Year 2018, Volume 6, Issue 12, Pages 123 - 141 2018-12-03

Investigation of Problematic Internet Usage in Middle Adolescence Stage in Terms of Demographic Variables
Orta Ergenlik Döneminde Problemli İnternet Kullanımının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öner ÇELİKKALELİ [1] , Rıdvan ATA [2] , Raşit Avcı [3]

160 272

The primary aim of this study is to investigate problematic internet usage of adolescents by demographic variables such as gender, smartphone availabilities and educational background of their parents. Then, it was intended to reveal problematic internet usage scores of adolescents, their internet usage purposes.   In this case, data were collected from 1886 students in middle adolescent period from different regions of Turkey. One-way analysis of variance and multi-factor analysis of variance were used in the analysis of data. According to preliminary findings, Deterioration in Functioning, Socialization and Total Scale scores of males are higher than scores of females. Secondly, all subscale and total scores of those who have smartphones are higher than those who do not. It can be said that 304 (16.1%) adolescents are problematic internet users. Finally, it can be said that adolescents use the internet mostly to access social media. 

Bu araştırmanın birinci amacı, ergenlerin problemli internet kullanımını cinsiyet, akıllı telefonunun olup olmama ve anne-baba eğitim düzeyine göre incelemektir. İkinci olarak, problemli internet kullanım düzeylerini ve interneti kullanım amaçlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla Türkiye’nin farklı bölgelerinden orta ergenlik döneminde olan 1886 öğrenciden veri toplanmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve çok faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen ilk bulgulara göre, erkek ergenlerin İşlevsellikte Bozulma, Sosyalizasyon ve Toplam ölçek puanları kadın ergenlerden daha yüksektir. İkinci olarak, akıllı telefonu olan ergenlerin tüm alt ölçek ve toplam puanları olmayanlara göre daha yüksektir. Son olarak, ergenlerin 304’ünün (%16,1) problemli internet kullanıcısı olduğu ve ergenlerin interneti en çok sosyal ağlara girmek için kullandıkları söylenebilir. 

