Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 242 - 262 2018-12-30

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUMUNDA PROBLEM ÇÖZMEYE DAYALI PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE PSYCHO EDUCATION PROGRAM’S EFFECTIVENESS BASED ON PROBLEM SOLVING ABOUT NURSING STUDENTS’ ADAPTATION TO THE UNIVERSITY

Arzu Yüksel [1] , Fatma Öz [2]

37 250

Araştırma, problem çözmeye dayalı psikoeğitim programının hemşirelik I. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum ve problem çözme becerilerini algılamalarındaki değişimi değerlendirmek amacı ile tek gruplu ön test-son test desenli müdahale araştırması olarak yapılmıştır. Araştırma 46 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Psikoeğitim programında; kendini tanıma, farkındalık geliştirme, etkili problem çözme becerileri kazandırma ve olumlu davranışlar geliştirmeyi kapsayan konular toplam sekiz oturumda uygulanmıştır. Oturumlar haftada bir kez, yaklaşık 90 dakika süreyle dört ayrı grupta gerçekleştirilmiştir. Veriler; öğrenci bilgi formu, üniversite uyum ölçeği ve problem çözme envanteri ile her bir grupta ilk ve son oturumda toplanmıştır. Veriler SPSS 15.0 istatistik programı ile analiz edilmiş, değerlendirmede sayı-yüzdelik dağı­lımları, t testi, pearson korelasyon ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için testlerde p<0.05 alınmıştır. Program sonunda öğrencilerin üniversite uyum ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükselmiş, problem çözme envanterinden aldıkları puanların ortalaması ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0.05). Psikoeğitim programı öncesi (r = -.583, p<0.05)  ve sonrası (r = -.507, p<0.05) ÜUÖ ile PÇE arasında negatif yönde güçlü bir ilişki belirlenmiştir. ÜUÖ’den alınan puanlar yükseldikçe PÇE’den alınan puanların düştüğü saptanmıştır. Öğrencilerin problem çözme beceri algıları geliştikçe üniversiteye uyum düzeylerinin de arttığı görülmektedir. Çalışmanın müdahale grubu üzerinde yapıldığı göz önünde tutularak, daha sonra yapılacak benzer çalışmaların kontrol grubu da içerecek biçimde, uygulanan psikoeğitim programı içeriğinin nitel çalışmalar yoluyla öğrencilerin gereksinimlerine yönelik olarak geliştirilmesi önerilir.

The research has been done as one-grouped pre-test-post-test patterned intervention study with the aim of evaluating the effectiveness of the psychoeducation program’s on the first grade nursing students’ adaptation to the university and change in perceiving problem-solving skills. The research has been effectuated with 46 nursing students. In the psychoeducation program, the subjects which consist of self-awareness, awareness development, effective problem solving skills and positive behaviour development are applied in total of eight sessions. The sessions are held once a week for about 90 minutes in four separate groups. The data is collected in the first and last session of each group with student information form, university adjustment scale and problem solving inventory. Data is analysed by SPSS 15.0 statistical program. Number-percentile distributions, t-test, Pearson correlation and Mann-Whitney U test are used in evaluation. At the end of the program, the average of the students' scores on the university adjustment scale have increased statistically and students’ average score on the problem solving inventory significantly been decreased from a statistical point (p<0.05). There has been determined a strong negative correlation between the UAS and PSI before the psychoeducation program (r = -.583, p <0.05) and after (r = -.507, p <0.05). It has been stated that the higher the scores from the UAS, the lower the scores from the PSI. It is observed that as the students' problem-solving skills perceptions evolve, the level of adaptation to the university seems to increase. it is recommended that the content of the applied psychoeducation program should be developed in accordance with the needs of the students through qualitative studies; considering that the work is done on the intervention group and so as to include the control group of similar studies to be carried out later.

 • Akbalık, G. (1997). Bilgilendirme ve Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyumlarına Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aktaş, Y. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-110.
 • Alperten, İ.N. (1993). ODTÜ Öğrencilerinin Uyum Düzeylerini Etkileyen Bireysel, Sosyal ve Ailesel Bazı Etmenler. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Altun, İ. (2003). The Perceived Problem Solving Ability and Values of Student Nurses and Midwives. Nurse Education Today, 23, 575–584.
 • Alver, B. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Ve Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Marmara Üniversitesi, 21-23 Eylül, İstanbul,188-189.
 • Aytekin, G., Özdemir, ST., Ediz, P. & Ceylan, F. (2015). Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Empatik Becerilerinin Karşılaştırılması. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 14(2):13-16.
 • Bakioğlu, B., Küçükaydın, MA., Karamustafaoğlu, O., Sağır, UŞ., Akman, E., Ersanlı, E. & Çakır, R. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Teknoloji Tutumlarının İncelenmesi. Trakya University Journal of Education, 5(1):22-33.
 • Bayrak, A. Ö. & Bülbül, T. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 6-20.
 • Beekhoven, S., De Song, U. & Van Hout, H. (2004). The Impact of Firstyear Students Living Situation on the Integration Process and Study Progress. Educational Studies, 30 (3), 277-290.
 • Bohnert, A. M., Aikins,J. W., & Edidin, J. (2007). The role of organized activities in facilitating social adaptation across the transition to college. Journal of Adolescent Research, 22 (2), 189-208.
 • Brigham, T. A., Moseley, S. A., Sneed, S. & Fisher, M. (1994). Excel: An İntensive And Structured Program of Advising and Academic Support to Assist Minority Freshman to Succeed at a Large State University. Journal of Behavioral Education, 4 (2), 227-242.
 • Bulut, S., Ertem, G. & Sevil, Ü., (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2 (2), 27-38.
 • Can A. (2016), Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, 4. Baskı. Salmat Basım Yayıncılık A.S.Tic.Ltd.Şti.
 • Can, Ö. H., Öner, Ö. İ. & Çelebi, E., (2009). Üniversite Öğrencilerinde Eğitimin Sorun Çözme Becerisine Etkisinin incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4 (10), 35-58.
 • Dale, P. M., & Zych, T. (1996). A Successful College Retention Program. College Student Journal, 30, 354-360.
 • Erdemir, F. (1998). Hemşirenin Rol ve İşlevleri ve Hemşirelik Eğitimin Felsefesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (1), 59-63.
 • Erdoğan, S., Şimşek, B. H. & Şanlı, H. S. (2005). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ekonomik, Sosyal, Kültürel Uyum Sorunlarını Etkileyen Bazı Etmenler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 1-13.
 • Erol, F., Tanrıkulu, F., Dikmen, Y., & Akduran, F. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5460-5470.
 • Genç, S.Z. & Kalafat, T. (2010). Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 135-147.
 • Gerdes, H., & Malinckrodt, B. (1994). Emotional, Social, and Academic Adjustment of College Student: A Longitudinal Study of Retention. Journal of Counseling Development, January/February (72), 281-188.
 • Gültekin, A. (2006). Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Heppner, P. P. & Petersen, C. H. (1982). The Development and Implications of a Personal Problem-Solving Inventory. Journal of Counseling Psychology, 29 (1), 66-75.
 • Hinkle, S.E. (2004). Making The Transition: The Adjustment Experıences of Fırst-Year Students Attending a Pre-College Academıc Program. Doctor Thesis, Indiana University.
 • Hoffman, L. R. (2000). The Effects of Social Skills Training On College Adjustment. A Dissertation Presented To The Faculty of The Graduate School of Psychology Fuller Theological Seminary, In Partial Fulmillment of the Requirements fort he Degree Doctor of Philosophy (Psychology), London.
 • Hökelekli, H. (2013). Psikolojye Giriş (4. Basım). Bursa: Emin Yayınları.
 • Jackson, T., Weiss, E.K., Lundquist, J.L. & Hooper, D. (2001). The Impact of Hope, Procrastination and Social Activity on Academic Performance of Midwestern College Students. Education, 124 (2), 310-320.
 • Kaemmfer, D., Wellman, N.S. & Hımburg, S. P. (2002). Dietetics Students’ Low Knowledge, Attitudes, and Work Preferences Toward Older Adults Indicate Need For Improved Education About Aging. Journal of The American Dietetic Association, 102, 197-202.
 • Karahan, F., Sardogan, M.E., Özkamalı, E. & Dicle, AN. (2005). Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Sosyokültürel Etkinlikler Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (30), 63- 71.
 • Kaya, M.,Genç, M., Kaya, B., & Pehlivan, E. (2007). Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Yaygınlığı, Stresle Başa çıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (2), 137-146.
 • Kelleci, M. & Gölbaşı, Z. (2004). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8 (2), 1-8.
 • Kıssal, A., Kaya M. & Koç, M. (2016). Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, (3):134-141.
 • Koç, M., Avşaroğlu, S. & Sezer, A. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Problem Alanları Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 483–497.
 • Korkut, F. (2002). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184.
 • Lamothe, D.J. (1995). Coping with the Transiton to University: The Impact of a Social Support-Based Intervention. Master Thesis, Wilfrid Laurier University, Canada.
