Year 2017, Volume 5, Issue 10, Pages 255 - 280 2017-12-03

Investigation of Science Teachers’ Learning Styles with Various Variables
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

Orhan Karamustafaoğlu [1] , Miyase Tutar [2] , Gökhan Sontay [3]

219 218

It was aimed to determine learning styles according to Felder Silverman learning styles and to examine various variables in this research. The study was carried out through a descriptive design involving a survey model with a sample of 322 science student teachers studying at Amasya Faculty of Education on during 2016-2017 academic years. The "Learning Style Inventory" developed by Felder & Soloman (1994) and adapted to the Turkish language was used as a data collection tool. Data were analyzed using independent t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). As a result of the research, it was determined that science teacher candidates had visual and sequential learning styles by doing, feeling, and doing. The highest score from the learning styles that the teacher candidates possessed was the visual learning style. In addition, learning styles differed according to gender, grade level and father education status in the survey. Based on the results of the research, necessary suggestions were made.

Araştırmada fen bilimleri öğretmen adaylarının Felder Silverman öğrenme stillerine göre öğrenme stillerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler yönüyle incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modeli kapsamında yürütülmüş olup araştırmanın örneklemini bir eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 322 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Felder ve Soloman (1994) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanan “Öğrenme Stili Envanteri” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda, fen öğretmen adaylarının yaparak, hissederek, görsel ve sıralı öğrenme stillerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinden en yüksek skoru görsel öğrenme stili almıştır. Ayrıca araştırmada cinsiyet, sınıf seviyesi ve baba eğitim durumlarına göre öğrenme stilleri farklılık göstermiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak ilgililere gerekli önerilerde bulunulmuştur.

 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim, 147, 61-63.
 • Bahar, H.H. ve Sülün, A. (2011). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi örneği), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
 • Dunn, K., ve Dunn, R. (1986). The look of learning styles. Early Years. 8, 46-52.
 • Durmuş, B., Yurtkoru E. S. ve Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Yay.
 • Dwyer, J. (1996). Learning Differences and Teaching Styles. Retrieved January 17, 2017, from http://www.yorku.ca/admin/cst/learndifs.html.
 • Ekici, G. (2001). Öğrenme stiline dayalı biyoloji öğretiminin analizi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erden, M., ve Altun, S. (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Felder, R. M. & Henriques, E. R. (1995). Learning and teaching styles in foreing and second language education. Foreign Language Annals, 28(1), 21–31.
 • Felder, R. M. & Silverman, L. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78(7), 674-681.
 • Felder, R. M. ve Soloman, B. A. (1994). Index of learning styles. Erişim tarihi: 10 Aralık 2016: http://www.ncsu.edu/felder- public/ILSpage.html
 • Fer, S. (2003). Matematik, Fizik ve Kimya Öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme biçemlerine göre kolay öğrendikleri öğrenme etkinlikleri, Çağdaş Eğitim, 28(304), 33-43.
 • Gündoğan Çögenli, A., (2011). Sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları öğrenme stilleri ve kullandıkları bilişüstü öğrenme stratejileri. Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Güneş, G. ve Gökçek, T. (2012). Learnig styles of pedagogical formation students. Journal of Research in Education and Teaching, 1(4), 28-40.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, H. ve Akçin, E. (2002). Öğrenme biçemleri/stilleri ve hemşirelik eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 31-36.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51- 64.
 • Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146.
 • Köprülü, Ö. (2004). Learning styles of student-teachers in English Language Departments in some faculties of education with respect to foreign language learning and teaching. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Köse, A., (2010). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, ders çalışma stratejileri ile Fen Bilgisi öğretimi öz yeterlik inançları arasındaki ilişki (ÇOMÜ Örneği). Yüksek lisans tezi, ÇOMÜ, Çanakkale.
 • Mumford, A. (1987). Learning styles and learning, Personnel Review, 16(3), 20–23.
 • Peker, M., Mirasyedioğlu, Ş. ve Aydın, B. (2004). Matematik öğretmenlerinin dikkate alabilecekleri öğrenme stilleri: McCarthy modeli. Milli Eğitim, 163, 72-81.
 • Samancı, N. K. ve Keskin, M. Ö. (2007). Felder ve Soloman Öğrenme Stili İndeksi: Türkçeye uyarlanması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. KEFAD, 8(2), 37-54.
 • Şeker Sır, N. Ş., Karataş, H. ve Çeliköz, N. (2015). An investigation on the learning style preferences of pre-service teachers. Education Sciences, 10(4), 237-252.
 • Schunk, D. H. (2009). Bilişsel Stil. D. H. Schunk içinde, Eğitimsel bir bakışla öğrenme teorileri (M. Şahin, 5. Baskıdan Çev.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yağışan, N. ve Sünbül, A.M. (2009). Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme tercihleri, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun, 23-25 Eylül 2009.
 • Yılmaz, A.,ve Özgür, S. D. (2012). Türetimci çoklu ortamın öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 441-452.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2542-0998
Author: Orhan Karamustafaoğlu (Primary Author)
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7327-7815
Author: Miyase Tutar
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4199-8674
Author: Gökhan Sontay
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA Karamustafaoğlu, O , Tutar, M , Sontay, G . (2017). Investigation of Science Teachers’ Learning Styles with Various Variables. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 255-280. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jcer/issue/32522/298669