Year 2018, Volume 6, Issue 3, Pages 69 - 79 2018-12-07

DETERMINATION OF EFFICIENCY OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT:A STUDY ON BIST FOOD SECTOR FIRMS
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İlkut Elif Kandil Göker [1]

51 193

The working capital management relates to which current assets the firms are invested in, how much current asset investment should be made and which financing sources should be obtained. Working capital management, mainly consists of cash and cash equivalents, financial assets, trade receivables and inventories, is required to short term decisions. However, it directly affects both short term and long term profitability and risk of firms. Therefore, it is important to determine whether the firms have an effective working capital management. In this study, it is aimed to determine the working capital management index of the 24 food sector firms traded in BIST in 2010-2017 period by Bhattacharya (1997) Working Capital Management Index instead of the commonly used financial ratios in working capital management in the literature. According to the findings, the average working capital management index values ​​of the firms in the 8-year examination period were above 1, and thus, it is realized that the firms in question had an effective working capital management.

Çalışma sermayesi yönetimi, firmaların hangi dönen varlık unsurlarına ne kadar yatırım yapılması gerektiği ve bu yatırımların hangi finansman kaynakları kullanılarak temin edilmesi gerektiği hususlarına ilişkindir. Ağırlıklı olarak nakit ve nakit benzerleri, finansal varlıklar, ticari alacaklar ve stoklar kalemlerinden oluşan çalışma sermayesi yönetimi kısa vadeli kararları içermekte ancak hem kısa vade hem de uzun vadede firmanın karlılık, risk durumlarını etkilemektedir. Bu nedenle firmaların etkin bir çalışma sermayesi yönetimi gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti önem arz etmektedir. Bu çalışma ile literatürde çalışma sermayesi yönetimine ilişkin yaygın olarak kullanılan finansal oranların yerine Bhattacharya (1997) tarafından geliştirilmiş olan Çalışma Sermayesi Yönetimi Endeksi ile 2010-2017 döneminde BIST’te işlem gören 24 adet gıda sektörü firmasının çalışma sermayesi yönetimi etkinlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular ele alınan 8 yıllık inceleme döneminde firmaların ortalama çalışma sermayesi yönetimi endeks değerlerinin 1’in üzerinde olduğunu dolayısıyla söz konusu firmaların etkin bir çalışma sermayesi yönetimi gerçekleştirdiklerini ortaya koymuştur. 

 • Akbulut R. (2001). “İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40 (2), 195-206.
 • Aktaş N., Crocı, E. - Petmezas, D. (2015), “Is working capital management value-enhancing? Evidence from firm performance and investments”, Journal of Corporate Finance, 30, 98-113.
 • Aygün M., (2012). "Firma Performansı Üzerinde Çalışma Sermayesinin Etkisi: Türk İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama," Ege Akademik Bakış, 12(2), 215-223.
 • Bhattazharya H. (2014), Working Capital Management Strategies and Techniques. PHI Learning Private Limited, Third Edition.
 • Çakır H. M., Küçükkaplan İ. (2012). “İsletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000 – 2009 Dönemi İçin Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, 69-85.
 • Demireli E., Başçı E. S., Karaca S. S. (2014). “İşletme Sermayesi Ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(1), 79-98.
 • Doğan M., Elitaş B.L. (2014). “Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerine Bir İnceleme”. World of Accounting Science, 16(2), 1-14.
 • García‐Teruel P. J., Martínez‐Solano P., (2007) "Effects of Working Capital Management on SME Profitability", International Journal of Managerial Finance, 3(2), 164-177.
 • Ghosh S. K., Maji S. G. (2004). “Working capital management efficiency : A Study on the Indian Cement Industry”, The Management Accountant 39(5): 363-372.
 • Kasiran F. W., Mohamad N. A., Chin O. (2016). “Working Capital Management Efficiency: A Study on the Small Medium Enterprise in Malaysia”, Procedia Economics and Finance, 35, 297-303.
 • Kaur, H. V. 2(014). "Efficient Management Of Working Capital: A Study Of Heathcare Sector In India," Management Strategies Journal, Constantin Brancoveanu University, 25(3), 53-65.
 • Kaur H. V., Singh S. (2013). “Managing Working Capital Efficiency in Capital Goods Sector in India”, Global Business Review, 14(2), 343–355.
 • Kavitha R., Shanmugam R. (2015). “A Study on Working Capital Management Efficiency”, International Journal of Engineering and Management Research, 5 (3), 196-208.
 • Marie A. A., Azhagaiah R. (2017). “Constructing Indices for Efficient Management of Working Capitalin Indian Iron and Steel Sector”, Account and Financial Management Journal, 2(12), 1207-1213.
 • Öz, Y., Güngör, B. (2007). “Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 319-332.
 • Praveena S., Mahendran K. (2013). “Working capital management efficiency of sugar sector in India”, Agriculture Update, 8 (3), 425-432.
 • Ramachandran A., Janakiraman M. (2009). “The Relationship between Working Capital Management Efficiency and EBIT”, Managing Global Transitions International Reseacrh Journal, 7 (1), 61-74.
 • Sağlam M., Karaca S. S. (2015). “Çalışma Sermayesi Unsurlarının Firma Karlılığına Etkisi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir Uygulama”.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 119-132.
 • Sharma, A. K. (2015). “Working Capital Management Efficiency: A study on Some Selected Proprietary Tea Estates in Jorhat District of Assam”, XVI Annual Conference Proceedings, 426-443.
 • Şamiloğlu, F. ve Demirgüneş, K. (2008). “The Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Evidence from Turkey”. The International Journal of Applied Economics and Finance, 2(1), 44-50.
 • Yücel, T. ve Kurt, G. (2002). “Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi Ve Kârlılık: İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”. İMKB Dergisi, 6(22), 1-17.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5290-3514
Author: İlkut Elif Kandil Göker (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 7, 2018

Bibtex @research article { jimeep483861, journal = {Journal of International Management Educational and Economics Perspectives}, issn = {}, eissn = {2602-330X}, address = {Ahmet GÜVEN}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {69 - 79}, doi = {}, title = {ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Kandil Göker, İlkut Elif} }
APA Kandil Göker, İ . (2018). ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives, 6 (3), 69-79. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jimeep/issue/40558/483861
MLA Kandil Göker, İ . "ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 6 (2018): 69-79 <http://dergipark.org.tr/jimeep/issue/40558/483861>
Chicago Kandil Göker, İ . "ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 6 (2018): 69-79
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - İlkut Elif Kandil Göker Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of International Management Educational and Economics Perspectives JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 79 VL - 6 IS - 3 SN - -2602-330X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of International Management Educational and Economics Perspectives ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A İlkut Elif Kandil Göker %T ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Journal of International Management Educational and Economics Perspectives %P -2602-330X %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Kandil Göker, İlkut Elif . "ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 6 / 3 (December 2018): 69-79.
AMA Kandil Göker İ . ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2018; 6(3): 69-79.
Vancouver Kandil Göker İ . ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DURUMUNUN TESPİTİ: BIST GIDA SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2018; 6(3): 79-69.