Author Guidelines

 


1. Ticari Bilimler Dergisi, Uluslararası hakemli bir dergi olup 6 ayda bir yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

2. Dergide İşletme, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Ekonomi, Turizm İşletmeciliği, Halkla İlişkiler, İletişim, Yönetim ve Organizasyon, Bankacılık, Sigortacılık, Risk Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret alanındaki bilimsel ve özgün makaleler yayınlanmaktadır.

3. Dergide yayınlanacak yazıların gönderimi, kabulü, takibi ve hakemlik süreci işlemleri web ortamında gerçekleştirilmektedir.

4. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Dergiye gönderilen yazılar ilgili iki hakem tarafından incelendikten ve olumlu rapor verildikten sonra yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir.

6. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Yazı tipi Times New Roman, Yazı boyutu 12 olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları üst=3cm, alt=3cm, sağ=3cm ve sol=3cm olmalıdır. Paragraf başı 1cm içeriden yapılmalıdır. Paragraf aralığı üst=6nk, alt=6nk olmalıdır.

7. Dergiye gönderilecek makalede bulunması gereken ana bölümler: (Tüm ana bölüm başlıkları sadece ilk harfleri büyük ve koyu yazılmalıdır.)

1. Kapak sayfası  ( Makale Adı, Yazar veya Yazarların Adı Soyadı, Yazışma Adresi, e-posta)

   2. Türkçe Başlık (İkinci sayfadan itibaren)

   3. İngilizce Başlık

   4. Türkçe Özet (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde)

   5. Anahtar Kelimeler

   6. İngilizce Özet (Abstract) (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde)

   7. Keywords

   8. Giriş

   9. Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

  10. Bulgular

  11. Sonuç ve Tartışma

  12. Kaynakça

  13. Varsa Ekler

  14. Genişletilmiş İngilizce özet (Extensive Summary: giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerini içermeli ve 1200 kelimelik takriben 3 sayfadan oluşmalıdır. )

8. Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Ticari Bilimler Dergisi’ne aittir.

9. Dergiye gönderilecek yazılar; Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan "The Publication Manual of the American Psychological Association (6. Baskı), 2010" adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.

 

Kaynakça Ve Gönderme Örnekleri

 

 Makaleler:

 

Türkçe Tek Yazarlı Makale

Çakın, I. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24.

Gönderme

(Çakın, 2005, s. 15)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Makale

Anameriç, H. (2006). Stamps as an Information source in the National Library of Turkey. Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 30 (1/2), 117-127.

Gönderme

(Anameriç, 2006, s. 120)

Türkçe İki Yazarlı Makale

Aldemir, A. ve Oğuz, E. S. (2006). Sayısal (dijital) kültürün korunması: web ar­şivleme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (3), 283-311.

Gönderme

(Aldemir ve Oğuz, 2006, s. 17)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Makale

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56 (1), 84-94.

Gönderme

(Tonta ve Ünal, 2005, s. 87)

Türkçe Üç Yazarlı Makale

Soydal, İ., Al, U. ve Sezen, U. (2005). İçerik tabanlı görüntü erişim sistemleri. Bilgi Dünyası, 6 (2), 155-170.

İlk Gönderme

(Soydal, Al ve Sezen, 2005, s. 158)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Soydal ve diğerleri, 2005, s. 165)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Makale

Al, U., Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and humanities literature: bibliomet­ric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the Ameri­can Society for Information Science&Technology, 57 (8), 1011-1022.

İlk Gönderme

(Al, Şahiner ve Tonta, 2006, s. 1017)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Al ve diğerleri, 2006, s.191)

Türkçe Dört veya Beş Yazarlı Makale

Küçük, M., Al, U., Alır, G., Soydal, İ. ve Ünal, Y. (2004). Türkiye'de kütüphane­lerarası işbirliği üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119-134.

İlk Gönderme

(Küçük, Al, Alır, Soydal ve Ünal, 2006, s. 123)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Küçük ve diğerleri, 2006, s. 128)

Yabancı Dilde Dört veya Beş Yazarlı Makale

Juntunen, A., Ovaska, T., Saarti, J. ve Salmi, L. (2005). Managing library proces­ses: collecting data and providing tailored services to end-users. Library Ma­nagement, 26 (8/9), 487-493.

İlk Gönderme

(Juntunen, Ovaska, Saarti ve Salmi, 2005, s. 489)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Juntunen ve diğerleri, 2006, s. 491)

Altı veya Daha Fazla Sayıda Yazarlı Makale

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kaygı, E. ve diğerle­ri. (2003). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştır­ması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117.

Gönderme

(Erkan ve diğerleri, 1993, s. 110)

Kitaplar:

Türkçe Tek Yazarlı Kitap

Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

Gönderme

 (Kazgan, 2000, s. 128)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Kitap

McKibben, B. (1992). The age of missing information. New York: Random House.

 

 

Gönderme

 (McKibben, 1992, s. 75)

Türkçe İki Yazarlı Kitap

Özdemirci, F. ve Odabaş, H. (2005). Yazışma yönetimi ve dosyalama işlemleri. Ankara: Alter Yayıncılık.

