Year 2018, Volume 9, Issue 2, Pages 1 - 18 2018-11-30

The Factors Affecting The Holiday Preferences Of The Academician: The Example Of Afyon Kocatepe University
Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği

Asuman Pekyaman [1] , Nazmiye Çiftçi [2] , Mustafa Sandıkçı [3]

69 262

The main aim of this article is to uncover and determine preferences of the vacations of academicians who are working at Afyon Kocatepe University. In order to determine that, there is a survey which is made in November-December 2016 by academicians at Afyon Kocatepe University. University academicians working in simple random samples with 170 questionnaires were distributed, 157 of them approved for survey because 13 of them didn’t go for vacation. It is all observed that the participants of the holiday period in summer months, prefer all-inclusive system as the type of accommodation in the hotel as for accommodations, they choose seaside-resorts. The main reason of vacation is to relax and they use internet for source of vacations. Their preferences on holidays are hygiene, cleanliness, quality of service, the physical properties of plant, the area's natural beauty and the security which have all been shown as primary factors in the existence of historical and cultural attractions.

Bu makalenin temel amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin tatil tercihlerini belirleyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde akademisyenlere Kasım-Aralık 2016 tarihinde yapılan anket veri sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlere basit tesadüfî örneklemeyle 170 anket dağıtılmış, tatile çıkmadığını belirten 13 katılımcının anketi çıkarıldıktan sonra 157 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların tatil dönemi olarak yaz aylarını, konaklama tesisi olarak oteli, konaklama türü olarak her şey dâhil sistemi, tatil yeri olarak deniz kenarlarını seçtikleri, dinlenme amaçlı tatile çıktıkları ve bilgi kaynağı olarak interneti kullandıkları görülmüştür. Tatil tercihlerinde ise hijyen ve temizlik, hizmet kalitesi, tesisin fiziksel özellikleri, yörenin güvenliği-doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mekanların varlığının öncelikli etken olduğu görülmüştür.

