Year 2017, Volume 5, Issue 10, Pages 174 - 193 2017-12-03

Ayrılıp Birleşme ve ÖTBB (Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri) Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Akademik Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması
Issues in the Use of Information and Communication Technologies and Unethical Behaviors: An Overview

Selçuk İlgaz [1] , Akif Çelen [2]

200 235

Bu araştırmanın amacı, işbirliğine dayalı öğretim yöntemlerinden olan Ayrılıp Birleşme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümlerinin 6. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıya etkisini karşılaştırmaktır. Araştırmada ön test son test kontrol grupsuz deneysel model kullanılmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 48 altıncı sınıf öğrencisinin katılımıyla, Deney I grubuna Ayrılıp Birleşme ve Deney II grubuna Öğrenci Takımlar Başarı Bölümleri yöntemlerinin 15 ders saatinde uygulanmasıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Başarı Testi, deney öncesi ve deney sonrası deney gruplarına uygulanarak Ön Test parametrik testlerden Bağımsız Grup T Testi ile Son Test ise parametrik olmayan Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, işbirliğine dayalı Ayrılıp Birleşme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri yöntemlerinin uygulandığı gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

The aim of this study is to compare of the effect of Jigsaw and Student Teams Achievement Divisions methods based on cooperative learning to sixth grade students’ academic achievement in social studies course. In this study, pretest-posttest control ungrouped experimental model was used. Research, at 2014-2015 academic years to 6. grade students in Malatya province, has been made with the implementation the Jigsaw to Experimental I and Student Teams Achievement Divisions to Experimental II during 15 lesson. Achievement Test used as data collection tool had applicate to experimental groups before experiment and after experiment, Pretest was analyzed with parametric Independent Group T Test, Posttest was analyzed with non-parametric Mann Whitney U Test. According to research results, there was no significant difference between groups that implemented Jigsaw and Students Teams Achievement Divisions methods

 • Açıkgöz, K. Ü. (2002). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Adeyemi, B. A. (2008). Effects of cooperative learning and problem-solving strategies on junior secondary school students’ achievement in social studies. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. Vol: 6(3).691-708.
 • Akyürek Tay, B. (2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmede işbirliğine dayalı öğrenmenin etkisi konusunda öğretmen, müfettiş ve uzman görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Avşar, Z. ve Alkış, S. (2007). İşbirlikli öğrenme yöntemi “Birleştirme I” tekniğinin sosyal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online. (6(2), 197-203.
 • Baştürk, R. (2011). Bütün yönleriyle SPSS örnekli nonparametrik istatistiksel yöntemler. 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Batdı, V. (2014). Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin meta-analiz yöntemiyle incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi. Sayı:58, 699-714.
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1997). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
 • Çaycı, B., Demir, M.K., Başaran, M. ve Demir, M. (2007). Sosyal bilgiler dersinde işbirliğine dayalı öğrenme ile kavram öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:15, No:2, 619-630.
 • Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: XXII (2). 741-758.
 • Çetin, B. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin bilişsel erişi düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Delen, H. (1998). Temel eğitim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde kubaşık öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Efe, R., Hedevanlı, M., Ketani, Ş., Çakmak, Ö. ve Aslan Efe, H. (2008). İşbirlikli öğrenme teori ve uygulama. Ankara: Eflatun Yayınevi.
 • Erkuş, A. (2006). Sınıf öğretmenleri için ölçme ve değerlendirme kavramlar ve uygulamalar. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hiz. ve Bas. Yay. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Ersözlü, Z. N. (2004). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde işbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarına ve hatırda tutma düzeylerine etkisi (Bilecik-Bozüyük ilçesinde bir araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gelen, İ. (2001). Kubaşık öğrenme tekniklerinden öğrenci takımları başarı bölümleri ve birleştirme II tekniğinin 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıya etkisinin karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research. Sayı:5.
 • Göğebakan Yıldız, D. (2012). Kubaşık öğrenme ve anlaşmazlık çözümü eğitimi ile bütünleştirilmiş Türkçe ve sosyal bilgiler programının öğrencilerin akademik başarı, iletişim ve sosyal problem çözme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Karacaoğlu, Ö. C. ve Acar, E. (2010). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.Cilt:VII, Sayı I.45-58.
 • Karaoğlu, İ.B. (1998). Geleneksel öğretim yöntemleri ile işbirlikli öğrenmenin öğrenci başarısı, hatırda tutma ve sınıf yönetimi üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. 24. Basım Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kaşaveklioğlu, S. (2013). 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde işbirliğine dayalı öğretim yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı ile demokratik tutum ve insan hakları algılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Katılmış, A. (2002). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemlerinin sosyal bilgiler dersi tarih konularındaki başarı ve hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kılıç, H. (2006). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde kubaşık öğrenme yönteminin geleneksel küme çalışması yöntemine göre benlik saygısına ve akademik başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkmaz Toklucu, S. (2013). İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile dizgeli eğitimin 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kuş, Z. ve Çelikkaya, T. (2010). Sosyal bilgiler öğretimi için sosyal bilgiler öğretmenlerinin beklentileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: VII, Sayı: II, 69-91.
 • Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2009). İşbirliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XXII(2), 589-604.
 • Kutay Atar, S. (2003). Sosyal bilgiler dersinde deprem konusunu işbirlikli öğrenme yöntemi ile öğretimin etkililiğinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Küçükilhan, S. (2013). Öğrenci Takımları – Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersindeki akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Meral, E. ve Şimşek, U. (2014). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi. Cilt 2, Sayı 4. 134-151.
 • Oral, B. (2000). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme ile küme çalışması yöntemlerinin öğrencileirn erişileri,derse yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C.2, S.19, 43-49.
 • Öner, Ü. (2007). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özçelik, D. A. (1981). Okullarda ölçme ve değerlendirme. ÜSYM Eğitim Yayınları.
 • Özdemir, A. F. (2005). Sosyal bilgiler öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özkal, N. (2000). İşbirlikli öğrenmenin sosyal bilgilere ilişkin benlik kavramı, tutumlar ve akademik başarı üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özkümüş (Yetkin), T. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sezer, A. ve Tokcan, H. (2003). İş birliğine dayalı öğrenmenin coğrafya dersinde akademik başarı üzerine etkisi. GÜ Gazi eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:23, Sayı:3, 227-242.
 • Slavin, R.E. (1981). Synthesis of research on cooperative learning. Retrieved from http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_198105_slavin.pdf 22/03/2017.
 • Slavin, R.E., Chamberlain, A. and Hurley, E. A. (?). Cooperative learning in the social studies: Balancing the social and the studies. Retrieved from http://chandlercastle.weebly.com/uploads/1/3/5/9/13592554/cooperative_learning_in_the_social_studies_balancing_the_social_and_the_studies.pdf 22/03/2017.
 • Şimşek, A. (1990). Öğrenimde işbirliğinin yararları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 2. Sayfa:187-202.
 • Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.
 • Tekin, H. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Turgut, M. F. (1977). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Nüve Matbaası.
 • Yıldırım, C. (Tarihsiz). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (Öğretmenler için el kitabı). Hacettepe Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi.
 • Yılmaz, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Konya: Öz Eğitim Yayınları.
Subjects Social
Published Date December
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0441-5230
Author: Selçuk İlgaz (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8882-3068
Author: Akif Çelen
Institution: Milli Eğirim Bakanlığı
Country: Turkey


APA İlgaz, S , Çelen, A . (2017). Issues in the Use of Information and Communication Technologies and Unethical Behaviors: An Overview. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 174-193. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jcer/issue/32522/315923