Gönderme

(Özdemirci ve Odabaş, 2005, ss. 17-18)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Kitap

Sullivan, F. ve Wyatt, J. C. (2006). ABC of health informatics. Malden, Mass.: BMJ Books/Blackwell Pub.

Gönderme

(Sullivan ve Wyatt, 2006, s. 21)

Türkçe Üç Yazarlı Kitap

Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında perfor­mans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.

İlk Gönderme

(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, s. 45)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Tonta ve diğerleri, 2002, s. 105)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Kitap

Selwyn, N., Gorard, S. ve Furlong, J. (2006). Adult learning in the digital age: information technology and the learning society. London; New York: Rout-ledge.

İlk Gönderme

(Selwyn, Gorard ve Furlong, 2006, s. 19)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Selwyn ve diğerleri, 2006, ss. 23-24)

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap

Türk Kütüphaneciler Derneği. (1995). 2000’e 5 kala kütüphaneciliğimiz ve bilgi hizmetlerindeki sorunlarımıza çözüm önerileri. Ankara: Yazar.

İlk Gönderme

(Türk Kütüphaneciler Derneği [TKD], 1995, s. 12)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TKD, 1995, s. 16)

Çeviri Kitap

Bloomberg, M. ve Evans, G. E. (1989). Kütüphane teknisyenleri için teknik hiz­metlere giriş (N. Tuncer, Çev.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Ori­jinali 1985’te yayımlanmıştır).

Gönderme

(Bloomberg ve Evans, 1985/ 1989, s. 182)

Editörü Olan Kitap

Kaya, E. ve Yılmaz, E. (Yay. Haz.). (2006). Türkiye’de bilgi hizmetleri ve yeni yaklaşımlar: 42. Kütüphane Haftası bildirileri (27 Mart – 2 Nisan). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Gönderme

(Kaya ve Yılmaz, 2006)

Kitaptan Bir Bölüm

Bayram, Ö. (2007). Bilginin depolanması ve organizasyonuna giriş: Dijital kü­tüphane rafları. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz.). Bilgi…içinde (ss. 45-53). Ankara: Referans Yayınevi.

Gönderme

(Bayram, 2007, s. 47)

Yazarı Olmayan Kitap

Ansiklopedik ekonomi sözlüğü. (2006). (9. bs.). Istanbul: Dünya Kitapları.

Gönderme

(Ansiklopedik, 2006)

Yayımlanmış Bildiri

Alkan, N. (2006). Bilgi merkezlerinde kullanıcı-kütüphaneci ilişkisi. E. Kaya ve E. Yılmaz (Yay. Haz.), “Türkiye’de Bilgi Hizmetleri ve Yeni Yaklaşımlar”: 42. Kütüphane Haftası bildirileri: 27 Mart-2 Nisan içinde (ss. 199-221). An­kara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Gönderme

(Alkan, 2006, s. 209)

Elektronik Kaynaklar

Bağımsız Web Sayfası

Yee, I. H. (2003, 21 Ocak). Cataloging and metadata education: a proposal for preparing cataloging professionals of the 21st century. 26 Haziran 2005 ta­rihinde http://www.loc.gov/ catdir/bibcontrol/ adresinden erişildi.

Gönderme

(Yee, 2003)

Basılı Versiyonu Olan Elektronik Kitap

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim Ba­kanlığı.

Gönderme

(Başar, 1999, s.175)

 

Elektronik Makale

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tari­hinde http://www.meb.gov.tr/index800.htm adresinden erişildi.

Gönderme

(Altun, 2003)

Elektronik Gazete Makalesi

Çongar, Y. (2006, 24 Aralık). Kütüphane kültürü. Milliyet. 26 Aralık 2006 tarihin­de http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/pazar/yazcongar. html adresinden erişildi.

Gönderme

(Çongar, 2006)

Elektronik Bildiri

Ergun, C. (2002, 19-21 Aralık). Metadata ve kütüphanelerde kullanımı. VIII. Tür­kiye’de Internet Konferansı’nda sunulan bildiri. 9 Aralık 2003 tarihinde http://inet-tr.org.tr/inet conf8/bildiri/86.doc adresinden erişildi.

Gönderme

(Ergun, 2002, s. 3)

Bir Haberleşme Listesine Gönderilen Elektronik Posta

Yar, M. A. (2007, 22 Ocak). Sesli kütüphane görme engellilerin gözü oldu. Kutup-L listesine gönderilen e-posta, http://mailman.metu. edu.tr/mailman/private/kutup-l/2007-January/msg00123.html adresinde arşivlenmiştir.

Gönderme

(Yar, 2007)

Diğer Yayın Türleri:

Ansiklopedi Maddeleri

Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112­115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Gönderme

(Ersoy, 1973, s.113)

Raporlar

Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneği. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.

 İlk Gönderme

(Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği [TÜSİAD], 1999, s. 32)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TÜSİAD, 1999, s. 37)

Yayımlanmamış Tez

Candan, B. (2006). Türkiye’de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneci­lik etkileşimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Anka­ra.

Gönderme

(Candan, 2006, s. 61)

Resmi Gazete

Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete (17625, 6 Mart 1982).

Gönderme

(Kütüphane, 1982).