About

 

Amaç ve Kapsam

IPAD ulusal ve küresel düzeyde etkili olan iktisat politikaları üzerine yapılan kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. IPAD iktisat teorisi ve uygulamaları için uluslararası bir tartışma forumu niteliğindedir. Dergi, iktisat araştırmaları üzerinde uzun dönemli etkileri olacak seçkin ve güncel konularda referans niteliği taşıyan makaleler yayınlamayı hedeflemektedir. IPAD; politik iktisat, para teorisi ve politikasıı, maliye politikaları, finansal iktisat, kalkınma ekonomisi, çalışma ekonomisi, mikro ve makro teori, ulaştırma ekonomisi, uluslararası ticaret ve finans gibi birçok alanda yayınladığı analitik, yorumlayıcı ve ampirik çalışmaları ile yeni araştırma alanlarını takip etmek isteyen iktisatçılar için temel okumalardan bir tanesi olmayı hedeflemektedir.    

Aims and Scope

IPAD is a peer-reviewed international research journal, which aims to publish articles of high quality dealing with issues in economic policy which impact on national and global economies. IPAD provides an international forum for economic theory and practice. The journal aims to publish highly selective, widely cited articles of current relevance that will have a long-term impact on economics research. IPAD is targeted that it's analytical, interpretive, and empirical studies in a number of areas—including political economy, monetary theory and policy, fiscal policy, labor economics, development, micro- and macroeconomic theory, international trade and finance, financial economics, transport economics and social economics—will become essential readings for all economists wishing to keep up with substantive new research in the discipline.

 

İPAD Yazı Yayın Koşulları

İPAD hakemli bir dergi olup 6 aylık olarak yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir.

İPAD 'a gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir basılı/elektronik mecraya sunulmamış olmalıdır. İPAD 'a sunulan ve/veya hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir mecraya yollanmış olması ve daha önce tıpkı veya benzerinin yayınlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

Makaleler www.journals.istanbul.edu.tr adresine entegre edilen "online makale sunum sistemi" ile gönderilmelidir. Makale sürecinin tümü "online makale sunum sistemi" üzerinden sürdürülmektedir. Detaylı bilgi www.journals.istanbul.edu.tr adresli web sitemizde bulunmaktadır.

İPAD'a sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır.

Yayın Kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakem/ler tayin edilmektedir.

Hakem/ler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a bildirilmektedir.

Gönderilen yazılar 1,5 satır aralıklı olmalıdır. Yazı 12 puntoda Times New Roman ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Şekil şartlarına veya dergi içeriğine uymayan yazılar ön inceleme sonrasında hakemlere gönderilmeden yazar/lar'a iade edilir.

İPAD 'a gönderilen makalelerin şekil, grafik ve tabloların derginin belirttiği formata uygun olması gereklidir. Dipnotlar, grafikler ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır. Grafik ve tabloların altındaki notlar bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır. Metne konan tablolar yazılım programı çıktısı olarak konmamalı, sonuçları yazar/lar kendileri tablo haline getirmelidir, tablolar mümkün olduğunca A4 kağıt boyutuna uygun düzenlenmiş olmalıdır. Grafiklerin bilgisayar yazılım programı çıktısı olmamaları, çizim veya çizim resim halinde ve A4 kağıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmaları gerekmektedir.

Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet yer almalıdır. Özet kısımları 100-150 kelimeyi aşmamalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet kısımlarının altında anahtar kelimeler (keywords) İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır.

Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (örneğin; Q11) en az bir, en fazla üç adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken jel sınıflamaları için http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html adresinden yararlanılabilir.

"Online Makale Sunum Sistemine" başvuru yaparken sırasıyla; yazarların isim ve iletişim bilgileri, Türkçe ve İngilizce özet bölümü, makale metni, kaynakça bilgilerinin yer aldığı tek bir Word dosyası olarak yüklenmesi gerekmektedir.

"Online Makale Sunum Sistemine" tek bir dosya halinde yapılmış olan makale başvurusunun ardından, yazar/ların özgeçmişlerini içeren dosya, ve yazar/ların detaylı iletişim bilgilerini içeren sunum yazısı ile makale kapak sayfası ek dosya olarak yüklenmelidir.

Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Örneğin: Yılmaz (2002)...; (Yılmaz 2002 :182)...; (Yılmaz 2002: 182-186)...; Yılmaz'a (2000) göre...gibi. Atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, kaynağa metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıdaki gibi atıfta bulunulur. Yazar sayısı 3 veya daha fazla ise; atıf, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonrasında Metin vd. olarak verilmelidir. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir.

Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Türkçe metinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için yayın yılından sonra ”:”  işareti kullanılmalıdır. Örneğin: (Toprak 2002: 182)...; (Toprak 2002: 182-183).

Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için TDK'nın web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr . Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe'de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.

İngilizce dilinde gönderilen makalelerin ve Türkçe gönderilen makalelerin İngilizce yazılmış bölümlerinin, gönderim öncesinde yetkin bir dil kontrolünden geçirilmiş olması gerekmektedir. İçerikten bağımsız olarak, dil yönüyle yetersiz olan makaleler iade/ret edilmektedir. Yazarların bu husussa azami dikkat göstermeleri önemlidir.

Makale sunum ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim e-mail sistemi ile gerçekleştirilir. Telefonla bilgi verilmez.

Publication Guidelines and Instructions to Contributors

The Journal of Economic Policy Researches (IPAD) is a peer-reviewed journal and published semi-annually. Manuscripts could be submitted in Turkish or English.

All manuscripts submitted to the Journal of Economic Policy Researches should not previously be published and submitted for publication elsewhere. If it is understood that the manuscripts were published previously elsewhere during the review period, the review period will be stopped.

Manuscript submissions should be sent by using Online Manuscript Submission System which was integrated into our web site. Please visit "www.journals.istanbul.edu.tr" for more information.

All manuscripts submitted to the Journal of Economic Policy Researches are sent to the referees after the initial review of the editorial board with respect to formatting and content. There is no guarantee for the submitted manuscripts to be sent to reviewers.

There is not a fixed date for the review period.

After initial review by the editorial board, only the selected manuscripts are sent to reviewers.

According to the reviews sent by the referees; manuscripts may be accepted for publication with, if requested, corrections, abbreviations and additional notes or manuscripts may be rejected. The author (s) will be notified in regards to all these decisions.

Manuscripts should be typed in 1.5 line spacing. The font size should be 12 (Times New Roman only) and Turkish fonts should be used if the manuscript is in Turkish. The papers which are not conformable with the conditions concerning the formatting will immediately be returned back to the author(s) without sending them to the referees.

Footnotes, figures and tables should be placed as much as possible within the page in which they are referred or within the following page. The notes below the figures or tables should be aimed to make these materials understandable without returning to the main text. Tables and Graphics should not be computer output and must fit to A4 paper size.

All manuscripts should contain an English (Abstract) with an English title and a Turkish abstract (Özet) with a Turkish title. The abstracts should concisely present the aim or the purpose of the study, the methodology, the results, and the conclusion remarks. Keywords should be stated both in English and in Turkish. The abstracts must not contain abbreviations or acronyms.

Submitted manuscripts must involve at least one or at most three JEL code (Journal of Economic Literature) at two digit level (i.e., Q11). For the JEL codes which should be chosen according to the subject of the manuscript, the JEL list given in the web address of http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html can be used.

When making submission to “online manuscripts submission system” ; the manuscript should contain;  the names and correspondence addresses of the writer/s, Turkish and English name of the manuscript, Turkish and English abstracts, Turkish and English Keywords,  JEL Classification, the main body of the manuscript and references. All should be submitted in one word 2007 word document.

After submitting your manuscript as one word document, writer/s CV's , and writer's submission request with detailed correspondence addresses and manuscript's first page including abstracts in each separate word document should be submitted to online system.

In-text citations, the author's last name and the year of publication (and page if necessary) for the source should appear in the text. For example: Yılmaz (2002)...; (Yılmaz 2002: 182)...; (Yılmaz 2002: 182-186)...; According to Yılmaz (2000) Following Yılmaz (2002)...; Yılmaz (2002) argue that.... When there are 3-5 authors in the cited source, list all surnames the first time you cite in-text. Afterwards, cite only the surname of the first author followed by "et al.". When there are six or more authors, cite only the surname of the first author followed by "et al." and the year for the first and subsequent citations: (Toprak  et al. 2002: 154-198). For multiple references, list the citations in alphabetical order and separate them with semicolons.

When quoting a source, one must follow each quotation with a citation of the page number. In-text citation requires using ":" notation in order to give page information. For example: (Toprak 2002: 182)...; (Toprak 2002: 182-183).

The responsibility of the articles published in the Journal of Economic Policy Researches belongs to the author.

In the manuscripts, the orthography and writing rules of Turkish Language Association (TDK) should be followed. For detailed information, please go to the web site of TDK: www.tdk.gov.tr. Instead of foreign words, usage of Turkish words should be preferred. In case of using new or unfamiliar Turkish words, the English equivalent can be provided in parenthesis in the first occurrence.

All manuscripts submitted in English language, and all English parts of the Turkish manuscripts should be edited professionally before submission.  Apart from its content, some of the manuscripts which are poor in language usage are returned/ rejected.

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlara bilgiler kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce register kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi anasayfasının üst kısmında yer alan Kayıt Ol bağlantısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma MerkeziBu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]   Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır