Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 1 - 21 2018-06-30

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN DERS ESNASINDA DERS DIŞI İNTERNET KULLANIM DAVRANIŞLARI İLE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NON-COURSE RELATED INTERNET USAGE DURING COURSE TIME AND ACADEMIC MOTIVATION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Ramazan ÇOK [1] , Mustafa KUTLU [2]

275 402

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin üniversite öğrencilerinin siber aylaklık davranışları ile akademik güdülenme düzeylerini çeşitli demografik, akademik ve internet kullanım değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep’te bulunan 1 devlet, 1 vakıf üniversitesinin farklı fakültelerinde eğitime devam eden 1., 2., 3., ve 4. sınıflarına devam eden 331’i (%74,7) kadın; 112’si (%25,3) erkek olam üzere toplamda 443 kişi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Siber Aylaklık Etkinlikleri Ölçeği” (SAEÖ), “Akademik Güdülenme Ölçeği” (AGÖ) ile araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel bilgi Formu” kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için ‘Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı’ tekniği, akademik güdülenme ve siber aylaklığı yordayan değişkenleri belirlemek için ise regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca cinsiyet değişkeninin akademik güdülenme ve siber aylaklık üzerindeki etkisini incelemek için T-testi, yaş ve sınıf düzeyleri değişkenlerinin akademik güdülenme ve siber aylaklık üzerindeki etkisini incelemek için ise varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla siber aylaklık etkinlikleri gösterdiği ve daha yüksek akademik güdülenme düzeylerine sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Genel not ortalaması ve günlük internet kullanım süresinin akademik güdülenme üzerinde yordayıcı gücünün olduğu belirlenmiştir.İnternet kullanım becerisi, internet kullanım süresi, internete olan ilgi ve akademik güdülenmenin  siber aylaklık davranışlarını anlamlı düzeyde yordadıkları görülmüştür. Diğer değişkenlerin (genel not ortalaması, kariyer planı) siber aylaklık davranışları anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür.

The aim of this research is to examine the cyberloafing behaviors and academic motivation levels of university students in terms of various demographic, academic and internet usage variables. The study group consisted of a total 443 university students attending 1st, 2nd, 3rd and 4th classes of different faculties of  a foundation university and a state university which are in Gaziantep.  Disturibution of gender of  study group was 331 (%74,7) female; 112 (%25,3)male. In the collection of the data, "Cyberloafing Activities Scale" (SAEÖ), "Academic Motivation Scale" (AGÖ) and "Personal Information Form" which developed by the researcher were used. In the analysis of the data, 'Pearson Product-Moments Correlation Coefficient' technique was used to determine the relationship between variables. Also to determine predictive variables of cyberloafing activities and academic motivation regression analysis was used. T-test was used to examine gender diffirences on cyberloafing and academic motivation. To examine the effects of age and class level on cyberloafing and academic motivation variance analysis (ANOVA) was used. It has been found that males have more cyberloafing activities than femalse and have higher levels of academic motivation. There was no significant difference according to the class cariable. It was seen that the grade point average and the duration of daily internet use had predictive power on academic motivation. Internet usage skills, internet usage time, being interested to internet usage, and academic motivation were found to be significant predictors of cyberloafing activities. Other variables (general grade point avarage, career plan) were not prective of cyberloafing activities.

Siber aylaklık, akademik güdülenme, tutum, internet, üniversite öğrencisi
  • Arvidsson, A., & Colleoni, E. (2012). Value in Informational Capitalism and on the Internet. The Information Society, 28(3), 135-150. Akca, A. (2013). Okul Yöneticilerinin İş Dışı İnternet Kullanım (Siber Aylaklık) Davranışlarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Askew, K., Buckner, J. E., Taing, M. U., Ilie, A., Bauer, J. A., & Coovert, M. D. (2014) Explaining cyberloafing: The role of the theory of planned behavior. Computers in Human Behavior, 36, 510-519. Askew, K. L. (2012). The relationship between cyberloafing and task performance and an examination of the theory of planned behavior as a model of cyberloafing. (Graduate Theses and Dissertations) University of South Florida, Florida. Aziz, A. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. Nobel Yayın: Ankara, 49-58. Balcı, Ş. ve Gülnar, B. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili. Üniversite Dergisi. 6 (1), 5-22.Baturay, M. H., & Toker, S. (2015). An investigation of the impact of demographics on cyberloafing from an educational setting angle. Computers in Human Behavior, 50, 358-366.Bayraktutan, F. (2005). Aile içi ilişkiler açısından internet kullanımı. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Blanchard, A. L., ve Henle, C. A. 2008. Correlates of Different Forms of Cyberloafing: The Role of Norms and External Locus of Control. Computers in Human Behaviour. c.24: 1067–1084.Bozanoğlu, D. (2004). Akademik güdülenme ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, 83-98.Brubaker, A. T. (2006). Faculty perceptions of the impact of student laptop use in a wireless internet environment on the classroom learning environment and teaching. (Unpublished MS thesis), School of Information and Library Science, University of North Carolina, Chapel Hill, NC.Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi. Castells, M. (2002). The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society. Oxford University Press on Demand.Dawson, L. L., & Cowan, D. E. (Eds.). (2013). Religion online: Finding faith on the Internet. Routledge.De Lara, P. Z. M. (2007). Relationship between organizational justice and cyberloafing in the workplace: has “anomia” a say in the matter? CyberPsychology & Behavior, 10(3), 464-470.Ellerman, E. (2007). The Internet in context. Psychology and the Internet: Intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications, 11-33.Ergün, E., & Altun, A. (2012). Öğrenci gözüyle siber aylaklık ve nedenleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 2(1), 36-53.Ersöz, S. (2005). İnternet ve demokrasinin geleceği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(4), 122- 129. Garrett, R. K., ve Danziger, J. N. (2008). On Cyberslacking: Workplace Status and Personal Internet Use at Work. Cyberpsychology & Behaviour. (11), 287–292.Gökçearlans, Ş., Mumcu, F.K., Haşlaman, T., & Çevik, Y.D. (2016). Modeling Smartphone Addiction: The Role of smartphones usage, self-regulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students. Computers in Human Behaviors (63) 639-649. Günüç, S. (2009) İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Van.Hembrooke, H., &Gay, G. (2003). The Notebook and the lecture. The effects of multitasking in learning enviroments. Journal of Computing in Higher Education, 15(1), 46-64. Hoffman, D. L., Novak, T. P., & Venkatesh, A. (2004). Has the Internet become indispensable? Communications of the ACM, 47(7), 37-42.Işık, U. (2007). Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri Ve İnternet Bağımlılığı. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Kalaycı, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık davranışları ile öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Keser, H., Kavuk, M., & Numanoglu, G. (2016). The relationship between Cyber-Loafing and internet addiction. Cypriot Journal of Educational Sciences, 11(1), 37-42.Kim, S.J &Byrne, S. (2011). Conceptualizing personal web usage in work contexts: A preliminary framework. Computers in Human Behavior, 27(6), 2271-2283. King, B. J. (2007). Employee use of the Internet and acceptable use policies in the academic workplace: Controlling abuse while creating culture. (Unpublished Master Thesis). East Tennessee State Üniversitesi. Kurt, M. (2011, September). Siber Aylaklık Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. In Fırat University 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September (22-24) Lim, V. G. K. (2002). The it way of loafing on the job: cyberloafing, neutralizing and organizational justice. Journal of Organizational Behavior, 23, 675–694.Lim, V. K., & Chen, D. J. (2012). Cyberloafing at the workplace: gain or drain on work?. Behaviour & Information Technology, 90(3), 1-11. Lim, V. K., & Chen, D. J. (2012). Cyberloafing at the workplace: gain or drain on work?. Behaviour & Information Technology, 31(4), 343-353.Lim, V. K., & Teo, T. S. (2005). Prevalence, perceived seriousness, justification and regulation of cyberloafing in Singapore: An exploratory study.Information & Management, 42(8), 1081-1093.Morgan, C. T. (1982). Psikolojiye giriş: Ders kitabı. Çev: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üye ve Yardımcıları, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları Yayın No:1, Ankara.Mowen, J. C., Park, S., & Zablah, A. (2007). Toward a theory of motivation and personality with application to word-of-mouth communications. Journal of business research, 60(6), 590-596.Ögel, K. (2012). İnternet Bağımlılığı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Phillips, J. G., & Reddie, L.,2007, Decisional style and self-reported E-mail use in the workplace. Computers in Human Behavior, 23(5), 2414-2428.Ragan, E.D,. Jennings, S.R., Massey, J.D., & Doolittle, P.E. (2014). Unregulated use laptops over time in large lecture classes. Computer &Education, (78), 78-86. Restubog, S. L. D., Garcia, P. R. J. M., Toledano, L. S., Amarnani, R. K., Tolentino, L. R., & Tang, R. L. (2011). Yielding to (cyber)-temptation: Exploring the buffering role of self-control in the relationship between organizational justice and cyberloafing behavior in the workplace. Journal of Research in Personality, 45(2), 247-251.Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67.Schunk, D. H. (1990). Introduction to the special section on motivation and efficacy. Journal of Educational Psychology, 82(1), 3-6.Taneja, A., Fiore, V., & Fischer, B. (2015). Cyber-slacking in the classroom: potential for digital distraction in the new age. Computers & Education, 82, 141-151.TUİK (2015), “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660. Erişim tarihi 15 Ekim 2016. Ünal, M. (2013). Lise Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Yordanması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Yağcı, M., & Yüceler, A. (2015). Kavramsal Boyutlarıyla Sanal Kaytarma.Yalçın, C. (2003). Sosyolojik bir bakış açısıyla internet. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (1), 77-89.Yaşar, S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı ve Bilgisayar Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Siberaylaklık Davranışlarına Etkisi (The Effects of Students Locus of Control and Attitudes towards Computer Laboratory on Their Cyberloafing Behavior), (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244Yılmaz, S. (2006). İnternet ve internet kafelerin ilk ve orta öğretim örgencilerine etkileri (İstanbul örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.Yılmaz, F. G. K., Yılmaz, R., Öztürk, H. T., Sezer, B., & Karademir, T. (2015). Cyberloafing as a barrier to the successful integration of information and communication technologies into teaching and learning environments.Computers in Human Behavior, 45, 290-298.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-7520-0301
Author: Ramazan ÇOK (Primary Author)
Institution: İnönü University, Malatya-Turkey,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1663-2523
Author: Mustafa KUTLU (Primary Author)
Institution: İnönü University, Malatya-Turkey,
Country: Turkey


Dates

Application Date: April 10, 2018
Acceptance Date: May 22, 2018
Publication Date: June 30, 2018

APA ÇOK, R , KUTLU, M . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN DERS ESNASINDA DERS DIŞI İNTERNET KULLANIM DAVRANIŞLARI İLE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (1), 1-21. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/38155/412013