Year 2013, Volume 45, Issue 62, Pages 145 - 192 2015-06-04

Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?

Seda İrem Çakırca [1]

552 3240

Although Turkey became a party to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in 1986, it originally included very extensive reservations, most of which arose from the former Turkish Civil Code’s (fTCC) incompatibility with CEDAW. However, in 1999, Turkey withdrew a substantial portion of its reservations due to revisions to the Turkish Civil Code. Nevertheless, regrettably, even today it cannot be said that the new Turkish Civil Code is entirely compatible with CEDAW. This paper firstly aims to explore these incompatibilities between CEDAW and the Turkish Civil Code by analysing changes to the Code in comparison with related Articles of CEDAW. The paper will then recommend what should be done in order to make the Turkish Civil Code (TCC) completely compatible with CEDAW with de lege feranda suggestions.

Keywords: Turkish Civil Code, CEDAW, reservations, gender equality, family law.

Her ne kadar Türkiye 1986 yılında Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ne (CEDAW) taraf olmuşsa da, Türk Medeni Kanunu’nun CEDAW ile uyumsuzluğu sebebiyle anlaşmaya oldukça geniş çekinceler koymuştur. Türkiye 1999 yılında Medeni Kanun’da yapmayı düşündüğü ve hali hazırda yaptığı değişiklikler ışığında CEDAW’ a koyduğu çekincelerin önemli bir kısmını kaldırmıştır. Maalesef bugün dahi, Türk Medeni Kanunu’nun CEDAW ile tam olarak uyumlu olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu bağlamda, çalışma ile ilk olarak amaçlanan CEDAW ve Türk Medeni Kanunu arasındaki uyumsuzlukları incelemektir. Bu amaçla çalışma içerisinde Türk Medeni Kanunu’nun CEDAW ile uyumlu kılınması adına yapılan değişiklikler ilgili CEDAW hükümleriyle karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Son olarak Türk Medeni Kanunu’nun CEDAW ile tamamen uyumlu olabilmesi için yapılması gereken değişikliklere dair de lege feranda öneriler ortaya koyulacaktır.
 • ACAR, Feride, “Turkey”, in Edited M. McPhedran, S. Bazilli, M. Erickson, and A. Byrnes, The First CEDAW Impact Study: Final Report, Toronto: The Centre for Feminist Research, York University, and the International Women’s Rights, 2000, pp. 203-214.
 • ACAR, Feride/ALTUNOK, Gülbanu / GÖZDAŞOĞLU-KÜÇÜ- KALİOĞLU, Elif, Report Analysing Intersectionality in Gender Equality Policies for Turkey and the EU, QUING Project, Vienna: Institute for Human Sciences (IWM), available at http://www.quing.eu/files/results/ ir_turkey.pdf. , 2008.
 • AKKAYAN YILDIRIM, Ayça, “Evlilik Dışı Çocuğun Soyadı ve 02.07.2009 Tarih 2005/114 E. 2009/105 K. Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararının Bu Bağlamda Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Rona SEROZAN’a Armağan, C. I, İstanbul 2010, pp. 69-89.
 • ANIL, Ela/ARIN, Canan/ BERKTAY HACIMİRZAOĞLU, Ayşe/ BİNGÖLLÜ, Mehveş/ İLKKARACAN, Pınar / ERÇEVİK AMADO, Liz, Turkish Civil and Penal Code Reforms From a Gender Perspective: The Success of Two Nationwide Campaigns, 2005.
 • ARAT, Yeşim, “Women’s Rights as Human Rights: The Turkish Case”, Human Rights Review, October- December 2001, pp. 27- 34.
 • AYAN, Serkan, “Anayasa Mahkemesi Kararları ve Çocuklar ve Kadı- nın Soyadına İlişkin Değişiklik Tasarısı Taslağı Işığında Soyadının İlk Kez Edinilmesi, Kendiliğinden Değişmesi, Değiştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. : XVI, No. : 4, 2012, pp. 19-90.
 • BAYGIN, Cem, Soybağı Hukuku, İstanbul, 2010. BESSON, Samantha, “Gender Discrimination under EU and ECHR Law: Never Shall the Twain Meet?”, Human Rights Law Review, 8 (4), 2008, pp. 647- 682BOEREFJN, Ineke, “Establishing State Responsibility for Breaching Human Rights Treaty Obligation: Avenues under UN Human Rights Treaties”, NILR, Vol. : LVI, 2009, pp. 167-205.
