Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 9 - 20 2018-06-30

Implementation of the Digital Assessment Tool Kahoot in Elementary School

Halise Sibe ÇETİN [1]

67 124

The purpose of this study was to investigate the usability of the Kahoot!, the digital assessment tool, in elementary schools. With this respect, the participants were selected by using the simple random sampling method. 23 students and 1 teacher in state elementary school in Muğla in Turkey participated in the study in the spring term of the 2017-2018 academic year. The Kahoot! was implemented in the social studies class for 4 weeks. It was a qualitative and quantitative study. The survey technique was used to collect data and the data were analyzed by using the descriptive analysis technique. The results of the study indicated that the students thought the Kahoot! was enjoyable, informative, useful, perfect and fine. The students also rated the difficulty level in using the Kahoot! application as ‘Not difficult’, ‘A Little Difficult’ and ‘Difficult’. These challenges were the difficulties in reaching the Kahoot! website, the problems about the internet connection, the difficulties in reading the board, the difficulties in selecting the answers and the application’s disconnections because of the connection timeouts. The teacher, however, displayed positive opinions about the Kahoot! application.

Kahoot!, Online Assessment and Evaluation, Social Sciences
  • Adanalı, K. ve Doğanay, A. (2010). Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Alternatif Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), s.271-292. Balta, Y. ve Türel, Y.K. (2013). Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Kullanılan Farklı Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Bir İnceleme. Turkish Studies, 8(3), 37-45. Barnes, R. (2017). Kahoot!! İn the classroom: Student engagememt technique. Nurse Educator, 42(6), 1. Başol, G. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Bicen, H. & Kocakoyun, S. (2017). Determination of university students' most preferred mobile application for gamification. World Journal on Educational Technology: Current Issues. 9(1), 18-23. International Technology and Education Journal Vol. 2, No. 1; June 2018 19 Bolat, Y.İ., Şimşek, Ö., Ülker, Ü. (2017). Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Sınıf Yanıtlama Sisteminin Akademik Başarıya Etkisi Ve Sisteme Yönelik Görüşler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1741-1761. Dellos, R. & Korea, S. (2015). Kahoot!! A digital game resource for learning. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(4), 49-52. Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010).Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla Genç, Z. (2010) .Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla Graham, K. (2015). TechMatters: Getting into Kahoot!!(s): Exploring a game-based learning system to enhance student learning. LOEX Quarterly, 42(3), 4. Inclusive Design (2010). ICT—Kahoot!! Retrieved from http://www.inclusivedesign.no/ict/ict-Kahoot!- article172-261.html Google Scholar Ismail MA-A, Mohammad JA-M(2017). Kahoot!: a promising tool for formative assessment in medical education. Education in Medicine Journal, 9(2):19–26. Iwamoto, D.H., Hargis, J., Taitano, E. J.,& Vuong, K. (2017). Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using Kahoot! On Student Performance. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(2), p.80-93. Karadüz, A. (2009). Türkçe Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının “Yapılandırmacı Öğrenme” Kavramı Bağlamında Eleştirisi. Eğitim Fakültesi Dergisi 22(1), s. 189-210. Karaman, S., Yıldırım, S., Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 Yaygınlaşıyor: Web 2.0 Uygulamalarının Eğitimde Kullanımına İlişkin Araştırmalar ve Sonuçları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Inet-tr’08-XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirisi, Ankara. Kaya Uyanık, G. ve Çalışkan, H. (2015). Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme. Dönmez, C. ve Yazıcı, K. (Ed.) Sosyal Bilgiler Öğretimi (s.303-348). Ankara: Salmat Basım Yayıncılık Kaya, O.N.(2003). Eğitimde Alternatif Bir Değerlendirme Yolu: Kavram Haritaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, s. 265-271. Keray Dinçel, B.(2016). Türkçe Öğretmenlerinin Anlama Becerilerinde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Menzi Çetin, N. ve Akkoyunlu, B. (2017). Dijital Okuryazarlık ve Bilimsel İletişim. A. İşman, H.F., Odababaşı ve B. Akkoyunlu (Ed.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017(490-507). Ankara: Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık. Pede, J. (2017). The effects of the online game Kahoot! on science vocabulary acquisition. Rowan University. International Technology and Education Journal Vol. 2, No. 1; June 2018 20 Plump, C. M. & LaRosa, J. (2017). Using Kahoot!! In the classroom to create engagement and active learning: A game based technology solution for elearning novices,Management Teaching Review, 2(2), 151-158. Ren & Wagner (2016).Kahoot!. The Electronic Journal for English as a Second Language, 20(2), p.1-10. Singer, N. (2016, April 16). Kahoot! app brings urgency of a quiz show to the classroom. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2016/04/17/technology/Kahoot!-app-brings-urgency-of-a-quizshow-to-the-classroom.html?_r=1 Google Scholar Susanti, S.(2017). Fun Activities in English by Using Kahoot!!. 2nd International Seminar on Education 2017 Empowering Local Wisdom on Education for Global Issue. Şaşmaz Ören, F.(2014) Fen Bilimlerinde Alternatif Ölçme- Değerlendirme. Anagün, Ş.S. ve Duban, N. (Ed.) Fen Bilimleri Öğretimi (s. 277-327). Ankara: Anı Yayıncılık Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S. ve Çepni, S. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Kullanmada Karşılaştıkları Problemler: Trabzon örneği .Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), s. 122-141. Tavluoğlu, C.(2013). Üniversite Kütüphanelerinde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Walsh, R.(2017). Turning the smartphone into an EAP classroom learning device through Kahoot!!. Eurocall, pp.126-127. Wichadee, S., & Pattanapichet, F. (2018). Enhancement Of Performance And Motivation Through Application Of Digital Games In An English Language Class. Teaching English with Technology, 18(1), 77-92. Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17. Yıldız, İ. ve Uyanık, N.(2004). Matematik Eğitiminde Ölçme –Değerlendirme Üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi 12(1), s.97-104. Yılmaz, M. B. (2017). Dijital Değerlendirme Araçlarının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlılıklarına Etkisi: İki Farklı Okulda Durum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1606-1620. Zarzycka-Piskorz, E. (2016). Kahoot! It or Not? Can Games Be Motivating in Learning Grammar?. Teaching English with Technology, 16(3), 17-36.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0257-9947
Author: Halise Sibe ÇETİN
Country: Turkey