 • Lee, M., B. & Brysiewicz, P. (2008). Enhancing Problem Solving and Nursing Diagnosis in Year III Bachelor of Nursing Students. Nurse Education Today, 29, 389-397.
 • Martin, N. K. & Dixon, P. N. (1994). The Effects of Freshman Orientation and Locus of Control on Adjustment to College: A Follow-up Study. Social Behavior and Personality, 22 (2), 201-208.
 • Mercan, Ç. S. ve Yıldız, S. A. (2011). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 135-154.
 • Özkan, S. & Yılmaz, Ö. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları (Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, :5 (13), 153-171.
 • Özkök, A. (2005). Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Yaratıcı Problem Çözme Öğretim Programının Yaratıcı Problem Çözme Becerisine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 159-167.
 • Öztürk, N. & Ulusoy, H. (2008). Marmara Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler. Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 1 (1), 16-25.
 • Pratt, M. W., Bowers, C., Terzian, B., Hunsberger, B., Mackey, K., Thomas, N. & diğerleri (2000). Facilitating the Transition to University: Evaluation of a Social Support Discussion Intervention Program. Journal of College Student Development, 41 (4), 427-441.
 • Russell, J.A. & Carroll, J.M. (1999). On The Bipolarity of Positive and Negative Effect. Psychological Bulletin, 125, 3-30.
 • Savaşır I. & Şahin N.H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:9. Ankara.
 • Saygılı, H. (2000). Problem Çözme Becerisi ile Sosyal ve Kişisel Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Sevim A. S. & Yalçın İ. (2006). Kısa Süreli Bir Oryantasyon Programı Denemesi: Öğrencilerin Uyum Düzeyleri ve Programa İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimleri Dergisi, 39 (29), 217-233.
 • Sevinç, S. ve Gizir, C. A. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin bakış açılarından üniversiteye uyumu olumsuz etkileyen faktörler (Mersin Üniversitesi Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (4), 1285- 1308.
 • Söylemez, S. (2002). Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Grup Çalışması Programının Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Strage, A. (2000). Predictors of College Adjustment and Succes: Similarities and Differences Among Southeast-Asian-American, Hispanic and White Students. Education, 120 (4), 731-740.
 • Sun Selışık, Z. E. (2009). College adjustment: A study on english prep school students studying in Northern Cyprus. Yayımlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Enstitüsü Eğitim Bilimleri, Ankara.
 • Şahin, N.H., Batıgün, A.D. & Uğurtaş, S. (2002). Kısa Semptom Envanteri (KSE): Ergenler İçin Kullanımının Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 13 (2), 125-135.
 • Temel, E., Bahar, A. & Çuhadar, D. (2007). Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2 (5), 107-118.
 • Ting, S.R. (1997). Estimating Academic Success in the 1st Year of College for Specially Admitted White Students: A Model Combining Cognitive and Psychosocial Predictors. Journal of College Student Development, 38 (4), 401-409.
 • Tutuk, A., Al, D. & Doğan, S. (2002). Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerisi ve Empatik Düzeylerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6 (2), 36-41.
 • Uçan, Ö., Taşçı, S. & Ovaoğlu, N. (2008). Eleştirel Düşünme ve Hemşirelik. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3 (7), 17-27.
 • Ulupınar, S. (1997). Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Sorun Çözme Becerisine Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Uslu, M. & Girgin, Ç. (2010). The Effects Of Residential Conditions on The Problem Solving Skils of University Students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3031–3035.
 • Wang, J., Kao Lo, C. & Ku, Y. (2004). Problem Solving Strategies Integrated into Nursing Process to Promote Clinical Problem Solving Abilities of RN-BSN Students. Nurse Education Today, 24, 589-595.
 • Yalım, D. (2007). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uyumu: Psikolojik Sağlamlık, Basa Çıkma, İyimserlik ve Cinsiyetin Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yardım, N., Mollahaliloğlu, S., Hülür, Ü., Aydın, S. & Ünüvar, N. (2007). Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı, “21 Hedefte Türkiye Sağlıkta Gelecek”. Ankara: Yücel Ofset Matbaacılık Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 • Yılmaz, E., Karaca, F. & Yılmaz, E. (2009). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12 (1), 38-48.
 • Yurttaş, A. & Yetkin, A. (2003). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Becerileri ile Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6 (1), 1-13.
 • Yüksel, A. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme öz değerlendirme sonuçları ve etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(1): 37-49.
 • Zaybak, A. & Khorshid, L. (2006). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22 (2), 137-146.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Aralık 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Arzu Yüksel
Country: Turkey


Author: Fatma Öz
Country: Cyprus


Dates

Application Date: February 25, 2018
Acceptance Date: October 22, 2018
Publication Date: December 30, 2018

APA Yüksel, A , Öz, F . (2018). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUMUNDA PROBLEM ÇÖZMEYE DAYALI PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (2), 242-262. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/41927/398394