Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 214 - 228 2018-12-30

GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY IN THE CONTEXT OF GENDER

Fethi Anıl Mayda [1] , Sibel Vurkun [2]

26 308

Karşı karşıya olduğumuz en önemli sosyal problemlerden olan yoksulluk, geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Yalnızca gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de yaşadığı küresel çapta olan bir sosyal sorundur. Tarihsel süreçte 1980’ler sonrasında terk edilmeye başlayan sosyal refah devleti anlayışı yerini neo-liberal düşünceye bırakmıştır. Bu düşüncenin bakış açısına sahip politikaların geliştirilmesi; ulusal ve uluslararası boyutta gelir eşitsizliğine, teknolojik gelişmelerde uçuruma neden olmuştur. Bu gelişmelerin de yoksulluğu daha görünür kıldığı söylenebilir. Bu çalışmada yoksulluğun nedenlerinden biri olan gelir dağılımı eşitsizliği, kişilerarası boyutuyla toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilecektir. Toplumsal cinsiyete dayalı gelir dağılımı eşitsizliğinin pekiştiricileri incelenecektir. Dünyadaki ve Türkiye’deki durum güncel istatistiki veriler ile ortaya konmaya çalışılacaktır. Son olarak bu çalışmada toplumsal cinsiyete dayalı kişilerarası gelir eşitsizliğini azaltmaya ve gidermeye yönelik önerilere yer verilecektir.

Poverty, one of the most important social problems we face, continues today as it was in the past. It is a global social problem not only in undeveloped and underdeveloped countries but also in developed countries. The concept of social welfare state, which started to be abandoned in the 1980s in the historical process, has left its place in neo-liberal thought. The development of policies with this point of view has led to the inequality of income at the national and international level, and the gap in technological developments. It can be said that these developments made poverty more visible. Income distribution inequality, one of the causes of poverty in this work, will be assessed in terms of gender in interpersonal dimensions. The intensifiers of income distribution based on social sex will be examined. In addition, the situation in Turkey and the world will attempt to demonstrate with statistical data to date. Finally, suggestions for reducing and eliminating the inequality of interpersonal income based on gender will be given.

