Year 2017, Volume 5, Issue 10, Pages 194 - 217 2017-12-03

Duygusal Zekânın Işığında Bilişim Teknolojisi ve Öğrenci Duygularının Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi
Determination of the Relationship Between Information Technology, Student Emotions and Science Literacy

Volkan Hasan KAYA [1]

206 233

Bu çalışmanın amacı, duygusal zekanın ışığında bilişim teknolojisi ve öğrenci duyguları ile fen bilimleri okuryazarlığı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesidir.  Bu araştırmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 15 yaşındaki 5895 Türk öğrencisi oluşturmaktadır. Bu araştırmada PISA 2015 uygulamaları kapsamında toplanmış olan 15 yaş grubundaki öğrencilere ait öğrenci anketleri ile fen okuryazarlığı testlerinden elde edilen verilerden yararlanılacaktır. Bu çalışmada PISA 2015’de yer alan öğrencilerin kişisel özelliklerin tamamına cevap verenler (Duygusal Zekası Yüksek) ve cevap vermeyenler (Duygusal Zekası Düşük) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. 2 grup için de belirlenen bilişim teknolojileri ile ilgili öğrenci özelliklerinin fen bilimleri okuryazarlığına etkisi belirlenmiştir.  Duygusal Zekası yüksek bireylerin fen bilimleri okuryazarlığının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin duyguları, evde bilişim teknolojisine sahip olması ve bunların niceliksel olarak artışı fen bilimleri okuryazarlığını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

In this study, it is aimed to determine the relationship between student characteristics related to information technology, the emotions of students and science literacy.  Descriptive research model was used. The sample of the study consists of 5895 15-year old students in Turkey. As a research instrument, the researchers used the results of cognitive tests utilized by PISA in 2015 to assess students’ science literacy skills. In this study, Turkish students are divided into 2 groups. One of these groups who respond all questions about student characteristics (High Emotional Intelligence) and another who does not respond all questions about them (Low Emotional Intelligence). It was found that the students with higher emotional intelligence have higher science literacy. The results show that the emotions of the students, the information technology that students have at home and the increase the number of this technology positively affect   higher science literacy.

  • Akgündüz, D. ve Ertepınar, H. (2015). Stem Eğitimi Türkiye Raporu "Günün Modası mı Yoksa Gereksinim mi?", İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.
  • Arlı, D., Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:25.
  • Baş, G. (2010). İngilizce Dersinde Çoklu Zekâ Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Katkıları, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1C0138.
  • Büyükalan Filiz, S. and Kaya, V. H. (2013). Examine the Relationship Between the Curriculum of Science and Technology Course in Elementary Education and the Curriculum of Undergraduate and Graduate Programs of Science Teacher Education in Terms of Philosophy, Goal and Content., Journal of Turkish Educatinal Science, 11 (2), 185-208.
  • Delen, E. ve Bulut, O. (2011). The Relationship Between Students’ Exposure To Technology and Their Achievement In Science and Math, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 10 Issue 3
  • EBA. (2016). Eğitim Bilişim Ağı, Erişim Adresi: http://www.eba.gov.tr/hakkimizda, Erişim Tarihi: 6.01.2016, 11.48.
  • Ege, B. (2014). 4. Sanayi Devrimi Kapıda mı?, Bilim ve Teknik Dergisi, Mayıs, 2014 Sayısı, Sayfa 26-29.
  • Ergene, T. (2011). Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı, Çalışma Alışkanlıkları, Başarı Güdüsü ve Akademik Performans Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 36, Sayı 160.
  • Erkuş, A. (2015). Düşünce Yazısı-Opınıon Paper “Nitel” ve Türevleri (“Alternatif ölçme”, “Çoklu” ve “Duygusal zekâ”): Ne, Niçin ve Nereye Doğru?, İlköğretim Online, 14(3), dy:1-17.
  • Godek Altuk, Y., Kaya, V. H., and Bahceci, D. (2015), The Relationship Between Primary School Students’ Scientific Literacy Levels and Scientific Process Skills, Cypriot Journal of Educational Sciences, 10(1), 03-11.
Subjects Social
Published Date December
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8991-0187
Author: Volkan Hasan KAYA (Primary Author)
Institution: University of Bremen
Country: Germany


APA KAYA, V . (2017). Determination of the Relationship Between Information Technology, Student Emotions and Science Literacy. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 194-217. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jcer/issue/32522/286268