 • Alegre, J. ve Juaneda, C., (2006). Destination Loyalty Consu¬mers’ Economic Behavior, Annals of Tourism Research, (33), 3, 684-706.
 • Batman. O. (2013). Kültürün Turist Tercihleri Üzerine Etkileri: Almanya’da Yaşayan Türkler Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü.
 • Bayazıt Hayta, A., (2008).Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 16, No:1, Kastamonu. (http://www.kefdergi.com/pdf/16_1/031.pdf)
 • Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (2017). World Tourism Highlights Raporu, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029, (Erişim Tarihi: 17.12.2017).
 • Correia, A. ve Pimpao, A., (2008). Decision-Making Processes of Portuguese Tourist Travelling to South America and Afri¬ca, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2(4): 330-373.
 • Demir, S. (2015). Yerli Turistlerin Turizm Pazarlamasına Yönelik Talep Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Yeniden Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Sinop İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Emir. O. ve Pekyaman. A., (2010). Çocuklu Ailelerin Otel İşletmesi Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Afyonkarahisar’da Bir Uygulama, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:17, S:2, Manisa.
 • Erdoğan. H., (1996). Uluslararası Turizm, Uludağ Üniversitesi: Bursa.
 • Fodness, D. ve Murray, B., (1997). Tourist Information Search, Annals of Tourism Research, 24(3):503-523.
 • Güleç, B., (2006). Reklamın Turistlerin Satın Alma Davranışları Bakımından İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9 Sayı:15. Balıkesir.
 • Hacıoğlu. N., (2008). Turizm Pazarlaması. Nobel Yayın, Ankara.
 • Işın. F.B., (2001). Beş-Altı Yaş Çocuklarının Ailenin Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kangasmäki, H. & Koskelainen, M. (2005). How Important Is An Image? Dutch Travel Agencies’ Perception Of Sweden As a Travel Destination. (Master Thesis). Karlstads Universitet, Division For Business Administration, Karlstad. (Aktaran; Pekyaman, A. 2008, Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü: Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.K.Ü.S.B.Enstitüsü, Afyonkarahisar.)
 • Kılıç, S. ve Demir, S. (2017). Turizm Pazarlamasında Yerli Turistlerin Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Sinop İli Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 1, Haziran 2017, Sayfa: 71-98
 • Kotler, P . (1984). Pazarlama Yönetimi (Çev.Yaman Erdal). Beta Basım Yayın Dağıtım: İstanbul.
 • Kurt, Ü.,(2003). Karar Verme Sürecinde Yöneticilerin Kişilik Yapılarının Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kutvan. A.B. ve Kutvan. S.A., (2013). Turizm Planlamasında Destinasyon Çekiciliklerinin Ölçümü: Bir Yöntem Yaklaşımı, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı:11, Sayfa:159-183.
 • Leclerc, D. ve Martin, J.N., (2004). Tour guide communication competence: French, German and American tourists’ perceptions. International Journal of Intercultural Relations, 28(2004), ss:181-200.
 • Mucuk, İ. (2009), Pazarlama İlkeleri, Geliştirilmiş 17.Basım, İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Odabaşı. Y., (1988). Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Karar Süreci. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6 (2), 81–91.
 • Odabaşı, Y. (1996). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yayınları No:2.
 • Oppermann, M., (2000). Tourism Destination Loyalty, Journal of Travel Research, 39(1).
 • Özdipçiner, N.S., (2009). Turistlerin Satın Alma Kararlarındaki Kültürel Farklılıklar: Türk - Alman Karşılaştırması. Ege Akademik Bakış, 9(4), 1295-1311.
 • Pizam, A. ve Mansfeld, Y. (1999). Consumer Behaviour in Travel and Tourism. Binghamton: The Haworth Press, Inc.
 • Sırakaya, E. ve Woodside, A.G., (2005). Building and testing theories of decision-making by travelers. Tourism Management, 26, 815-832.
 • Tayfun, A. ve Yıldırım, M. (2010). Turistlerin Tüketim Davranışları Kültüre/Milliyete Göre Farklılık Gösterir mi? Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/2, 43-64
 • Tek. Ö. B. ve Özgül. E., (2005).Modern Pazarlama İlkeleri Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım.Birleşik Matbaacılık: İzmir.
 • Türkay, A. (2011). Satın Alma Davranışları Açısından Üniversite Öğrencileri Arasında Marka Bağımlılığının Önemi: Batı Akdeniz Üniversiteleri Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Isparta.
 • Varinli, İ. ve Çakır, E., (1999). Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler ve Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,Sayı 14, Kayseri
 • Vogt, C., ve Fesenmaier, D., (1998). Expanding the Functional Information Search, Annals of Tourism Research, 25(3):551–578.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S.. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Yıldırım, Y., (2016). Tüketicinin Satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Kaynakları ve Güvenirlikleri: Referans Grubu Olarak Yakın Çevrenin Etkisinin İncelenmesi. Akademik Yaklaşım Dergisi, 7/1, 214-231.
 • Yükselen. C., (2006). Pazarlama-İlkeler-Yönetim. Detay Yayıncılık: Ankara
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6934-0930
Author: Asuman Pekyaman

Orcid: 0000-0003-1311-1183
Author: Nazmiye Çiftçi

Orcid: 0000-0002-1437-2484
Author: Mustafa Sandıkçı

Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { jiss509782, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Pekyaman, Asuman and Çiftçi, Nazmiye and Sandıkçı, Mustafa} }
APA Pekyaman, A , Çiftçi, N , Sandıkçı, M . (2018). Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 1-18. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jiss/issue/42297/509782
MLA Pekyaman, A , Çiftçi, N , Sandıkçı, M . "Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 1-18 <http://dergipark.org.tr/jiss/issue/42297/509782>
Chicago Pekyaman, A , Çiftçi, N , Sandıkçı, M . "Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği AU - Asuman Pekyaman , Nazmiye Çiftçi , Mustafa Sandıkçı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-3738- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Institute of Social Sciences Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği %A Asuman Pekyaman , Nazmiye Çiftçi , Mustafa Sandıkçı %T Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Pekyaman, Asuman , Çiftçi, Nazmiye , Sandıkçı, Mustafa . "Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (November 2018): 1-18.
AMA Pekyaman A , Çiftçi N , Sandıkçı M . Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 9(2): 1-18.
Vancouver Pekyaman A , Çiftçi N , Sandıkçı M . Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 9(2): 18-1.