 • Berber, M., & Eser, B. Y. (2008). Türkiye'de Kadın İstihdamı: Ülke ve Bölge Düzeyinde Sektörel Analiz. “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(2), 1-16.
 • Bora, A. (2008). Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi. Ankara: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi.
 • Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk. Sosyal Siyaset Konferansları(59), 89-132.
 • Demirgöz Bal, M. (2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bir Bakış. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1), 15-28.
 • DİSK/GENEL-İŞ. (2016). Emek Araştırma Raporu-9: Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu.
 • Dünya Bankası. (2012). Dünya Kalkınma Raporu: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kalkınma. Washington: Dünya Bankası.
 • ETUC. (2011). Working Time, Gender Equality, and Reconciling Work and Family Life. European Trade Union Confederation.
 • Gençler, A. (2017). Gelir Dağılımının Kavramsal Çerçevesi. Ç. Özdemir, & E. İslamoğlu içinde, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk: Kavram-Teori-Uygulama (2. b.). Seçkin Yayıncılık.
 • ILO. (2016). Women at Work. Geneva: International Labour Office.
 • Kabeer, N. (2012). Women’s Economic Empowerment and İnclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development.
 • Karadeniz, O., & Yılmaz, H. H. (2017). Türkonfed İş Dünyasında Kadın 2017 Raporu. Türkonfed.
 • Küçükkalay, M. (1998). Türkiye'de Planlı Dönemde Kadın Nüfusu ve Kadın İşgücü İstihdamındaki Gelişmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35-44.
 • Luttrell, C., & Moser, C. (2004). Gender and Social Protection. Overseas Development Institute (ODI), 1-30.
 • MEB. (2017). Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing.
 • OECD. (2015). Income inequality. Mayıs 28, 2018 tarihinde The Organisation for Economic Co-operation and Development Web Sitesi: https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm#indicator-chart adresinden alındı
 • OECD. (2015). Poverty Rate. Mayıs 28, 2018 tarihinde The Organisation for Economic Co-operation and Development Web Sitesi: https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm#indicator-chart adresinden alındı
 • OECD. (2016). LFS by Sex and Age - Indicators. Mayıs 24, 2018 tarihinde Organisation for Economic Co-Operation and Development Web Sitesi: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LFS_SEXAGE_I_R# adresinden alındı
 • Özdemir, M. Ç. (2017). Gelir Eşitsizliği Ölçüm Yöntemleri. Ç. Özdemir, & E. İslamoğlu içinde, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk: Kavram-Teori-Uygulama. Seçkin Yayıncılık.
 • Pariona, A. (2017, 11 15). Income Inequality By Race And Gender In The U.S. World Atlas: http://www.worldatlas.com/articles/income-inequality-by-race-and-gender-in-the-u-s.html adresinden alındı
 • Tansel, A. (2002, Mayıs). Eec Working Papers. Mayıs 28, 2018 tarihinde Economic Research Center Web Sitesi: http://erc.metu.edu.tr/menu/series01/0105T.pdf adresinden alındı
 • TBMM. (tarih yok). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Web Sitesi: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2017.pdf adresinden alındı
 • TİSK. (2016). Tisk İşgücü Piyasası Bülteni. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu.
 • TÜİK. (2011). Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (Kesit) 2011 Mikro Veri Seti. Mayıs 28, 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi: http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/GYKA_2011/turkce/metaveri/tanim/gelir-daggiiliimii-essitsizlik-oelccuetleri/index.html adresinden alındı
 • TÜİK. (2014). Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TÜİK. (2015, Aralık 17). Kazanç Yapısı Araştırması, 2014. Ocak 5, 2017 tarihinde Türkiye İstataistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18861 adresinden alındı
 • TÜİK. (2016, Temmuz 28). İşgücü İstatistikleri. Ocak 5, 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_86_20160728.pdf adresinden alındı
 • TÜİK. (2016, Aralık 15). Sosyal Koruma İstatistikleri. Ocak 4, 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21525 adresinden alındı
 • TÜİK. (2017, Ocak 18). Aile Yapısı Araştırması, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869 adresinden alındı
 • TÜİK. (2017, Eylül 18). Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması. TÜİK Web Sitesi: www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24579 adresinden alındı
 • TÜİK. (2017, Nisan 21). İstatistiklerle Çocuk. Türkiye İstatistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24645 adresinden alındı
 • TÜİK. (2017, Mayıs 16). İstatistiklerle Gençlik, 2016. Ocak 4, 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24648 adresinden alındı
 • TÜİK. (2017, Mart 7). İstatistiklerle Kadın, 2016. Kasım 23, 2017 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643 adresinden alındı
 • TÜİK. (2017, Aralık 15). İşgücü İstatistikleri, Eylül 2017. Aralık 29, 2017 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi: http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24634 adresinden alındı
 • TÜİK. (2017, Haziran 06). Yetişkin Eğitimi, 2016. Ocak 6, 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24695 adresinden alındı
 • TÜİK. (tarih yok). Gelir Dağılımı Eşitsizlik Ölçütleri. Kasım 26, 2017 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Resmi Web Sitesi: http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/GYKA_2011/turkce/metaveri/tanim/gelir-daggiiliimii-essitsizlik-oelccuetleri/index.html adresinden alındı
 • Türk Dil Kurumu. (tarih yok). Güncel Türkçe Sözlük. 11 26, 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Resmi Web Sitesi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a1acfd4a234e1.77764460 adresinden alındı
 • UNESCO. (2017). Education and Gender Equality. Ocak 6, 2018 tarihinde United Nations educatioanl, Scientific and Cultural Organization: https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education adresinden alındı
 • Vatandaş, C. (2011). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 29-56.
 • Workplace Gender Equality. (2017, Ağustos). Australia’s Gender Pay Gap Statistics. Ocak 5, 2018 tarihinde www.wgea.gov.au: https://www.wgea.gov.au/sites/default/files/gender-pay-gap-statistics.pdf adresinden alındı
 • World Economic Forum. (2017). The Global Gender Gap Report.
 • Yar, F. (2015). Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. Ankara: Global Politika ve Strateji Yayınları.
 • Yüksel Arabacı, R. (2017). Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. A. Tokol, & Y. Alper içinde, Sosyal Politika (8. b.). Dora Basım Yayım.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Fethi Anıl Mayda (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Sibel Vurkun
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { jilses429047, journal = {The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences}, issn = {2458-9012}, address = {Ahmet KARA}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {214 - 228}, doi = {}, title = {GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Mayda, Fethi Anıl and Vurkun, Sibel} }
APA Mayda, F , Vurkun, S . (2018). GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (2), 214-228. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/41927/429047
MLA Mayda, F , Vurkun, S . "GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 (2018): 214-228 <http://dergipark.org.tr/jilses/issue/41927/429047>
Chicago Mayda, F , Vurkun, S . "GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 (2018): 214-228
RIS TY - JOUR T1 - GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Fethi Anıl Mayda , Sibel Vurkun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 228 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-9012- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Fethi Anıl Mayda , Sibel Vurkun %T GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences %P 2458-9012- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Mayda, Fethi Anıl , Vurkun, Sibel . "GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 / 2 (December 2019): 214-228.