Year 2019, Volume 16, Issue 1, Pages 19 - 47 2019-04-01

Examining the Effects of Thinking Skills Program Developed for the Primary School 3rd-Grade Students on Their Creativity Levels
İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi*

Kader ARKAN SEZGİN [1] , Zeliha Nurdan BAYSAL [2]

27 38

DOI: 10.26650/hayef.2019.19008


This research aimed to identify the effects of Thinking Skills Program developed for the 3rd-grade students on their creative thinking skills and examine its effectiveness in the factors of creativity. To this end, the study used a mixed design of pretest-posttest quasi-experimental design in which quantitative data were collected and action research in which qualitative data were collected. The study group consisted of 37 primary school third-grade students. Torrance Tests of Creative Thinking Figural Form was utilized as the instrument to measure their creativity levels in the quantitative part of the study, and in the qualitative part of the study, student activity work sheets, student self-evaluation forms, focus group interview voice records and the researcher’ log were used to examine the improvement in creativity factors. The study concluded that the Thinking Skills Program increased the students’ creative thinking skills.


Cite this article as: Arkan Sezgin, K., Baysal, Z. N. (2019). Examining the effects of thinking skills program developed for the primary school 3rd-grade students on their creativity levels. HAYEF: Journal of Education, 16(1); 19-47. 

DOI: 10.26650/hayef.2019.19008


Araştırmanın amacı ilkokul 3. sınıf öğrencileri için geliştirilen ‘Düşünme Becerileri Programı’nın yaratıcı düşünme becerisine etkisini belirlemek ve geliştirilen programın niteliğini; yaratıcılığın akıcılık, esneklik, ayrıntılama ve orijinallik boyutlarına etkililiği açısından değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma; nicel boyutunda ön test-son test tek grup yarı deneysel model, nitel boyutunda ise eylem araştırması şeklinde karma yöntem olarak kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören 37 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel kısmında yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesinde ölçme aracı olarak Torrance Yaratıcılık Testi Şekilsel Form kullanılmış, nitel kısmında ise yaratıcılık boyutlarındaki gelişimin ayrıntılı olarak incelenmesini sağlamak amacıyla öğrenci etkinlik çalışma kâğıtları, öğrenci öz-değerlendirme formları, odak grup görüşmesi ses kayıtları ve araştırmacı günlüğü kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, ‘Düşünme Becerileri Programı’nın öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 


Cite this article as: Arkan Sezgin, K., Baysal, Z. N. (2019). Examining the effects of thinking skills program developed for the primary school 3rd-grade students on their creativity levels. HAYEF: Journal of Education, 16(1); 19-47. 

