Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 126 - 138 2018-07-11

Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Sercan Ayhan Sungur [1]

278 671

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri algısı ile kişilerarası ilişki boyutları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubu 2015-2016 bahar döneminde Ankara ilinde bir devlet üniversitesinin iletişim fakültesinde eğitimini sürdüren (n=354) lisans öğrencileridir. Katılımcılardan veriler 25 maddeden oluşan “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği” ve 53 maddeden oluşan “Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği” ile toplanmıştır. Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği dört faktörlü yapıda olup “onay bağımlılık”, “empati”, “başkalarına güven” ve “duygu farkındalığı” boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeklerin her ikisi de 5’li Likert tiptedir. Çalışmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre, onay bağımlılık, empati, başkalarına güven, duygu farkındalığı ve iletişim becerileri algıları toplam puan ortalamaları kadınların erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<.05). İletişim becerileri değerlendirme ölçeği toplam puanı ile onay bağımlılık, empati, başkalarına güven ve duygu farkındalığı toplam puanları arasında anlamlı düzeyde doğrusal, aynı yönlü ve güçlü ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (p<.05). Yani bireylerin iletişim becerileri değerlendirme puanları arttıkça onay bağımlılık, empati, başkalarına güven ve duygu farkındalığı toplam puanlarının da arttığı söylenebilir.

İletişim, İletişim Becerileri, Kişilerarası İlişki Boyutları
 • Anık A (2002). Varoluşçuluk ve İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 99(1), 99-120.
 • Anık A (2006). İletişim Sosyolojisi için Bir Kavram Önerisi: Temsiliyet Mekanizması, Kamuda Sosyal Politika, 1(1), 73-80.
 • Anık A (2007). İnsan Davranışı, Davranış Biçimlendirme ve İkna. Sendikacılık ve İnsan İlişkileri, 5-6 Mayıs 2007 Memur-Sen Akademisi Seminerleri, Ankara
 • Arslan Y (2016). Kim Daha İyi Empati Kuruyor-Empati Üzerine Mikro Bir Sosyolojik Araştırma, Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(2), 51-64.
 • Asunakutlu T (2002). Örgütsel Güvenin Oluşturulmasına İlişkin Unsurlar Ve Bir Değerlendirme, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 1-13.
 • Asunakutlu T (2006). Çalışanlar İle Yöneticiler Arasında Güven Duygusunun Araştırılması: Turizm Sektöründe Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(4), 16-33.
 • Bebek H (2012). Onay Bağımlılığı Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması, Npakademi Yayınları, 1(2), 30-35.
 • Bingöl G ve Demir A (2011). Amasya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri, Göztepe Tıp Dergisi 26(4), 152-159.
 • Çarıkçı İ H ve Atilla G (2009). Erillik/Dişilik Boyutunun Empatik Beceri İle İlişkisi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(2), 52.63.
 • Demirel Y (2008). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), 179-194.
 • Dökmen Ü (2001). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati, 15. Baskı. Sistem Yayıncılık, İstanbul
 • Dökmen Ü (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati, 31. Baskı Sistem Yayıncılık, İstanbul
 • Dökmen Ü (2013). İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayınları, İstanbul
 • Dursun Ö Ö ve Aydın C H (2011). İletişimci Biçimleri Ölçeğinin Türkçeye Çevirisi, Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliğinin Sağlanması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 263‐286.
 • Erözkan A (2005). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(1), 135-150.
 • Erözkan A (2009). Lise Öğrencilerinde Kişilerarası İlişki Tarzlarının Yordayıcıları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 543-551.
 • Gençoğlu C ve Yılmaz M (2013). Duygusal Farkındalık Eğitim Programının Duygu Kontrol Düzeyine Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 961-980.
 • Görmüş A Ş Aydın S ve Ergin G (2013). İşletme Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 109-128.
 • Görür D (2001). Lise Öğrencilerinin iletişim Becerilerini Değerlendirmelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Haley J (1988). İletişim, Psikolojik Sorunlar Ve Psikoterapi. Ali Uzunöz (çev), Çark Kitabevi Yayınları, Ankara
 • İmamoğlu S E ve Aydın B (2009). Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeğinin Geliştirilmesi, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 29(1), 39-64.
 • Karadağ E (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Koç B Terzi Y ve Gül A (2015). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri İle Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 369-390.
 • Korkut F (1996). İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 18-23.
 • Korkut F (1997). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • Korkut F (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 143-149.
 • Köksal A (1997). Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Empatik Becerilerinin ve Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara
 • Owen F K ve Bugay A (2014). İletişim Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 51- 64.
 • Önder A Dağal A B ve Şallı D (2015). 5-6 Yaş Çocukları İçin İletişim Becerileri Ölçeği Geçerlik-Güvenirlik Çalışması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-13.
 • Özcan H (2012). Hemşirelerin Empatik Eğilim ve Empatik Becerileri: Gümüşhane Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 60-68.
 • Pehlivan B K (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma, İlköğretim Online Dergisi, 4(2), 17-23.
 • Siyez D M (2015). Üniversite Öğrencilerinde Onay Bağımlılığı ve Empatinin Sosyal Fayda Aracılığıyla Aşırı İnternet Kullanımına Etkisi, Anatolian Journal of Psychiatry, 16(1), 30-36.
 • Tepeköylü Ö Soytürk M ve Çamlıyer H (2009). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 115-124.
 • Yıldırım A (2005). Kişilerin Empatik Eğilimleri İle Boşanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(1), 233- 242.
 • Yüksel A (2004). Empati Eğitim Programının İlköğretim Öğrencilerinin Empatik Becerilerine Etkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 341-354.
 • Yüksel İ ve Adıgüzel A (2012). Atanan ve Atanamayan Öğretmenlerin Eğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 287-293
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Sercan Ayhan Sungur
Institution: MARMARA UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 11, 2018

Bibtex @research article { josc289196, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {126 - 138}, doi = {10.18094/josc.289196}, title = {Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Sungur, Sercan Ayhan} }
APA Sungur, S . (2018). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 11 (2), 126-138. DOI: 10.18094/josc.289196
MLA Sungur, S . "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 126-138 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/38276/289196>
Chicago Sungur, S . "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 126-138
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi AU - Sercan Ayhan Sungur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.289196 DO - 10.18094/josc.289196 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 138 VL - 11 IS - 2 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.289196 UR - https://doi.org/10.18094/josc.289196 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi %A Sercan Ayhan Sungur %T Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.289196 %U 10.18094/josc.289196
ISNAD Sungur, Sercan Ayhan . "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 / 2 (July 2018): 126-138. https://doi.org/10.18094/josc.289196
AMA Sungur S . Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2018; 11(2): 126-138.
Vancouver Sungur S . Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2018; 11(2): 138-126.