Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 119 - 138 2018-12-14

Osmanlı Devletinde Piyade Sınıfı Askerlerin Eğitimi
The Education of The Infantry Soldiers in Ottoman State

Abdullah Bayındır [1]

84 190

Bu çalışmada, Osmanlı Devletindeki askerî eğitim ve ıslahatlar ile ilgili bilgi verilmeye çalışılmıştır. Osmanlı imparatorluğunun askeri alandaki zayıflaması, sözkonusu ıslahat çalışmalarını zaruri kılmıştır. Çeşitli padişahların döneminde ağırlıklı olarak askerî alan olmak üzere diğer alanlarda da yenilik hareketleri görülmektedir. Bu hareketler yenilik karşıtları tarafından engellenmek istense de, devlet ileri gelenleri tarafından uygulanmaya çalışılmıştır. Yapılan bütün ıslah çalışmalarının tam anlamıyla yerine getirildiğini söylemek zordur ancak Osmanlı Devleti’nin Batı tarzı yenilik taraftarı olduğu görülmektedir. Transkripsiyonu yapılan bu kitap, Osmanlı Devletinin XIX. yüzyıldaki askerî eğitimi ile ilgili bilgiler içermektedir. Kitap Rûmî 1310/Mîladî 1894 yılında Alman asıllı Comte De Waldersee isimli üst rütbeli bir asker tarafından kaleme alınmıştır. Almanca yazılan kitap dönemin iki Türk yazarı Nâsır ve Mustafa Râgıb tarafından Arap alfabesi ile Türkçe’ye çevrilmiştir.

Information related to military education and reformation in Ottoman State was tried to be given in this study. The attenuation in military of Ottoman Empire led it for the mentioned reformations. During lots of Sultans’ eras the innovation attempts were seen in different issues, but military issues among these were first. Though, these innovation attempts were tried to be prevented by the opponents they were tried to be applied by govermental authorities. It is difficult to say that all the reformation attempts were performed thoroughly, however; it is known that Ottoman State was an exponent to Western style innovations. This book, whose transcription was held, includes some information about the military education of Ottoman Empire in XIXth century. The book was written by a German originated by a senior officer named as Comte De Waldersee, in 1310 (Julian Calender)/1894 (Gregorian Calender). The book which was written in German originally was translated into Turkish via using Arabic alphabet by two Turkish writers of the age, Nasır and Mustafa Râgıb.

 • Adıvar, A: (1970). Osmanlı Türklerinde ilim, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Aslan, S: (2004). “Yeniçeri ve Kapıkulu süvarilerinin isyanlarina ilişkin bir analiz”, C.Ü. Sosyal bilimler dergisi, Mayıs, 28(1), s. 89-101.
 • Başar, A: (2010). “Kırımda Rus kolonizasyonu”, Karadeniz araştırmaları, 6(24), Ankara, s. 9-42.
 • Findley, C. V: (1994). Osmanlı Devleti’nde bürokratik reform, İstanbul.
 • Gökbilgin, T: (1993). Nizam-ı Cedid, İA, c. 9, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 310.
 • Güler, Z: (2009). “Osmanlı ordusunun modernleşmesinde Von Der Goltz Paşa’nın rolü”. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 • Kılıçbay, M. A: (1985). “Osmanlı batılaşması” Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye ansiklopedisi, c.1, İstanbul.
 • Kodaman, B: (1999). Abdülhamit devri eğitim sistemi, TTK, Ankara.
 • Lewis, B: (1995). Modern Türkiye’nin doğusu, çev. Kıratlı, M., TTK, Ankara.
 • Ortaylı, İ: (1977). İmparatorluğun en uzun yüzyılı, İstanbul.
 • Salnâme-i Askerî, 1870.
 • Salnâme-i Askerî, İstanbul 1304 (1888).
 • Sertkaya, O. F: (2006). “Kırımın Rusyaya ilhakina dair 17 ekim 1783 tarihli ve Knez Grigori Potemkin imzalı Osmanlı Türkçesiyle yazılmış ferman”, Karadeniz araştırmaları 11, s. 13-18.
 • Tekeli, İ: (1980). Toplumsal dönüşüm ve eğitim tarihi üzerine konuşmalar, Mimarlar odası yayını, Ankara.
 • Tunç, Ş: (2005). Tophane-i Amire ve Osmanlı devletinde top döküm faaliyetleri, Başak Yay. İstanbul.
 • Turhan, M: (1969). Kültür değişmeleri, sosyal psikoloji bakimindan bir tetkik, Devlet kitapları, İstanbul.
 • Unat, Y: (1999). “Osmanlı teknolojisine genel bir bakiş”. Osmanlı Ans. c. 8, Yeni Türkiye yay. Ankara, s. 627-654.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6894-4866
Author: Abdullah Bayındır
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 14, 2018

Chicago Bayındır, A . "Osmanlı Devletinde Piyade Sınıfı Askerlerin Eğitimi". Tarih ve Gelecek Dergisi 4 (2018): 119-138