Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 86 - 106 2019-07-01

Contribution Of A University To The Economic Development Of A City: Siirt University Example
Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği

Hüseyin YILMAZ [1] , Ali Savaş ALTUNÇ [2]

52 69

Nowadays the university with its most classical meaning; It is defined as an educational institution which has scientific autonomy and public legal personality and consists of the units affiliated to the same rectorate as higher education, education, scientific research and broadcasting faculties, institutes and colleges. However, universities other than the classical meaning; they also contribute to the social and economic development of the city in which they are founded. In this study, the social and economic contributions of Siirt University to Siirt city are investigated. Thanks to the historical development of Siirt University and its current status, it is revealed how the university contributed to Siirt city and in which fields it contributed. In addition, with the findings obtained from the analysis of the data collected by the questionnaires obtained with the surveys conducted with the university students, 13.410 university students who were educated in 2018 spent 600 TL in average on average in a monthly education period and in 9 months education period, a total of 72.414.000 TL economic In addition, it has been determined that the city of Siirt has provided social development.

Günümüzde en klasik anlamı ile üniversite; bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü ve yüksekokul gibi aynı rektörlüğe bağlı birimlerden oluşan eğitim-öğretim kurumu olarak tanımlanmaktadır. Ancak klasik anlamının dışında üniversiteler; kuruldukları şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine de katkıları bulunmaktadır. Bu çalışmada Siirt Üniversitesi’nin Siirt şehrine yapmış olduğu sosyal ve ekonomik katkıların neler olduğunu örnekler vererek araştırılmaktadır. Siirt Üniversitesi’nin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu hakkındaki bilgiler sayesinde Siirt şehrine nasıl ve hangi alanda üniversitenin katkı sağladığı ortaya koyulmaktadır. Bunlarla beraber Üniversite öğrencilerine yapılan anket ile birlikte elde edilen ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular ile 2018 yılında eğitim gören 13.410 üniversite öğrencisinin yaklaşık olarak ortalama aylık 600 TL harcadığı ve 9 aylık bir eğitim öğretim süreci içinde Siirt şehrine 72.414.000 TL ekonomik katkı sağladığı bunun dışında sosyal olarak da Siirt şehrinin gelişimini sağladığı tespit edilmiştir.

