Year 2018, Volume 6, Issue 0, Pages 32 - 39 2018-12-24

BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANTROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND SOME PERFORMANCE VALUES OF BASKETBALL PLAYERS

Hilal ATICI ULUSU [1] , Ernur KESER [2] , Tülin GÜNDÜZ [3]

45 368

Bu çalışmada Bursa ilindeki Botaş Basketbol Takımı Minikler grubu (8-10 yaş) ve Yıldızlar grubu (14 yaş) erkek çocukların antropometrik özellikleri ile bazı performans değerleri ölçülerek, antropometrik veriler ile performans arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Minikler grubundan 25, yıldızlar grubundan 8 çocuk olmak üzere toplam 33 erkek oyuncudan oluşan örneklem grubu ile yapılan bu çalışmada; basketbol performansı ile ilgili olabilecek uzunluklar, çevresel ölçüler ve deri kıvrımı kalınlıkları olmak üzere toplam 23 antropometrik parametre ölçülmüştür. Performans ölçümü olarak ise 20 metre hız testi, yatay (ileri) sıçrama ve beceri istasyonu ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Parametre ölçüm değerleri ve test sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiş, her bir antropometrik parametre – performans değeri çifti için korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Böylece oyuncunun performansı üzerinde etkili olabilecek antropometrik parametrelerin ve etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile basketbol sporunda yetenek seçimi ve basketbol sporuna yönlendirme alanındaki mevcut literatüre, ayrıca spora ve sporcuya yapılacak yatırımların daha verimli olması konusunda yapılacak yeni çalışmalara katkı sağlanacaktır. 

In this study, it was aimed to investigate the relationships between anthropometric measures and performance by measuring the anthropometric characteristics and some performance values of Botas Basketball Team Ages 8-10 group and Ages 14 group boys in Bursa. The study was carried out on a sample group consisting of 33 basketball players, 25 from 8-10 age group and 8 from 14 age group. A total of 23 anthropometric parameters were measured, including lengths, circumferences and skinfold thickness that could be related to basketball performance, For performance test; a 20-meter speed test, horizontal (forward) jump and skill station measurements were performed. Parameter measures and performance test results were analyzed statistically and the correlation coefficients for each anthropometric parameter - performance value pair were calculated. Thus, it was aimed to determine the anthropometric parameters and their effects which can affect the performance of the basketball player.

The results obtained from this study will contribute to the selection of talent in basketball sports and the existing literature in the field of basketball sport orientation, as well as new studies to be done on the efficiency of sports and athletic investments.    

  • Arabacı, R., Koparan, Ş., Öztürk, F., Akın, M., 2008. Olimpiyatlar için Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirme Projesi II. Aşama Sonuçlarının İncelenmesi (Bursa Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy, 3 (2), 86-98.
  • Arslan, F., Kaplan, T., Sanioğlu, A., 2007. İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Yetenek ve Performans Profillerinin Tespiti. IV. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
  • Ayan, V., Mülazimoğlu, O., 2009. Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara Örneği). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 23 (3), 113-118.
  • Bostancı, E.Y., 1954. Ankara’da Türk Okul Çocuklarında Boy Büyümesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 12, 41.
  • Bostancı, E.Y., 1955. Ankara’da Türk Okul Çocuklarında Üst ve Alt Taraf Kısımlarının Büyümesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 13, 69.
  • Gül, G.K., Seyrek, E., Sugurtin, M., 2006. 10-12 Yaş Temel Atletizm Spor Eğitimi Alan ve Almayan Erkek Çocuklar Arasındaki Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5.
  • Mengütay, S., 1999. Okul Öncesi ve İlkokullarda Hareket Gelişimi ve Spor. Ankara: Tutibay Yayınları. TS EN ISO 7250 Teknolojik Tasarım için Temel İnsan Vücudu Ölçümleri Türk Standardı
  • Ziyagil, M.A., Zorba, E., Bozatlı, S., İmamoğlu, O., 1999. 6-14 Yaş Grubu Çocuklarda Yaş, Cinsiyet ve Spor Yapma Alışkanlığının Sürat ve Anaerobik Güce Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, 9-18.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section ÖS: ERGONOMI2017
Authors

Orcid: 0000-0001-8347-0806
Author: Hilal ATICI ULUSU
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0737-5644
Author: Ernur KESER
Institution: IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7134-3997
Author: Tülin GÜNDÜZ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2018

APA ATICI ULUSU, H , KESER, E , GÜNDÜZ, T . (2018). BASKETBOL OYUNCULARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE BAZI PERFORMANS DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (0), 32-39. DOI: 10.21923/jesd.359667