 • Alptekin, K. H., & Pektekin, P. (2016) Üniversite öğrencilerinde mobil cihazlarda kullanım bağımlılığı ve rehabilitasyon araştırması, Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul.
 • Ak, Ş., Koruklu, N., & Yılmaz, Y. (2013). A study on Turkish adolescent's Internet use: possible predictors of Internet addiction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(3), 205-209.
 • Ata, R., & Adnan, M. (2016). Cyberbullying sensitivity and awareness among entry-level university students. Journal of Human Sciences, 13(3), 4258-4267. doi:https://doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4153
 • Ayaz, A., & Kayhan, N. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanım Tercihleri ve Temel Yaşam İhtiyaçları Arasındaki İlişki, 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi. İstanbul/Türkiye
 • Balta, Ö. Ç., & Horzum, M. B. (2008). Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 187-205.
 • Bozoğlan, B., Demirer, V., & Sahin, I. (2013). Loneliness, self‐esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: A cross‐sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology,54(4), 313-319.
 • Büyükşahin-Çevik, G., & Çelikkaleli, Ö. (2010). Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet ebeveyn tutumu ve anne baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 225-240.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Canan, F., Ataoglu, A., Ozcetin, A., & Icmeli, C. (2012). The association between Internet addiction and dissociation among Turkish college students. Comprehensive Psychiatry, 53(5), 422-426.
 • Ceyhan, E., & Ceyhan, A. A. (2007). An investigation of problematic internet usage behaviors on Turkish university students. Proceedings of 7th International Educational Technology Conference (IETC2007), 115-120. Near East University, North Cyprus.
 • Chen, Y. I., & Gau, S. S. F. (2016). Sleep problems and internet addiction among children and adolescents: a longitudinal study. Journal of Sleep Research.25(4), 458-465.
 • Dalbudak, E., Evren, C., Aldemir, S., Coskun, K. S., Ugurlu, H., & Yildirim, F. G. (2013). Relationship of internet addiction severity with depression, anxiety, and alexithymia, temperament and character in university students.Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(4), 272-278.
 • Doğan, A. (2013). İnternet bağımlılığı yaygınlığı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.
 • Doğan, H., Işıklar, A., & Eroğlu, S. E. (2008). Ergenlerin problemli internet kullanımının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 106-124.
 • Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin
 • Gezgin, D. M., Şahin, Y. L., & Yıldırım, S. (2017). Sosyal ağ kullanıcıları arasında nomofobi yaygılığının çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 1-15.
 • Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24.
 • Gümüş, A. B., Şıpkın, S., Tuna, A., & Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(6).
 • Gunlu, A., & Ceyhan, A. A. (2017). Investigating adolescents’ behaviors on the internet and problematic internet usage. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4, 75-117.
 • Günüç, S. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 100. Yıl Üniversitesi, Van.
 • Günüç, S., & Kayri, M. (2010).Türkiye’de İnternet Bağımlılık Profili Ve İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 220–232.Günüç, S., & Kayri, M. (2016). Yüksek ve Düşük Sosyo-Ekonomik Koşullara Sahip Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul
 • Gürmen, S. M. (2016). Bağlanmak Ya Da Bağlanmamak: Teknoloji Bağımlılığının Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi, 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul.
 • Goldsmith, T. D., & Shapira, N. A. (2006). Problematic internet use. Clinical Manual of Impulse-control Cisorders, 291-308.
 • İkiz, F. E., Asıcı, A. G. E., Savcı, A. G. M., & Yörük, A. G. C. (2015). Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 34-50.
 • İnan, A. (2010). İlköğretim II. kademe ve lise öğrencilerinde internet bağımlılığı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Computer-Human Behaviour, 16, 13-29.
 • Morsünbül, Ü. (2014). İnternet bağımlılığının bağlanma stilleri, kişilik özellikleri, yalnızlık ve yaşam doyumu ile ilişkisi. Journal of Human Sciences, 11(1), 357-372.
 • Noyan, C. O., Darçın, A. E, Nurmedov, S., Yulmaz, O., & Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.
 • Oblinger, D., & Oblinger, J. (2005) Is it age or it: First steps toward understanding the net generation,https://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net-generation/it-age-or-it-first-steps-toward-understanding-net-generation (01 Şubat 2018)
 • Öztürk, E., & Özmen-Kaymak, S. (2011). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışlarının, kişilik tipi, utangaçlık ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1785-1808.
 • Prensky, M. (2001) Digital natives, digital immigrants. On the Horizon. 9(5), 1-5.
 • Şata, M., Çelik, İ., Ertürk, Z., & Taş, U. E. (2016). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin (ATBÖ) Türk lise öğrencileri için uyarlama çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 156-179.
 • Sherer, K. (1997). College life on-line: Healthy and unhealthy internet use. Journal of College Student Development, 38(6), 655-665.
 • Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 256-268.
 • Simkova, B., & Cincera, J. (2004) İnternet addiction disorder and chatting in the czech republic. CyberPsychology & Behavior, 7 (5), 536-539.
 • Stillman, D., & Stillman, J. (2017) Gen Z Work: How the Next Generation is Transforming the Workplace. Harper Collins Publisher: New YorkTaçyıldız, Ö. (2010). Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Tang, J., Yu, Y., Du, Y., Ma, Y., Zhang, D., & Wang, J. (2014). Prevalence of internet addiction and its association with stressful life events and psychological symptoms among adolescent internet users. Addictive behaviors, 39(3), 744-747.
 • Truzoli, R., Osborne, L. A., Romano, M. & Reed, P. (2016). The relationship between schizotypal personality and internet addiction in university students. Computers in Human Behavior, 63, 19-24.
 • Türel, Y. K., & Toraman, M. (2015). The Relationship between Internet Addiction and Academic Success of Secondary School Students. Anthropologist, 20(1-2), 280-288.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2015) www.tuik.gov.tr (12 Ocak 2018)
 • Yıldırım, C., & Correia, A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137.
 • Yıldırım, C., Sumuer, E., Adnan, M. & Yıldırım, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y. L., Haseski, H. İ. & Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi–Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 133-144.
 • Yılmazsoy, B., & Kahraman, M. (2017). Uzaktan eğitim öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(4), 9-29.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244.
 • Young, K. S., & Rogers, R. C. (1998). The relationship between depression and Internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 1(1), 25-28.
 • Young, K. S. (2007). Cognitive behavior therapy with internet addicts: Treatment outcomes and implications. Cyberpsychology & Behavior, 10(5), 671–679.
 • Weinstein, A., Dorani, D., Elhadfi, R., Bukovza, Y., Yarmulnik, A., & Dannon, P. (2015). Internet addiction is associated with social anxiety in young adults. Annals of Clinical Psychiatry, 27(1), 4-9.
 • Zorbaz, O. (2013). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Zorbaz, O., & Tuzgöl-Dost, M. (2014). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının cinsiyet, sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 298-310.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date December
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0210-3647
Author: Öner ÇELİKKALELİ (Primary Author)
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5008-9328
Author: Rıdvan ATA
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4947-3397
Author: Raşit Avcı
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 3, 2018

APA ÇELİKKALELİ, Ö , ATA, R , Avcı, R . (2018). Orta Ergenlik Döneminde Problemli İnternet Kullanımının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6 (12), 123-141. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jcer/issue/40758/396974