Year 2016, Volume 7, Issue 2, Pages 51 - 58 2016-10-01

Professional Leadership Supported by Information and Communication Technologies in Tourism: Innovative Employment Model
Turizmde bilgi ve iletişim teknolojileri destekli mesleki liderlik: İnovatif istihdam modeli

Abdullah Karaman [1] , Abdullah Öztürk [2] , Gürol Zeyrek [3]

75 161

The concept of career leadership is a concept that can be used to prevent unemployment. This concept needs to be better understood in widespread use of the Internet, especially when the importance of information and communication technologies is on the rise. It is possible to deliver changing labor market demand characteristics to young graduates with the help of information technology besides Internet. The fact that the unemployment rate in Turkey is among the most intense university graduated young people have seen is the reason why this project has been prepared. This project is being carried out for 50 graduates in order to reduce the basic problems in the labor force market, increase employment, facilitate the transition from school to work life, and educate the leaders of their fields. The pre-test and post-test results of 50 undergraduates have been evaluated. As a result of the training, it can be said that the average arithmetic values of the participants in career leadership have increased. Findings show how crucial entrepreneurial training, motivational courses and the usage of information and communication technologies are. In this training process, it has become understood that young people should increase their training especially in leadership and entrepreneurship. In addition to the standard courses, it can be said that self-confidence boosting topics and activities are required for newly graduated university students.
Kariyer liderliği kavramı, işsizliği önlemek için kullanılabilecek bir kavramdır. Bugün bu kavram, Internetin yaygın kullanımının bilhassa da bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminin artmasıyla daha iyi anlaşılması gerekmektedir. İnternetin yanısıra, bilgi teknolojisinin yardımıyla genç mezunlara değişen işgücü piyasası talep özelliklerini sunmak mümkündür.Türkiye'de işsizliğin en yoğun üniversite mezunları arasında olması bu projenin onlar üzerinde hazırlanmasının sebebidir. Bu proje, işgücü piyasasındaki temel sorunları azaltmak, istihdamı artırmak, okuldan iş hayatına geçişi kolaylaştırmak ve alanlarındaki liderleri yetiştirmek için 50 mezun öğrenciyle yürütülmektedir. 50 lisans öğrencisinin ön test ve son test sonuçları değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre katılımcıların aritmetik ortalamalarının, kariyer liderliği alanında arttığı gözlemlenmiştir. Bulgulara bakılarak bilişim teknolojilerinin kullanılmasının, alınan güdüsel eğitimlerin ve girişimci eğitimlerinin çok önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu eğitim sürecinde gençlerin özellikle liderlik ve girişimcilik eğitimlerini arttırmaları gerektiği anlaşılmıştır. Standart kurslara ek olarak, yeni mezun üniversite öğrencileri için özgüven artırıcı konuların ve etkinliklerin gerekli olduğu söylenebilir.
Other ID JA94YH93CZ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Abdullah Karaman

Author: Abdullah Öztürk

Author: Gürol Zeyrek

Dates

Publication Date: October 1, 2016

APA Karaman, A , Öztürk, A , Zeyrek, G . (2016). Professional Leadership Supported by Information and Communication Technologies in Tourism: Innovative Employment Model. Journal of Internet Applications and Management, 7 (2), 51-58. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuyd/issue/34121/377473