  • Alexander, P. A., Dinsmore, D. L., Fox, E., Grossnickle, E. M., Loughlin, S. M., Maggioni, L., Parkinson, M. M. & Winters, F. I. (2011). Higher-order thinking and knowledge: Domain-general and domain-specific trends and future directions. G. Schraw & D. H. Robinson (Ed.). Assessment of Higher Order Thinking Skills. Current Perspectives on Cognition, Learning and Instruction. (s. 47-88). Charlotte, NC: IAP-Information Age Publishing, Inc. Arkan-Sezgin, K. ve Kılıç, F. (2016). Sınıf öğretmenlerinin düşünme becerileri eğitiminde kendilerini yeterli bulma düzeyi. 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Aslan, A. E. (2001). Kavram boyutunda yaratıcılık. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 16(2), 15-21. Aslan, A. E., Aktan, E. ve Kamaraj, I. (1997). Anaokulu eğitiminin yaratıcılık ve yaratıcı problem çözme becerisi üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 37-48. Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem teknik ve ilkeler (8.baskı). Ankara: Pegem Akademi. Barak, M. & Mesika, P. (2007). Teaching methods for inventive problem-solving in junior high school. Thinking Skills And Creativity, 2, 19–29. Baysal Z. N., Arkan-Sezgin. K. ve Akaydın, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre düşünme becerilerini kazandırmada karşılaşılan sorunların incelenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke Avrupa Üniversitesi, Kıbrıs. Baysal, Z. N., Çarıkçı, S. ve Yaşar, E. (2017). Sınıf öğretmenlerinin düşünme becerileri öğretimine yönelik farkındalıkları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(1), 7-28. Benlliure, A. V., Melendez, J. C. & Ballesteros, M. G. (2013). Evaluation of a creativity intervention program forpreschoolers. Thinking Skills and Creativity, 10, 112– 120. Biber, M. (2006). Keşfederek öğrenme yönteminin ilköğretim II. kademe matematik dersi öğrencilerinin yaratıcılıkları üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum (24. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cheung, R. H. P. (2013). Exploring the use of the pedagogical framework for creative practice in preschool settings: A phenomenological approach. Thinking Skills and Creativity, 10, 133- 142. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsc.2013.08.004. Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap. Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage. Çakmak, A. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi. ISSN 1304-2823. Çatalbaş, G. (2018). Cort 5 düşünme programı aracılığıyla sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri. (Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi). Erişim adresi http://hdl.handle.net/11499/3189 Dere, Z. ve Ömeroğlu, E. (2018). Yaratıcılık eğitim programının çocukların yaratıcı davranışlarına etkisinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(1), 1-15. DOI: 10.30703/cije.333901 Doğanay, A. ve Sarı, M. (2012). Düşünme dostu sınıf ölçeği (ddsö) geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(1), 214-229. Erişim adresi http://dergipark.gov.tr/ilkonline/issue/8590/106770 Emir, S., Erdoğan, T. ve Kuyumcu, A. (2007). Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeyleri ile sosyo-kültürel özelliklerinin ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 73-87. Ersoy, E. ve Başer, N. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeyleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 128-137. Frankel, R. M. & Devers, K. J. (2013). Qualitative research: a consumer’s guide. Education for Health, 13(1), 2-8. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. Baskı). New York: McGraw-Hill. Gülhan, F. & Şahin, F. (2018). The effects of STEAM (STEM+ Art) activities 7th grade students’ academic achievement, STEAM attitude and scientific creativities. Journal of Human Sciences, 15(3), 1675-1699. doi:https://doi.org/10.14687/jhs.v15i3.5430 Gordon, S. C. (1979). The effects of a creative thinking skills program on fourth grade students. ( Doktora Tezi, Oklahoma State University). Erişim adresi https://shareok.org/bitstream/handle/11244/24422/Thesis-1979D-G665e.pdf?sequence=1 Johnson, B. & Christensen, L. (2012). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Los Angeles, CA: SAGE publication. Johnson, R.B., Onwuegbuzie, A.J. & Turner, L.A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research 1(2), 112–133. Karakuş, M. (2000). Alt sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin yaratıcı sorun çözme programının etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Karsantık, Y. (2016). Öğretmen adaylarının düşünme becerilerine ve düşünme becerilerinin öğretimine ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kaya, B. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının düşünme becerilerinin öğretimine yönelik öz yeterliklerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kolloff, M. B. (1983). The effects of an enrichment program on the self-concepts and creative thinking abilities of gifted and creative elementary students (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Purdue University, West Lafayette, IN. Kurtuluş, N. (2012). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğretim uygulamalarının bilimsel yaratıcılık bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıya etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Leech, N. L. & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality and Quantity: International Journal of Methodology, 43, 265275. MEB (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim program ve kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. MEB (2016). Düşünme eğitimi dersi (7 ve 8.sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. Mills, G. E. (2011). Action research: A guide for the teacher researcher. (8. Baskı). Boston: Pearson. Öncü, T. (2000). Anasınıfı (6 yaş) düzeyindeki çocukların şekilsel yaratıcılıklarının cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40, 25-34. Öncü, T. (2003). Torrance yaratıcı düşünme testleri-şekil testi aracılığıyla 12-14 yaşları arasındaki çocukların yaratıcılık düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 43(1), 221-237. Özden, Y. (2010). Öğrenme ve öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Özkan, H. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ile öğretmenlerin yaratıcılık gelişimine ve okul öncesi eğitim programına yönelik görüşleri ve uygulamaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Saban, A. (2014). Öğrenme-öğretme süreci. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Sarmaşık-Kaya, G. (2018). Etkili düşünme eğitimi programının dokuzuncu sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Sönmez, B. (2016). Düşünme eğitimi dersinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Sungur, N. (1997). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Evrim Yayınları. Türk Dil Kurumu (2011). Büyük Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Üstündağ, T. (2014). Yaratıcılığa yolculuk. (6. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımlarının problem çözme ve öz- yeterlik inanç düzeylerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 229-236. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık. Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli. Yurtkulu, T. (2018). Özel yetenekli öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri ile eleştirel düşünme eğilimi: karma yöntem araştırması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Yuvacı, Z. ve Dağlıoğlu, H. E. (2018). Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 234-256.
  • Extended Summary With thinking having been explored as an acquirable skill, many definitions have been made to thinking skills and necessary skills to teach thinking have started to be listed. In general, “creative thinking”, “problem solving”, “decision making” and “critical thinking” skills are examined within the scope of thinking skills (Karsantık, 2016; Özden, 2010; Yaman and Yalçın, 2005). Creativity, which is the subject matter of this research, includes the skills of being sensitive to problems, fluency (ability to produce many ideas and associations), flexibility (ability to produce different ideas about the same stimulus and use different approaches), originality (ability to produce new, unusual and rare ideas), elaboration (ability to process and improve a given simple stimulus in a detailed and elaborate manner), and the ability to re-describe (perceiving or describing a given way different from the usual, established one) (Torrance and Goff, 1989; in Öncü, 2003). All these skills are the factors of the Torrance Tests of Creative Thinking, and the test was used as the instrument of this research. What is expected from a contemporary educator is to ensure that creative thinking skills are developed in individuals. Hence, an educator should accept their students as persons with a personality, encourage them to behave freely, act as a role model for them, constantly renew themselves, excite their students, exhibit a loving personality, and transmit their knowledge in a confident and easily understood way (Emir, Erdoğan and Kuyumcu, 2007). This is the reason why creative thinking skills in education programs in our country are among the skills that need to be developed. Based