Year 2016, Volume 4, Issue 7, Pages 1 - 23 2016-04-21

İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 7. Sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesi” Üzerine Etkisi

Yasemin KOÇ [1] , Ümit ŞİMŞEK [2]

913 1033

Bu araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme modelinin uygulamasında kullanılan Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri ve Okuma-Yazma-Uygulama yöntemlerinin 7. sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini ve öğrencilerin kullanılan işbirlikli öğrenme yöntemleriyle ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Ağrı ilinde farklı iki ilköğretim okulunda öğrenim gören 102 oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Ön Bilgi Testi (ÖBT), Akademik Başarı Testi (ABT) ve Öğrenciler İçin Yöntem Görüş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ön bilgi testinde n elde edilen verilere ANOVA uygulanmış ve gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu için ve akademik başarı testlerinden elde edilen verilere ANCOVA uygulanmıştır. Ayrıca Öğrenci Yöntem Görüş Ölçeğinden elde edilen verilere tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Araştırma sonucunda OYU ve ÖTBB yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin genel olarak birbirine yakın ve bu öğrencilerin öğretmen merkezli yöntemle öğretim alan öğrencilere göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.
İşbirlikli Öğrenme Modeli, Okuma Yazma Uygulama, Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri
 • Açıkgöz, K. Ü. (2006). Aktif öğrenme. (8. baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Akar, M. S. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modeli sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi: Kars il örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
 • Akdemir, E. & Arslan, A. (2012). From past to present: Trend analysis of cooperative learning studies. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 55, 212-217.
 • Akkuş, A. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modeli sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi: Muş il örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Akpınar, B. & Gezer, B. (2010). Öğrenen merkezli yeni eğitim yaklaşımlarının öğrenme-öğretme sürecine yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-12.
 • Aksoy G. & Gürbüz, F. (2013a). The effects of reading-writing-application technique and learning together technique on increasing 6th grade students’ academic achievement and students’ opinions about these techniques. Energy Education Science and Technology Part B, 5(1) 19-26.
 • Aksoy, G. (2013). The effects of learning together and reading-writing- application techniques on increasing 6th grade students’ ability of graphic and academic achievement. Energy Education Science and Technology, Part B, 5(1), 61-68
 • Aksoy, G. & Doymuş, K. (2012). Okuma-yazma-uygulama ve birlikte öğrenme Yönteminin öğrencilerin deney becerilerini kazanma düzeyine etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 61-69.
 • Aksoy, G. & Gürbüz, F. (2013b). The effect of group research and cooperative reading-writing-application techniques in the unit of “what is the earth’s crust made of?” on the academic achievements of the students and the permanent. Balkan Physics Letters, 21, 132-139.
 • Amirianzadeh, M. (2012). Hexagon theory - student leardship development. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 31, 333-339.
 • Aydın, S.(2011). Effect of cooperative learning and traditional methods on students’ achievements and identifications of laboratory equipments in science-technology laboratory course. Educational Research and Reviews, 6(9), 636-644.
 • Aydoğdu, S., Doymuş, K & Şimşek, U. (2012). Instructors’ Practice Level of Chickering and Gamson Learning Principles. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 2 (2), 11-24.
 • Aziz, Z., & Hossain, M.A. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students’ achievement in secondary mathematics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 53-62.
 • Baleghizadeh, S. (2012). Comparing traditional with cooperative pairs: The case of Iranian EGAP students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 66, 330-336.
 • Byrd, D. (2012). Social studies education as a moral activity: Teaching towards a just society. Educational Philosophy and Theory, 44 (10), 1073-1079.
 • Doymuş, K., Akkuş, A. & Bayrakçeken, S. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modelini Sınıflarda Uygulaması: Muş İli Örneği. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 203-219.
 • Duch, B. J., Groh, S. E., & Allen, D. E. (2001). Why problem-based learning? A case study of institutional change in undergraduate education. the power of problem-based learning, Eds: Duch, B. J., Groh, S. E. and Allen, D. E., Sterling, Virginia, 3-11.
