedribu’r Râvi, Konu 21 Elmevd'u, Riyad: Daru Teybe Yıl 2010. Taberi Ebu'l Câfer Muhammed Bin Cerir, Tefrû El-Taberi, Suretu's Saffat Ayet 55 Mısır: Daru Hicr yıl 2001. Zahiri İbnu Hazm Ali Bin Ahmed El Muhella Bin Asar, Mesele El Kuran Kitabullah, Beyrut: Darul Fikr.
Primary Language ar
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2983-911X
Author: Muhammed Nezîr KHÂN (Primary Author)

Dates

Publication Date: June 12, 2019

Bibtex @research article { islamiilimler563403, journal = {İslami İlimler Dergisi}, issn = {1306-7044}, address = {Çorum Çağrı Eğitim Vakfı}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {110 - 77}, doi = {10.34082/islamiilimler.563403}, title = {مراجعة نقدية لتفسير المودودي}, key = {cite}, author = {KHÂN, Muhammed Nezîr} }
APA KHÂN, M . (2019). مراجعة نقدية لتفسير المودودي. İslami İlimler Dergisi, 14 (1), 110-77. DOI: 10.34082/islamiilimler.563403
MLA KHÂN, M . "مراجعة نقدية لتفسير المودودي". İslami İlimler Dergisi 14 (2019): 110-77 <http://dergipark.org.tr/islamiilimler/issue/45095/563403>
Chicago KHÂN, M . "مراجعة نقدية لتفسير المودودي". İslami İlimler Dergisi 14 (2019): 110-77
RIS TY - JOUR T1 - مراجعة نقدية لتفسير المودودي AU - Muhammed Nezîr KHÂN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34082/islamiilimler.563403 DO - 10.34082/islamiilimler.563403 T2 - İslami İlimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 77 VL - 14 IS - 1 SN - 1306-7044- M3 - doi: 10.34082/islamiilimler.563403 UR - https://doi.org/10.34082/islamiilimler.563403 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İslami İlimler Dergisi مراجعة نقدية لتفسير المودودي %A Muhammed Nezîr KHÂN %T مراجعة نقدية لتفسير المودودي %D 2019 %J İslami İlimler Dergisi %P 1306-7044- %V 14 %N 1 %R doi: 10.34082/islamiilimler.563403 %U 10.34082/islamiilimler.563403
ISNAD KHÂN, Muhammed Nezîr . "مراجعة نقدية لتفسير المودودي". İslami İlimler Dergisi 14 / 1 (June 2019): 110-77. https://doi.org/10.34082/islamiilimler.563403
AMA KHÂN M . مراجعة نقدية لتفسير المودودي. İslami İlimler Dergisi. 2019; 14(1): 110-77.
Vancouver KHÂN M . مراجعة نقدية لتفسير المودودي. İslami İlimler Dergisi. 2019; 14(1): 77-110.