Year 2018, Volume 6, Issue 0, Pages 205 - 219 2018-12-24

AN EXAMINATION ON OUTDOOR ERGONOMY, ŞİŞHANE PARK AND ŞİŞHANE CAR PARK
AÇIK ALAN ERGONOMİSİNE DAİR BİR İNCELEME, ŞİŞHANE PARKI VE KATLI OTOPARKI

Elif Ceren TAY [1] , Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ [2]

89 290

The concept of urban space has gained great importance along with the changing social structure. Urban outdoor spaces such as squares, parks, streets, places where the interaction between the city and the city has been realized. For this reason, the design of urban spaces is very important. Urban outdoor spaces are expected to have a design that will meet users' actions such as gathering and resting. When designing urban outdoor spaces, the needs of users should be considered and urban spaces should be designed for everyone by considering universal design principles.Şişhane Park and multi-storey car park designed by Şanal Mimarlık. Şişhane Park is a public area with commercial and transfer identity between Beyoğlu and Tarlabaşı boulevard. The Şişhane Park has three different spatial organizations as parking space, urban park, and transit area. Physical adjustment and ergonomic analysis of the parking elements in Şişhane Park were carried out. According to findings, playgrounds and seating groups were found to be positive because they were responsive to different user skills. The parking lot has the principle of openness and it has been determined that it meets the security needs of its users. Another important design criterion in the parking lot is clear and understandable information and orientation. In addition, as both the park and the parking area, the Şişhane Park and the multi-storey car park are compatible with the human size and also are accessible.

Kentsel mekan kavramı değişen toplumsal yapıyla beraber büyük önem kazanmıştır. Meydanlar, parklar, sokaklar gibi kentsel açık mekanlar, kent ve kentli arasındaki etkileşimin gerçekleştiği mekanlar olmuştur. Bu sebeple kentsel mekanların tasarımı oldukça önemlidir. Kentsel açık mekanlarda kullanıcıların toplanma, dinlenme gibi eylemlerini karşılayabilecek nitelikte bir tasarım olması beklenmektedir. Kentsel açık mekanlar tasarlanırken, kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır ve kentsel mekanlar herkes için tasarım anlayışı benimsenerek düzenlenmelidir. Şişhane Parkı ve katlı otopark tasarımı Şanal Mimarlık tarafından yapılmıştır. Şişhane Parkı, Beyoğlu ile Tarlabaşı bulvarı arasında ticari ve transfer kimliği olan bir kamusal alandır. Şişhane Parkı, otopark, kentsel park, ve transit mekan olarak üç farklı mekan organizasyonunu bünyesinde barındırmaktadır. Şişhane Parkı’nda yer alan park elemanlarının fiziksel uyum ve ergonomik analizleri yapılmıştır. Edinilen bulgulara göre özellikle oyun alanları ve oturma grupları farklı kullanıcı becerilerine cevap veren nitelikte olduğu için olumlu bulunmuştur.  Otoparkın ise açıklık prensibine sahip olduğu ve bu sayede kullanıcılarının güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edilmiştir.  Otopark tasarımında mevcut olan  bilgilendirme levhaları ve yönlendirme işaretleri bütün kullanıcılar tarafından anlaşılabilir ve algılanabilirdir. Ayrıca hem park hem de otopark olarak Şişhane Parkı ve Katlı Otoparkı insan ölçeğine uygun olup erişilebilir bulunmuştur. 

 • Bartholomew, R., 1980. “Urban Design: Some Basic Questions”, Urban Design International, 1 (2):50-55.
 • Boduroğlu, Ş., 2001. Kentsel Dış Mekânların Aydınlatılmasının Kentsel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdenechımeg,M .2012, Kentsel Açık Mekanların İncelenmesinde Bir Araç Olarak Kentsel Tasarım Rehberleri Ergonomik Açık Alan Açısından Eminönü Meydanının İncelenmesi
 • Gedik T. 2003. Farklı Su Ögelerinin Piskolojik Etkileri ve Mekansal Etkinliklerle Bütünleşmesi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi , Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. .
 • Kayalar, J., 2006. Kent Ve Meydan Olgusu – Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı Bir İrdeleme, Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Orhan,M., 2015. Kentsel Kalitenin Geliştirilmesi Bağlamında Stratejik bir Yaklaşım; Kentsel Tasarım Rehberi Kavramsal Model Önerisi, Doktora Tezi, YTÜ, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özgindiş, N., 2007. İstanbul Kent Parklarının Bedensel Özürlüler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaplan,H; Bayraktar,N; Tekel,A; Çalgüner,T; Yalçıner, Ö 2003. Kentsel Tasarım Süreci ve Yönetimine İlişkin Bir Yöntem Denemesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 18(2):1-15.
 • Sancak, A. 2009. Kentsel Mekan Kimliğinin Oluşumunda Kent Mobilyası Tasarım Kriterlerinin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, MSGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Yücel, GF. 2006. Kamusal Açık Mekanlarda Donatı Elemanlarının Kullanımı, Ege Mimarlık Dergisi, 59, 26-29
 • http://www.sanalarch.com
 • http://www.mimarlikdergisi.com
 • http://tasarimdergisi.com
 • http://www.arkiv.com.tr
 • https://xxi.com.tr
 • https://www.pinterest.com
 • https://www.archdaily.com
 • https://www.pps.org
Primary Language tr
Subjects Civil Engineering
Journal Section ÖS: ERGONOMI2017
Authors

Orcid: 0000-0002-8388-7596
Author: Elif Ceren TAY (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8697-1259
Author: Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2018

APA TAY, E , CANBAY TÜRKYILMAZ, Ç . (2018). AÇIK ALAN ERGONOMİSİNE DAİR BİR İNCELEME, ŞİŞHANE PARKI VE KATLI OTOPARKI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (0), 205-219. DOI: 10.21923/jesd.360652