 • BYRNES, Andrew, “Women, Feminism and International Human Rights Law - Methodological Myopia, Fundamental Flaws or Meaningful Marginalization? Some Current Issues”, 12 Aust. YBIL. , 1988-1989, pp. 205-240.
 • ÇAKIRCA, Seda İrem, “Evli Kadının Soyadına İlişkin Güncel Geliş- melerin Değerlendirilmesi”, İÜHFM. , Vol. : 70, No. : 2, 2012, pp. 145- 164.
 • ÇELİKEL, Aysel, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Hakkında Sözleşme ve Türkiye’nin Koyduğu Çekinceler”, MHB, No. : 1-2, 1990, pp. 59-64.
 • CHINKIN, Christine / FREEMAN, Marsha A. , “Introduction”, in Edited Marsha A. Freeman, Christine Chinkin, Beate Rudolf, The UN on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women A Commentary, Oxford University Press, New York, 2012, pp. 1-33.
 • COOK, Rebecca J. , “Obligations to Adopt Temporary Special Measures under the CEDAW Convention” in Edited I. Boerefijn, Temporary Special Measures, Intersentia, 2003, pp. 119- 142.
 • COOK, Rebecca J. , “Women’s International Human Rights Law: The Way Forward”, in Edited Rebecca J. Cook, Human Rights of Women National and International Perspectives, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1994, pp. 3-36.
 • CUSACK, Simone /COOK, Rebecca J. , “Combating Discrimination Based on Sex”, in Edited Catarina Krause and Martin Scheinin, International Protection of Human Rights: A Text Book, Abo Akademi University, 2009, p. 206;
 • DURAL Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan/ GÜMÜŞ Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011.
 • EL-MASRI, Samar, “ Challenges facing CEDAW in the Middle East and North Africa”, The International Journal of Human Rights, Vol. : 16, No. : 7, October 2012, pp. 931-946.
 • EVATT, Elizabeth, “Finding a Voice for Women’s Rights: The Early Days of CEDAW”, 34 Geo. Wash. Int’l. L. Rev., 515, 2002, pp. 515-553.
 • FACIO, Aldo/MORGAN, Martha I. , “Equity or Equality for Women? Understanding CEDAW’s Equality Principles”, Alabama Law Review, Vol. : 60, No. : 5, 2009, pp. 1133-1170.
 • FELLMETH, Aaron Xavier, “Feminism and International Law: Theory, Methodology and Substantive Reform”, Human Rights Quarterly, Vol. : 22, 2000, pp. 658-733.
 • FREEMAN, Marsha A. ,“Article 16”, in Edited Marsha A. Freeman, Christine Chinkin, Beate Rudolf, The UN on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women A Commentary, Oxford University Press, New york, 2012, pp. 409-442.
 • FRIEDMAN, Elisabeth Jay, “Bringing Women to International Human Rights”, Peace Review: A Journal of Social Justice, 18, 2006, pp. 479-484.
 • GAER, Felice D. ,“ Implementing International Human Rights Norms: UN Human Rights Treaty Bodies and NGOs”, Journal of Human Rights Law, Vol. : 2, No. : 3, September 2003, pp. 339-357.
 • GEMALMAZ, Mehmet Semih, “Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi:Çekinceler Sorunu Işığında Haklar Analizi”, Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan, İÜHFM. Vol. : LXIX, No. : 1-2, pp. 139-238.
 • GOONESEKERE, Savitri W. E. , “ Article 15”, in Edited Marsha A. Freeman, Christine Chinkin, Beate Rudolf, The UN on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women A Commentary, Oxford University Press, New york, 2012, pp. 387-407.
 • Hosken, Fran P. , “ Toward a Definition of Women’s Human Rights”, 3 Hum. Rts. Q. , 1981, pp. 1-10.
 • JIVAN, Vedna / FORSTER, Christine, “Challenging Conventions: In Pursuit of Greater Legislative Compliance with CEDAW in the Pacific”, Melbourne Law Journal, Vol. 10, 2009, pp. 1-36.
 • JOHNSTONE, Rachael Lorna, “Feminist Influences on the United Nations Human Rights Treaty Bodies”, Human Rights Quarterly, Vol. : 28, 2006, pp. 148-185.
 • KRIVENKO, Ekaterina Yahyaoui, Women, Islam and International Law Within the Context of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2009.
