Year 2008, Volume 0, Issue 20, Pages 217 - 219 2012-01-06

Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie

Barış Konukman [1]

394 617

218 Breitkopf’un çalışması beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan giriş bölümünde çalışmanın konusu, amacı ve bütüncesine yönelik bilgiler dışında Alman ve Rus bilim biçemleri, bilimsel söylemde öznellik kavramı hakkında bilgiler veriliyor ve bir metin türü olarak bilimsel makalenin tanımı yapılıyor. İkinci bölümdeyse Rusya’da sosyoloji olgusunun tarihsel gelişimi hakkında bir üstbakış söz konusu. Bizce bu bölüm çalışmanın geri kalanından bağımsız olarak ele alındığında bile başlı başına bir değer taşıyor, çünkü bu bölüm sayesinde örneğin Rus coğrafyasında Sovyetler Birliği döneminde sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak görülmeyip “Marksist felsefeyle tümleşik” ve “politik iktidarı destekleyip yeniden üretmeye hizmet etmesi gereken” bir araştırma alanı olarak var olabildiğini öğreniyoruz. Yazarın belirttiği kadarıyla sosyoloji, ancak Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Batı’daki şekliyle bağımsız bir disiplin haline gelebilmiş. Bu durum bize, yazarın bütünce olarak seçtiği Rusça bilimsel metinleri niçin Sovyetler Birliği döneminde (10 metin) ve sonrasında (30 metin) yazılanlar şeklinde kendi içinde iki alt gruba ayırdığının da yanıtını veriyor. Çalışmanın üçüncü ve dördüncü bölümlerinde Breitkopf sırasıyla iki kavram üzerinde yoğunlaşmış: Özgönderim (Selbstreferenz) ve kaçınma stratejileri (Hedging). Çalışmanın bütüncesi üzerinde yapılan uygulama, bu iki kavram ışığında gerçekleştirilmiş. Bilimsel metinlerdeki özgönderim olgusuna kendi deyişiyle işlevsel bir yaklaşım benimseyen yazar, şimdiye kadar alanda yapılmış çalışmalardan damıttığı bilgiler ışığında dört adet özgönderimsel işlev belirlemiş: Genelleştirme (Generalisierung), etkileşim (Interaktion), anlatma (Narration) ve önermeyi görelileştirme (Relativierung der Aussage). Seçilen bütüncede özgönderimin varlığını bu işlevler ışığında sorgulamış. Konuşucunun bulunduğu önermenin içeriğine yönelik tavrını betimlemek için kullanılan kiplik (Modalität) kavramıyla beraber ele aldığı kaçınma stratejisi olgusunu ise öncelikle ikiye ayırmış: Önermenin içerdiği bilgiye yönelik (epistemisch) ve önermenin alımlayıcılarına yönelik (interpersonal) stratejiler. Ardından bu ikili sınıflandırmadan yola çıkarak incelemede ölçüt olarak kullandığı alt kategorileri oluşturmuş. Çalışmanın son bölümü olan beşinci bölümdeyse araştırma sonuçlarının, diğer bir deyişle tüm çalışmanın özeti sunulmuş. Çalışmanın sonunda yazar, hem özgönderimin hem de kaçınma stratejilerinin, incelediği Almanca ve Rusça bütüncelerin her ikisinde de var olduğu, fakat farklı biçimde ve yoğunlukta dilselleştirildiği sonucuna varıyor. Breitkopf’un çalışmasının sonunda yaptığı daha genel nitelikteki çıkarım ise, bilimsel metinlerde -her ne kadar farklı dilsel biçimler olsalar da- özgönderim ve kaçınma stratejilerinin her ikisinin de aynı işlevi yerine getirdiğidir: Bu iki
Primary Language tr
Journal Section Meeting Summary
Authors

Author: Barış Konukman

Dates

Publication Date: January 6, 2012

Bibtex @ { iuaded11692, journal = {Studien zur deutschen Sprache und Literatur}, issn = {1303-9407}, eissn = {2619-9890}, address = {Istanbul University}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {217 - 219}, doi = {}, title = {Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie}, key = {cite}, author = {Konukman, Barış} }
APA Konukman, B . (2012). Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie. Studien zur deutschen Sprache und Literatur, 0 (20), 217-219. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuaded/issue/1038/11692
MLA Konukman, B . "Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie". Studien zur deutschen Sprache und Literatur 0 (2012): 217-219 <http://dergipark.org.tr/iuaded/issue/1038/11692>
Chicago Konukman, B . "Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie". Studien zur deutschen Sprache und Literatur 0 (2012): 217-219
RIS TY - JOUR T1 - Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie AU - Barış Konukman Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Studien zur deutschen Sprache und Literatur JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 219 VL - 0 IS - 20 SN - 1303-9407-2619-9890 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Studien zur deutschen Sprache und Literatur Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie %A Barış Konukman %T Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie %D 2012 %J Studien zur deutschen Sprache und Literatur %P 1303-9407-2619-9890 %V 0 %N 20 %R %U
ISNAD Konukman, Barış . "Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie". Studien zur deutschen Sprache und Literatur 0 / 20 (January 2012): 217-219.
AMA Konukman B . Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie. Studien zur deutschen Sprache und Literatur. 2012; 0(20): 217-219.
Vancouver Konukman B . Breitkopf, Anna: Wissenschaftsstile im Vergleich. Subjektivität in deutschen und russischen Zeitschriftartikeln der Soziologie. Studien zur deutschen Sprache und Literatur. 2012; 0(20): 219-217.