on the findings of research which explored the idea that students’ thinking skills should be developed at early ages (Sungur, 1997; Karakuş, 2000; Ersoy and Başer, 2009), a “Thinking Skills Program” was prepared for primary school students, and this research was planned with the 3rd-students. This research aimed to identify the effects of the Thinking Skills Program on creative thinking skills and examine the quality of this program for its effects on the factors. To this end, the sub-objectives of the research are as follows: To what extent does the Thinking Skills Program affect creative thinking? What is the effectiveness of classroom applications aiming to improve creative thinking skills in the development of the creativity factors? Method The mixed method was used in the research aiming to identify the effects of the Thinking Skills Program prepared by the researcher on students’ creative thinking and its effectiveness in the factors of creativity. The “convergent parallel mixed design” was preferred in the research for identifying how the Thinking Skills Program affected students’ creative thinking skills and determining the program’s quality in terms of creativity. The research design included a pretest (Torrance Tests of Creative Thinking Figural Form A) on the experimental group, the experimental procedure with the Thinking Skills Program, and a posttest (Torrance Tests of Creative Thinking Figural Form B) respectively. Accordingly, the dependent variable of the research is creative thinking skills while its independent variable is the Thinking Skills Program. The qualitative part of the study used the work sheets applied for data collection, records of the focus group interviews performed with the students, activity evaluation forms and the researcher’s log. Convenience sampling of purposive sampling methods was used in the research. In the experimental part of the study, 37 third-grade students formed the study group. For the qualitative part of the study, work sheets and evaluation forms were collected from 37 students who were selected with purposive sampling, and the qualitative part was continued with six focus students who would ensure that more detailed information could be obtained on the research. To select the students for the focus group interview, typical case sampling was used taking into consideration of the opinions of classroom and branch teachers of the participant students. To sum up the characteristics of the study group, there are 17 girls and 20 boys (37 in total) in the study group; 35 students were born in 2008 and 2 of them were born in 2009. Findings, Conclusion and Discussion According to the results of the related group t-test performed for the first objective, the pretest and posttest results of the 3rd-grade students’ (n=37) creative thinking levels differed significantly (p<.01). Experimental group’s pretest arithmetic mean was calculated to be 23.04, standard deviation to be 9.36 whereas its posttest arithmetic mean was calculated to be 56.62, standard deviation to be 16.81. It can be accordingly concluded that the Thinking Skills Program improved creative thinking skills of the students in the experimental group. Fluency, which is one of the factors of creative thinking, is defined as the ability to produce many ideas and associations. The fact that students answer the questions in the activity work sheets fluently within the activity period provides data on the level of their fluency skill. Based on the findings obtained with the document review of the activity work sheets for fluency, it can therefore be said that the students had increased their ability to produce ideas and associations as they gained experience. Flexibility, which is another factor of creative thinking, is defined as producing different ideas about the same stimulus and using different approaches. The level of students’ ability to produce different ideas during the activity period provides data about their flexibility skill. It was therefore concluded from the findings obtained with the document review of the activity work sheets for flexibility that the students’ flexibility levels in the first activities were lower than in the next activities. Efforts of the students who tried to produce different ideas during the activity to complete the activity, even if not an extraordinary one, in the first activities increased their fluency scores but did not contribute their flexibility. Elaboration, which is another factor of creative thinking, is defined as the ability to process and develop a given simple stimulus in a detailed and elaborate way. Students’ ability to process the stimuli in detail and elaborately during the activity provides data about the elaboration skill. It was therefore observed in the light of the findings obtained with the document review of the activity work sheets for elaboration that the students’ elaboration levels in the first activities were lower than in the next activities. Increase in students’ ability to process given simple stimuli after the fifth activity gives rise to the thought that they did not have the chance to elaborate and detail since they had had higher concerns about getting the task before the end of the activity, quick thinking and finding extraordinary answers. It can be said that elaboration was more resistant than the factors of fluency and flexibility. Originality, another factor of creative thinking, is defined as producing new, unusual and rare ideas. The ability of students to produce unusual ideas within the duration of the activity provides data on their originality skill. According to the findings obtained with the document review of the activity work sheets for originality, it can be concluded that the improvement of the originality skill was quite resistant compared to other factors. In the light of all the findings, the research results and discussion are given under two main headings. It was concluded that the Thinking Skills Program increased the students’ creative thinking skills. This finding shows that programs reinforcing the creative thinking contribute to the improvement of creativity. It is observed in the literature that several educational designs have been applied to enhance the creative thinking skills (Dere ve Ömeroğlu, 2018; Gülhan ve Şahin, 2018; Sarmaşık-Kaya, 2018; Yuvacı ve Dağlıoğlu, 2018; Sönmez, 2016; Benlliure, 2013; Cheung, 2013; Kurtuluş, 2012; Biber, 2006; Barak ve Mesika, 2007; Yaman ve Yalçın, 2005; Karakuş, 2000). The fact that these studies have been conducted on the preschool, primary, secondary, high schools and university gives rise to the thought that it was aimed to provide all educational levels with the creative thinking skills. The research studies conducted by Biber (2006) and Sönmez (2016) measuring primary school students’ creative thinking skills with Torrance Tests of Creative Thinking found a significant difference between the creative thinking skills scores. The fact that a significant difference was observed between the pretest and posttest scores of the students in this research coincides with the research findings achieved by Biber (2006) and Sönmez (2016). According to another result, the students’ fluency scores were higher than their scores of other factors. Furthermore, it was concluded that the levels of fluency and flexibility was higher than the levels of elaboration and originality. This finding is in line with the results of the research carried out by Özkan (2016). In the study carried out by Özkan (2016) examining the preschool students’ creativity levels and the opinions and practices of the teachers about creativity development and preschool educational program, the Torrance Tests of Creative Thinking Figural form A was applied to the students and the Creativity Development and Practices Teacher Interview Form was applied to the teachers. The findings of that study showed that the students were on good levels in terms of fluency and elaboration but on moderate levels in terms of flexibility and originality. The finding that the highest scores were obtained in fluency in this research is similar to those of Özkan (2016). It was found in this study that the Thinking Skills Program increased the students’ creative thinking skills. According to another result, the students’ fluency scores were higher than their scores of other factors. This study concluded that the levels of fluency and flexibility was higher than the levels of elaboration and originality. The following recommendations can be made in the light of the research results: Program development studies for a thinking skills course to be taught in primary schools can be carried out by the Ministry of National Education. Researchers can prepare programs aiming to improve creative thinking skills of primary school students and investigate their effects. Improvement levels of creative thinking skills can be compared through creativity intervention programs for different age groups. Programs can be developed to ensure improvement of creative thinking in elaboration and originality.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kader ARKAN SEZGİN (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye

Author: Zeliha Nurdan BAYSAL
Institution: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { iuhayefd569641, journal = {HAYEF Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2602-4829}, address = {İstanbul University-Cerrahpaşa}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {19 - 47}, doi = {}, title = {İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi*}, key = {cite}, author = {ARKAN SEZGİN, Kader and BAYSAL, Zeliha Nurdan} }
APA ARKAN SEZGİN, K , BAYSAL, Z . (2019). İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi*. HAYEF Journal of Education, 16 (1), 19-47. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuhayefd/issue/45421/569641
MLA ARKAN SEZGİN, K , BAYSAL, Z . "İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi*". HAYEF Journal of Education 16 (2019): 19-47 <http://dergipark.org.tr/iuhayefd/issue/45421/569641>
Chicago ARKAN SEZGİN, K , BAYSAL, Z . "İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi*". HAYEF Journal of Education 16 (2019): 19-47
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi* AU - Kader ARKAN SEZGİN , Zeliha Nurdan BAYSAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - HAYEF Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 47 VL - 16 IS - 1 SN - -2602-4829 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 HAYEF Journal of Education İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi* %A Kader ARKAN SEZGİN , Zeliha Nurdan BAYSAL %T İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi* %D 2019 %J HAYEF Journal of Education %P -2602-4829 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD ARKAN SEZGİN, Kader , BAYSAL, Zeliha Nurdan . "İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi*". HAYEF Journal of Education 16 / 1 (April 2019): 19-47.
AMA ARKAN SEZGİN K , BAYSAL Z . İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi*. HAYEF Journal of Education. 2019; 16(1): 19-47.
Vancouver ARKAN SEZGİN K , BAYSAL Z . İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi*. HAYEF Journal of Education. 2019; 16(1): 47-19.