Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 1 - 9 2019-07-01

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması
Determination of Factors Affecting Academic Achievement of Cumhuriyet University Faculty of Economics and Administrative Sciences Students by Logistic Regression Analysis: Comparison of 2008-2016 Periods

Şebnem ZORLUTUNA [1] , Hüdaverdi BİRCAN [2]

23 43

Bağımlı değişken kategorik ve ikili, üçlü ve çoklu kategorilerde olduğunda bağımsız değişkenlerle neden-sonuç ilişkisini belirlemede yararlanılan yöntemlerden biri lojistik regresyon analizidir. Bu çalışmada iki kategorili lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada amaç, logistik regresyon yöntemi ile Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerinin başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Uygulanan 1014 anket sonucunda öğrencinin akademik başarısı üzerinde etkili olduğu düşünülen değişkenlerden öğrencinin cinsiyeti, bulunduğu sınıf, fakültesinden memnun olup olmaması, bölümünden memnun olup olmaması, derslere devam sıklığı, başarılı olduğu sınav tipi, dersin daha verimli olması amacıyla derse aktif olarak katılıp katılmaması şeklindeki 7 değişken bağımsız değişken olarak belirlenerek en uygun model oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar 2008 dönemi ile karşılaştırılmış, öğrencinin cinsiyeti ve kaçıncı sınıfta olduğunun her iki dönemde de başarı üzerinde etkisi olan ortak değişkenler olduğu görülmüştür. 

Logistic regression analysis is one of the methods used to determine cause and effect relationship between independent variables and categorical and binary, triple and multiple categories. In this study, two-category logistic regression analysis was used. The aim of the study was to determine the logistic regression method of Cumhuriyet University İ.İ.B.F. determining the factors affecting the success of the students. As a result of the 1014 questionnaires applied to the student's academic success, the variables that were thought to be effective on the student's academic success, whether the student was satisfied with his / her class, faculty, whether or not he was satisfied with the department, the frequency of attendance, the type of exam to which he was successful, the most suitable model was formed by determining as independent variable. The results of the students were compared with the 2008 period and the gender and the number of students were found to be common variables in both periods.

 • AGRESTİ, A. (1996). An Introduction to Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons. Inc.
 • ALPAR, Reha (2011) Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, Ankara, s. 623-625.
 • BAŞARIR, G. (1990). Çok Değişkenli Verilerde Ayrımsama Sorunu ve Logistik Regresyon Analizi. (Uygulamalı istatistik doktora tezi.) H.Ü., 1-36, Ankara.
 • BİRCAN, H , ZORLUTUNA, Ş . (2016). Öğrencilerin Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (1), 325-342. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/28001/297328
 • CAN, Ş., ÖZDİL, T., YILMAZ,C., (2018), Üniversite Öğrencilerinin Ders Başarısını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Tahminlenmesi, Inrernational Review Of Economics And Management Journal, Volume 6, Number 1, 2018, 28-49.
 • ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G. ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik- Spss Ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • GÜRSAKAL, S., (2012). Pısa 2009 Öğrenci Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, S.1, s.441-452.
 • HOSMER, D. W., LEMESHOW, S. (1989). Applied Logistic Regression, John Willey & Sons.
 • ÖZDEVECİOĞLU, M. (Ocak-Haziran 2003) Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, ss. 117-135.
 • SEVEN, Z. (1997). Değişken Seçimi Yöntemi Olarak Adımsal Lojistik Regresyon İle Adımsal Diskriminant Analizinin Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • ŞENEL, S., ALATLI, B. (2014). Lojistik Regresyon Analizinin Kullanıldığı Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Dergi Park, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1.
 • ŞERBETÇİ, A .ÖZÇOMAK, M.S., (2013). Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 89-110.
 • TABACHNİCK, B. G. & FİDELL, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics. New York, USA: Harper Collins College Publishers.
 • YILDIRIM, K., DOĞRUL, G. (2008) “Çalışmak Ya Da Çalışmamak”: Türkiye’de Kentsel Alanlarda Yaşayan Kadınların İşgücüne Katılmama Kararlarının Olası Belirleyicileri. Cilt:8, Sayı:1.
 • YÜKSEL, Y. (2008). Hava Koşullarının Trafik Kazalarına Etkileri ve Trafik Kazalarının İstatistiksel Analizi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7683-3832
Author: Şebnem ZORLUTUNA (Primary Author)
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1868-1161
Author: Hüdaverdi BİRCAN
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { iy526707, journal = {İktisadi Yenilik Dergisi}, issn = {2148-0729}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ZORLUTUNA, Şebnem and BİRCAN, Hüdaverdi} }
APA ZORLUTUNA, Ş , BİRCAN, H . (2019). Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması. İktisadi Yenilik Dergisi, 6 (2), 1-9. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/526707
MLA ZORLUTUNA, Ş , BİRCAN, H . "Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 1-9 <http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/526707>
Chicago ZORLUTUNA, Ş , BİRCAN, H . "Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması AU - Şebnem ZORLUTUNA , Hüdaverdi BİRCAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İktisadi Yenilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-0729- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economic Innovation Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması %A Şebnem ZORLUTUNA , Hüdaverdi BİRCAN %T Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması %D 2019 %J İktisadi Yenilik Dergisi %P 2148-0729- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD ZORLUTUNA, Şebnem , BİRCAN, Hüdaverdi . "Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması". İktisadi Yenilik Dergisi 6 / 2 (July 2019): 1-9.
AMA ZORLUTUNA Ş , BİRCAN H . Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması. iy. 2019; 6(2): 1-9.
Vancouver ZORLUTUNA Ş , BİRCAN H . Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Logistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: 2008-2016 Dönemlerinin Karşılaştırılması. İktisadi Yenilik Dergisi. 2019; 6(2): 9-1.