Author Guidelines

Yazım Kuralları

Makale yazarı, adı ve soyadınının yanına (*) işareti ile dipnot oluşturarak akademik unvanını, görev yaptığı kurumu ve elektronik posta adresini dipnotta 9 punto olarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.

“Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi” dergisine gönderilen yazıların daha önce bir başka yerde yayınlanmamış olması gerekir.

Metinde;

Yazı karakteri Calibri ve 11 punto,
Makale başlığı 14 punto, koyu, küçük harf,
Özet, Anahtar Sözcükler, Abstract, Key Words ve metinleri italik, 10 punto, Makale başlığının İngilizcesi koyu, italik, 12 punto ve sola yaslı,
Ana başlıklar 12 punto, KOYU VE BÜYÜK HARF,
İkinci başlıklar 12 punto, Koyu ve Küçük Harf,
Üçüncü başlıklar 12 punto, Koyu, İtalik ve Küçük Harf ,
Kaynakça 11 punto ve sola yaslı kullanılmalıdır.

Sayfa Yapısı

Metin, sayfanın tek yüzüne üstte 3 cm, altta 3 cm, solda 3 cm ve sağda 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Satır aralığı tek olarak seçilmelidir. Paragraflar arasında önce 6 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Üst bilgi ve alt bilgi 1,5 cm olmalıdır. Paragraf girintisi (yok) olarak seçilmeli, yani satırbaşı boşluğu 0 cm olmalıdır.

Başlık

Makale başlığı yazının içeriğiyle uyumlu olmalı; koyu harflerle, İngilizcesi ile birlikte 14 punto olarak yazılmalıdır.

Özet

En az 100 en çok 200 kelime arasında ve yazının tümünü temsil edebilecek tarzda hazırlanmalıdır. Özetler ve anahtar sözcükler başlıktan hemen sonra yer almalıdır. Özet içinde kaynak, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır. Özet ve anahtar kelimeler, italik ve Calibri yazı tipi ile, 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Türkçe özet ve anahtar kelimelerden hemen sonra aynı stilde ingilizce özet ve anahtar kelimelere yer verilmelidir. İngilizce olarak yayına sunulacak olan makalelerin özeti ise Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Konu ile doğrudan ilgili en az 5, en fazla 10 anahtar kelime verilmelidir.

Jel Kodları:

Anahtar kelimelerin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek Jel Kodları yer almalıdır.

Makale Metni

Makale en az 3500 kelime, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır. Makaleler, MS Word 2007 ve/veya üzeri sürümlerde yazılmalıdır ve Calibri yazı karakteri ile 11 punto olarak yazılmalıdır.

Atıf kuralları

Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada verilmemelidir. Metin içindeki yollamalar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle  içeren Kaynakça listesi, metin sonunda harf sırasına göre gösterilmelidir. Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

Tek yazarlı makale:

Metin içinde: (Aykaç,1999:20)
Kaynakçada: Aykaç, Burhan (1999), “Türkiye’de Kamu Yönetimin Küçültülmesi, Yerel Yönetimler ve Yerel Demokrasinin Açmazları”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C:1, S:1, s:15-23

Tek yazarlı Kitap:

Metin içinde: (Keleş,1992:199)
Kaynakçada: Keleş, Ruşen (1992), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul İki yazarlı makale:
Metin içinde: (Başak ve Öztaş,2010:45)
Kaynakçada: Başak, Suna; Öztaş, Nail (2010), “Güven Ağbağları, Sosyal Sermaye ve Toplumsal Cinsiyet”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C:12, S:1, s: 27-56

İki yazarlı kitap:

Metin içinde: (Ergun ve Polatoğlu,1992:115)
Kaynakçada: Ergun, Turgay; Polatoğlu, Aykut, Kamu Yönetimine Giriş. TODAİE Yayınlar, No:241, Ankara, 1992

İkiden çok yazarlı makale:

Metin içinde: (Gürer vd.,2014:6)
Kaynakçada: Gürer A., Sezen S., Solmaztürk A.B., (2014),”Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Cilt:49, Sayı:2, s:1-19

İkiden çok yazarlı kitap:

Metin içinde: (Tortop vd.,2008:6)
Kaynakçada: Tortop N., Aykaç B., Yayman H., Özer M.A., (2008), Mahalli İdareler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Derleme yayınlar:

Metin içinde: (Kavruk,2005:430)
Kaynakçada: Kavruk, Hikmet (2005), “Yerel Yönetim Şirketleri”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar (I), Ed. Hüseyin Özgür vd., Nobel Yayın, Ankara, s.421-448

Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (TODAİE, 1991: 101)
Kaynakçada: TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Araştırması–Genel Rapor, TODAİE, Ankara.

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Kavruk,2003:58)
Kaynakçada: Kavruk Hikmet (2003), Anakente Bakış, Hizmet-İş Sendikası Yay., Ankara’dan aktaran Hasan Yaylı ve R.Yaslıkaya, (2012), “Türkiye’de Yerel Hizmetlerle İlgili Yasal Düzenlemelerin Gelişimi”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Cilt:47, Sayı:2, s:76

Elektronik ortamdan yapılan atıflar:

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde: (Yaylı,2008)
Kaynakçada: Yaylı Hasan (2008), “Yerel Demokrasinin İlkeleri”, http://www.karam.org.tr/Makaleler/607904197_yayli.pdf (18.11.2014).

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki atıflarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

Metin içinde: (koopkur.org.tr, 2014)
Kaynakçada: ( http://koopkur.org.tr/?p=1012 , 18.11.2014)

Yüksek Lisans, Doktora Tezlerine Yapılan Atıflar:

Metin İçinde: (Topbaş,2001:32)
Kaynakçada: Topbaş Eriman (2001), “Türkiye ve Fransa’da Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Kurum Programlarının Karşılaştırılması” Basılmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu

Alıntılar Üç satır ve daha az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 10 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.

Dipnotlar

Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar verildiği sayfanın altında 10 puntoyla yazılmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Her tablo, tablo numarası ve adını içeren bir başlık taşımalıdır. Gerekliyse, semboller için yapılacak açıklamalar tablonun hemen altında gösterilmelidir. Şekil açıklamaları numaralandırılmalı ve sırasıyla dizilmelidir.

Hazırlanan tablo ve şekiller belirtilen sayfa boyutlarını aşmamalı ve metin içerisinde yer alacakları bölüme düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

Yayına konulacak resimlerin profesyonel nitelikte çizim veya fotoğraflar olması gerekir.

Şekil sayısı, yazar ve “konu” her şeklin altında açık bir biçimde belirtilmelidir.

Elektronik ortamdaki siyah/beyaz iki renkli ve renkli resimlerin ölçüleri verildikten sonraki son çözünürlüğünün 300 dpi, çizgi çizimlerinin ise 800-1200 dpi olması gerekir. Yazıya konulan resimler .gif veya .jpeg formatlarında olmalıdır.