 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., & Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği. SDÜ Fen Edebiyaat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(22), 165-178.
 • Altuntaş, C., & Erilli, N. A. (2015). Cumhuriyet Üniversitesi’nin Sivas İli Ekonomisine Katkısı. İktisadi Yenilik Dergisi, 3(1), 11-21.
 • Atik, H. (1999). Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori Ve Erciyes Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(15), 99-109.
 • Bleaney, M., Binks, M., Greenaway, D., Reed, G. V., & Whynes, D. K. (1992). What does a University Add to Its Local Economy? Applied Economics, 24(3), 305-311.
 • Can, M. (1994). Üniversite Bilim Adamı İlişkisi. İzmir: Çağlayan Ofset.
 • Çalışkan, Ş. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 169-179.
 • Çayın, M., & Özer, H. (2015). Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 131-147.
 • Dalğar, H., Tunç, H., & Kaya, M. (2009). Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 39-50.
 • Demireli, C., & Taşkın, E. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları Şehre Ekonomik Katkıları; Kütahya İl Merkezi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(37), 321-228.
 • Garrido-Yserte, R., & Gallo-Rivera, M. T. (2010). The impact of the university upon local economy: three methods to estimate demand-side effects. The Annals of Regional Science, 39-67.
 • Görkemli, H. (2005). Selçuk Üniversitesinin Konya Kent Ekonomisine Etkileri. Konya: Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güllü, M., Kartal, Z., & Acaroğlu, H. (2018). Üniversitelerin Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerinde Etkisi: Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi(55), 192-206.
 • Harris, R. I. (1997). The Impact of the University of Portsmouth on the Local Economy. Urban Studies, 34(4), 605-626.
 • Kaşlı, M., & Serel, A. (2008). Üniversite Ögrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Arastırma. Yönetim ve Ekonomi, 15(2), 99-113.
 • Kotosz, B. (2013). The Local Economic Impact of Higher Education Institutions in Hungary. K. J. Khavand (Dü.) içinde, Intellectual Capital Management. (s. 45-60). Zanjan: Global Perspectives on Higher Education, Science and Technology.
 • Köksal, Y., & Özşen, Z. S. (2017). Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Ekonomisine Katkısı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(59), 402-422.
 • Lucas, L. (1996). American Higher Education: A History. New York: St. Martin’s Griffin.
 • Merdan, K. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Kent Yaşamına Katkıları: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme. Social Sciences Studies Journal, 3(7), 325-339.
 • Oxford Economics. (2013). The impact of the University of Birmingham. Oxford: Oxford Economics.
 • Samırkaş, M. C. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 212-220.
 • Sarkım, M., Seker, F., Kurtoğlu, R., & Kara, M. (2017). Bozok Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tüketim Harcamaları Analizi ve Yozgat Ekonomisine Etkileri. Journal Of Social And Humanties Sciences Research, 4(12), 1199-1213.
 • Selçuk, G. N. (2012). Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 317-330.
 • Selçuk, G. N., & Başar, S. (2012). Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli Ekonomisine Katkısı. Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 89-106.
 • SİÜ SAĞ-BİL. (2018, 09 01). 01 09, 2018 tarihinde Siirt Üniversitesi Web Sitesi: http://www.siirt.edu.tr adresinden alındı
 • SİÜK. (2018). Siirt Üniversitesi 2007-2017 Kataloğu. Siirt: Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
 • SİÜSP. (2017). Siirt Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı. Siirt: Siirt Üniversitesi.
 • Soysal, A., Bakan, S., Özçalıcı, M., Kaymaz, Y., & Söylemez, C. (2012). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinin Kilis Ekonomisine Katkısı: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Örneği. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 261-276.
 • Sudmant, W. (2009). The Economic Impact of the University of British Columbia. UBC: Planning and Institutional Research.
 • Tavoletti, E. (2007). Assessing the Regional Economic Impact of Higher Education Institutions: An Application to the University of Cardiff. Transition Studies Review, 14(3), 507-522.
 • TDK. (2018). Türkçe Sözlük. İstanbul: TDK Yayınevi.
 • Tösten, R., Çenberlitaş, İ., & Gökoğlan, K. (2013). Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 90-114.
 • Wilson, J. H. (1975). The student expenditure impact of a university on the local economy. The Annals of Regional Science, 9(1), 122-126.
 • Yaylalı, M., Özer, H., & Dilek, Ö. (2011). Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 1-13.
 • Yılmaz, H., & Elmas, A. (2018). Siirt İli Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(11), 123-136.
 • Yılmaz, M., & Kaynak, S. (2011). Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü Ve Yöre Halkının Üniversite’den Beklentileri İle İlgili Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(11), 3-18.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3734-4718
Author: Hüseyin YILMAZ (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4907-0478
Author: Ali Savaş ALTUNÇ

Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { iy567609, journal = {İktisadi Yenilik Dergisi}, issn = {2148-0729}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {86 - 106}, doi = {}, title = {Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Hüseyin and ALTUNÇ, Ali Savaş} }
APA YILMAZ, H , ALTUNÇ, A . (2019). Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği. İktisadi Yenilik Dergisi, 6 (2), 86-106. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/567609
MLA YILMAZ, H , ALTUNÇ, A . "Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 86-106 <http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/567609>
Chicago YILMAZ, H , ALTUNÇ, A . "Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 86-106
RIS TY - JOUR T1 - Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği AU - Hüseyin YILMAZ , Ali Savaş ALTUNÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İktisadi Yenilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 106 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-0729- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economic Innovation Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği %A Hüseyin YILMAZ , Ali Savaş ALTUNÇ %T Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği %D 2019 %J İktisadi Yenilik Dergisi %P 2148-0729- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD YILMAZ, Hüseyin , ALTUNÇ, Ali Savaş . "Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği". İktisadi Yenilik Dergisi 6 / 2 (July 2019): 86-106.
AMA YILMAZ H , ALTUNÇ A . Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği. iy. 2019; 6(2): 86-106.
Vancouver YILMAZ H , ALTUNÇ A . Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği. İktisadi Yenilik Dergisi. 2019; 6(2): 106-86.