Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 50 - 64 2018-06-30

THE MEASUREMENT OF AWARENESS OF RECOGNITION AND PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
MARDİN VE KIZILTEPE’DE YAŞAYAN İLKÖĞRETİM 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI TANIMA VE KORUNMASINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ ÖLÇÜLMESİ

Hicran Hanım HALAÇ [1] , Haşim AKDAĞ [2] , Alper BEKKİ [3]

108 277

Turkey is one of the rare countries rich in cultural heritage. These cultural heritages, which have witnessed to history, is individually valuable beside is valuable as a whole. Unfortunately, in Turkey, our cultural heritage does not see the value it deserves in the whole structure and in the single structure, and it seems that there are serious problems in transferring them to tomorrows. Over time, these tissues are being damaged or destroyed for various reasons. These tissues, which are difficult to transfer to the future, are also erased from the memories of our young people who are also our future. Uniquely the transfer to future generations of cultural heritage is a historical responsibility. Because of this responsibility, each individual should make an effort to preserve these values by being aware of their cultural values. Although the concept of cultural heritage has been tried to be conveyed to future generations in various ways, it is thought that the desired level has not been reached yet. For these reasons; purpose of the study, in context Mardin urban protected area, one of the textures where protection problems, are experienced, is to determine the consciousness levels for the preservation of the historical and cultural heritage of 7th grade primary school students living in Mardin. A questionnaire was used to collect the data of the study. The sample of the research is composed of three primary schools selected by random selection method in Mardin: one of them because of being located in the new urban texture; down mardin, one of them because of being located in historical texture; up Mardin and one of them because of the biggest district in Mardin; Kızıltepe. The study was conducted with the participation of 84 volunteer students selected from the 7th class students who were educated in selected elementary schools in the 2016-2017 academic year. The results of the questionnaires were analyzed in SPSS statistical program and frequency distributions were obtained and interpreted. The results of the survey on the awareness of the preservation of historical and cultural heritage have been shared. Several suggestions were made based on the results.

Ülkemiz kültürel miras bakımından oldukça zengin, ender ülkelerdendir. Tarihe tanıklık etmiş olan bu kültürel miraslarımız teker teker kıymetli oldukları gibi bir araya gelmesiyle oluşan bütüncül kıymetler de söz konusudur. Ülkemizde ne yazık ki tek yapı ölçeğinde de bütüncülde de kültürel mirasımız hak ettiği değeri yeteri kadar görememekte ve yarınlara aktarılmasında ciddi sorunlar olduğu görülmektedir. Zamanla bu dokular çeşitli nedenlerle zarar görmekte hatta yok olmaktadır. Geleceğe aktarılmasında güçlük çekilen bu dokular aynı zamanda geleceğimiz olan gençlerimizin hafızasından da silinmektedir. Kültürel mirasın gelecek nesillere özgün bir şekilde aktarılması tarihsel bir sorumluluktur. Bu sorumluluk nedeniyle her birey kültürel değerlerin farkında olarak bu değerleri korumak adına bir çaba göstermelidir. Çeşitli yollarla kültürel miras kavramı gelecek nesillere aktarılmaya çalışılsa da bu konuda henüz istenen düzeye ulaşılamadığı düşünülmektedir. Bu nedenlerle çalışma amacı; ülkemizde yer alan bütüncül kıymetlerden,  koruma sorununun yaşandığı dokulardan biri olan Mardin Kentsel Siti özelinde Mardin’de yaşayan ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinçlilik düzeylerini tespit etmektir. Araştırmanın verilerini toplamak için anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise Mardin’de bulunan ilköğretim okullarından yeni kent dokusu içerisinde yer alması nedeniyle 1'i Aşağı Mardin, tarihi doku içerisinde yer alması nedeniyle 1'i Yukarı Mardin ve en büyük ilçesi olması nedeniyle 1'i Kızıltepe'den seçilme şartıyla her bölge için tesadüfî seçim yöntemi ile seçilmiş toplamda 3 ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Seçilen ilköğretim okullarında 2016–2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinden gönüllülük esasıyla seçilen 84 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları SPSS istatistik programında analiz edilmiş, frekans dağılımları elde edilerek yorumlanmıştır. Tarihi ve kültürel mirasın korunması bilinci konusunda araştırmada yapılan anket sonuçları paylaşılmıştır. Sonuçlarından hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

 • Abacı O., Önder A. ve Kamaraj I. (2009) Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi: İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 105-106.
 • Ahunbay, Z. (2009), Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. İstanbul: Yem Yayın, 116.
 • Aksoy, A., Temel, Z. ve Baykan, S. (1995) 0-4 Yaş Anne Eğitim Programının Değerlendirilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, Elazığ, 120.
 • Balcı, A. (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Bekman, Sevda.(1998), Eşit Fırsat Anne-Çocuk Eğitiminin Değerlendirilmesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayınlar, 10–11.
 • Dolapönü, H.(1972), Tarihte Mardin, Deyrulzafaran Manastırı Yayınları, İstanbul, 14.
 • Erdem, İ. (2006), “Mardin’de Akkoyunlu Mirası”, I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Ed. İ. Özcoşar- H.H. Güneş, İstanbul, 401.
 • Ersoy, Ö. ve Tezel Şahin, F. (1999). 0-6 Yaş Döneminde Anne Baba Eğitiminin Önemi. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 58.
 • Myers, R. (1996), Hayatta Kalan On İki, Ankara,121.
 • Tapan, M. (2010). Kültür Varlıklarımızı Neden Koruyamıyoruz, www.planlama.org adresinden 23 Aralık 2011 tarihinde alınmıştır.
 • URL-1 https://en.unesco.org/ (Erişim Tarihi:05.11.2016)
 • URL-2 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96merli,_Mardin (Erişim Tarihi: 25.11.2016)
 • URL-3 https://www.google.com/earth/ -Haşim Akdağ tarafından düzenlenmiştir -2016 (Erişim Tarihi: 06.05.2017)
 • Yılmaz, K. ve Şeker, M. (2011). “İlköğretim Öğrencilerinin Müze Gezilerine ve Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Fen Bilgisi Dergisi, yıl: 3, sayı: 8, İstanbul, 22.
Primary Language tr
Subjects Social, Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Hicran Hanım HALAÇ (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Haşim AKDAĞ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Alper BEKKİ
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date: November 22, 2017
Acceptance Date: February 28, 2018
Publication Date: June 30, 2018

APA HALAÇ, H , AKDAĞ, H , BEKKİ, A . (2018). MARDİN VE KIZILTEPE’DE YAŞAYAN İLKÖĞRETİM 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI TANIMA VE KORUNMASINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ ÖLÇÜLMESİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (1), 50-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/38155/356904