 • Ebrahim, A. (2012). The effect of cooperative learning strategies on elementary students' science achievement and social skills in Kuwait. International Journal of Science and Mathematics Education 10(2), 293-314
 • Ergin, M. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji konularının öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Fong, H.F. & Kwen, B.H. (2007). Exploring the effectiveness of cooperative learning as a teaching and learning strategy in the physics classroom. Proceedings of the Redesigning Pedagogy: Culture, Knowledge and Understanding Conference, Singapore.
 • Gelici, Ö. & Bilgin, İ. (2011). İşbirlikli öğrenme tekniklerinin tanıtımı ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 40-70.
 • Gnagey, W. J. & Potter, K. I. (1996). The effects on learning, course evaluation, and team evaluation of changing stad teams at midterm. http://eric.ed.gov/PDFS/ED401812.pdf. 21 Mart 2012’de alınmıştır.
 • Goltz, S.M., Hietapelto, A.B., Reinsch, R. & Tyrell, S. (2008). Teacing teamwork and problem solving concurrently. Journal of Management Education, 32(5), 541-562.
 • Gradel, K. & Edson, A. J. (2011).Cooperative learning: Smart pedagogy and tools for online and hybrid courses. Journal of Educational Technology Systems, 39, 193–212.
 • Graham, D.C. (2005). Cooperative learning methods and middle school students. Yayınlanmamış doktora tezi, Capella University, Minnesota.
 • Hand, B., Prain, V., Lawrence, C. & Yore, L. D. (1999). A writing-in-science framework designed to improve science literacy. International Journal of Science Education, 21, 1021–1035.
 • Johnson, D.W. & Johnson R.T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38(2), 67-73.
 • Lord, T. R. (2001). 101 Reasons for using cooperative learning in biology teaching. The American Biology Teacher, 63, 30-38.
 • Maloof, J. and White, V.K.B. (2005). Team study training in the college biology laboratory. Journal of Biological Education, 39 (3), 120-125.
 • Mark, E.S., Volk, G.L. & Hinckley, C.C. (1991). Cooperative learning in the undergraduate laboratory. Journal of Chemical Education, 68(5), 413-415.
 • Marzban, A. & Akbarnejad, A.A. (2013). The Effect of Cooperative Reading Strategies on Improving Reading Comprehension Of Iranian University Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 70, 936-942.
 • McKee, E., Williamson, V.M., & Ruebush, L.E. (2007). Effect of a demonstration laboratory on student learning. Journal of Science Education and Technology, 16, 395-400.
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. (7th Edition). London: Pearson.
 • Okur Akçay, N. (2012). Kuvvet ve hareket konusunun öğretilmesinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinden grup araştırması, okuma-yazma-sunma ve birlikte öğrenmenin etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Parveen, Q., Mahmood, S.T., Azhar Mahmood, A. & Arif, M. (2011). Effect of Cooperative Learning on Academic Achievement of 8th Grade Students in the Subject of Social Studies, International Journal of Academic Research, 3(1), 950-954.
 • Parveen, S. (2010). Effect of cooperative learning on academic achievement of 8th grade students in the subject of social studies. International Journal of Academic Research, 38(1), 950-955.
 • Peterson, S. E. & Miller, J. A. (2004). Comparing the quality of students' experiences during cooperative learning and large-group instruction, The Journal of Educational Research, 97(3), 123 – 133.
 • Sezek, F. (2012). Teaching cell division and genetics through jigsaw cooperative learning and individual learning. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies, 4 (3), 1323-1336.
 • So, W.M.W., & Ching, N.Y.F. (2011). Creating a Collaborative Science Learning Environment for Science Inquiry at the Primary Level. The Asia Pacific Education Researcher, 20 (3), 559-569.
 • Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tlusty, R. (1993). Cooperative learning in a college chemisry course. American Educational Research Association, Atlanta, Georgia.2-11.
 • Vijayaratnam, P. (2012). Developing Higher Order Thinking Skills and Team Commitment via Group Problem Solving: A Bridge to the Real World. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 66, 53-63.
 • White, R.T. & Gustone, R.F. (1989). Metalearning and conceptual change. International Journal Science Education, 11(5), 577-586.
 • Yıldız, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Zentall, S.S., Kuester, D.A. & CraigB. A. (2011).Social behavior in cooperative groups: Students at risk for ADHD and their peers. Journal of Educational Research, 104(1), 28-41.
Journal Section Full Length Articles
Authors

Author: Yasemin KOÇ

Author: Ümit ŞİMŞEK

APA KOÇ, Y , ŞİMŞEK, Ü . (2016). İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 7. Sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesi” Üzerine Etkisi. Journal of Computer and Education Research, 4 (7), 1-23. DOI: 10.18009/jcer.98387