 • van LEEUWEN, Fleur, Women’s Rights Are Human Rights the Practice of the United Nations Human Rights Committee and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia, Antwerp, 2010.
 • MELLO, Brian/ STRAUSZ, “ International Norms and Women’s Rights in Turkey and Japan”, Journal of Women, Politics& Policy, 32: 4, 2011, pp. 333-362.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 11. Edition, İstanbul, 2011.
 • OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, “Aile Hukukunda Eşitliğe Aykırı Hükümler”, Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul, 2009, pp. 289-305.
 • ÖZDAMAR, Demet, CEDAW Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.
 • ÖZDAMAR, Demet, Türk Hukukunda Özellikle Türk Medeni Kanunu Hükümleri Karşısında Kadının Hukuki Durumu (Eski-Yeni Türk Medeni Kanunu Karşılaştırmalı), Ankara., 2002
 • PARISI, Laura, “ Feminist Praxis and Women’s Human Rights”, Journal of Human Rights, Vol. : 1, No. : 4, December 2002, pp. 571-585.
 • ROSS, Susan Deller, Women’s Human Rights the International and Comparative Law Casebook, University Press of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2008.
 • SCHÖPP-SCHILLING, Hanna Beate, “Treaty Body Reform: the Case of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Human Rights Review, Vol. : 7, No. : 1, 2007, pp. 201-224.
 • SERDAR, İlknur, “Birlikte Velayet”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. : 10, No. : 1, 2008, pp. 155-197.
 • SEROZAN, Rona, “Soybağı Üzerine Çeşitlemeler”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara, 2008, pp. 759-777.
 • Shadow NGO Report on the 4th and 5th Combined Periodic Country Report for Turkey, the Executive Committee for NGO Forum on CEDAW-TURKEY: November 2004.
 • Shadow NGO Report on Turkey’s Fourth and Fifth combined Periodic Report to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women for submission to the CEDAW 32nd session, January 2005.
 • Shadow NGO Report on Turkey’s 6th Periodic Country Report to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women for submission to CEDAW 46th session, July 2010, prepared by the Executive Committee for NGO Forum on CEDAW-TURKEY, Women’s Platform on the Turkish Penal Code, 2010
 • TEKELİ, Şirin , “80’lerde Kadınların Kurtuluş Hareketinin Gelişimi”, Birikim, Vol. : 3, 1989, pp. 34-41.
 • ZOELLE, Diana G, Globalizing Concern for Women’s Human Rights: The Failure of the American Model, St. Martin’s Press, New York, 2000
Primary Language en
Journal Section Droit Privé
Authors

Author: Seda İrem Çakırca

Bibtex @ { iuafdi7820, journal = {Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul}, issn = {0578-9745}, address = {Istanbul University}, year = {2015}, volume = {45}, pages = {145 - 192}, doi = {}, title = {Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?}, key = {cite}, author = {Çakırca, Seda İrem} }
APA Çakırca, S . (2015). Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 45 (62), 145-192. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuafdi/issue/726/7820
MLA Çakırca, S . "Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 45 (2015): 145-192 <http://dergipark.org.tr/iuafdi/issue/726/7820>
Chicago Çakırca, S . "Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 45 (2015): 145-192
RIS TY - JOUR T1 - Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet? AU - Seda İrem Çakırca Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 192 VL - 45 IS - 62 SN - 0578-9745- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet? %A Seda İrem Çakırca %T Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet? %D 2015 %J Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul %P 0578-9745- %V 45 %N 62 %R %U
ISNAD Çakırca, Seda İrem . "Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 45 / 62 (June 2015): 145-192.