Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 120 - 128 2019-07-01

AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma
A Study on the Relationship Between R & D Expenditures, Patent Applications and Export Numbers of High Technology Products

Mehmet Ali KOÇAKOĞLU [1] , Önder Volkan BAYRAKTAR [2]

28 47

Ekonomik büyüme, ihracat artışı ve Ar-GE harcamaları ile AR-GE harcamalarının bir sonucu olarak düşünülen patent sayıları son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Bu çalışmada, patent başvurularının yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracatının ve ARGE harcamalarının toplam ihracata etkisi incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrusal regresyon analizine tabi tutularak incelenmiştir. Sonuç olarak; yıllar itibariyle yüksek teknoloji ihracatı rakamlarında meydana gelen değişimlerin neredeyse tamamı AR-GE harcamaları ve patent başvuruları sayılarındaki değişimler ile açıklanabilmektedir. Bununla birlikte; her ne kadar model genel olarak anlamlı bulunmuşsa da analiz sonuçlarına göre patent başvuruları harcamaları ile yüksek teknoloji ürünlerin yıllık ihracata oranı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bunun da en önemli sebebi zaten var olan ve aslında yeni olmayan buluş ve yöntemler için tekrar tekrar patent başvuru yapılması ve patent sayısının sayıca fazla görünmesi olarak söylemek mümkündür.

The number of patents considered as a result of economic growth, increase in exports and R & D expenditures and R & D expenditures have gained importance in recent years. In this study, the effect of patent applications on export of high technology products and R & D expenditures on total exports were examined. The data obtained were examined by linear regression analysis. As a result; Almost all of the changes in the high technology export figures over the years can be explained by the changes in the number of R & D expenditures and patent applications. However; Although the model was found to be significant in general, according to the results of the analysis, there was no statistically significant relationship between the expenditures of patent applications and the ratio of high technology products to annual exports. The most important reason for this is the fact that the patent application is repeated repeatedly for the inventions and methods that are already existing and which are not actually new and that the number of patents appears to be high in number.

 • ADAÇAY, F. R. (2008). Bilgi Ekonomisinin Mikro ekonomik Analizi Eleştirel Bir Bakış Review of Social, Economic & Business Studies. Vol. 11/12 Sayfa 1-25.ALTIN, O., KAYA, A., A. (2009). Türkiye’de AR-GE Harcamalarının ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi. Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (1): 251-259
 • BOZKURT, C. (2015). R&D Expenditures and Economic Growth Relationship in Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 5, No. 1, pp.188-198 ISSN: 2146-4138.
 • DOĞUÇ, M., F. (2006). Bilgi Ekonomisindeki Gelişmelerin Ekonomik Etkileri. T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • ERKİLETLİOĞLU H., (2013). Dünya da ve Türkiye de AR-GE Yatırımları. İş Bankası Yayınları, Haziran sayısı.
 • GENÇ, M., Can, ATASOY Y. (2010). AR-GE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Panel Veri Analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: V, Sayı: II.
 • GÖÇER, İ. (2013). AR-GE harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve İhracat Üzerine Etkileri, Maliye Dergisi, Sayı 165 S.215-250.
 • GRILLICHES, Z. (1979). Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth. The Bell Journal of Economics. Vol. 10 No.1, pp.92-116
 • GRILLICHES, Z. (1990). Patent Statitics as Economic Indicators: A Survey Part. Work Paper. No.3301. National Bureau of Economic Research.
 • GÜLMEZ, A., YARDIMCIOĞLU F. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010). Maliye Dergisi. Sayı: 163.
 • GÜMÜŞ, E., ÇELİKAY R. (2015). R&P Expenditure and Economic Growth: New Emprical Evidence. The Journal of Applied Economic Research. Vol.9, Issue 3. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21805, (Erişim Tarihi: 18.03.2019)
 • https://ekonomi.isbank.com.tr/ContentManagement/Documents/ar_07_2013.pdf, (Erişim Tarihi: 18.03.2019)
 • https://fikrimulkiyet.com, Türkiye’de Patent Sayıları ve Tescili Üzerine Düşünceler. www.fikrimulkiyet.com/files/Content/88/_27_ZEwCx.pdf, (Erişim Tarihi: 25.12.2018).
 • KIRANKABEŞ, M. C., ERÇAKAR, M. E. (2012). Importance of Relationship Between R&D Personnel and Patent Applications on Economics Growth: A Panel Data Analysis. International Research Journal of Finance and Economics, 92: 72-81.
 • LANDESMANN M., PFAFFERMAYR, M. (1997). Technological Competition and Trade Performance. Applied Economics, Vol.29, N.2, s: 179-196.
 • OECD, The Frascati Manuel, 6th Edition (2002). http://urlbu.com/816d4, (Erişim Tarihi: 14.03.2019).
 • ÖZER, M., ÇİFTÇİ, N. (2015). AR-GE Harcamaları ve İhracat İlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23), Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4765/65481.
 • ROMER, Paul M. (1991). The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives Vol.8, No.1. pp: 3-22.
 • SAMİMİ, A.J. AND ALERASOUL, S.M. (2009). R&D and Economic Growth: New Evidence from Some Developing Countries. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (4), 3464-3469.
 • TABAN, S., ŞENGÜR, M., (2014). Türkiye’de AR-GE ve Ekonomik Büyüme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 355-376.TDK, http://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 25.02.2019).
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, (2004). Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri Rehberi, Sayı 3, s. 10.
 • UZAY, N., DEMİR E., YILDIRIM, E. (2012). İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 1, s: 147-160.
 • YILDIRIM, E, KESİKOĞLU F. (2012). AR-GE harcamaları ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl 32 Sayı 1 s.165-180.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0900-844X
Author: Mehmet Ali KOÇAKOĞLU (Primary Author)
Institution: HARRAN ÜNİVERİTESİ
Country: Turkey


Author: Önder Volkan BAYRAKTAR
Institution: siirt üniversitesi

Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { iy580428, journal = {İktisadi Yenilik Dergisi}, issn = {2148-0729}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {120 - 128}, doi = {}, title = {AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {KOÇAKOĞLU, Mehmet Ali and BAYRAKTAR, Önder Volkan} }
APA KOÇAKOĞLU, M , BAYRAKTAR, Ö . (2019). AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma. İktisadi Yenilik Dergisi, 6 (2), 120-128. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/580428
MLA KOÇAKOĞLU, M , BAYRAKTAR, Ö . "AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 120-128 <http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/580428>
Chicago KOÇAKOĞLU, M , BAYRAKTAR, Ö . "AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 120-128
RIS TY - JOUR T1 - AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma AU - Mehmet Ali KOÇAKOĞLU , Önder Volkan BAYRAKTAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İktisadi Yenilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 128 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-0729- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economic Innovation AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma %A Mehmet Ali KOÇAKOĞLU , Önder Volkan BAYRAKTAR %T AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma %D 2019 %J İktisadi Yenilik Dergisi %P 2148-0729- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD KOÇAKOĞLU, Mehmet Ali , BAYRAKTAR, Önder Volkan . "AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma". İktisadi Yenilik Dergisi 6 / 2 (July 2019): 120-128.
AMA KOÇAKOĞLU M , BAYRAKTAR Ö . AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma. iy. 2019; 6(2): 120-128.
Vancouver KOÇAKOĞLU M , BAYRAKTAR Ö . AR-GE Harcamaları, Patent Başvuruları ve Yüksek Teknoloji İçeren Ürünlerin İhracat Rakamları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma. İktisadi Yenilik Dergisi. 2019; 6(2): 128-120.