Bibtex @research article { itej461500, journal = {International Technology and Education Journal}, issn = {2602-2885}, eissn = {2602-2885}, address = {Sayım AKTAY}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {9 - 20}, doi = {}, title = {Implementation of the Digital Assessment Tool Kahoot in Elementary School}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Halise Sibe} }
APA ÇETİN, H . (2018). Implementation of the Digital Assessment Tool Kahoot in Elementary School. International Technology and Education Journal, 2 (1), 9-20. Retrieved from http://dergipark.org.tr/itej/issue/39211/461500
MLA ÇETİN, H . "Implementation of the Digital Assessment Tool Kahoot in Elementary School". International Technology and Education Journal 2 (2018): 9-20 <http://dergipark.org.tr/itej/issue/39211/461500>
Chicago ÇETİN, H . "Implementation of the Digital Assessment Tool Kahoot in Elementary School". International Technology and Education Journal 2 (2018): 9-20
RIS TY - JOUR T1 - Implementation of the Digital Assessment Tool Kahoot in Elementary School AU - Halise Sibe ÇETİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Technology and Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 20 VL - 2 IS - 1 SN - 2602-2885-2602-2885 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Technology and Education Journal Implementation of the Digital Assessment Tool Kahoot in Elementary School %A Halise Sibe ÇETİN %T Implementation of the Digital Assessment Tool Kahoot in Elementary School %D 2018 %J International Technology and Education Journal %P 2602-2885-2602-2885 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ÇETİN, Halise Sibe . "Implementation of the Digital Assessment Tool Kahoot in Elementary School". International Technology and Education Journal 2 / 1 (June 2018): 9-20.